Grym perlysiau Indiaidd

1134x 17. 01. 2020 Darllenydd 1

Mae India ei hun yn ffenomen hollol unigryw. Hanes hynafol, cyfoethog a dirgel. Ni wnaeth Indiaid erioed osod sticer ar ffurf dyddiad penodol ar gyfer pob digwyddiad hanesyddol. Felly, ni ellir olrhain a dyddio datblygiad hanesyddol yn gywir. Dim ond tua 3 o flynyddoedd y gellir dogfennu tystiolaeth o wareiddiad diwylliant uchel. Amcangyfrifir bod system iachâd soffistigedig yn dod i'r amlwg yn 000 o flynyddoedd CC. Yn ddiweddarach, enwyd y system iacháu hollol gymhleth hon fel meddygaeth Ayurvedic. Dyma'r system driniaeth hynaf a mwyaf cymhleth. Dilynwyd Ayurveda gan feddyginiaeth Tsieineaidd neu Arabeg. Ystyr yr union air Ayurveda yw "celfyddyd bywyd", ac mae ganddo wybodaeth wych am iechyd, salwch, hirhoedledd, adnewyddiad, meddwl yn bositif a doethineb. Rhan annatod o'r system driniaeth hon yw, ymhlith pethau eraill, defnyddio perlysiau. O ystod eang a dihysbydd, dim ond ychydig o enghreifftiau sydd o berlysiau meddyginiaethol o is-gyfandir rhyfeddol India.

Perlysiau ag effeithiau meddyginiaethol:

Pennywort Indiaidd o'r enw Gotu kola

Defnyddir dail planhigion amlaf ar gyfer triniaeth. Gellir dosbarthu'r perlysiau hwn i'r categori maetholion ymennydd fel y'i gelwir, gan wella gallu cof a chanolbwyntio yn sylweddol. Mae'n cynyddu cynhyrchiad colagen yn y corff, yn helpu ac yn gwella llif y gwaed ymylol. Mae'n addas fel ychwanegiad delfrydol wrth drin gwythiennau faricos, gan ei fod yn cefnogi datblygiad iach meinwe gyswllt ac felly'n chwarae rhan gadarnhaol wrth drin anafiadau, wlserau a llosgiadau. Argymhellir ar gyfer trin soriasis ac ecsema. Mae Indiaid yn credu bod dail Gotu kola yn lleihau symptomau henaint, yn arafu newidiadau dirywiol yr ymennydd, yn gwella swyddogaeth feddyliol, yn helpu anhwylderau cysgu, yn lleihau blinder, yn helpu peswch, hoarseness a chlefydau'r croen. Mae Gotu kola yn llythrennol yn berlysiau eiconig o feistri ioga.

Tribulus terrestris Angor daear

Bydd y perlysiau hwn yn cael ei werthfawrogi gan bawb sydd eisiau gwella eu gweithgaredd rhywiol. Mae gan yr angor alluoedd rhyfeddol i gynyddu bywiogrwydd naturiol y corff, amddiffynfeydd, cefnogi ffrwythlondeb, rheoleiddio colesterol yn y gwaed a lefelau siwgr. Mae'r angor yn aml yn cael ei ddatgan fel viagra gwyrdd, gan gynyddu ymhellach faint o fàs cyhyrau ar draul braster. Mewn dynion mae'n cynyddu lefelau testosteron ac mewn menywod mae'n lefelau estrogen. Mae gweithred bellach yr angor yn eang iawn. Mae'n hydoddi cerrig wrinol, yn hyrwyddo ffurfio sudd gastrig, yn gwella peristalsis berfeddol, yn glanhau ac yn adfywio'r afu. Mae te angori yn gargle ardderchog ar gyfer llid yn y ceudod y geg, mae'n helpu mewn isgemia cardiaidd ac angina pectoris.

Angor daear

Indiaidd Zederach o'r enw Neem

Mae'n wrthfiotig naturiol gwych heb sgîl-effeithiau. Yn ôl ymchwil ddiweddar, mae'n cefnogi'r system imiwnedd, yn enwedig imiwnedd cellog. Mae'r defnydd yn effeithiol iawn wrth drin twymyn, dolur gwddf, annwyd, ffliw, tonsilitis. Yn ogystal ag effeithiau gwrthfacterol a gwrthfeirysol, gellir ei ddefnyddio hefyd yn erbyn ffyngau a pharasitiaid. Adroddwyd am effeithiau rhagorol wrth drin afiechydon cronig a burum fel ewinedd, llid yn y ceudod y geg a'r coluddion. Mae'n dangos effeithiau gwrthocsidiol, yn lleihau amlder celloedd canser ac yn helpu i'w dinistrio'n effeithiol. Mae hefyd yn ysgogi rhai celloedd system imiwnedd sy'n gallu brwydro yn erbyn celloedd canser. Mae hefyd yn helpu i frwydro yn erbyn diabetes a chlefydau croen.

Terminalia Arjuna

Mae terfynellau yn goed trofannol y mae eu rhisgl yn cynnwys canran uchel o Coenzyme Q10. Defnyddir coed 10 i 15 oed i'w prosesu ymhellach. Mae Coenzyme Q 10 yn ffynhonnell bwysig iawn o egni hanfodol ac yn hollol ddigyffelyb ar gyfer gweithgaredd y galon. Dechreuodd gwyddonwyr ymchwilio i'r effeithiau hyn yn y 30au. Yn wir, mae ymchwil yn India wedi cadarnhau'r hyn maen nhw wedi'i wybod ers amser maith. Mantais coenzyme naturiol Q 10 yw ei fod yn cael ei brosesu gan y corff dynol yn ymarferol heb unrhyw weddillion, yn wahanol i fferyllol fodern. Ar hyn o bryd, mae nifer fawr o gyffuriau â coenzyme Q 10 a grëwyd yn artiffisial, nad yw'r organeb yn ei dderbyn, ac ar ben hynny, mae ganddynt sgîl-effeithiau niweidiol. Mae'r corff yn colli ei allu i gael y sylwedd hwn yn naturiol o fwyd gydag oedran cynyddol. Mae diffyg coenzyme yn arwain at wanhau cyffredinol, colli bywiogrwydd, lleihau gallu crynodiad ac yn cyflymu heneiddio'r organeb wrth i allu aildyfiant celloedd leihau. Defnyddir rhisgl Terminalia Arjuna i wneud te, sy'n ffynhonnell gyfoethog o coenzyme naturiol Q 10. Gellir ei fwyta hefyd trwy ei ychwanegu at iogwrt neu saladau oer.

Terminalia Arjuna

Asparagus Racemosus o'r enw Asbaragws Grawnwin

Yn India fe'i gelwir yn Satavari. Mae'n un o'r perlysiau mwyaf hudolus y mae natur wedi'i greu. Fe'i defnyddir i gryfhau ac adnewyddu'r organau atgenhedlu, gan helpu menywod i fwydo ar y fron. Mae hefyd yn addas ar gyfer menywod sy'n trawsnewid oherwydd ei fod yn disodli nifer o hormonau benywaidd. Mewn dynion mae'n cynyddu ansawdd a maint y semen. Mae'r holl gynhwysion actif wedi'u cuddio yng ngwraidd y perlysiau. Mae'n tynnu effeithiau gwrthfacterol yn erbyn salmonela a staphylococci. Ar ben hynny, mae Šatavari yn feddyginiaeth effeithiol ar gyfer pilenni mwcaidd llidiog, mae'n cael gwared ar stiffrwydd y cymalau a'r asgwrn cefn ceg y groth. Mae'n hyrwyddo imiwnedd, yn helpu i ddinistrio celloedd tramor gan gynnwys burum, canser a thocsinau cemegol. Mae'n cryfhau esgyrn, croen ac yn dadelfennu pibellau gwaed. Yn ogystal, mae'n helpu i gysgu'n dda, yn cyflenwi egni i'r ymennydd a'r nerfau, ac yn atal problemau llwybr treulio yn effeithiol. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar ffurf powdr. Er mwyn sicrhau mwy o effeithlonrwydd, mae'n well ei doddi mewn llaeth.

Vitania ginseng slei neu Indiaidd

Mae ei gryfder wedi'i guddio yn bennaf yn y gwreiddyn y mae tinctures yn cael ei wneud ohono. Defnyddir dail a choesynnau i wneud te a gellir bwyta hadau perlysiau hefyd. Mae'r sylweddau actif ginsenosidau yn dangos effeithiau imiwnostimulatory cadarnhaol ar fêr esgyrn iach. Maent yn cefnogi cynhyrchu celloedd gwaed gwyn, mae'n bwysig yn erbyn effeithiau bacteriol, gwrthfeirysol a gwrthlidiol. Maent hefyd yn gwella'r cof ac yn cael effaith gadarnhaol ar weithgaredd yr ymennydd.

Vitania ginseng slei neu Indiaidd

Tinospora cordifolia o'r enw Chebule cordata

Mewn meddygaeth Ayurvedic fe'i gelwir yn Guduchi. Mae'r perlysiau hwn yn atgoffa ychydig o'n eiddew adnabyddus, ond yn wahanol i mae ganddo ddail cordate. Mae cyffuriau'n cael eu paratoi o goesyn sych, lle mae canran uchel o asid ffolig, yna defnyddir dail, ffrwythau a gwreiddyn y perlysiau. Cynhwysyn gweithredol pwysig yw alffa D-glwcan. Mae'n brin iawn ac yn cael effaith uniongyrchol ar y system imiwnedd. Dim ond Tinospora, sy'n cynnwys y sylwedd hwn, sy'n hysbys ym myd natur. Mae diodydd meddyginiaethol yn cael eu paratoi o Tinospora. Mae ei ddefnydd mewn meddygaeth feddygol yn eang iawn. Mae'n cael effeithiau cadarnhaol mewn catarrh berfeddol, dolur rhydd, yn cryfhau'r corff ac yn gwella perfformiad y system imiwnedd. Mae'n ysgogi swyddogaeth yr afu a'r arennau. Mae'r defnydd yn addas ar gyfer blinder corfforol ac ar ôl trin afiechydon difrifol. Mae ganddo safle pwysig fel triniaeth gefnogol mewn cemotherapi. Fe'i defnyddir hefyd i gryfhau gweithgaredd y galon, mae'n cael effeithiau gwrthlidiol, yn lleihau wrea gwaed ac yn helpu gyda phroblemau gyda cherrig wrinol.

Moringa oleifera

Fe'i gelwir yn Goeden Bywyd neu Ffynhonnell Ieuenctid. Mae'n goeden aeddfed y gellir ei defnyddio i'r ddeilen olaf. Mae gwreiddiau coed yn debyg i marchruddygl, ychwanegir blodau at de a ffrwythau tebyg i godennau gwyrdd, gan ddarparu hadau llawn olew. Mae'r dail yn cynnwys llawer o fwynau, fitaminau, proteinau a phroteinau. O'r fitaminau mae'n fitamin C yn bennaf, ond hefyd gwrthocsidyddion eraill, beta-caroten, calsiwm, potasiwm. Gall Moringa ddisodli'r holl amlivitaminau synthetig ac yn aml ychydig iawn o atchwanegiadau mwynau ac mae'n naturiol yn normaleiddio holl swyddogaethau'r corff. Defnyddir gwreiddyn Moringa mewn problemau berfeddol, yn erbyn parasitiaid yr abdomen a'r berfeddol. Mae blodau, yn eu tro, yn ymddwyn yn affrodisaidd. Defnyddir hadau i hybu gweithgaredd yr ymennydd.

Moringa oleifera

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb