Sergeant Clifford Stone (1.): Mae'r gwir gyfrinach yn llofftio i'r wyneb!

13366x 22. 12. 2018 Darllenydd 1

"Nid yw absenoldeb tystiolaeth yn dystiolaeth o absenoldeb. Mae'n ddangosydd bod arweinwyr y byd (nid gwleidyddion) yn gallu llwyr gadw'r ffenomen hwn o dan y cwfl. "

Dyma un o lawer o storïau gan American Clifford Stone, a wasanaethodd yn y fyddin, ac yn fuan, diolch i'w dalent, daeth i'r wybodaeth a phrosiectau sy'n ymwneud â "Ein hymwelwyr" fel y mae'r dyn hwn ei hun yn galw. Wrth gwrs, nid ydym yn siarad am ymwelwyr o wledydd eraill neu o gyfandiroedd eraill, ond am y rhai sy'n ymweld â ni o dirweddau tywyll, cosmig.

Nid yw Clifford yw'r unig un o endidau allfydol sgyrsiau (EBE). Mae'n sôn amdanynt lawer o bobl - breuddwydwyr, pobl sychedu ar gyfer hunan-wireddu ac heb i neb sylwi, ond hefyd pobl fwyaf credadwy megis plismyn, milwyr, cynlluniau peilot, gofodwyr a phobl eraill y mae eu da farn a rhesymoledd yn aml yn dibynnu.
Rwyf bob amser yn mwynhau'r ddadl ein bod yn dal i aros am brawf pendant o'u bodolaeth a'r ffaith eu bod yn ymweld â ni. Mae'r dystiolaeth - sy'n llwyr fwlio - yn ddi-rif.
47% Mae Americanwyr yn credu ein bod wedi ymweld ag estroniaid erioed. Nid yw hwn yn nifer fach. Mewn hanes modern, mae bron pob llywydd neu ymgeisydd Americanaidd wedi cael ei perswadio i ddatgelu popeth y mae'n ei wybod am estroniaid. Pam, pan mae'n fater o bobl sydd wedi ofidus neu bobl â golwg gwael iawn. Mae nifer o wledydd - megis y Deyrnas Unedig neu Awstralia - wedi datgelu deunyddiau UFO. Mae degau o filiynau o dystion ar y ffenomen cipio yn unig. Rhywle, clywais sylw dynol a gwirioneddol y byddai hyn yn ennill unrhyw ymgyfreitha yn y byd. Siaradodd pobl mewn hypnosis - yn y cyflwr hwn mae'n anodd iawn - o lawer dioddefwyr Cafodd ymyriadau, a wneir yn aml o ddeunyddiau na ddarganfuwyd ar y blaned Ddaear, eu tynnu. Canfuwyd bod malurion o beiriannau hedfan a syrthiodd, mae dogfennau, ffotograffau, fideos, cofnodion radar y mae eu dilysrwydd yn annisgwyl. Gwyddys deg o filoedd o bobl nifer o ddigwyddiadau (Brwydr Los Angeles 1942, UFO dros Washington DC 1951). Dilynwyd y penawdau "modfedd" hyn yn y papur newydd.

Ond mae Clifford Stone yn wahanol. Ef yw'r dyn a edrychodd ar y cwningen nobel mor ddwfn â dim ond ychydig o bobl. Roedd hyd yn oed llai o bobl â'r wybodaeth hon yn barod i ddod gerbron y cyhoedd a rhoi popeth i gyd. Gwnaeth Clifford felly - gadewch i ni edrych ar yr hyn a ddywedodd wrthym.

Rydyn ni'n troi ei ddechreuadau yn y fyddin, a gafodd drwyddi draw er gwaethaf y problemau iechyd, a byddwn yn symud i'r foment a gyrhaeddodd i'r gwasanaeth am y tro cyntaf mewn cysylltiad â'r UFO.

Yn Fort Jackson, graddiodd o Uwch Hyfforddiant Unigol, De Carolina, i ddod yn ysgrifennydd clerc. Nid ei freuddwyd gydol oes oedd hi am fod yn beilot hofrennydd, fodd bynnag, ac o ystyried ei iechyd, nid oedd hyn yn realistig.
Nesaf, gadewch i ni siarad â Clifford ei hun.

"Ond mi es i yno ac roedd un diwrnod yn yr ystafell ddosbarth. Yr un diwrnod y diwrnod arall, yr oeddwn yn graddio dim ond. Y diwrnod arall, cyn i mi gyrraedd y dosbarth, fe wnaethon nhw ddewis i mi dawelu i'r pencadlys, yn benodol yr adran roedden nhw'n ei feddiannu gyda'r gohebydd.
Pan gyrhaeddais, roedd y dyn a ymwelodd â ni, yn ôl pob tebyg o Washington DC, a cheisiodd wneud sgwrs gyda mi.
Wel, nid oedd fy mam yn cael ffwl. Nid oeddwn i olygu dweud wrthyf fod gen i ddiddordeb yn UFO. "
Daeth i mi a dywedodd, "Wel, beth ydych chi'n ei feddwl am UFOs?"
A dywedais, "Wel, dwi ddim yn gwybod. Doeddwn i ddim yn meddwl llawer amdano. "
Mae'n dweud: "Dewch draw, mae pawb yn meddwl am UFO. Ydych chi'n credu mewn UFOs ai peidiwch â'u credu? "
Rwy'n cofio ymateb. "Dwi ddim yn gwybod. Doeddwn i ddim yn meddwl llawer amdano. "
Mae'n dweud: "Rwy'n credu felly. Rwy'n credu'n bersonol ynddynt. Yma, rwyf am ddangos rhywbeth i chi. "

Ac edrychodd i mewn i ddogfen lle roedd ganddo wahanol negeseuon. Pan edrychais arno, credais, "Mae'n debyg nad wyf yn gweld hyn." Oherwydd nad oedd gennyf wiriad diogelwch. Roeddwn i'n gwybod beth oedd yn ei olygu "Prif gyfrinach." Ac roeddwn i'n gwybod bod yr hyn yr wyf yn chwilio amdano yn torri'r gyfraith ffederal yr Unol Daleithiau - y gyfraith ar ysbïo. Doeddwn i ddim yn gwybod beth oedd y tu ôl i'r geiriau "Top Secret".
Nawr, rwy'n gwybod y gellir ei nodi fel dogfennau o dan y Rhaglen Gwybodaeth neu Ddogfennau Sy'n Dwyn yn Sensitif o dan Raglenni Mynediad Arbennig.
Doeddwn i ddim yn gwybod hynny o'r blaen.
Felly dwi'n dweud wrtho: "Rydych chi'n gwybod, dwi ddim yn meddwl y dylwn edrych arno. Nid oes gennyf unrhyw eglurhad diogelwch. "
Ac meddai: "Mab, dwi ddim yn dangos i chi unrhyw beth na ddywedwn i mi ddangos i chi."
Nawr, rwy'n gwybod bod rhywsut y gwyddent o oedran cynnar fy mod wedi cael rhyngweithio cyson â nhw - mae'n well gennyf ddweud wrthynt fel a ganlyn: "Ein hymwelwyr". Yr oedd yn un rhywogaeth, ond gwn fod rhywogaethau eraill yn y fan a'r lle yma.
Ond dim ond un o'r endidau hyn sydd wedi bod yn fy ngwylio am fywyd. Ond hyd yn oed felly, roedd rhyngweithio bob amser gyda'r endidau eraill hyn. Mae gen i deimlad mai'r rheswm pam y caniataodd y fyddin i mi ddelio â hi oedd na fyddai'r fyddin yn ei ganiatáu. Dewisasant bobl yn y sector sifil na fyddai fel arall yn gallu mynd i mewn i'r fyddin a oedd â pherthynas barhaol â hi "Ein hymwelwyr."

Yr hyn a ddefnyddiwyd i mi pan ddaeth i UFOs oedd "rhyng-gysylltiad. " Ac yna rydych yn y bôn yn cynnal cyfathrebu gyda ein hymwelwyr - p'un a ydynt yn cael eu hanafu, neu a ydynt yn iawn, ac rydym yn cael eu cadw hyd nes nad yw'r foment ddim cyrraedd tan eu rhywogaeth, ac nid oedd yn eu codi. "

Wedi tro, trosglwyddwyd Clifford Stone i Alabama, sylfaen Ft. McClellan, lle bu'n cymryd rhan mewn cwrs tair wythnos niwclear-fiolegol-cemegol (NBC) ar gyfer swyddogion na gomisiynwyd.

"Pan gyrhaeddais yno," meddai Clifford, "Rwyf wedi gweld pethau nad oeddwn yn eu deall, yn enwedig sut mae'n ymuno â NBC.
Dangoson nhw fi y ffilm hon:

Y dyddiad oedd 1968 .. "Ond ni ddylem gael y math hwn o dechnoleg." Nawr rwy'n gwybod o fy ymchwil, ac yn enwedig pan fyddaf yn cyrraedd fy nogfennau gyda'r NRO (Swyddfa Reconnaissance Cenedlaethol) fod gennym lloerennau gallu gwneud hyn yng nghanol 60-au ac yn ôl pob tebyg yn gynharach. "Meddai Clifford.

Yn y rhan nesaf, ni fyddwn yn dilyn Clifford ar ei deithiau ac yn arbennig y Pentagon dano, ond ar safle damwain ETV y mae ef yn gwysio.


Mwy am fywyd a gwaith Clifford Ston yn Aberystwyth YT Suene Bydysawd

Syr Sargant Clifford

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb