Sealand: y benglog estron?

318129x 02. 02. 2019 Darllenydd 1

Gallai'r penglogau Sealand, yn ôl yr unigolion a archwiliodd, fod yn perthyn i fodau allfydol. Nid yw'r penglog a geir yng ngwlad Morland yn cyfateb i unrhyw rywogaethau hysbys ar y blaned Ddaear. Ydy hi'n benglog allwchol?

Dyma'r artiffact mwyaf dadleuol a ddarganfuwyd yn y blynyddoedd diwethaf. Mae Skull of Sealandu yn codi nifer o gwestiynau na all gwyddoniaeth ddod o hyd i'r atebion. Yn rhyfedd, ychydig iawn o arbenigwyr mynegi diddordeb yn y dadansoddiad o'r artifact dirgel hwn, efallai oherwydd eu bod yn ofni yr hyn y maent yn ei weld, efallai eu bod yn ofni eu bod yn dod o hyd i rywbeth a allai newid y ffordd yr ydym yn edrych ar darddiad dynol a'r cyfan ein hanes.

Croen Sealand

Darganfuwyd penglog Sealand yn 2007 yn Olstykke gan weithwyr Daneg a oedd wedi newid pibellau carthffosydd. Hyd yn ddiweddar, nid oes neb wedi dangos diddordeb yn y canfyddiad hwn. Dim ond yn 2010 oedd y penglog a archwiliwyd gyntaf yn Ysgol Uwchradd Meddygaeth Milfeddygol yn Nenmarc. Daeth yr ymchwilwyr i'r casgliad nad oeddent yn gallu datrys y dirgelwch hon neu roi unrhyw wybodaeth ynghylch pwy y gallai'r penglog fod yn perthyn iddo.

Mae gwyddonwyr yn adrodd:

"Er bod y benglog yn ymddangos fel mamaliaid, mae rhai nodweddion yn ei gwneud hi'n amhosib iddo gael ei gynnwys ymysg y rhai sy'n byw ar y blaned Ddaear."

Ar y dechrau tybir bod y penglog yn geffyl, ond dangosodd ymchwiliad pellach nad oedd yn bosib. Gan nad oedd y gwyddonwyr yn gallu rhoi rhagor o fanylion ar lawer o faterion yn ymwneud â Chlawysog Sealand, anfonwyd y penglog i Sefydliad Nils Bohr yn Copenhagen. Dangosodd y dull dyddio radiocarbon fod y creadur dirgel hon yn byw yn 1200 i 1280 o flynyddoedd cyn ein cyfnod.

Nid oedd cloddiadau diweddarach ar y safle lle canfuwyd penglog Sylvan yn dangos dim o ddiddordeb. Nid yw gwyddonwyr wedi gallu dod o hyd i unrhyw beth a fyddai'n cysylltu y benglog i wrthrychau eraill yn yr ardal.

O'i gymharu â changlog dynol arferol, mae gan y penglog o Sealand amryw o wahanol wahaniaethau. Er enghraifft, nid yw socedi llygaid penglog Selanda nid yn unig yn gymharol fawr ond hefyd yn llawer dyfnach a chrwn. Mae'r llygad yn tueddu i fod yn fwy eang i'r ochrau, tra bod y penglogau dynol yn fwy canolog yn y ganolfan. Mae trwyn y penglog o Sealand yn fach iawn ac mae'r gên yn gul iawn. Mae penglog Sealand hefyd yn fwy na maint penglog y man homo sapiens. Mae'r wyneb penglog esmwyth, yn ôl gwyddonwyr, yn awgrymu bod y creadur hwn wedi'i addasu i dywydd oerach. Mae maint llygaid, yn ôl gwyddonwyr, yn awgrymu ei fod yn hunllef gyda llygaid enfawr.

Dirgelwch yn Discovery

Mae yna lawer o ddirgelwch o amgylch penglog Sealand a'r ardal lle darganfuwyd.

Skull of Sealandu

Skull of Sealandu

Mae'n ddiddorol nodi bod trigolion Olstykke a'r cymunedau cyfagos ers yr hen amser wedi siarad am grŵp lleol o'r enw l'Ordre Lux Pegasus (Pegasus gorchymyn golau) y mae eu pwrpas yn wir yn parhau i fod yn ddirgelwch. Credir bod y band gard elementy- wahanol yn eu plith benglog dirgel a nifer o ddyfeisiau a wnaed o fetelau yn hynod ysgafn ac unbreakable.

Mae delweddau penglog yn ddiddorol iawn ac yn dangos pa mor anghyffredin yw Skull of Sealand. Er bod y benglog yn debyg i'r benglog dynol, mae yna rai gwahaniaethau o hyd sy'n ei gwneud yn unigryw iawn. Mae ymchwil bellach yn arwain at y casgliad bod y penglog Sealand yn anhwylder yn byw ar y Ddaear. Mae gwyddonwyr eraill yn awgrymu bod y penglog yn ras anghywir ac anghofiedig o bobl hynafol a oedd yn wahanol iawn i bobl modern.

Mae gan wyddonwyr wybodaeth gyfyngedig iawn o'n gorffennol, ac mae darganfyddiadau fel hyn wedi aneglur y gorffennol hyd yn oed yn fwy nag erioed.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Sealand: y benglog estron?"

  • jpavol yn dweud:

    Os ydych chi'n mynd i mewn i "benglog môr" ar Google, mae gennych dwsinau o negeseuon o ffynonellau eraill lle gallwch ddod o hyd i'r rhan fwyaf o ddata. Pwy fyddai wedi chwarae gyda dynwared mor berffaith o'r benglog a pham? Wedi'r cyfan, mae dadansoddiad DNA yn ddigon, yr oedran i fod i fod yn 1.200 BC.

  • S S yn dweud:

    Pam nad oes gwybodaeth wiriadwy am faint y benglog yn unrhyw le yn yr erthygl? Byddai delfrydol yn ddarlun o'r benglog hwnnw wrth ymyl graddfa.
    Pam nad yr erthygl gyfan yw'r unig enw gwyddonydd sydd wedi archwilio'r penglog yn ôl hawliad yr erthygl?

    Yn bersonol, mae'n teimlo fel ffug. Mae'n fy arwain at wybodaeth benodol mymryn lleiaf (enwau yn cael eu rhestru naill ymddangosodd na'r gwyddonwyr a archwiliodd y benglog, nid y dimensiynau y benglog, nid oes unrhyw gyfeiriadau at unrhyw adroddiadau o'r ymchwiliad neu lle mae'r benglog ei leoli erbyn hyn).

Ad a Ateb