Sataniaeth (2.)

5949x 06. 04. 2017 Darllenydd 1

Naw pechodau satanig

Foolishness: Mae'r eiddo hwn ar ben uchaf y rhestr o bechodau satanig. Felly, mae ymlynwyr Satan yn ceisio rhyddhau dylanwad y cyfryngau a'r gymdeithas sy'n ceisio hyrwyddo anwybodaeth a stupidrwydd mewn pobl trwy drin y gwir wirionedd.

Conceit: Ystyrir ei fod yn ystum gwag. Yn aml, mae'n gysylltiedig ag awydd am gyfoeth sy'n cadw arian yn rhedeg.

Solipsismus: Ar gyfer Satanyddion gall fod yn beryglus iawn. Maent yn gwrthod dilyn y dywediad, "Gwnewch y llall, beth ydych chi am i eraill ei wneud i chi." Mewn geiriau eraill, mae'r math hwn o hunaniaeth hon, pan fydd y person yn credu, os bydd ef / hi yn ymddwyn yn barchus ac yn barchus tuag at ei amgylchfyd, bydd ef / hi yn cael ei gymryd yn ôl, mae'n utopia pur. Felly, mae Satanyddion yn parhau i fod yn ofalus iawn ac yn ceisio peidio â mynd i mewn i gyflwr cyfforddus lle maent yn disgwyl i bobl eraill ymddwyn yn union fel y gwnaethant.

Sebeklam: Pechod sylfaenol arall. Mae'n amhosib i unrhyw un addewid o ffyddlondeb neu i'w addoli. Nid yw'n dderbyniol hefyd chwarae'r rolau sy'n gwneud cymdeithas yn bobl.

Ddim yn rhan o'r fuches: Un o'r agweddau sylfaenol Satanistaidd. Dim ond os yw budd personol yn deillio ohoni, dim ond dymuniadau rhywun sy'n gallu bodloni hynny. Dim ond ffwliaid sy'n mynd i'r fuches ac yn pennu beth i'w wneud. Maent yn gwasanaethu eu Meistr yn unig, am mai dim ond un. Pe baent yn gwasanaethu rheolwyr y byd, byddent yn dioddef eu cymhellion rhag methu â chytuno â'i gilydd.

Diffyg persbectif: Ni all byth golli golwg ar bwy ydyn nhw a pha bygythiadau all niweidio eu bodolaeth. Os ydynt yn dilyn y cyngor uchod, byddant yn sylweddoli y gallant hefyd ffurfio hanes. Dylent edrych ar y byd mewn cyd-destun hanesyddol a chymdeithasol ehangach. Ceisio cyfuno pos eich bod chi. Peidiwch â gadael i gyfyngiadau'r fuches fynd - sylweddoli eu bod yn gweithredu ar lefel hollol wahanol na gweddill y byd.

Peidiwch ag anghofio y gorffennol: Mae morgais yn un o'r ffyrdd o ymlacio. Erbyn hyn Častokráte yn beth gyflwyno fel "newydd" neu "wahanol", ond ychydig o bobl yn gwybod, oherwydd bod anghofrwydd bod eisoes yn bodoli ac yn cael ei dderbyn yn eang, erbyn hyn mae dim ond "gwell pecyn." Mae pawb yn hudo gan "athrylith" crëwr newydd ac yn anghofio'r gwreiddiol mor wreiddiol. Mae hyn eto yn cyfrannu at ddod yn fuches.

Balchder gwrth-gynhyrchiol: Pride yn gwasanaethu yn unig nes bod dyn yn dod i gornel iddi ac yn datgan: "Roeddwn yn ddryslyd. Mae'n ddrwg gen i. Gadewch i ni ei gyfrifo. "

Diffyg teimlad esthetig: Peidiwch â chael eich dadrithio gan y gymdeithas defnyddwyr a delio â'r hyn sy'n ddymunol a hardd. Mae esthetig yn fater personol iawn sy'n adlewyrchu natur yr unigolyn.

Mae un ar ddeg yn rheoleiddio y dylai Satanists ddilyn ar y Ddaear

Peidiwch â rhannu eich barn na'ch cyngor oni bai eich bod yn gofyn i chi wneud hynny.

Peidiwch â dweud wrth eich problemau wrth bobl eraill oni bai eich bod yn siŵr eu bod am eu clywed.

Os ydych chi'n symud i diriogaeth dramor, rhowch barch i'r bobl leol, neu beidio â mynd yno.

Os yw'r dieithr yn ymddwyn yn wael ar eich tiriogaeth, ei drin heb ddrwg ac yn greulondeb.

Peidiwch â gwneud unrhyw awgrymiadau rhywiol nes i chi gael y signalau cywir.

Peidiwch â chymryd yr hyn nad yw'n eiddo i chi nes bod perchennog y peth yn penderfynu ei fod yn faich iddo ac y caiff ei rhyddhau pan fydd yn cael gwared arno.

Mae gwybodaeth am hud yn cyrraedd yr hyn yr ydych yn ei ddymuno. Unwaith y byddwch wedi cyrraedd y pwynt hwn a gwadu hud, byddwch chi'n colli popeth ar unwaith.

Peidiwch byth â chwyno.

Peidiwch â brifo plant.

Peidiwch â niweidio'r anifeiliaid. Gwnewch hynny dim ond os ydych chi'n ymosod neu'n gorfod byw.

Peidiwch â gadael i unrhyw un eich trafferthu. Os yw rhywun o'r fath yn ymddangos, gofynnwch iddo beidio â gwneud pethau. Os nad ydyw, dinistrio hynny.

Naw datganiad satanistaidd

Mae Satan yn cynrychioli mwynhad, nid ymatal.

Mae Satan yn cynrychioli'r presenoldeb.

Mae Satan yn cynrychioli gwybodaeth anhygoel, nid hunan-aberth hypo-beirniaid.

Mae Satan yn cynrychioli drugaredd yn unig i'r rhai sy'n ei haeddu.

Mae Satan yn cynrychioli dial yn hytrach na gosod yr ail wyneb.

Mae Satan yn cynrychioli cyfrifoldeb i gyfrifoldeb, nid yw'n goddef vampiriaid ynni.

Satan yn ystyried dyn fel anifail arall, weithiau yn well, ond yn aml yn waeth gan y rhai sy'n cerdded ar eu pedwar, gan fod oherwydd ei ddatblygiad ysbrydolrwydd a intellect daeth yr anifail nejzákeřnějším pawb.

Mae Satan yn cynrychioli pob pechod a elwir yn boddhad corfforol, meddyliol ac emosiynol.

Satan yw ffrind gorau'r Eglwys, am ei fod yn dal i weithio.

Sataniaeth

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb