Cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod

6368x 08. 09. 2016 Darllenydd 1

Layla Martin: Hoffwn rannu gyda chi rywbeth na ddywedais o'r blaen ar y fideo. Rwy'n argyhoeddedig bod hwn yn bwnc pwysig iawn i'w drafod yn fanwl. Rhywbeth y dylai pawb o bob cwr o'r byd siarad amdano heb euogrwydd, oherwydd ei fod mor ddifrifol ac yn bennaf ...

Cefais fy nhrin yn rhywiol gan fy nhad pan oeddwn i'n blentyn. Fe ddechreuodd pan oeddwn yn llai na thair blwydd oed. Mae wedi digwydd sawl gwaith. Un diwrnod rwy'n cofio yn union pan ddigwyddodd pan oeddwn i'n saith mlwydd oed. Roedd bob amser fel pe bai'n cael ei gwthio mewn niwl, tywyllwch, ac yn gyffredinol roedd yn rhyfedd. Fe greodd ymdeimlad cryf o ddatgysylltu â mi.

Pan oeddwn i'n deng mlwydd oed, cefais arfer bob amser yn cwympo yn yr ystafell ymolchi (ceisio fy hun Neco golchi) yn eich swimsuit. Rwy'n gweddïo ar Dduw fy mod byth yn cael mislif i fi o erioed bod yn fenyw, fyddwn i ddim wedi erioed caru. Roeddwn yn ofni rhywiol yn unig.

Y cusan cyntaf a gefais yn 15 pan oeddwn yn yr Eidal. Pan ddigwyddodd, roeddwn yn gryfach ac roeddwn i'n teimlo mor wag. Y diwrnod wedyn roeddwn i'n teimlo'n isel ac ni wyddom pam yr oedd yn digwydd i mi o gwbl. Yr un teimlad a ddaeth pan oeddwn i'n ffrind cyntaf, roeddem wrth ein bodd am y tro cyntaf.

Pan ddechreuais i fella gyntaf, rwy'n rhewi eto. Doeddwn i ddim yn gallu siarad. Dechreuais i ysgwyd. Roeddwn i'n synnu - drosodd. Cefais fy ailadrodd fy hun yn ddrwg gen i.

Cymerodd fy nghartref i ac roeddwn i'n teimlo mor gas yn y tu mewn. Ac rwy'n credu mai hwn oedd un o'r pethau anoddaf a ddigwyddodd i mi yn ystod fy mhrofiadau rhywiol cyntaf. Roeddwn i'n teimlo mor warthus ac yn warthus. Ac eto roeddwn i'n teimlo faint yr oeddwn i eisiau caru a phrofi rhywioldeb fel rhywbeth hardd a rhyfeddol. Doeddwn i ddim.

Dechreuais ysmygu a diod. Doedd gen i ddim rhyw am flynyddoedd 7 arall yn unig oherwydd na allaf drin fy nheimladau. Pan oeddwn i'n 22 ers blynyddoedd, penderfynais fynd at therapi oherwydd cwrddais â bachgen a oedd wir yn fy ngharu i. Nid oedd am i mi fod yn feddw ​​na'i llusgo. Roedd yn dymuno fy mod yn llawn ohono pan edrychodd i mewn i'm llygaid. Roeddwn i'n teimlo mor ddrwg pan oedd am ymuno â mi. Penderfynais fynd at therapi a chwrdd â phobl.

Hwn oedd yr amser anoddaf yn fy mywyd. Roeddwn i'n teimlo mor ddrwg. Roeddwn i'n teimlo teimladau mor ddychrynllyd a dwi'n teimlo'n euog. Nid oedd neb y byddwn wedi siarad yn agored â hwy, ac eithrio fy ffrindiau, therapydd a ffrindiau agosaf. Roedd gen i iselder isel. Roeddwn i'n teimlo fel llongddrylliad emosiynol.

Nid oedd yn bosibl siarad â'r pennaeth. Nid oedd yn bosibl siarad â'm athrawon. Roedd yn ddioddefaint ac yn unigrwydd dwys. Roeddwn i'n teimlo'n gyfan gwbl.

Mae pobl yn dweud: Nawr mae'n rhaid i chi fod yn gryfach pan fyddwch wedi ei wneud, peidiwch â chi? Efallai eich bod wedi ei ddewis i wneud eich bywyd yn gryfach (fel dynged). Yn ddi-os, mae pawb a aeth drwy gam-drin rhywiol, wedi ei wneud yn ei berfformiad arwrol enfawr bywyd pan wnaeth ef. Yn sicr rwy'n gryfach.

Mae llawer o ddioddefaint ac mae miliynau o bobl ar y blaned hon sydd wedi profi cam-drin o'r fath a'r anallu i agor trafodaeth ar y pwnc hwn yn cael ei gyfyngu i atal posibl a chyfle i wella. Oherwydd nad yw iacháu rhag cam-drin rhywiol yn fater o sesiwn therapiwtig hudol neu ryw dechneg. Mae'n ddyddiol am yr ewyllys cryf i fynd i mewn iddo ac integreiddio a chariad (hunan) drosodd a throsodd. Ac er bod yn ein diwylliant yn dweud eich bod yn eu cam-drin yn rhywiol o gwmpas sy'n dal gormod o gywilydd i chi syrthio.

Rwy'n dal i deimlo na fydd pobl yn fy mharchu'n fawr. Maent yn dal i edrych arnaf fel dwi'n cinio - y dylwn adfer yn gyflymach. Maent yn ceisio cael eu rhoi o'r neilltu mi nad oeddwn yn eu cam-drin yn rhywiol, ac yna rwy'n gywilydd i siarad â phobl ar lefel broffesiynol, sydd yn wallgof.

Rwy'n credu, trwy rannu'r stori hon gyda chi, bydd mwy o le i drafod. Y byddwch chi'n llai cywilydd ac y bydd mwy o le i fynd drwy'r pwnc hwn. Ac nid yn unig eich bod yn cyfaddef eich bod yn cam-drin yn rhywiol, ond am ein bod yn dechrau i siarad am, yr hyn y mae'n ei olygu a sut y mae'n achosi teimladau a'r hyn sydd ei angen ar gyfer gwella ac integreiddio mewnol a'r hyn yr ydym ni, fel diwylliant mae angen i ni ei atal, y bydd rhywbeth fel hyn yn dod yn y genhedlaeth nesaf.

Felly, os ydych chi'n teimlo felly, ysgrifennwch yn eich sylwadau agored beth ddigwyddodd i chi nad ydych yn cywilydd ohono. Bydd eich llais yn cael ei glywed. Gadewch i ni siarad amdano, teimlwch, meddu ar y profiad (gwireddu) sy'n digwydd. Gadewch inni roi'r gorau i'r gadwyn honno rhag digwydd drwy'r amser.

Rydym wedi dioddef cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod (mae'r arolwg yn ddienw)

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb