Marwolaeth yw'r rhith y mae ein meddwl yn ei greu

228116x 12. 04. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Dywedodd Robert Lanza, athro ym Mhrifysgol Feddygol Gogledd Carolina, mai marwolaeth yw'r rhith y mae ein meddwl yn ei greu, yn ôl damcaniaeth bio-gysur. Mae'n honni bod un ar ôl marwolaeth yn mynd i fyd cyfochrog. Dywed yr Athro mae bywyd dynol yn debyg i fywyd lluosflwydd sydd bob amser yn dychwelyd i flodeuo, yn dal i fod yn amryfal. Mae dyn yn credu bod popeth a welwn yn bodoli. Pwysleisiodd Robert Lanza fod pobl yn credu mewn marwolaeth oherwydd eu bod yn cael eu haddysgu neu oherwydd eu bod yn cysylltu bywyd yn ymwybodol â gweithrediad organau mewnol. Cred Lanza hynny nid diwedd oes yw marwolaeth, ond y newid i fyd cyfochrog.

Nifer anfeidrol y bydysawd

Bu damcaniaeth mewn ffiseg ers tro am nifer anfeidrol y bydysawd gyda gwahanol amrywiadau o sefyllfaoedd a bodau. Mae popeth a all ddigwydd yn digwydd yn rhywle, sy'n golygu na all marwolaeth fodoli mewn egwyddor. Yn ddiweddar, ym mis Rhagfyr, 2012, mae adroddiadau am atal y gwaith cynnal a chadw ataliol "Large Hadron Collider" yn lledaenu ar draws y byd. Ddwy flynedd, ni fydd yr arbrofion ffiseg gronynnau mwyaf cymhleth yn cael eu cynnal. Ond nid yw damcaniaethwyr yn ildio. I'r gwrthwyneb, maent yn bwriadu parhau i archwilio materion eraill sydd yr un mor bwysig. Ymysg y ffisegwyr hyn mae Robert Lanza, gwyddonydd theori bio-ganolog blaenllaw, cyfarwyddwr gwyddonol Advanced Cell Technology. Dywed nad marwolaeth yw'r cam olaf ym mywyd dyn.

Mae gan Robert Paul Lanza, Athro Meddygaeth Adferol ym Mhrifysgol Wake Forest, yr Ysgol Feddygaeth, 58 mlynedd. Mae'n fwyaf adnabyddus am ei ymchwil bôn-gelloedd. Yn 2001, roedd Lanza, fel un o'r cyntaf, yn benderfynol o glonio rhywogaethau anifeiliaid sydd mewn perygl, ac yn 2003 teirw gwyllt sydd wedi'u clonio, gan ddefnyddio cell croen anifeiliaid wedi'i rewi a gymerwyd o darw a fu farw mewn Sw San Diego bron i chwarter canrif yn ôl . Ef yw awdur mwy na llyfrau 30, gan gynnwys: "Sut i Ddefnyddio Celloedd Bonyn Embryonig, Adfer Gweledigaeth y Deillion," neu "Bydysawd yn Eich Pen."

Gan Wikipedia:

Athroniaeth fio-ganolig neu biwrocratiaeth je athronyddol egwyddor meddwlei hanfod yw'r gred příroda nid yw'n bodoli i wasanaethu pobl, ond i'r gwrthwyneb. Mae un yn deall dyn fel rhan o natur, un rhywogaeth ymysg llawer o rai eraill. Mae gan bob rhywogaeth yr hawl i fodolaeth, nid eu hunain, ond drostynt eu hunain, waeth beth fo'u defnyddioldeb i'r ddynoliaeth. Hanfod y syniad yw gwerth, sy'n hanfodol i ddatblygiad pawb, nid yn unig bywyd dynol, fel y'i gelwir. bioamrywiaeth, hynny yw, ei amrywiaeth. Mae'r holl fiwrocratiaeth honno yn ceisio profi ei hun yn gyfraith naturiol, yn annibynnol ar ei hun goddrychol derbyn. Mae'r gwrthwyneb anthropocentrism. Mae Biocentrism yn ddull naturiol ac felly mae'n bodoli mewn athroniaeth cyhyd ag y gwna ei hun. Gelwir Biocentrism hefyd ecoleg ddofn.

Biocentrism

Mae Biocentrism, fel y ddamcaniaeth wyddonol newydd yn Robert Lanza, yn wahanol i fioamrywiaeth y clasur gan fod nid yn unig natur fyw ond hefyd y bydysawd cyfan yn sefyll yn y blaendir ac mae dyn yn rheoli'r system gyfan. Fodd bynnag, nid yw'r rheol hon yn yr synnwyr anthropocentrig arferol lle y gall rhywun waredu adnoddau naturiol yn rhydd wrth iddo ddymuno, ond mae'n fwy athronyddol pan nad yw un yn byw mewn cytgord â'r byd y tu allan yn unig, ond yn creu heddwch trwy un meddwl.

Mewn ffiseg cwantwm, dywedir ei bod yn gwbl amhosibl rhagweld rhai digwyddiadau. Yn lle, mae yna ystod eang o daflwybrau datblygu posib, gyda graddau amrywiol o debygolrwydd o gael eu gweithredu. O safbwynt bodolaeth "amlgyfeiriol bydoedd" (Multiversum), gellir dadlau bod pob un o'r digwyddiadau posib hyn yn cyfateb i ddigwyddiad sy'n digwydd mewn Bydysawd wahanol.

Mae Biocentrism yn egluro'r syniad hwn: Mae yna nifer ddiddiwedd o fydysawd lle mae amrywiadau gwahanol o ddigwyddiadau. Er mwyn ei roi'n syml, dychmygwch y senario canlynol: rydych chi'n mynd mewn tacsi ac yn mynd i ddamwain. Mewn senario digwyddiad arall posibl, rydych chi'n newid eich meddwl yn sydyn, heb fod yn deithiwr i'r car anffodus hwn, felly byddwch yn osgoi damwain. Felly rydych chi, neu'ch "arall" chi, mewn bydysawd gwahanol ac mewn llif gwahanol o ddigwyddiadau. Eithr, mae yna bob bydysawd posibl ar yr un pryd, waeth beth sy'n digwydd ynddynt.

Cyfraith Cadwraeth Ynni

Yn anffodus, mae'r corff dynol yn marw'n hwyr neu'n hwyrach. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd ymwybyddiaeth ei hun yn cadw ei hun am beth amser ar ffurf ysgogiadau trydanol sy'n mynd drwy niwronau yn y cortecs. Yn ôl Robert Lanza, ni fydd y teimlad hwn yn diflannu ar ôl marwolaeth. Mae'r datganiad hwn yn seiliedig ar gyfraith cadwraeth ynni, sy'n nodi na fydd ynni byth yn diflannu nac yn cael ei greu na'i ddinistrio. Mae'r athro yn tybio bod yr egni hwn yn gallu "llifo" o un byd i'r llall.

Mae Lanza yn cyflwyno arbrawf a gyhoeddwyd yn Science. Yn yr arbrawf hwn, dangoswyd y gall gwyddonwyr ddylanwadu ar ymddygiad microparticles yn y gorffennol. Mae'r datganiad hwn yn barhad o arbrofion sy'n profi'r ddamcaniaeth o arosodiad cwantwm. Roedd yn rhaid i'r gronynnau "benderfynu" sut i ymddwyn pan fyddai'r hollt trawst yn eu taro. Mae gwyddonwyr bob yn ail yn troi ar holltwyr trawst ac yn gallu dyfalu ymddygiad ffotonau yn unig, ond hefyd yn dylanwadu ar "benderfyniadau" y gronynnau hyn. Mae'n ymddangos bod yr arsylwr ei hun wedi rhagfynegi ymateb ffoton arall. Roedd y ffoton hefyd mewn dau leoliad gwahanol.

Pam mae arsylwi yn newid beth sy'n digwydd? Ateb Lanz yw: “Oherwydd bod realiti yn broses sy'n gofyn i'n hymwybyddiaeth gymryd rhan.” Felly, waeth beth fo'ch dewis, rydych yn arsylwr ac yn un sy'n cyflawni'r weithred ei hun. Mae'r cysylltiad rhwng yr arbrawf hwn a bywyd bob dydd yn mynd y tu hwnt i'n syniadau clasurol arferol o ofod ac amser, mae'r rhai sy'n gwrthwynebu damcaniaeth bioddris yn dweud.

Nid yw gofod ac amser yn wrthrychau materol, rydyn ni'n meddwl eu bod nhw. Mae popeth a welwch ar hyn o bryd yn adlewyrchiad o wybodaeth sy'n mynd trwy ymwybyddiaeth. Mae gofod ac amser yn arfau ar gyfer mesur pethau haniaethol a phenodol yn unig. Os felly, yna nid yw marwolaeth yn bodoli mewn byd caeedig di-amser, mae Robert Lanza yn sicr o hynny.

Beth am Albert Einstein?

Ysgrifennodd Albert Einstein am rywbeth fel hyn: "Nawr mae Besso (hen ffrind) wedi symud ychydig i ffwrdd o'r byd rhyfedd hwn." Gwyddom mai dim ond rhith barhaus yw'r gwahaniaeth rhwng y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Nid yw anfarwoldeb yn golygu bodolaeth ddiddiwedd mewn amser heb derfyn, ond yn hytrach mae'n golygu bodolaeth dros amser.

Roedd hynny'n glir ar ôl marwolaeth fy chwaer Christina. Ar ôl archwilio ei chorff yn yr ysbyty, es i siarad ag aelodau'r teulu. Dechreuodd gŵr Christine, Ed, sobio. Am ychydig funudau roeddwn i'n teimlo fy mod i wedi goresgyn taleithioliaeth ein hoes. Roeddwn i'n meddwl am egni ac arbrofion sy'n dangos y gall un microbarticle fynd drwy ddau dwll ar yr un pryd. Roedd Christina yn fyw ac yn farw, allan o amser.

Mae eiriolwyr bioddiogelwch yn dadlau bod pobl bellach yn cysgu, bod popeth yn iawn ac yn rhagweladwy. Dim ond syniad a reolir gan ein meddwl yw'r byd o'n cwmpas. Fe'n dysgwyd mai dim ond set o gelloedd ydym ni a marw pan fydd ein cyrff yn gwisgo allan. A dyna i gyd, yn esbonio Robert Lanza. Ond mae rhestr hir o arbrofion gwyddonol yn awgrymu bod ein cred mewn marwolaeth yn seiliedig ar ragdybiaeth ffug o fodolaeth y byd, yn annibynnol ohonom, fel sylwedydd mawr.

Mewn geiriau eraill, ni all unrhyw beth fodoli heb ymwybyddiaeth: Mae ein meddwl yn defnyddio'r holl adnoddau i uno gofod ac amser yn un cyfan ymwybodol. "Waeth sut mae ein cysyniadau yn datblygu yn y dyfodol, mae astudiaeth y byd y tu allan wedi dod i'r casgliad mai cynnwys ymwybyddiaeth yw'r realiti eithaf," meddai Eugene Wigner, enillydd Gwobr Nobel am 1963.

Felly, yn ôl Robert Lanza, nid yw bywyd corfforol yn gyd-ddigwyddiad, ond yn ysglyfaeth. A hyd yn oed ar ôl marwolaeth, bydd ymwybyddiaeth bob amser yn bresennol, gan gydbwyso rhwng gorffennol diddiwedd a dyfodol ansicr, gan gynrychioli symudiad rhwng realiti ar ymylon amser, gydag anturiaethau newydd a chyfarfodydd ffrindiau newydd a hen.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 2 ar "Marwolaeth yw'r rhith y mae ein meddwl yn ei greu"

  • OKO OKO ysgrifennodd:

    Mae'r syniad bod popeth am fywyd a'i ddatblygiad yn agos iawn i mi. Mae'n edrych yn debyg. Ond mae yna gwestiwn llosg o hyd, sut mae'r uffern yn bosibl? Ateb: Duw - nid oes ateb llwyr i mi oherwydd yna mae'n rhaid i mi ofyn: ac o ble y daeth y Duw?

  • OKO OKO ysgrifennodd:

    Erthygl erthygl am ddirwy. Dwi ddim yn deall pam mae awduron yn mynd i ardaloedd nad ydynt yn eu deall. Pam maen nhw'n ffraeo â ffiseg cwantwm ac yn diraddio'r syniad gwreiddiol trwy eu cysylltu â gwyddoniaeth sydd wedi'i chamddeall? Difrod. Ac yn ddiwerth.
    Nid ydym yn gwybod beth yw bodolaeth. Nid ydym yn gwybod sut mae unrhyw beth. Nid ydym yn deall beth yw ein hamgylchedd. Ond rydym yn ceisio ei ddeall. Mecaneg cwantwm yn ogystal â theori perthnasedd Einstein yw'r uchaf, lle rydym wedi cyrraedd dealltwriaeth raddol o'r amgylchedd yr ydym ynddo. Mae'r rhain yn fodelau sy'n disgrifio ymddygiad endidau bach / mawr o fewn bodolaeth yn dda, ond nid ydynt yn ei gwneud yn glir.
    Rwy'n credu y dylai erthyglau o'r fath osgoi cyfeiriadau at wyddoniaeth galed. Heb sôn am blygu ystyr rhai “dyfyniadau” o brif gymeriadau adnabyddus.

ysgrifennu sylw