Mae chwaraeon yn rhan o ddiwinyddiaeth

3490x 18. 03. 2019 Darllenydd 1

Yn ystod fy nheithiau ym Mumbai, gwelais bobl wedi'u clymu i setiau teledu a ffonau symudol yn ceisio cael y wybodaeth ddiweddaraf am y gyfres barhaus o gemau criced rhwng India ac Awstralia.

Mae'r ddynoliaeth wastad wedi cyffroi chwaraeon. Mae ein llyfrau cysegredig yn siarad am hynny Mae Kšṣṇa hefyd yn mwynhau chwaraeon yn ei deyrnas dragwyddol. Yn Srimad Bhagavatam gwelsom hyn:

"Fe wnaeth Balarāma a Kšṣṇa, un diwrnod, arwain y gwartheg i'r borfa pan aethon nhw i mewn i goedwig brydferth gyda llyn clir. Fe ddechreuon nhw chwarae gyda'u ffrindiau yno. ”

Gadewch i ni chwarae'n chwareus

Mae'n ymddangos bod yr awydd i chwarae a mwynhau'r gêm yn bersonol i bobl. Ond nid yw ein dyletswyddau a'n cyfrifoldebau beunyddiol yn ein galluogi i fyw'n chwareus. Mewn pennod arall, mae Srimad Bhagavatam yn disgrifio sut y bu i Balarama ladd y gormon demon Dvividu, a oedd am ei amddiffyn yn y gêm.

Mae Srila Prabhupada yn esbonio tarddiad ein hoffter o chwaraeon yn ei sylwebaeth:

"Pan nad oedd ganddo bellach ragor o goed, aeth Dvivida â cherrig mawr o'r bryniau a'u taflu i Balaram. Dechreuodd Balarāma yn yr hwyl chwaraeon adlewyrchu'r cerrig hyn. Hyd yma, mae llawer o chwaraeon lle mae pobl yn defnyddio ystlumod i bownsio peli. ”

Ond mae gemau heddiw yn ein cymdeithas ddynol yn adlewyrchiad gwrthdro o'r gemau gwreiddiol a geir yn y deyrnas ysbrydol. Mae cystadleuaeth a chystadleuaeth, mae'r emosiynau yn y byd materol fel arfer yn afiach. Dim ond un enillydd all ddod o dwrnamaint gyda nifer o dimau. Ar ddiwedd y gêm, dim ond un person neu un tîm sy'n hapus tra bod y lleill yn drist.

Gallwn ddod â'r drafodaeth hon i ben a dweud, "Mae hyn i gyd yn naturiol ac yn anochel. Wedi'r cyfan, mae'r gemau'n hwyl ac ni ddylem eu cymryd mor ddifrifol. "

Mae chwaraeon yn dod yn fwy o fusnes

Ond rydym yn eu cymryd o ddifrif - ac yn aml yn fwy nag sy'n iach. Gall brwydr chwaraeon fod yn ffurf adloniant iach os caiff ei redeg yn yr ysbryd iawn, a bod angen annog gweithgareddau chwaraeon yn arbennig. Fodd bynnag, mae chwaraeon modern wedi dod yn fasnach biliwn-doler. Caiff symiau enfawr eu gwario ar isadeiledd, sylw a darlledu a mathau eraill o reoli chwaraeon. Mae'n rhaid i chwaraewyr symud o un ddinas i'r llall ar gyfer y gemau a rhaid iddynt aros yn y gwestai gorau.

Mae'n werth sôn hefyd am y sgandalau sy'n mynd gyda digwyddiadau chwaraeon o'r fath. Mae betio, ffugio matsys a thriniaethau ariannol eraill yn arwain at golledion ariannol mawr bob blwyddyn. Mae'n gyflwr trist pan, mewn gwlad lle nad oes miliynau o bobl bron yn cael un pryd y dydd, mae unigolion yn ennill pecyn dim ond trwy wylio gêm griced. Nid ydym am alw chwaraeon mor farus. Ond gyda rheoli adnoddau mor wael a system werth wedi'i wyrdroi, mae arian yn cael ei fuddsoddi mewn diffyg defnydd.

Mae angen i ni edrych ar yr anghydbwysedd yng ngwerthoedd ein cwmni. Mae angen i ni gyfeirio ein hunain mewn gwirionedd a deall yr hyn sy'n wirioneddol werthfawr mewn bywyd.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb