Ydyn nhw wedi gweld artistiaid UFO?

2413x 22. 11. 2019 Darllenydd 1

A adawodd yr artistiaid hynafol arwyddion clir bod ymwelwyr o fydoedd eraill wedi dylanwadu ar ein bywydau a'n diwylliant? Gellir ystyried gweithiau celf fel cofnodion diwylliannol a gwyddonol hanesyddol, gan eu bod yn darlunio dyn ar sawl ffurf, gan ddarparu darlun mwy cyflawn a safbwynt unigryw. O ddechrau dynolryw, mae pobl wedi teimlo'r angen i bortreadu ffenomenau a digwyddiadau nefol, yn gyntaf ar waliau'r ogofâu ac yn ddiweddarach ar y cynfas. Nid yw'n golygu bod y gweithiau celf yn adlewyrchu hanes, archeoleg ac anthropoleg, ond dylai edrych ar y dehongliad hwn ganiatáu ar gyfer elfennau newydd na ragwelwyd eu bodolaeth eto. Mae llawer eisoes wedi'i ysgrifennu am bortreadu gwrthrychau rhyfedd yn y nefoedd yng ngweithiau'r Dadeni, ond ychydig sydd wedi'i ysgrifennu am rai tapestrïau a ffresgoau canoloesol - ac mae'r hyn y siaradir amdano yn cael ei ystyried yn ddadleuol oherwydd nad yw'n adlewyrchu'r olygfa uniongred.

Tapestrïau canoloesol dirgel

Mae Notre Dame Basilica wedi'i lleoli yn nhref fach Beaune (canol rhanbarth gwin Burgundy) yn adran Cote d'Or yn nwyrain Ffrainc. Codwyd yr adeilad gwreiddiol rhwng blynyddoedd 1120-1149. Y tu mewn gyda ffresgoau 15. ganrif, mae yna lyfrgell sy'n storio casgliad o dapestrïau o 15. i 18. ganrif. Yn eu plith, mae dau dapestri canoloesol sy'n cipio dau o bum eiliad bwysig bywyd y Forwyn yn denu llygaid sylwedydd cyson o waith "The Life of Our Lady" a "Magnificat,". Ar y ddau dapestri mae gwrthrych hedfan anhysbys yn hedfan yn yr awyr yn y cefndir. Hyd yn oed ar y tapestri "Magnificat" a wnaed yn 1330, mae'r gwrthrych du hwn yn cael ei bortreadu mewn modd sy'n nodweddiadol o weld UFO. Ond mae llawer yn dadlau mai hetiau offeiriad yw'r rhain.

Ond mae cwestiwn rhesymegol: pam y portreadwyd hetiau eglwys wrth iddynt hedfan yn yr awyr?

Gellir cyfiawnhau felly ystyried, oherwydd y cyfnod hanesyddol, na chafodd yr awdur ei ddylanwadu gan ei brofiad ei hun na'i straeon gwerin ac wedi hynny darluniodd y digwyddiad anarferol hwn ar ffurf delwedd sanctaidd, efallai gyda'r gobaith y byddai'n gwella naws gyfriniol y gwaith. Ond mae'r gwaith celf hefyd yn darlunio disgiau neu UFOs na ellir eu camgymryd am "hetiau offeiriad" - hyd yn oed os nad ydyn nhw'n hedfan yn "nefoedd grefyddol." Heb os, roedd y tapestri hwn yn rhan o gyfres o weithiau celf a oedd yn rhychwantu pedwar tymor. Nid yw'n hysbys a yw unrhyw un o'r tapestrïau eraill wedi'u cadw. Mae'r tapestri hwn (a grëwyd efallai yn Bruges) wedi'i leoli yn Amgueddfa Genedlaethol Bayerisches ym Munich, yr Almaen, ond nid oes ganddo lawer o wybodaeth amdano.

Mae'n hysbys iddo gael ei gaffael ar gyfer yr amgueddfa yn 1971 gan ddeliwr celf. Nid oes ganddo unrhyw wybodaeth am y gweithdy, y crëwr, y cetris nac amgylchiadau ei gynhyrchu. Mae'r dyddiad 1538 wedi'i frodio ar ymylon dde a chwith y tapestri. Mae arysgrif Lladin ar y brig sy'n darllen: "REX GOSCI SIVE GUTSCMIN." Gellir cyfieithu hwn fel "King Gosci of Gutscmin." Os yw am fod yn gyfeiriad at y noddwr a gomisiynodd gynhyrchu tapestri, ni all unrhyw un ddweud yn sicr. Yn ôl yr arfer, mae disgiau du neu UFOs bron heb eu canfod yn y cefndir yn yr awyr las. Dr. Nododd Brigitt Borkopp o Amgueddfa Bayerisches mewn llythyr at awdur yr erthygl hon “Gan fod arddull y tapestri hwn wedi bod braidd yn anarferol am ei amser, ni chredaf ei fod yn bwnc da i ddangos hanes celf, ond wrth gwrs, rwy'n ei adael yn llwyr i chi ’Wrth ​​gwrs, nid oedd hi’n gwybod bod y cysylltiad rhwng UFOs a hanes wedi’i ddisgrifio gan nifer o lyfrau ac erthyglau. Mae'n ddiddorol nodi nad yw gweithiau celf rhyfedd neu anghyffredin yn cael eu harchwilio yn gyffredinol gan 'weithwyr proffesiynol' sy'n well ganddynt eu hanwybyddu.

Paentiad o ddau groesgadwr

Mae enghraifft ryfeddol yn darlunio “gwybodaeth sydd wedi bod o flaen amser” yn cael ei hystyried yn ddarlun o ddau groesgadwr o’r “Annales Laurissenses” (llyfrau ar ddigwyddiadau hanesyddol a chrefyddol) a ysgrifennwyd ar ddechrau 8. Ganrif. Yn 776, digwyddodd ffenomen ryfedd yn ystod un o oresgyniadau Sacsonaidd niferus tiriogaeth Frankish. Pan, mewn eiliad prin, nad oedd Siarl Fawr yn ymladd ac yn delio â materion yr Eglwys Sanctaidd, gadawodd y Sacsoniaid a'r fyddin fawr eu tiriogaeth a goresgyn y Franks. Fe gyrhaeddon nhw'r capel yn Frisdilar, a sefydlwyd gan Saint Boniface, pregethwr a merthyr a ragwelodd na fyddai'r capel byth yn cael ei losgi. Amgylchynodd y Sacsoniaid y capel, byrstio i mewn iddo a'i roi ar dân. Ond ar yr eiliad olaf ymddangosodd dau ddyn wedi eu gwisgo mewn gwyn yn yr awyr.

Roedden nhw'n cael eu hystyried yn Gristnogion oedd yn cuddio yn y castell, a'r paganiaid oedd o'i flaen. Dywedir bod y ddau ddyn hyn wedi amddiffyn y capel rhag tân. Ni allai'r paganiaid ei losgi naill ai o'r tu mewn nac o'r tu allan, a ffoi mewn braw - er nad oedd unrhyw un yn eu dilyn. Ond arhosodd un o'r croesgadwyr o flaen y capel yn ystod yr enciliad cyflym a daethpwyd o hyd iddo'n farw yn ddiweddarach. Gorffwysai ei gorff marw ar ei liniau a'i benelinoedd, ei ddwylo'n gorchuddio'i geg a phob un yn pwyntio at farwolaeth trwy fygu. Gwelodd tystion y tân. Ni ddifrododd y capel, ond lladdodd y croesgadwr a arhosodd gyda hi tra ffodd y lleill. Gellir dehongli'r digwyddiad hwn mewn gwahanol ffyrdd ac efallai na fydd yn cael ei ystyried yn hanfodol oni bai ei fod yn cael ei ddilyn gan ffenomen ryfedd arall mewn amser byr.

Digwyddodd yn 776 yn ystod gwarchae Castell Sigiburg. Roedd y Sacsoniaid yn amgylchynu ac yn gwarchae ar y Franks, ond hyd yn oed o dan yr amgylchiadau hyn, llwyddodd y garsiwn Franconaidd i sleifio allan o'r castell a goresgyn y Sacsoniaid yn y cefn. Nid oedd y Sacsoniaid yn cael eu gwarchod o gwbl oherwydd eu bod yn canolbwyntio ar warchae'r castell. Ymddangosodd rhywbeth yn yr awyr yn ystod yr ymladd. Gwelodd tystion ddwy darian yn llosgi yn yr awyr yn fuan ar ôl ei gilydd. Fe wnaethant hofran dros yr eglwys fel petai'r marchogion ysbrydion yn eu cludo i frwydr. Diolch i'r wyrth hon ei bod yn ymddangos bod gan y Franks amddiffyniad nefol, ac oherwydd ymosodiad Frankish ar gefn Sacsonaidd, cwympodd y Sacsoniaid mewn siom a ffoi. Mae'r digwyddiad olaf hwn wedi'i gadw nid yn unig mewn croniclau, ond hefyd ar ffurf ddarluniadol sy'n darlunio dau groesgadwr. Ar y miniatur mae croesgadwr gyda breichiau wedi'i godi, uwch ei ben mae gwrthrych siâp pêl yn yr awyr gyda chyfres o gylchoedd bach fel ffenestri. Mae'n werth nodi cynrychiolaeth y golau neu'r egni y mae'r gwrthrych hwn yn ei allyrru ac sy'n ymddangos i ddangos cyfeiriad symudiad. Dim ond trwy edrych yn fanwl ar y llun hwn (chwith) y mae'n bosibl deall ymgais yr awdur i fynegi persbectif - ond nid yw hyn wedi bodoli eto yn y cyfnod hanesyddol hwn. Cafodd y delweddau eu creu mewn un awyren yn unig ac roeddent yn gweithredu fel arwyneb. Wrth edrych ar yr ail ddelwedd (ar y dde), darlunio croesgadwr â choron ar ei ben (uchelwr efallai neu Siarl Fawr ei hun, er nad yw'r croniclau'n nodi ei fod yn bresennol) yn marchogaeth ceffyl ac yn pwyntio at wrthrych yn yr awyr, Ni all mis Medi fod yn ddim byd ond gwrthrych hedfan anhysbys - fel y gallwn gadarnhau, yn ôl datganiadau tystion a'r ddogfennaeth ddarluniadol sydd ar gael.

Gwrthrychau dirgel a bortreadir yn y Beibl Urbin

Mae gwrthrych hedfan anarferol arall wedi’i leoli ar fân fach odidog yn y Beibl Wrin o’r Dadeni. Mae'r llawysgrif yn cael ei chadw gan Amgueddfa'r Fatican a dyma'r trawsgrifiad enwocaf o'r Ysgrythur Sanctaidd. Rhennir y Beibl Urbinate (neu Bibbia Urbinate) yn ddau lyfr, yr Hen Destament a'r Testament Newydd. Ymddengys bod y gwaith hwn, a gomisiynwyd gan Frederico da Montefeltro, Dug Urbino, wedi'i ysgrifennu gan Hugo de Cominellis (neu Hugues de Cominellis de Mazieres). Fe'i hysgrifennwyd yng ngweithdy Vespasiana da Bisticci, llyfrwerthwr enwog o Florentine a oedd yn brif gyflenwr llawysgrifau ar gyfer y llyfrgell yn Urbino.

Mae'r llawysgrif yn ddisgrifiad o'r testun canonaidd

Vulgate - testun pwysig wedi'i gyfieithu yn 390 CE gan Sant Girolam o Hebraeg ac Aramaeg. Mae llawer o artistiaid, peintwyr allor, ffresgoau a miniatures, wedi gweithio gyda'i gilydd i addurno'r gwaith hwn. Mae Beibl Urbin yn enghraifft brin o gydweithrediad artistiaid Florentine y diweddar 15. stol. Ymhlith y portreadau hyfryd hyn o'r Beibl mae testun yr erthygl hon - Cyfoesiad Saint Geremy. Mae'r darlun yn enghraifft wych o gyfuniad o bortread cyfriniol, ffenomen anghyffredin, a realiti bob dydd. Mae'n cipio mynyddoedd, y wlad o gwmpas, y ddinas a phobl a cheffylau fel cynrychiolydd realiti gwrthrychol.

Mae hefyd yn cyfleu elfen gyfriniol ddwyfol mynegiant clasurol eiconograffeg grefyddol. Mae'r hyn y mae gennym ddiddordeb ynddo yn y llun hwn yn wrthrych anghyffredin yn y gornel dde uchaf. Mae'n gorff crwn yn pelydru trawstiau. Mae pelydr uniongyrchol o olau melyn (laser?) Yn deillio o'r fflamau sy'n amgylchynu'r gwrthrych. Nid yw llinellau perffaith syth yn gyffredin eu natur. Yn yr achos hwn, mae'n amlwg nad yw'r gwrthrych yn ffitio i gyd-destun crefyddol. Fodd bynnag, nid yw'r ufolegwyr yn gwybod am y pelydrau uniongyrchol sy'n deillio o wrthrychau hedfan. Yn achos y miniatur hwn, ni fydd unrhyw ddadansoddiad yn dangos a welodd neu a glywodd ei awdur amdano, ond mae un peth yn sicr: roedd am ddweud rhywbeth wrthym.

A yw UFOs wedi effeithio ar hanes?

Mae'n annhebygol y byddai arsylwr gwrthrych hedfan heddiw sy'n arddangos nodweddion datblygedig fel siâp anarferol, gallu symud, symud, neu ymbelydredd, fel y credai'r Sacsoniaid ar un adeg, yn arwydd o amddiffyniad dwyfol. Diolch i'n gwybodaeth dechnegol credwn ar unwaith ei fod yn awyren filwrol gyfrinachol neu hyd yn oed yn beiriant estron. Nid oedd hyd yn oed y Franks, er nad oeddent yn ymwybodol o dechnoleg hedfan, yn credu mai ffenomen nefol yn unig ydoedd, ond gwelsant rywbeth mwy: "fel pe bai'r marchogion yn eu cario i'r frwydr. Tedy Felly gellir tybio bod dwy ddisg yn cael eu rheoli" Marchogion a oedd am gymryd rhan yn y frwydr. A oedd bwriad i newid canlyniad yr ymladd? Neu ai cyd-ddigwyddiad yn unig oedd i'r ddwy ddisg ddisglair ymddangos ar y foment honno? Fodd bynnag, dylanwadodd y ddau ddigwyddiad hyn a nodwyd yn y croniclau ar ganlyniad dau ymosodiad sylweddol gan y Sacsoniaid, y paganiaid ar y pryd. Felly mae'n ymddangos ei bod yn gyfiawn ystyried a oedd y brwydrau hyn, pan welwyd UFO, mor bwysig i ymerodraeth Siarl Fawr, lluosydd Cristnogaeth, sy'n dal i ffurfio. Beth oedd pwysigrwydd ailadrodd y Sacsoniaid? Pa mor arwyddocaol oedd buddugoliaeth Siarl Fawr? A phe bai'r Sacsoniaid yn ennill, sut olwg fyddai ar y byd heddiw? A allai datblygiad ein gwareiddiad, ac o ganlyniad i'n strwythur gwleidyddol-cymdeithasol cyfredol, gael ei "reoli" ers yr hen amser? A pham?

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Michael E. Salla: UFO Prosiectau Secret

Endidau a thechnolegau allfydol, peirianneg gwrthdroi. Exopolitika yn faes sy'n archwilio'r bobl a'r sefydliadau sy'n cymryd rhan Ffenomen UFO a rhagdybiaeth o o darddiad allfydol o'r ffenomenau hyn. Edrychwch ar ganlyniadau ymchwil awdur y llyfr hwn, pwy yw'r arweinydd exopolitics yn UDA.

Salla: Prosiectau UFO Secret

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb