Briffio arlywyddol arbennig ar gyfer Barack Obama

9241x 30. 06. 2017 Darllenydd 1

Mae'r deunydd hwn yn cynnwys gwybodaeth sensitif i lywydd yr UD

BRIFFIO a grëwyd Dr. STEVEN M. GREER, Cyfarwyddwr Y PROSIECT DATGELU

"Ychydig iawn o ddynion sy'n barod i oddef eu dadleuon, eu condemniad o gydweithwyr, dicter

cwmnïau. Mae dewrder moesol yn nwyddau cyfoethocach na dewrder yn y frwydr neu wybodaeth wych. Yn dal i fod, mae'n hanfodol bwysig y rhai sy'n ceisio newid y byd sydd ond yn boenus yn ddarostyngedig i newid. "

 • araith gan Robert F. Kennedy o 1966

"Ni ellir datrys unrhyw broblem ar yr un lefel o ymwybyddiaeth ag y mae wedi ei greu."

 • Albert Einstein

© Hawlfraint 2009 Dr. Steven M. Greer Cedwir pob hawl.

Canolfan Astudiaeth Cudd-wybodaeth Ychwanegol

Y Prosiect Datgelu

Steven M. Greer, MD, Cyfarwyddwr a Sylfaenydd

www.DisclosureProject.org

www.CSETI.org

23.1. 2009

Annwyl Mr Obamo,

gan fod prosiectau cyfrinachol canol y 1950au sy'n gysylltiedig â materion all-ddwysiol wedi'u cynnal heb oruchwyliaeth gyfansoddiadol ofynnol a heb reolaeth y Llywydd a'r Gyngres. Mae'n fygythiad difrifol a pharhaus i ddiogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau yn ogystal â diogelwch a heddwch byd-eang.

Mae canlyniadau'r mater mor bellgyrhaeddol y bydd pob agwedd ar fywyd ar y Ddaear yn effeithio ar ei gyhoeddiad. Yr ydym yn gwbl ymwybodol bod y mater hwn yn ddadleuol iawn ac yn dioddef o stigma cymdeithasol mawr o fewn cylchoedd elitaidd penodol yn ogystal â chyfryngau prif ffrwd.

Mae'r pwnc hwn wedi cael ei chadw yn gyfrinachol yn ofalus chydsyniad seicolegol gwawdio, ofn, dychryn a gwybodaeth anghywir, sy'n atal unrhyw swyddog cyhoeddus i fynd i'r afael â'r mater hwn yn agored a reolir. Yn ogystal, mae'r "swigen" o gyfyngiadau diogelwch a mynediad sy'n ymwneud â Swyddfa'r Llywydd yn ei gwneud hi'n anodd iawn i Arlywydd yr UD gael gwybodaeth a chyngor cywir ar y pwnc. Mae canlyniadau'r cuddio hwn, ynghyd â'r agweddau seicolegol uchod, yn sicrhau na fu unrhyw un o'r rhagflaenwyr yn gallu datrys y broblem hon yn effeithiol. Mae hyn wedi arwain at argyfwng heb ei adnabod a fydd yn broblem fwyaf ar gyfer eich llywyddiaeth.

Oherwydd y cuddio anghywir, mae'r gwyddorau newydd hynod sy'n gysylltiedig â chynhyrchu pŵer uwch, treuliad uwch a chludiant uwch wedi cael eu gwrthod i'ch cenedl. Mae'r datblygiadau yn cynnwys y ynni glân anfeidrol creu gan y maes ynni Datum hyn a elwir yn. A gwactod cwantwm maes fflwcs o'r gofod o'n cwmpas a gyrru, a elwir (yn anghywir) gwrth-disgyrchiant. Maes ynni electromagnetig sydd o'n cwmpas ac sy'n cael ei wreiddio yn y strwythur y gofod-amser yn hawdd datrys yr holl anghenion ynni y Ddaear blaned - heb lygredd, olew, nwy naturiol, glo, cyfleustodau canolog ac ynni niwclear.

Mae datgysylltu gwybodaeth am y gwyddorau hyn a'u cymhwyso'n broffesiynol yn ystod eich tymor cyntaf swydd fel llywydd yw'r peth pwysicaf sy'n aros i chi. Bydd y gwyddorau hyn yn creu economi ynni newydd go iawn a fydd yn galluogi dynoliaeth i ddatrys y problemau pwysicaf - cynhesu byd-eang, tlodi a gostwng adnoddau. Mae materion fel cynhesu byd-eang, diraddio biosffer, llygredd aer, diogelwch ynni, gwleidyddiaeth y Dwyrain Canol, y cwymp y gorchymyn geo-economaidd, gwahaniaeth cynyddol rhwng y cyfoethog a'r tlawd o gwmpas y byd, gorboblogi a bywyd cynaliadwy ar y Ddaear, i enwi ond ychydig, maent i gyd yn gydgysylltiedig ac yn effeithio arnynt yn uniongyrchol cyfrinachedd yn ymwneud â'r pwnc hwn. Nid yw'r ateb yn gorwedd mewn hen feddwl a thechnoleg ond mewn ymwybyddiaeth newydd a chymhwyso gwyddorau newydd. Ganwyd y gwyddorau hyn ar dro 19. a 20. ond maen nhw wedi cael eu gadael a'u hailddefnyddio oherwydd yr awydd am bŵer, ysbryd, ac ofn cyffro'r status quo.

Mae'n bryd i ddatganiad annibyniaeth newydd - un sy'n rhyddhau'r holl ddynoliaeth o fondiau caethwasiaeth economaidd sy'n ganlyniad i bŵer canolog, llygredd, a hegemoni economaidd fyd-eang. Nid yw'r byd yn dod o hyd i gyfiawnder a heddwch hyd nes bod hanner ei phoblogaeth yn byw mewn tlodi ofnadwy, ac mae'r hanner arall yn gweddïo'r Ddaear i gynnal ei safon byw. Gall y sefyllfa anobeithiol hon gael ei drawsnewid yn ddigonedd, yn lân, yr holl ynni sydd ar gael a gwir gynaladwyedd. Ar y sail hon, gyda'r gwyddorau, technolegau ac ymwybyddiaeth newydd, gall dynoliaeth symud ymlaen, yn unedig ac mewn heddwch. Dim ond wedyn y cawn ein croesawu ymysg gwareiddiadau eraill y cosmos.

Nid ydym ni yn y bydysawd ein hunain bellach yn glir yn wyddonol. Mae'r gwareiddiadau datblygedig hynny - mae eu diddordebau yma yn ôl pob tebyg yn ddynoliaeth - yn ddadleuol. Eto (gan fy mod yn dod o hyd mewn trafodaethau gydag arweinwyr Ewrop, Fatican, Canada ac arweinwyr eraill o gwmpas y byd) yn tyfu consensws ein bod wedi bod yn ymweld a bod y wybodaeth hon yn angenrheidiol i gyhoeddi amser maith yn ôl. Ar ben hynny, ac yn bwysicach, mae angen i benderfynu ar y fenter diplomyddol priodol i gyfathrebu â'r rhain návštěvníky- allfydol ac o dan yr amcan o heddwch, heb yr hen ysbryd o ddominyddu, heb filitariaeth a pharanoia.

Os oes mwy na 80% o ddinasyddion yr Unol Daleithiau yn credu bod UFOs yn real a bod ganddynt y llywodraeth sy'n rywsut yn gorwedd, cyfrinachedd yn parhau i gael budd dim ond lleiafrif sy'n elwa cyfrinachedd hwn. Mae'r cyfrinachedd tanseilio hygrededd yr Unol Daleithiau a llywodraethau eraill, ac yn caniatáu i'r canser pwerau cudd heb ei reoli - cyn i ni eu rhybuddio gan yr Arlywydd Eisenhower yn ei anerchiad olaf i'r genedl - i metastasize ledled y byd. Nawr mae bywyd y Ddaear ei hun yn fygythiol.

Mae yna hefyd weithrediad cudd, annisgwyl sy'n gweithredu, sy'n defnyddio systemau arf electromagnetig hynod ddatblygedig i olrhain, targedu, ac weithiau (ond gyda chywirdeb cynyddol) hefyd yn saethu i lawr cerbydau estron. Mae'r ymddygiad anghyfrifol hwn yn fygythiad hanfodol i'r holl ddynoliaeth ac mae'n rhaid ei atal yn syth.

Mae'r hyn a elwir grŵp MJ-12 neu Majestic sydd yn rheoli gweithrediad hwn yn gweithio heb ganiatâd y cyhoedd a heb oruchwyliaeth y llywydd a Gyngres. Mae'n gweithio fel llywodraeth atyniadol nad yw'n ateb i unrhyw un. Mae'r holl fecanweithiau rheoli wedi'u dinistrio. Tra fel endid llywodraethol yn sefyll y tu allan i reolaeth y gyfraith, ei ddylanwad yn cyrraedd i mewn i nifer o lywodraethau, corfforaethau, asiantaethau, y cyfryngau a grwpiau ariannol. Mae ei effaith niweidiol yn ddwys - yn wir yn gweithredu fel bwerus iawn ac yn y strwythurau swyddogol hangori byd-eang blackmailing Sefydliad (RICO), y mae ei grym hyd yma yn parhau i fod heb eu gwirio. Mae'r ymgyrch, a elwir yn "gyllideb du" yn disgyn yn flynyddol yn fwy na 100 biliwn o ddoleri gan y llywodraeth yr Unol Daleithiau - byddai'r cronfeydd hyn yn ddigonol i ddarparu gofal iechyd cyffredinol ar gyfer pob dyn, menyw a phlentyn yn America.

Fel yr wyf yn meddwl am y sefyllfa bryderus hon ym mis Rhagfyr 1993 hysbysu'n gyntaf, dim ond traean o'r grŵp dyfarniad, cytunodd y Cyfarwyddwr Central Intelligence James Woolsey â'r hyn yr ydym yn argymell: datgelu'r ffaith nad ydym yn ei ben ei hun yn y bydysawd a rhyddhau gofalus o systemau datblygedig ar gyfer cynhyrchu ynni, a fyddai'n disodli olew, nwy, glo ac ynni niwclear. Mae fy ffynonellau nawr yn fy hysbysu bod mwy na dwy ran o dair o'r llywodraeth bellach yn cefnogi ein menter.

Mae llywodraethau yn Ewrop, y Fatican ac Asia - yn enwedig Ffrainc a Tsieina - yn mynnu datgysylltu. Os nad yw'r Unol Daleithiau ar flaen y gad yn y newid hwn, bydd y llywodraethau eraill hyn yn mynd rhagddo ni, bydd America yn cael ei adael ac yn colli ei safle yn y byd. Ni allwn fforddio hynny. Bydd llywodraethau Ewropeaidd ac Asiaidd yn gweithredu gyda'r Unol Daleithiau neu hebddynt. Roedd chwe deg mlynedd o gyfrinachedd yn ddigon.

Mae gennym hefyd ddyletswydd moesol i'ch rhybuddio yn erbyn y cynllun cyfrinachol presennol i ddefnyddio technolegau uwch ar gyfer "ymosodiad estron" ffug ar y Ddaear. Mae grŵp o weithredwyr o dan ddylanwad uniongyrchol y Grŵp Majestic yn gallu lansio gweithrediad ffug o'r fath a fyddai'n ffwlio'n ymarferol bob person ar y Ddaear, gan gynnwys y rhan fwyaf o arweinwyr. Mae cydrannau'r llawdriniaeth hon wedi cael eu profi yn gyhoeddus yn ystod y blynyddoedd 50 diwethaf ac maent yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i:

 • Dychymyg cerbydau estron (Cerbydau Atgynhyrchu Alien neu ARVs), sef awyren gwrth-ddiffyglondeb modern sydd wedi bod yn gwbl weithredol ers o leiaf y 1950au hwyr a dechrau'r 1960au. Mae llawer o UFOs a elwir gan bobl sifil a phersonél milwrol yn ARVs o'r fath. Maent yn cynrychioli grym awyr heb ei reoli neu ddu ac yn gallu cyflymdra, trin a chwythu rhyfeddol. Erbyn diwedd 2009, mae'r technolegau hyn wedi dioddef nifer o genhedlaeth o welliannau ac, wrth eu defnyddio, gallant efelychu cerbydau estron yn hawdd (ETVs). (Sylwch fod UFO yn derm anhysbys a gall fod naill ai ARV neu ETV).
 • Ffurfiau bywyd wedi'u rhaglennu (Ffurflenni Bywyd wedi'i Raglennu neu PLF), sef creu crefftwaith, creaduriaid sy'n edrych yn estron sydd, er eu bod yn gwbl artiffisial, yn aml yn twyllo pobl anwybodus. Mae stagecraft, geneteg a gwyddorau eraill sy'n gysylltiedig â'r creaduriaid hyn y tu hwnt i'r briffiad byr hwn, ond maent wedi'u datblygu'n dda iawn. Yn bersonol, fe'm hysbyswyd o ffynonellau cadarnhad mwy annibynnol ynghylch datblygu a defnyddio PLFs. Mae'r creaduriaid hyn, sy'n cael eu defnyddio ar y cyd ag ARV, yn ysgogol wedi sbarduno llid popcult ar "ddiffygion estron". Mewn gwirionedd mae dioddefwyr herwgipio parameddiol o'r fath yn credu eu bod wedi cael eu cipio gan estroniaid ac yn aml mae ganddynt stigmas corfforol ac mewnblaniadau i'w brofi. Mae'r dyn yn gwneud y mewnblaniadau hyn hefyd ac mae gennym wybodaeth am y labordai a'r corfforaethau sy'n cynhyrchu'r eitemau hyn (gweler dogfennau amgaeedig).
 • Systemau cemegau, optegol ac electromagnetig sy'n helpu i greu newidiadau ymwybyddiaeth, ac maent yn rhan o "stagecraftu" sy'n ffugio "trawsgludiadau anferthol".

Mae'r mwyafrif helaeth o wybodaeth a gyhoeddwyd ynghylch UFOs, felly, disinformation trefnu'n ofalus a gynlluniwyd i baratoi'r boblogaeth ac mae ein arweinydd ar y nad ydynt yn bodoli 'bygythiad estron'. Mae canlyniadau rhyfela seicolegol hwn eu datgelu yn y CIA yn y flwyddyn 1950 ac yn cael eu elucidated ymhellach gan ddogfennau a thystiolaeth arall. Rhybuddiodd neb yn llai na Wernher von Braun yn erbyn y sgam cosmig hon.

Nod y weithred hon yw creu gelyn gofod a fyddai'n uno lluoedd milwrol y byd yn erbyn "perygl estron" o'r fath. Y Llywydd Reagan ac arweinwyr eraill oedd targed yr ymgyrch datgysylltu hwn a gynlluniwyd i sicrhau eu tawelwch neu gydweithrediad ar arfau cyfrinach a gofod. Mae'n rhaid i hyd yn oed y llywydd presennol fod yn ofalus i osgoi twyll o'r fath.

Ar ôl archwiliad gofalus iawn o'r holl ddata a dogfennau ac ar ôl cyfweld cannoedd o brif dystion gyfrinachol, daethom i'r casgliad bod presenoldeb allfydol gwirioneddol Cela gwrthwyneb heddychlon. ddim yn elyniaethus. Os yw gwareiddiadau allfydol hyn gelyniaethus, byddai gwareiddiad dynol yn cael ei ddileu ar yr hwyraf ar wawr yr oes niwclear (oherwydd natur ddi-hid ac ymosodol o lawer o'n camau gweithredu milwrol cudd ac oherwydd y technolegau uwch yn hynod sy'n caniatáu teithio rhyngserol gwareiddiadau allfydol hyn). Ond mae'n ymddangos bod yr ymwelwyr hyn ddiddordeb mawr unchecked dynol elyniaeth, cynhyrchu rhyfel ac arfau distryw mawr, yn ogystal â chynyddu ein potensial ar gyfer teithio yn y gofod. Mae'r duedd dynol i ganfod popeth drwy amcanestyniad anthropocentric arwain llawer i gymryd yn ganiataol yn fygythiad lle nad oes un yn bodoli eto. Mae'n fwy tebygol y bydd y ddynoliaeth gael ei weld fel bygythiad i'r gorchymyn cosmig, os byddwn yn methu i gyfyngu ar amlhau arfau dinistr torfol, sydd yn ceisio ehangu ymhellach ac ymhellach i'r gofod. Nid ydym eto wedi llwyddo i lansio cenhadaeth diplomyddol goleuo a heddychlon i ymwelwyr all-ddwys. Mae angen newid hyn ar unwaith.

Rhaid datgysylltu'r mater hwn yn ofalus a'i gynllunio fel momentyn gobeithiol a chyffrous mewn hanes dynol. Byddai dad-ddosbarthu anghywir a fyddai'n amlygu ymwelwyr all-ddaearyddol neu ofni'r cyhoedd yn fwy niweidiol na chyfrinachedd.

Fel y gwyddoch efallai, fy ewythr yn beiriannydd prosiect a fu'n gweithio ar y modiwl lleuad, a gynhaliodd Neil Armstrong i'r lleuad. Pam felly cawsom ein croesawu ar unwaith yn y bydysawd gwareiddiadau eraill yn ei gwneud yn ofynnol bod gwareiddiad byd-eang sefydlog a heddychlon ar gyfer teithio yn y gofod - ddynoliaeth, a fydd yn mynd i'r gofod unedig ac mewn heddwch. Yn hyn o beth, mae heddwch y byd a heddwch cyffredinol yn ddwy ochr i'r un darn arian. Unwaith y byddwn yn addo i fyw yn heddychlon ar y Ddaear ac yn mynd i'r gofod yn unig mewn heddwch, yr ydym yn cael eu croesawu â breichiau agored. Tan hynny, mae cwarantîn gofod penodol yn iawn o gwmpas y Ddaear.

Yn anffodus, mae'r cyfryngau a'r diwydiant ffilm yn fuddiannau amlwg iawn y Grŵp Majestic, sy'n defnyddio'r cyfryngau i wyllu extraterrestrials yma i hyrwyddo delweddau anhygoel o "ymosodiad all-ddwys". Yn syml, mae'r boblogaeth bron yn cael ei ail hyfforddi ar gyfer canfyddiad tebyg o'r pwnc, sef rhwystr arall y mae angen ei ystyried yn ofalus wrth gynllunio datglassiad.

Fodd bynnag, mae'r sefyllfa gyfredol eisoes yn anghynaladwy ac mae angen newid sylfaenol ar frys. I'r perwyl hwn, gofynnwn i'r Llywydd gymryd nifer o fentrau cyn gynted ag y bo modd.

Rydym yn argymell bod y Llywydd:

 • penodi Grŵp Arlywyddol arbennig i ymchwilio i'r mater hwn, nodi gwrthrychau a phrosiectau cyfrinachol (gweler y crynodeb amgaeedig) a chadarnhau rheolaeth effeithiol o'r gweithgareddau hyn;
 • nodi gweithrediadau a ddaeth i ben ar unwaith gan dargedu a dinistrio llongau estron, arfau gofod a phrosiectau anonest ac anffurfiol;
 • wedi datblygu cynlluniau ymateb i leihau'r risgiau sy'n gysylltiedig â gweithrediadau posibl sydd wedi'u hanelu at greu arsylwadau ffug o "extraterrestrials", gan gynnwys paratoi milwrol, cudd-wybodaeth a sefydliadau rhyngwladol;
 • wedi creu Cyngor Cysylltiadau Rhyng-blanedol i gydlynu ymateb heddychlon, blaengar ac heb ei militaroli i'r presenoldeb estron. Canolfan Astudio Cudd-wybodaeth Alien neu CSETI (cf. CSETI.org) Mae 18 eisoes wedi bod yn rhedeg prosiect i greu cysylltiad o'r fath a bydd yn eich helpu gyda'r broses hon. Bydd CSETI, mewn cydweithrediad â llywodraethau eraill ac arweinwyr y byd, yn creu cyngor o'r fath oni bai bod llywodraeth yr Unol Daleithiau yn gallu gwneud hynny yn ystod y misoedd 12 nesaf;
 • wedi ariannu ar unwaith, rhyddhau astudiaethau, datblygu a gofalus o dechnolegau ynni newydd a all gyfnewid tanwydd ffosil ac ynni niwclear yn gyflym (cf. TheOrionProject.org). Sylwch fod y technolegau hyn, sy'n caffael ynni o faes ynni dim y pwynt gofod, yn ein galluogi i fynd o gwmpas heb drydan. Mae gennym ddogfennau a gwybodaeth am ddyfeisiau a gweithgareddau allweddol sy'n gysylltiedig â'r technolegau hyn (gweler dogfennau amgaeedig). Rydym yn argymell bod yr agweddau trawiadol a thrafnidiaeth o'r technolegau hyn (systemau electro-magneto-disgyrchiant) yn cael eu cyhoeddi yn gyhoeddus yn unig pan fydd y sefyllfa diogelwch byd-eang yn gwella;
 • wedi sefydlu uwch gyfryngwyr gyda'r Gyngres, y Cenhedloedd Unedig a llywodraethau eraill i gydlynu'r prosiectau hyn a chyhoeddi technolegau ynni newydd.

Ar ben hynny:

 • Rhaid i'r Cyngor Diogelwch Cenedlaethol greu rhan o ddatrysiad concrid i oblygiadau rhyngwladol, rhyngblanetetig a macroeconomaidd y datgysylltiad hwn ac yn paratoi'r byd yn gyflym ar gyfer rhyddhau'r technolegau hyn;
 • Y Prosiect Orion (TheOrionProject.org) yn nodi gwyddonwyr allweddol i helpu i ddatblygu'r technolegau ynni newydd hyn. Maent yn cytuno i gydweithio â ni ond yn eu rhwystro rhag cael eu rhwymo gan weithrediad ar wahân (TS SCI) a roddir iddynt. Yr ydym yn gofyn am weithredu gan swyddfa'r Llywydd i alluogi'r gwyddonwyr hyn i gydweithio â ni gyda chefnogaeth lawn a gwarchodaeth y Llywydd. Ni allwn danbrisio pa mor bwysig yw bod y bobl hyn yn cael eu neilltuo i'r dasg hollbwysig hon: mewn llai na blwyddyn, bydd gennym generaduron ynni newydd a ddatblygwyd ar gyfer America heb olew, nwy, glo neu gorsafoedd ynni niwclear.

Arlywydd Obama, yr wyf yn barod i'ch cynorthwyo chi a'ch gweinyddiaeth gyda'r tasgau hyn a thasgau eraill ac rwy'n addo eich cefnogaeth lawn i chi. Yn bersonol, byddaf yn cyflawni unrhyw ofyniad gan eich swyddfa gydag uniondeb, disgresiwn a chyfrinachedd eithaf cyflawn.

Rwy'n eich sicrhau fy mod yn wir yn gweddïo am eich arweinyddiaeth, eich diogelwch a'ch llwyddiant ar hyn o bryd pan fyddwch chi'n dechrau eich rôl hanesyddol fel Llywydd yr Unol Daleithiau.

Gyda pharch,

Dr. Steven M. Greer

Cyfarwyddwr y PROSIECT DATGELU

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb