Cymdeithas naw anhysbys

13135x 26. 04. 2020 Darllenydd 1

Mae hanes y ddynoliaeth yn cofio llawer o gymunedau cyfrinachol. Mae eu crewyr yn dilyn nodau gwahanol, fel arfer yn gysylltiedig â'r amhosibl o weithredu'n swyddogol. Monks, Revolutionaries, Masons - Roedd pob aelod o sefydliadau cyfrinachol yn ceisio cuddio eu gweithgareddau o lygaid chwilfrydig. Ond hyd yn oed yng nghefndir y cymunedau mwyaf dosbarthu, mae Cymdeithas anhygoel a chwedlonol yr 9 Anhysbys yn sefyll allan fel un arbennig o ddirgel.

Mae'n dal yn amhosib dweud gyda hyder llawn ei bod yn dal i fodoli heddiw. Er na allwn wrthod y sôn gyntaf am Gymdeithas y 9 Anhysbys, sy'n ymwneud â III. ganrif CC. Yn ôl tystiolaeth ysgrifenedig, arweiniodd y fyddin un o'r rheolwyr Indiaidd a enwir Ashoka y rhyfel i reoli'r wladwriaeth gyfagos. Bu farw miloedd o bobl mewn llawer o frwydrau gwaedlyd. Ond un diwrnod, pan archwiliodd Ashoka y maes ymladd â chyrff marw, yn sydyn sylweddoli y gallai dynoliaeth ddinistrio ei hun un diwrnod. Ac yr unig beth sy'n ei gadw'n fyw yw anffafriwn yr arfau sydd ar gael.

cwmni

Newidiodd Ashoka ei bolisi yn llwyr ac adawodd yr holl ryfeloedd tiriogaethol. Ond y prif beth - roedd yr Ymerawdwr yn dymuno nad oedd unrhyw ddyfeisio o'r meddwl dynol byth yn bygwth bodolaeth dynoliaeth. Roedd yn rhaid iddo alw'r holl wyddonwyr pwysig - nid yn unig o'i ymerodraeth, ond hefyd o wladwriaethau cyfagos. Dywedodd Ashoka wrthynt ei fod am greu sefydliad a fyddai'n amddiffyn dynoliaeth. Dewisodd gwyddonwyr y naw o ddynion doeth mwyaf awdurdodol gan bleidlais gyfrinachol a chymeradwyodd Ashoka eu hymgeisyddiaeth.

O'r eiliad honno cafodd y gwaith ymchwil gwyddonol cyfan i barhau, ond mae'r canlyniadau eu gwaith ac mae pob canfyddiadau eu hanfon ymlaen at y Cwmni naw. Dim ond doethion sy'n cael eu neilltuo ar gyfer y prif cyfrinachau i benderfynu a darganfyddiadau gwyddonol hyn i gyhoeddi neu guddio oddi wrth bobl a ddewiswyd. Mae naw aelod o undeb dirgel, ac nid oes unrhyw un heblaw y gellid eu bod yn gwybod y gwir. Mewn achos o farwolaeth un ohonynt, yr wyth sy'n weddill etholwyd ei olynydd, ac os dewiswyd am ryw reswm gwrthod derbyn marwolaeth ddisgwyliedig ef, am gwyddonydd hwn wedi darganfod yr hyn sy'n anhygyrch i bawb a oedd yn y gymdeithas gyfrinachol.

Naw doethion mawr anfon eu myfyrwyr i wahanol wledydd i gasglu'r holl wybodaeth y ddynoliaeth. Mae'r holl wybodaeth wedi ei gasglu yn ofalus ac yn cofnodi mewn llyfrau dirgel, sydd ar ddechrau eu bodolaeth, mae'r cwmni ehangu sibrydion bwriadol sy'n cael eu gwarchod gan angenfilod ofnadwy ac nid ydynt mewn unrhyw ffordd o hyd. Os byddwch yn gwneud pobl yn ddoeth hyn yn sylweddoli y gallai ymchwil pellach mewn rhai meysydd arwain at hunan-ddinistrio gwareiddiad, yn cael eu cymryd i atal gwaith gwyddonol yn y cyfeiriad hwn, gyda chymorth o lwgrwobrwyo, cribddeiliaeth a hyd yn oed llofruddiaeth.

Cuddio yn y steppe Orenburg

Ar ddiwedd 19. Ganrif, cadarnhawyd y chwedl hon yn llyfrau Jacques, y Conswl Ffrainc yn Calcutta. Treuliodd lawer o amser mewn adneuon lleol ac fe astudiodd lawer o ddogfennau hynafol. Roedd ei gasgliadau yn aneglur: Mae Cymdeithas y 9 Anhysbys wedi bodoli ac mae'n bosibl bod mwy na dwy fil o flynyddoedd oed, mae ei weithgareddau ledled y byd yn cwmpasu pob maes o wybodaeth. Yn y llyfr "Diffoddwyr Tân" (1887) Jacoliot yn dweud bod yr hen bapurau a astudiodd yn ddisgrifiadau o ddyfeisiadau rhyfedd, megis eiddo am ddim neu eiddo ymbelydredd.

Dwyn i gof nad yw darganfyddiadau gwyddonol wedi eu cyhoeddi yn y meysydd hyn eto yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae hyn yn golygu eu bod yn wybodaeth a guddiwyd yn fwriadol. Llwyddodd Jacoliot i olrhain tynged un o'r naw cysgodfan Cwmni. Yn ôl un fersiwn, cafodd ei ganfod yn y pen draw a'i gymryd i Ffrainc, ac oddi yno, yn ystod y rhyfeloedd Napoleon, fe'i trosglwyddwyd i Rwsia, lle gorfodwyd i'r deilydd ddarganfod yr eitemau a gasglwyd. Nawr mae'r ystorfa wybodaeth hon wedi ei leoli yn rhywle yn ardal Samara neu yn y steppe Orenburg.

Cyhoeddwyd y llyfr "Ymladdwyr Tân" yn 1910 yn Rwsia. Yn ddiweddarach ar ôl y chwyldro, cafodd ei wahardd yn gymdeithasol niweidiol ac ni chafodd ei gyhoeddi tan 1989. A allai ymyrryd â naw gweithgaredd y Cwmni? Heddiw gallwch ddod o hyd i'r llyfr hwn yma:

Naw pleser sanctaidd

Rhyddhaodd 1927 lyfr Talbot Mandy, nofel sydd wedi'i neilltuo i'r gymdeithas gyfrinach hon. Mae'r awdur a weithiodd yn India ar ôl blynyddoedd 25 wedi cadarnhau bod y Gymdeithas yn bodoli a bod gan bob un o'r naw aelod lyfr arbennig sy'n ymwneud â maes penodol o wybodaeth. Y llyfrau hyn (neu yn hytrach casgliadau o ddogfennau a deunyddiau) yw'r ddogfen wyddonol fwyaf cyflawn bob amser. Mae'r holl naw llyfr yn cael eu cuddio'n ofalus (adferwyd y rhan a gollwyd o wybodaeth Jacolyot).

Y cyntaf o'r cyfweliadau hyn yn ymwneud â propaganda, gan fod gan Mandy "o'r holl wyddorau isaf-ddiogel yw gwyddor meddwl reoli'r dorf." Yr ail lyfr yn cael ei neilltuo ar gyfer y system nerfol, egwyddorion ei waith, ffyrdd i ddileu neu, i'r gwrthwyneb, i adfywio rhywun gydag un gyffwrdd. Mandy yn credu bod y ymddangosiad crefft ymladd tarddu oherwydd y gollyngiadau o wybodaeth o'r llyfr hwn, pan yn fynach Tibet yn sydyn 15 addysgir holl dechnegau sylfaenol a oedd yn mynd i mewn yn ddiweddarach i mewn i'r gwerslyfrau o ysgolion gwahanol. Y trydydd llyfr o naw o gwmnïau yn siarad am fioleg, cemeg ar y pedwerydd ddulliau, pumed cyfathrebu daearol a gofod chweched llyfr yn cynnwys gwybodaeth am ddisgyrchiant (gyda llaw, mae rhai dogfennau hynafol Indiaidd ym marn gwyddonwyr yn cynnwys canllawiau ar gyfer adeiladu a rheoli llong ofod). Mae'r seithfed llyfr yn sôn am goleuadau trydan solar, yr wythfed o'r deddfau y bydysawd ac yn olaf nawfed ar ddatblygu cymdeithas ddynol ei hun.

Mae rhai ysgolheigion o'r farn bod naw llyfr ar gael i gynulleidfa gyfrinachol o naw gan sêr hyd yn oed, fel trigolion y gwareiddiadau a gollwyd yn Atlantis neu Lemuria.

Pwy gafodd ei ladd gan "ryfeloedd seren"?

Pa ffeithiau y gall naw anhysbys y Gymdeithas eu profi? Yn ôl gwyddonwyr, mae nifer o ganfyddiadau gwyddonol na ellir eu cyhoeddi eto. Mae'r rhain yn cynnwys gwrthgymraredd, trosglwyddo pellter ynni, perthnasau gofod-amser, gweithgarwch meddyliol a rhai meysydd eraill o wybodaeth. Bu llawer o wyddonwyr a ddatrysodd y problemau hyn yn llwyddiannus yn annisgwyl ac roedd eu deunyddiau ymchwil yn cael eu cadw'n gyfrinachol.

Mae tynged o dalentog gwyddonydd Rwsia Mikhail Filippova, a fynegodd y ddamcaniaeth o natur anfeidrol yr electron gyntaf yn drasig. Cymryd rhan mewn ynni ac ymbelydredd yn 1903 yn un o'i erthyglau a ysgrifennodd y gallai drosglwyddo canolbwynt ynni trwy ddefnyddio netických electromagnetig-don i Constantinople yn dangos ffrwydradau yn Moscow. Yn fuan ar ôl hynny, yr oedd yn oed o flynyddoedd 44 Filippov wedi marw yn ei labordy, pob dogfen y treialon eu cipio gan yr heddlu a'u hystyried ar goll. Gellir cymdeithas Secret fod yn rhan o hanes y datblygiad o drydan, a gafodd ei adnabod yn y gwareiddiadau cynnar Sumer a'r Aifft, tra bod y cam nesaf, darganfod a nodweddu cerrynt trydanol oedd yn cynnwys yn 19. ganrif.

Ar ddiwedd y 1960au a 20 X70 cynnar. Ganrif, mae cyfres o farwolaethau annisgwyl o dwsinau o arbenigwyr archwilio gofod wedi digwydd yn yr Undeb Sofietaidd a'r Unol Daleithiau, ac mae datblygiad gwyddoniaeth wedi arafu'r gyfarwyddyd hwn yn sylweddol. Mewn gwirionedd, nid yw astudiaeth y bydysawd wedi cyrraedd lefel newydd ers hynny. Cyhoeddwyd rhestr o wyddonwyr sy'n gweithio ar y rhaglen Star Wars yn Western Press. O'r rhain, mae arbenigwyr electroneg blaenllaw 23 wedi marw o fewn chwe blynedd, o 1982 i 1988. Roeddent yn dioddef o ddamweiniau automobile ac aer, llofruddiaethau neu hunanladdiadau, ac roedd y rhaglen Star Wars, fel y gwyddoch, wedi'i leihau.

Nodyn: trawsnewid. - Nawr yn adfer hen Lywydd yr UD Donald Trump.

Peidiwch â diffodd!

Ar yr un pryd, mae llawer o gyflawniadau gwyddonol a thechnegol anferth y gorffennol wedi cael eu priodoli i'r ffaith bod eu awduron mewn rhai ffordd yn ymwneud â Chymdeithas naw aelod anhysbys, neu sy'n derbyn gwybodaeth ganddynt. Er enghraifft, yn 13. Siaradodd yr athronydd o Loegr, Roger Bacon, am ddyfais yr awyren, y ffôn a'r car lle mae'n gyffredinol yn disgrifio'r dyfeisiau hyn. Ble daeth y wybodaeth hon? Mae'r un peth yn wir am syniadau Leonardo da Vinci, lle gall weld hofrennydd neu long danfor ar ei luniau.

(Gweler hefyd yr un peth i'w gweld ar deml Abydos.)

Mae tystiolaeth ysgrifenedig bod gwyddonydd Heidenberg yr Almaen, a oedd yn byw yn 16. ganrif, offer ymbelydrol a ddefnyddir i ymchwilio. Mae mathemategydd Almaeneg Daniel Schventer eisoes wedi disgrifio egwyddor telegraff trydan yn 1636. Siaradodd Jonathan Swift yn y llyfr, Gulliver's Road (1726), am ddau lythyren Mars - mwy na 150 o flynyddoedd cyn iddynt gael eu darganfod. Yn yr 1775, creodd y peiriannydd Ffrengig Du Perron y prototeip o gwn peiriant modern. Gallai peiriant o'r fath fod wedi cael ei ladd gan y Brenin Louis XVI, ond gwrthodwyd ef.

Yn y rhestr o ddyfeisiadau anhygoel byddai'n hawdd parhau. Ni all unrhyw un o'r dyfeiswyr hyn fod yn aelod o'r gymuned ddirgel naw anhysbys? Yn anffodus, mae Cwmni naw wedi methu â rhwystro'r rhyfeloedd ofnadwy 20. ond mae dynoliaeth yn bodoli o hyd, ac efallai ei fod yn arwydd bod y gymdeithas gyfrinachol yn dal i gyflawni ei dasg ...

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Vladimír Liška: Diwedd gwaradwyddus enwog 1 + 2 + 3

Sut oedd hi gyda'r pharaohiaid, gyda Iesu, Nero? Sut oedd hi gyda marwolaeth Jakub Ryba? A allem fod wedi atal rhyfeloedd y byd? Sut oedd Cleopatra? A beth am Avicenna - y mwyaf o feddygon a gweledigaethwr? Efengyl Jwdas. Sut oedd hi gyda Leonardo da Vinci? Beth am lwybr Luis Pasteur i lwyddiant ac amheuaeth? Llawer o gwestiynau ond hefyd atebion ...

Vladimír Liška: Diwedd Enwog yr Enwog

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb