Mae drymio grwpiau yn lleihau pryder ac iselder

8548x 16. 05. 2019 Darllenydd 1

Mae'r astudiaeth newydd, a gyhoeddwyd gan PLoS, bellach wedi cadarnhau'n wyddonol yr hyn a brofwyd eisoes gan lawer o'r cyfranogwyr drymio grŵp. Bod drymio grwpiau yn achosi newidiadau mawr mewn lles personol, gan gynnwys effaith gadarnhaol ar iselder, pryder, a chynhwysiant cymdeithasol.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn nodi iselder byd-eang fel un o brif achosion analluogrwydd, tra bod seicopechnolegau yn cael sgîl-effeithiau difrifol gan gynnwys blocio dulliau hunan-wella corff yn barhaol. Mae angen cyffur amgen ar hyn o bryd. A allai fod yn ddrymio grŵp?

Grŵp Drymio - Astudiaethau

Astudiaeth Gwyddonwyr Prydeinig, o'r enw " Effeithiau drymio grwpiau ar bryder, iselder, gallu i addasu yn gymdeithasol, ac ymatebion llidiog llid mewn clinigau seiciatrig"Dilynodd grŵp o tua deg ar hugain o gleifion a oedd eisoes wedi cael triniaeth iechyd meddwl, ond ni chymerodd gyffuriau gwrth-iselder. Cymerodd rhan o'r cleifion ran mewn rhaglen ddrymio grŵp deng wythnos, yr ail, grŵp rheoli o bymtheg o gleifion yn cael ei drin yn glasurol. Roedd y ddau grŵp yn cynnwys cleifion o'r un oedran, rhyw, tarddiad ethnig a galwedigaeth. Hysbyswyd aelodau'r grŵp rheoli eu bod yn cymryd rhan mewn astudiaeth ar effaith cerddoriaeth ar iechyd meddwl, ond nad oedd ganddynt fynediad i ymarferion drwm.

Roedd aelodau'r grŵp targed oedd â chyfranogwyr 15-20 yn drymio unwaith yr wythnos gyda 90 munud am ddeg wythnos. Cafodd pawb draddodiadol drwm djembe african ac yn eistedd mewn cylch. Cafodd ugain y cant o'r amser ei neilltuo i theori, ac wyth deg y cant i chwarae'r drwm. Recriwtiwyd cleifion yn y grŵp rheoli o gasgliadau yn ôl gweithgareddau cymdeithasol (ee nosweithiau cwis, cyfarfodydd merched a chlybiau llyfrau). Yn y ddau grŵp, cafodd biofarcwyr sy'n gysylltiedig â statws system imiwnedd a llid, megis cortisol a chytocinau amrywiol, eu monitro ar gyfer newidiadau biolegol a seicolegol sy'n gysylltiedig â'r ymyriad.

Roedd canlyniadau'r astudiaeth yn rhyfeddol:

"Yn wahanol i'r grŵp rheoli, canfuwyd gwelliannau sylweddol yn y grŵp drymio: i 6. Wythnos Roedd Gostyngiad yn y Dirwasgiad A Mwy o Gydnerthedd Cymdeithasol A'r rhain Gyda 10. Parhaodd yr wythnos i wella, ynghyd â gwelliannau sylweddol mewn pryder a lles. Parhaodd yr holl newidiadau sylweddol ar ôl tracio mis 3 nesaf. Mae eisoes yn hysbys bod llawer o broblemau iechyd meddwl yn cael eu nodweddu gan ymatebion llid sylfaenol llidiol. Felly, roedd cyfranogwyr yn y grŵp drymio hefyd wedi darparu samplau poer i brofi cortisol a chytocinau interleukin (IL) 4, IL6, IL17, ffactor necrosis tiwmor α (TNF α), a phroteinau monocyte (cordatractant) MCN) Yn ystod yr wythnosau 1, symudodd y ffactorau hyn o'r pro llidiol i'r proffil gwrth-lid llidiol. Mae'r astudiaeth hon yn dangos manteision seicolegol ac effeithiau biolegol drymio grwpiau yn ogystal â'i botensial therapiwtig ar gyfer iechyd meddwl pobl.

Yn gryno, roedd y grŵp drymio 6 wythnos wedi profi dirywiad mewn iselder a mwy o wytnwch cymdeithasol; Wythnosau 10 ac yna gwelliant pellach mewn iselder, ynghyd â manteision sylweddol mewn pryder a lles. Parhaodd y newidiadau hyn am y misoedd 3 o waith dilynol. Cofnododd y grŵp drymio hefyd newid yn y proffil imiwnedd o'r pro llidiol i ymateb gwrthlidiol yr organeb.

Mae'r ymchwil ryfeddol hon yn awgrymu y gall drymio grwpiau ysgogi newidiadau seicospiritol positif y tu hwnt i atal symptomau yn unig, yn wahanol i driniaethau seicopisiolegol confensiynol (ee Prozac) yn ogystal â dim sgîl-effeithiau. Mae canfyddiadau'r astudiaeth ymchwil hon hyd yn oed yn fwy addawol os ystyriwn y gall y manteision sy'n gysylltiedig â thriniaeth fferyllol gonfensiynol ar gyfer iselder arwain at beidio â chael y seico-gyffuriau eu hunain, ond o'r effaith plasebo. Yn ogystal, gall gwrth-iselder achosi sgîl-effeithiau difrifol, gan gynnwys meddyliau am hunanladdiad.

Lleihau ffactorau llidiol

Darganfyddiad pwysig arall o'r astudiaeth yw lleihau ffactorau llidiol ym mhroffil imiwnedd cyfranogwyr yn y grŵp drwm. A all dadreoleiddio llidiol fod yn un o brif achosion ystod eang o anhwylderau seiciatrig, ac ymyriadau gwrthlidiol i fynd i'r afael â hwy? Dyma'n union y traethawd ymchwil y mae Dr. Kelly Brogan yn ei lyfr newydd "Your Own Mind: Y Gwir am Iselder a sut y gall menywod wella eu cyrff i atgyfodi eu bywydau". Mae'r llyfr yn mynd i'r afael â rôl ffisiolegol allweddol llid mewn cyflyrau fel iselder, anhwylder deubegwn a phryder. Mae cyfuno llid-iselder yn esbonio yn benodol sut mae fformwleiddiadau cwrwma yn fwy effeithiol yn glinigol na chyffuriau gwrth-iselder confensiynol (ee Prozac), yn ôl pob tebyg oherwydd yr ystod eang o effeithiau tyrmerig a'i briodweddau llidiol systemig.

Drymio fel dull hynafol o drin meddwl, corff ac enaid

Yn yr erthygl flaenorol, "6 Drumming Trins Body, Mind, and Soul," fe wnes i adolygu'r llenyddiaeth wyddonol gyhoeddedig ar botensial therapiwtig drymio ac archwilio rhai o darddiadau esblygol posibl yr hen ddull hwn. Mae'n ddiddorol sylweddoli bod pryfed hefyd yn drymio, ac y gall yr araith ddynol ei hun ddeillio o'r gastloniad blaengar hwn sy'n bresennol ym mhobman bron yn y deyrnas anifeiliaid. Yn ogystal, gall tonnau sain (taro) gario ynni a gwybodaeth o bwys biolegol sydd ag arwyddocâd epigenetig. Felly gellid ystyried drymio yn fath o 'feddyginiaeth wybodaeth'.

Er bod gwybodaeth wyddonol am werth therapiwtig drymio yn dal i dyfu ac yn fwy argyhoeddiadol, efallai na fydd angen. Y peth pwysicaf i'w gofio yw hynny Mae drymio yn rhywbeth y mae'n rhaid i rywun ei brofi'n uniongyrchol i'w werthfawrogi a'i ddeall yn llawn. Mae cannoedd o gylchoedd drymio cymunedol ledled y wlad. Maent yn denu pobl o bob oed, dosbarthiadau cymdeithasol, profiadau bywyd ac yn agored i newydd-ddyfodiaid. Mae'r rhai sy'n eu hadnabod yn gwybod yn iawn mai'r unig beth sydd ei angen yma yw rhythm y galon ddynol oherwydd rhythm y drwm ac mae'r rhythm hynafol hwn yn eich brest i bob pwrpas yr un fath.

Ymwadiad: Ni fwriedir i'r erthygl hon ddarparu cyngor meddygol, diagnosis na thriniaeth. Nid yw'r safbwyntiau a nodir yma o reidrwydd yn adlewyrchu barn GreenMedInfo na'i weithwyr.

Dyfyniadau ysbrydoledig am ddrymio

"Mae cerddoriaeth a rhythm yn dod o hyd i leoedd cudd yr enaid." - Plato

"Mae cerddoriaeth yn creu anhrefn o anhrefn: mae rhythm yn dod ag unfrydedd at wahaniaeth, mae alaw yn troi dilyniant i ddiffyg parhad, ac mae cytgord yn dod â chydweddoldeb i anghysondeb" - Yehudi Menuhin

Dywedaf fod rhythm yn enaid bywyd, oherwydd bod y bydysawd cyfan yn cylchdroi o amgylch y rhythm, a phan fyddwn yn colli'r rhythm, rydym yn mynd i drwbl. - Babatunde Olatunji

“Rhythm yw curiad y galon. Dyma'r drwm cyntaf, stori gadarn sy'n datgelu ein dychymyg ac yn dathlu ein pŵer. Mae Rhythm yn ganolfan deuluol gyffredin amlddiwylliannol. - Tony Vacca

Drymio ar y Cyd - Drymio Digymell

Eisiau drwm gyda'i gilydd? Dewch yn ein plith ni Drymio digymell - bob yn ail ddydd Iau yn Tearoom Shamanka ymlaen IP Pavlova.

Esene Bydysawd Suenee

Os ydych chi eisiau cael hwyl gartref neu gyda ffrindiau yng nghefn gwlad, gallwch brynu eich drwm Djembe eich hun Escape Bydysawd Suenee:

Djembe wedi'i addurno'n fawr

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb