Rhestr o wledydd gwyrddaf 11 ar y Ddaear

6931x 31. 07. 2019 Darllenydd 1

Mae'r byd yn gwneud cynnydd tuag at hyrwyddo natur a dod yn fwy gwyrdd. Mae diwydiant wedi'i sefydlu, mae pobl wedi cychwyn ar adeiladu eiddo tiriog, ac mae llywodraethau'n gyson yn cyrraedd cerrig milltir mawr ym maes iechyd, addysg, ynni a thrafnidiaeth. Mae'r datblygiad hwn wedi galluogi gwledydd i ddarparu gwell economi a bywyd i'w dinasyddion. Fodd bynnag, nid yw hyn yn cael unrhyw effaith ar yr amgylchedd.

Mae cynhesu byd-eang a diraddiad amgylcheddol yn un o'r effeithiau sy'n wynebu'r byd. Felly, mae'r amgylchedd dan fygythiad arbennig gan y cynnydd yn nifer y diwydiannau gweithgynhyrchu, ehangu trafnidiaeth fodern ac adeiladau preswyl. Er gwaethaf y risgiau amgylcheddol hyn sy'n dod gyda datblygiad, mae yna wledydd sy'n gweithio'n galed i leihau'r ffactorau hyn a chadw eu hamgylchedd yn wyrdd ac yn iach.

Dyma wledydd 11 a nodwyd fel y rhai mwyaf gwyrdd yn 2018:

1) Gwlad yr Iâ

Mae Gwlad yr Iâ yn un o'r gwledydd sy'n cymryd ei hamgylchedd o ddifrif ac yn buddsoddi yn ei chynaliadwyedd. Fe'i graddiwyd fel un o'r gwledydd gwyrddaf yn y byd. Yn ogystal, mae ar flaen y gad wrth weithredu rhaglenni sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Mae'n ymfalchïo ym Mynegai Perfformiad Amgylcheddol 93,5.

Canolbwyntiodd ar gynhyrchu trydan a gwres gan ddefnyddio'r dirwedd geothermol. Mae Gwlad yr Iâ hefyd wedi chwarae rhan bwysig yn y frwydr yn erbyn llygredd cefnfor. Maent yn sicr bod y dyfroedd yn cael eu cadw'n lân a bod pysgota'n cael ei wneud wrth roi blaenoriaeth i ddiogelu'r amgylchedd.

Gwlad yr Iâ

2) Swistir

Y Swistir yw'r ail wlad fwyaf gwyrdd yn y byd gyda mynegai amgylcheddol 2019 yn 89,1. Mae wedi cyflwyno amryw fesurau i sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei gadw'n lân ac yn gynaliadwy. Mae sefydlu'r Parc Alpaidd yn un o'r camau maen nhw wedi'u cymryd. Yn ogystal, mae'r wlad wedi canolbwyntio ar gynhyrchu adnoddau trwy ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy, cam sydd hefyd yn cefnogi'r economi werdd.

Dros y blynyddoedd, mae'r Swistir wedi gwneud deddfau sydd wedi caniatáu i wledydd amaethyddol ddatblygu a'u hatal rhag cael eu defnyddio ar gyfer datblygu seilwaith. Gwnaeth y cyfraniadau hyn y wlad hon yn wyrdd, oherwydd bod yr amgylchedd naturiol yn ddiogel ac yn cael ei gadw'n ddiogel. Mae awyr glir, llynnoedd a mynyddoedd hardd yn nodweddion nodedig sy'n gwneud y lle hwn yn amlwg.

Y Swistir

3) Costa Rica

Mae Costa Rica yn boblogaidd am ei olygfeydd syfrdanol a'i dirwedd yr un mor ddiddorol. Mae gwyrdd yn ei amgylchedd i'w weld yn glir ar yr olwg gyntaf. Mae ganddo Fynegai Diogelu'r Amgylchedd 86,4. Mae'r wlad wedi rhoi mesurau llym ar waith i atal llygredd aer a dŵr ac mae'n credu y bydd yn cyflawni amgylchedd carbon-niwtral gan 2021.

Mae dinasyddion gwledydd yn defnyddio ynni adnewyddadwy i osgoi cynhyrchu nwyon tŷ gwydr. Mae Costa Rica yn gobeithio bod y wlad garbon-niwtral gyntaf yn y byd i geisio cyllid yn barhaus i wneud hyn yn bosibl. Mae Costa Rica yn cael ei ystyried yn un o'r gwledydd gwyrddaf yn y byd ac mae hefyd yn cael ei ystyried yn un o'r bobl hapusaf yn y wlad.

Costa Rica

4) Sweden

Sweden yw un o'r gwledydd gwyrddaf yn y byd gyda mynegai diogelu'r amgylchedd 86,0. Mae'r wlad yn bwriadu dileu'r defnydd o danwydd ffosil gan 2020. Y cam hwn yw atal llygredd amgylcheddol. Yn fwy na hynny, maent wedi mabwysiadu'r defnydd o ynni adnewyddadwy sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd i wneud yr amgylchedd yn naturiol ac yn ddiogel rhag llygredd.

Mae'r defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy yn gwneud cyfraniad sylweddol at leihau allyriadau carbon yn yr awyr ac felly at amgylchedd glanach a mwy diogel. Y weithred bwysicaf yw'r bartneriaeth rhwng Sweden a gwledydd cyfagos, yn benodol trwy gymryd cyfrifoldeb am amddiffyn Môr y Baltig a diogelu'r ecosystem gyffredinol. Mae corff rheoli amgylcheddol Sweden ymhlith y gorau, ac mae hyn wedi cyfrannu at gadw Sweden yn wyrdd.

Sweden

5) Norwy

Mae Norwy yn un o'r rhanbarthau yn Ewrop sydd ag amgylchedd cwbl wyrdd. Mae ganddo fynegai diogelu'r amgylchedd 81,1. Mae'r wlad wedi sicrhau nad yw ei chyfleusterau preswyl a masnachol yn allyrru unrhyw nwyon tŷ gwydr i'r amgylchedd. Fel gwledydd eraill, mae Norwy wedi sicrhau bod y wlad gyfan yn defnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd i leihau llygredd a chynhyrchu carbon.

Erbyn 2030, mae Norwy yn gweithredu strategaethau datblygu cynaliadwy a deddfau amgylcheddol i gyfrannu at wireddu gwlad garbon niwtral. Y peth mwyaf diddorol yw bod Norwy wedi cael perthynas â natur ers ieuenctid cynnar. Mae plant o oedran ifanc yn dysgu sut i gyd-fyw â natur a diogelu'r amgylchedd. Yn ogystal, mae Norwy yn defnyddio arbenigedd amgylcheddol i gadw ei hamgylchedd yn lân ac yn ddiogel.

Norwy

6) Mauritius

Mae Mauritius, gwlad ynys fach yn Affrica, wedi chwarae rhan bwysig wrth gynnal gwyrddni ei hamgylchedd. Mae ganddo fynegai perfformiad amgylcheddol o 80,6. Mae Mauritius yn ynys sydd wedi gweithio'n ddiflino i amddiffyn ei phorthladdoedd. Mae'n gosod deddfau amddiffyn sy'n lleihau lefelau llygredd wrth hyrwyddo diogelu'r amgylchedd.

Mauritius

7) Ffrainc

Chwaraeodd cyfraniad Nicholas Sarkozy ran bwysig wrth wneud Ffrainc yn un o'r gwledydd gwyrddaf yn y byd. Cyflwynodd ddeddfwriaeth a oedd yn ei gwneud yn rhwymol ar Ffrainc gyfan i gymryd rhan mewn gwlad sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac arbed ynni. Mae gan Ffrainc y mynegai amgylcheddol 78,2. Mae Ffrainc wedi ei chynysgaeddu â phridd ffrwythlon iawn ac mae'n un o brif allforwyr bwyd. Dyna hefyd pam mae Franci yn gwneud gwin, diolch i'w gaeau grawnwin sydd ganddo.

Mae gan y wlad lai o ddiwydiannau na gwledydd eraill, sydd wedi cyfrannu at leihau llygredd aer. Dros y blynyddoedd, mae Ffrainc wedi bod yn gweithio ar ddad-ddiwydiannu - cam sydd wedi gweld gwelliant yng nghyflwr yr amgylchedd yn y wlad, wrth i lygredd dŵr gael ei leihau’n sylweddol. Yn ogystal, mae Ffrainc wedi addo newid ei defnydd o adnoddau a dulliau cynhyrchu er mwyn cynnal amgylchedd iach.

france

8) Awstria

Mae gan Awstria fynegai perfformiad amgylcheddol 78,1. Mae'r mynegai hwn yn cyflawni ymdrechion diflino i gynnal amodau naturiol iach yn ei amgylchedd. Mae prif gamau gweithredu Awstria yn cynnwys diogelu'r amgylchedd ar yr agenda polisi cymdeithasol ac economaidd.

Mae Awstria hefyd wedi gweithio'n galed mewn sectorau fel rheoli gwastraff a llygredd cemegol ac aer i atal llygredd amgylcheddol gan y llygryddion hyn. Mae Awstria hefyd wedi ymgorffori gwybodaeth amgylcheddol yn ei hamaethyddiaeth i atal llygredd. Tanlinellwyd hyn gan y gostyngiad yn y defnydd o blaladdwyr. Cyflwynodd hefyd fesurau i amddiffyn coedwigoedd a lleihau datgoedwigo. Cyfrannodd hyn i gyd at ddod yn un o'r gwledydd gwyrddaf yn y byd.

Awstria

9) Cuba

Nid yw Cuba yn cael ei adael ymhlith y gwledydd sydd ymhlith y gwyrddaf yn y byd. Gwelir tystiolaeth o hyn ym mynegai diogelu'r amgylchedd 78.1. Mae Cuba wedi gweithio'n galed i gynnal ei amgylchedd mewn amgylchedd gwyrdd a diogel trwy leihau'r defnydd o blaladdwyr ar dir amaethyddol, gan eu bod yn gemegau sy'n effeithio'n negyddol ar yr amgylchedd.

Mae lefel y môr hefyd wedi'i ostwng i amddiffyn y pridd rhag gormod o halen a allai ei ddinistrio. Addysgir ymwybyddiaeth amgylcheddol hefyd mewn ysgolion fel y gall plant ei dysgu a'i ymarfer i gynnal yr amgylchedd.

Cuba

10) Colombia

Mae Colombia yn wlad brydferth sydd wedi'i chynysgaeddu â golygfeydd a llystyfiant syfrdanol. Mae Colombia wedi'i gynysgaeddu â choedwig yr Amason, coedwigoedd glaw trofannol ac anialwch. Mae ganddo hefyd filoedd o rywogaethau anifeiliaid yn byw yn ei ecosystem. Yn yr un modd, mae polisïau a rheoliadau wedi'u datblygu i ddiogelu'r amgylchedd a gwarchod bioamrywiaeth.

Er iddynt gael eu cyhuddo i ddechrau o ddinistrio eu hamgylchedd naturiol, fe wnaethant weithio’n ddiflino i adennill gogoniant coll trwy lunio deddfau sy’n hyrwyddo cynaliadwyedd amgylcheddol. Mae ganddo fynegai perfformiad amgylcheddol 76,8 ac mae'n un o'r gwledydd gwyrddaf yn y byd.

Colombia (© Gavin Rough)

11) Y Ffindir

Cwblhaodd y Ffindir yr un ar ddeg uchaf o wledydd gwyrddaf y byd am y flwyddyn 2018. Yn 80. Roedd y Ffindir yn adnabyddus am ei hallyriadau nitrogen uchel a gweithgareddau diraddiol amgylcheddol eraill. Fodd bynnag, adroddwyd ar welliannau dros y blynyddoedd wrth i wledydd geisio adfer eu hamgylchedd.

Mae'r awdurdod amgylcheddol yn y Ffindir wedi gweithio'n galed i sicrhau nad yw nwyon tŷ gwydr yn cael eu cynhyrchu a bod dinasyddion y wlad yn defnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy i'w cynhyrchu. Defnyddir ynni gwynt yn fawr iawn. Yn ôl mynegai perfformiad amgylcheddol blynyddol Prifysgol Iâl, mae'r Ffindir yn bwriadu cael mwy na hanner ei thrydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy.

Y Ffindir

Mynegai "gwlad dda"Mae ganddo restr o wledydd 153 sy'n delio â'r amgylchedd

Gan gyfeirio at eu systemau ailgylchu a chompostio, mae'r mynegai hwn yn tynnu sylw Portiwgal at ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy ac addysgu plant mewn ysgolion tuag at "cyflawni ymdrechion amgylcheddol dyddiol".

Mae'r BBC yn pwysleisio mai Portiwgal yw'r "arweinydd cyntaf wrth fuddsoddi mewn rhwydwaith llawn o orsafoedd gwefru cerbydau trydan (a oedd yn rhad ac am ddim tan yn ddiweddar) ac wedi cymell dinasyddion i osod ynni solar a ffynonellau ynni adnewyddadwy ynni is ac i werthu ynni yn ôl i'r grid".

Soniodd y mynegai hefyd "sgwteri trydan”, Sy'n cael eu hystyried fwyfwy yn Lisbon fel ffordd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd i deithio trwy'r brifddinas.

Erthyglau tebyg

ysgrifennu sylw