Cysgu yn noeth: saith budd-dal i'ch iechyd

79660x 06. 07. 2017 Darllenydd 1

Flynyddoedd lawer yn ôl, ni allaf ddychmygu fy mod yn cysgu. Roeddwn i'n teimlo'n well yn y dillad anadlu a oedd yn cwmpasu fy nghorff i gyd. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae fy ffordd o fyw wedi newid yn ddramatig. Dechreuais i fod yn fwy ymwybodol ohonof fy hun ac roeddwn i'n fwy atyniadol i'm corff. Dechreuais i deimlo fy nghorff yn ei chael hi'n anodd trwy aros mewn dillad isaf tyn, jîns, bras, panties, esgidiau, tapiau, ac yn y blaen.

Unwaith y penderfynais gymryd popeth i ffwrdd am y noson gyfan (o leiaf am y noson :-)) ac ers hynny, dydw i erioed wedi cael unrhyw beth mwy i gysgu. Dwi'n canfod cysgu'n noeth i mi yn rhyfeddol o ryddhau. Mae ganddo lawer o fuddion gwych (defnyddiol) i'm corff a fy ymwybyddiaeth.

Mae yna astudiaethau gwyddonol hefyd bod y rheini sy'n well ganddyn nhw i ymdrin â'r mwyaf taflen taflen, yn iachach na'r rheini sy'n well gan dueddiadau ffasiwn wrth wisgo. Mae gen i nifer o resymau pam fod hyn felly:

Mwynhewch eich corff

Gwn fod llawer ohonoch sy'n darllen yr erthygl hon yn gyfarwydd â chynnwys eich corff a phopeth arno. Gwn am fy mod i wedi gwneud cymaint ag y gwnaethoch. Pan nad ydym yn gweld ein corff ein hunain ac yn ei ddatgelu i eraill, nid oes rhaid i ni wynebu'r teimladau sy'n gysylltiedig ag ef, a ydym ni? Mae hyn yn eithaf cywir ac yn y pen draw yn ddrwg iawn. Rydym yn peidio â theimlo a phrofi teimladau ac anghenion ein corff. Mae ein dillad felly yn cywiro ein synhwyrau.

Mae cludiant ymwybodol yn un o'r pethau sy'n helpu i wella agweddau negyddol am ein corff. Bydd eich corff cyfan yn anadlu ac yn rhydd rhag rhagfarn. Ar y dechrau efallai na fydd yn annymunol ac yn anghyfforddus, ond ar ôl tro bydd yn dod yn gwbl naturiol. Bydd eich sensitifrwydd a'ch synhwyraidd yn cynyddu'n sydyn eto. Byddwch chi'n teimlo fel pe bai 5 wedi ychwanegu mwy at eich synhwyrau sylfaenol.

Mwynhewch well cysgu

Arbed poeni am olchi a newid dillad i mewn pyjamas yr ydych yn ysgwyd eu coesau, byddwch yn cyfyngu y canol yn rhy dynnu trowsus (foneddigion) neu'n rhy gul ar draws y frest. Yn y nos, rydych chi'n analluogi'r botymau anghyfforddus neu'r coler gwddf a ddymchwelwyd. Mae'r rhain i gyd yn bethau sy'n gallu eich tarfu rhag cysgu.

Mae llai o ddillad yn golygu llai tebygol o or-oroesi. Mae angen i'ch corff leihau tymheredd y corff am gysgu dwfn i fyny at 0,5 ° C. Mae dillad a hyd yn oed y duvet trwchus yn cynyddu'r tebygolrwydd y bydd eich corff yn cael ei ddryslyd. Fe geisiwch eich cynhesu y tu mewn a byddwch yn boeth ar wyneb eich croen. Mae angen i'ch corff anadlu ac ymlacio.

Ac yn credu bod cysgu da yn sail i ddeffro a llenwi eich ynni. Bydd yn rhoi llawer o egni cadarnhaol a hunanhyder i barhau i weithio yn y bywyd hwn yn y byd hwn.

Bydd eich fagina a'ch pidyn yn ei garu

Bydd cysgu nud yn caniatáu i'ch corff anadlu'n well ac ysgogi rhai rhannau pwysig o'ch corff. Ar gyfer menywod, y fagina gorgyfhesu yw deor burum a bacteriaidd. Trwy ryddhau'ch fagina i anadlu'n rhydd, gallwch chi gael gwared ar heintiau'r fagina yn hawdd. Yn y cyd-destun hwn, byddwn hefyd yn argymell ystyried: Merched yn taflu'ch panties! Nid rhywun yw'r unig reswm dros fynd â nhw i ffwrdd.

Ar gyfer dynion, fodd bynnag, mae llai o ddillad yn lleihau tymheredd y corff, sy'n helpu i ffurfio sberm yn naturiol. Gall hyn fod yn ddefnyddiol os yw rhywun wedi camgymryd i chi ohonynt nid oes gennych lawer. Argymhellaf gael gwared peli o drowsus tynn a'u cymryd yn achlysurol i aer - efallai i draeth naturistaidd: Nudity naturiol yn lures corff ac enaid.

Mwynhewch fwy o ryw. Mae'n wych!

cadarnhaodd astudiaeth ystadegol Gwyddonol bod y sampl o bobl 1000 57% o'r rhai sydd mewn perthynas a chysgu noeth, cael perthynas llawer hapusach na'r rhai sy'n cysgu yn eu pyjamas a nightgowns. Mae'n ganlyniad naturiol y ffaith ei bod yn llawer mwy naturiol ac yn gyfforddus i fod mewn cysylltiad corfforol gyda eich corff priod / partner i gorff na thrwy'r rhai dillad. Ar ben hynny, os ydych chi'n both noeth, yn llawer mwy ac yn haws, mae'n galw am gemau nos o dan y blanced neu hebddo. Yn bersonol, rwy'n caru - Rwyf wrth fy modd - Rwyf wrth fy modd i deimlo eich croen noeth ar y corff noeth ei bartner - aros dros nos mewn cofleidio tendr.

Gall eich arbed hyd yn oed rhag problemau'r galon

Mae cyplau sy'n cysgu gyda'i gilydd yn gallu gwarchod eu calonnau, nid yn unig yn y cysyniad rhamantus hwnnw. Mae cysylltiad corff agos â'r corff yn sbarduno ffurfiad naturiol ocsococin (yr hormon cariad) sy'n lleihau straen, pryder, pwysedd gwaed ac yn cryfhau'r system imiwnedd. Mae hyn yn gwella iechyd eich calon a'r system cylchrediad gwaed gyfan.

Mae ocsococin ar ei lefel uchaf ar ôl gorffen orgasm, felly mae'n bendant yn dda i gefnogi ei gilydd a bod yn hapus gyda'i gilydd, hyd yn oed os nad oes gennych ryw gyda'i gilydd.

Bydd eich corff yn edrych yn rhywiol!

Yn ystod cysgu dwfn, mae yna lawer o brosesau adfywio yn y corff, gan gynnwys cynhyrchu hormonau, sydd hefyd yn effeithio ar eich pwysau. Mae pobl sy'n cysgu ar y tymheredd gorau heb ddillad yn cynhyrchu llai o hormonau straen. Mae'r rhain yn gyfrannol uniongyrchol â storfa braster yn eich corff.

Os ydych chi'n gwisgo dillad cysgu, mae'ch corff yn tueddu i or-gynhesu ar yr wyneb ac oeri ar y tu mewn yn ddramatig. Mae hyn yn creu straen straen sy'n cynhyrchu cortisol yr hormon. Mae'r un hormon wedyn yn helpu i storio braster. Yn sicr, llai o ddillad, llai cortisol = corff hapus ac iach.

Nudity naturiol yn eich gwneud yn hyfryd

Mae tymheredd y corff sefydlog yn eich helpu i greu'r lefel melatonin gorau posibl, a dywedir ei fod yn hormon gwrth-heneiddio. Bydd hyn yn ychwanegu at harddwch eich gwallt, croen llyfn a thrafod. Mae'n amddiffyniad gwych yn erbyn wrinkles.

Os yn ychwanegol byddwch yn gadael eich corff anadlu yn rhydd heb heb ddillad lapio gyda ffibrau artiffisial dirlawn gyda lliwiau synthetig, bydd eich corff yn olaf yn gallu ysgarthu halogyddion a drwy'r croen, a all yn haws adennill rhydd.

Does dim ots os ydych chi'n cysgu'n unig neu gyda'ch partner - ceisiwch daflu'r holl rwystrau a gadael i'ch corff fyw yn rhydd. Byddwch yn cysgu'n well, byddwch chi'n fwy prydferth, byddwch chi'n teimlo'n well ac yn bendant yn tyfu eich synhwyraidd rhywiol ... <3

Sut ydych chi'n meistroli'ch cludiant eich hun?

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Sylwadau 7 ar "Cysgu yn noeth: saith budd-dal i'ch iechyd"

 • omroo yn dweud:

  Pan fydd dyn yn cynhesu "ieuenctid", mae'n iawn, ond gyda'r broses heneiddio i gael ysgwyddau diflas a phoenus - nid llawer. I mi, bag cysgu, fel arall dim byd. Rydw i wedi bod yn cysgu ers blynyddoedd ac rwy'n iawn.

  • Sueneé yn dweud:

   Ar ysgwyddau caled a phoenus, rwy'n eich argymell Therapïau Edity. Mae'n ysgrifennu atom erthyglau amdanom Edgar Cayce. Mae wedi fy helpu lawer gwaith a llawer o'm cydnabyddwyr a'm hanwyliaid â phoen corfforol a meddyliol.

   Crysau T Ad: Yn sicr, nid yw'r arolwg yn manylu ar bob cyfuniad. Crys Cysgu yn fy atgoffa o stori sgwter y Frenhines: daeth hi'n gwisgo - heb ei dylunio. Mae eich pidyn yn cael ei ryddhau, ond mae eich calon (ysbrydol) wedi'i rwymo. Efallai y byddwn yn gofyn ble mae eich tân mewnol yn cael ei golli? Beth sy'n pwyso'ch ysgwyddau, beth mewn bywyd, Omorro, wyt ti'n cario ail, a beth mae Standa yn cymryd grym llais clir a chalon agored? :)

   Byddaf yn cadw gyda chi Basu ac yr wyf yn cyfaddef bod oer yn yr oer isaf (gaeaf), rwy'n cymryd awel a bag cysgu neu siwgwr. Ond mae'n eithriadol iawn. Heddiw mae gwres trofannol. Rwy'n cysgu'r noson nid yn unig yn noeth ond mewn gwirionedd yn agored i arennau sensitif. Dywedir bod y rhain yn adlewyrchu perthnasau partner. Rhywbeth yn ei gylch ...;)

   Yn bersonol, mae'n dod ataf wrth wthio'r nudge i'r awyren o rywbeth cudd a yn gymdeithasol annerbyniol rydym wedi datgysylltu un o'r synhwyrau 360 hynny y gallwn eu canfod y byd. Rydym yn cuddio nid yn unig ein cyrff ond hefyd sut ydym ni mewn gwirionedd. (Gadewch i ni adael y rhesymau ymarferol y tu ôl ...))

 • Standa Standa yn dweud:

  Mae llawer o ddewis yn yr arolwg. Mae angen i mi gysgu mewn crys fer. Pan fyddaf yn cysgu'n llwyr yn noeth, dwi'n oer ar fy nghist a'n gwddf. Ydi hi'n neud ai peidio?

  Ac yn y cartref, rwy'n cerdded yn ysgafn. Nid y rheswm yw y byddai neb yn fy ngweld, ond bod ein hanifeiliaid yn ddiddorol. Nid yw gwthio'r pecyn i mewn i lefydd yn beth da. Er gwaethaf dillad claw y gath sy'n neidio ar fy nglyn pan fyddaf yn eistedd, fel arfer nid wyf yn treiddio.

 • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

  Caniatâd i'r llawn ... beth am yr wrthblaid?

Ad a Ateb