Lle go iawn Gardd Eden?

5472x 11. 03. 2019 Darllenydd 1

Beth yw lleoliad go iawn Eden Garden? Roedd yn baradwys ymhlith yr holl baradwysau, cartref pobl gyntaf Adda ac Efa, nad oedd angen unrhyw beth arnynt nes i'r neidr ddod, ac felly fe syrthiodd i mewn i ormes. Mae Gardd Eden yn cael ei chrybwyll yn y Beibl yn Genesis ac yn sylfaen ffydd Gristnogol ac Iddewig.

A fyddwn ni byth yn dod o hyd i le baradwys go iawn? Roedd yr ardd yn llawn bywyd, yn llawn anifeiliaid, gras a boddhad, ond collwyd y baradwys ymhen amser os credwch ei bod yn bodoli. Magwyd un goeden benodol yn yr ardd - coeden wybodaetha oedd wedi ei wahardd fel coeden o demtasiwn. Ond rhoddodd y neidr ffrwyth y goeden hon i Eva, a rannodd hi ag Adam ac fe gollodd pob un ohonom y cyfle i fyw yng Ngardd Eden.

A oedd yr ardd hon yno erioed?

Ond a oedd yr ardd hon yno erioed? A yw hanes yr ardd hon mor fyw oherwydd ei bod yn gorwedd yn rhywle? Ac os felly, ble oedd e? Wel, gadewch i ni geisio edrych ar fannau go iawn a'u cymharu â dyfalu am baradwys Beiblaidd. Er bod ysgolheigion yn ystyried mai dim ond mytholeg yw Gardd Eden, mae eraill yn meddwl a oedd yna unrhyw fath o ardd baradwys.Mae pobl sy'n credu bod yr ardd Feiblaidd yn bodoli yn rhagdybio ei lleoliad yn bennaf yn y Dwyrain Canol delfrydol. Yn llyfr Genesis, yn ôl cyfarwyddiadau Moses, byddai Gardd Eden yn gorwedd rhywle rhwng yr Aifft a rhannau gorllewinol y Dwyrain Canol. Fodd bynnag, mae rhai canllawiau ar gyfer dod o hyd i Ardd Eden yn cael eu colli mewn cyfieithu. Mae un dehongliad yn dweud ei fod yn gorwedd i'r dwyrain o baradwys, nad yw'n bendant iawn, oherwydd nid oes neb yn gwybod lle mae baradwys yn gorwedd.

Mae cyfieithiad arall yn awgrymu bod baradwys yn y Dwyrain, sy'n golygu Gardd Eden, neu efallai lle breuddwyd Moses, ac mae wedi'i leoli yn nwyrain yr Aifft. Ond gall hefyd olygu gorllewin gorllewinol y Dwyrain Canol (ond gan dybio bod ochrau'r byd y cwmpawd yn cael eu hystyried heddiw fel yn amser Moses).

Mae gennym enwau'r afonydd 4

Fodd bynnag, mae gennym enwau'r pedair afon a'u disgrifiadau corfforol i helpu i leoli Gardd Eden. Mae Genesis yn adrodd bod yr afon wedi llifo o baradwys ac wedi llifo trwy Ardd Eden ac yna ei rhannu'n bedair afon - Pishon, Gihon, Tigris Euphrates. Os yw'r Beibl yn iawn, mae'r afonydd hyn wedi newid eu llif yn ddramatig ers i Genesis gael ei ysgrifennu. Y gwir yw bod afonydd yn newid eu llifoedd dros yr oesoedd. Yn anffodus, dim ond dwy afon ar hyn o bryd a allai helpu i ddod o hyd i Ardd Eden. Tra bod yr Euphrates Tigris yn afonydd cyfredol adnabyddus, mae Pishon a Gihon naill ai wedi sychu neu wedi eu hailenwi, felly dim ond dyfalu yw eu lleoliad - os ydyn nhw erioed. Dywed Genesis fod Afon Pishon yn llifo drwy'r Tir Havilah tra bod Gihon yn llifo drwy'r Tir Cush.

Mae yna nifer o afonydd, neu welyau afon sych a allai fod yn ffrydiau a enwir, ond yn y bôn nid ydynt yn cyfateb i'r disgrifiad yn y Beibl. Fodd bynnag, mae gan yr Euphrates a Tigris yr un enwau o hyd ac maent yn llifo'n bennaf drwy Irac. Ond beth bynnag, nid ydynt yn llifo o'r un ffynhonnell ac mae eu disgrifiad o'r Beibl hefyd yn anghytuno. Nid ydynt ychwaith yn croesi unrhyw afonydd eraill. Wrth gwrs, gallai llif yr afonydd hyn fod wedi newid yn sylweddol yn erbyn yr oes Feiblaidd, oherwydd mae llifogydd y byd wedi newid ei wyneb yn llwyr fel y mae'n hysbys. Y ddamcaniaeth fwyaf cywir am leoliad Gardd Eden, yn seiliedig ar lenyddiaeth a chrefydd, yw Irac heddiw. Wrth gwrs, mae yna bosibilrwydd bod Gardd Eden yn gysylltiedig â sibrydion y gerddi anghyfannedd o Babylon. Fodd bynnag, nid yw eu bodolaeth wedi ei gadarnhau'n llawn. Yn ôl y chwedl, fe'i hadeiladwyd gan y Brenin Nebuchadnezz II ar gyfer ei wraig Amytis, a oedd yn dyheu am wyrddni a mynyddoedd ei gwlad frodorol, Media, yng ngogledd-orllewin Irac heddiw.

Rhyfeddodau'r Byd 7

Cafodd y gerddi glanio eu cyfrif i Saith Rhyfeddod y Byd. Fe'u hadeiladwyd fel terasau cerrig tal i edrych fel mynyddoedd. Tyfwyd y gwyrddni gydag ansawdd esthetig uchel, y dŵr oedd yn dyfrhau'r terasau yn llifo o'r top i'r gwaelod ac yn debyg i raeadrau. Fodd bynnag, roedd cadw gardd o'r fath mewn hinsawdd boeth yn golygu cael system ddyfrhau bwerus. Credir bod dŵr Ewffrates wedi'i gludo i'r gerddi gan system o bympiau, olwynion dŵr a sgriwiau dŵr enfawr.

Fodd bynnag, mae siawns bod hyn yn rhyw fath o goctel archeolegol o ffeithiau a bod Gardd Eden tua 300 milltir i'r gogledd o Babylon (tua 50 milltir i'r de-orllewin o Baghdad heddiw) ger Nineveh (Mosul heddiw). Roedd Nineveh yn brifddinas yr Ymerodraeth Assyrian, cystadleuydd Babilon. Yna byddai'n golygu eu bod wedi eu creu yn ystod teyrnasiad Asyria, rheolwr Sennacherib (ac nid ar gyfer Nebuchadnezzar II) yn y seithfed ganrif CC, can mlynedd cyn i wyddonwyr ragweld yn wreiddiol. Mae stilwyr archeolegol Nineveh wedi datgelu tystiolaeth o system ddŵr helaeth sy'n cludo dŵr o'r mynyddoedd, gydag arysgrifiad Brenin Sennacherib fel adeiladwr dyfrffyrdd yn ailgyfeirio i Nineveh. Yn ogystal, mae'r Basrelief yn Nineveh Palace yn cynnwys gardd brydferth a digonedd o ddŵr o'r draphont ddŵr.

Amodau yn Nineve

Mae lleoliad y gerddi uchel i Nineveh yn gwneud hyd yn oed mwy o synnwyr oherwydd amodau daearyddol. Yn wahanol i'r tirweddau gwastad o amgylch Babilon, lle byddai cludo dŵr i ben y gerddi yn gymhleth iawn ar gyfer gwareiddiad hynafol, byddai'n haws o lawer yn Nineveh. Yna gall yr amodau lleol hyn esbonio pam nad oes sôn am erddi ym mhob testun Babylonian, a pham mae arheolegwyr wedi mynd yn wag i ddod o hyd i weddillion gerddi mewn lle sydd wedi bod yn dameidiog yn unig. Mae hefyd yn bosibl bod dryswch ynghylch lleoliad y gerddi wedi digwydd yn ystod y dyddiau pan wnaeth Nineveh orchfygu Babilon a bod prifddinas Nineveh yn llysenw Babilon Newydd.

Ond efallai bod yna straeon am ddau le delfrydol fel Eden a Gardd Eden heb unrhyw sylfaen go iawn. Efallai ei fod yn perthyn i chwedloniaeth, yn union fel chwedl Atlantis, Nirvana Bwdha, neu ddim ond categori o ddymuniadau a straeon iwtopaidd sy'n diflasu. Os ydych chi'n uniaethu'n llwyr â'r ffydd Iddewig neu Gristnogol, yna bydd, mae yna gyfle i fynd i mewn yn y pen draw i erddi nefol nefoedd os yw gras Duw yn gorffwys arnoch, yn anochel yn dod â'r bywyd daearol i ben. Neu cadwch eich chwilfrydedd a'ch chwilfrydedd, eich llygaid a'ch pen agored i wybodaeth, i'r awgrymiadau sy'n cysylltu i ddarganfod bodolaeth gardd baradwys, ble bynnag y mae yn y byd. Efallai y bydd archeolegwyr yn dod ar draws un diwrnod o dystiolaeth o fodolaeth Gardd Eden, nid yn union ddisgrifiad utopaidd Genesis, ond fel baradwys bach i bobl sy'n ceisio gwthio trwy waith bob dydd. Tan hynny, mae'r byd yn syml yn mwynhau'r ffaith bod o leiaf rai dirgelion bach.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb