Shamballa Rwsia

11518x 24. 03. 2017 Darllenydd 1

Am gyfnod hir, mae dynoliaeth wedi ceisio'r tir a addawyd. Ar y dechrau, roedd Atlantis, teyrnas Ioan, yna lleoedd eraill o bŵer, dirgelwch, chwistigrwydd a gwybodaeth newydd. Yn 19. Ganrif wedi canfod gwrthrych newydd o'i chwiliad ac felly mae wedi dod yn Shambhala.

Yn Ewrop, clywsant amdano gyntaf o'r Jesuitiaid yn 1627. Teithiodd y mynachod hyn i Asia a dywedodd wrth bobl leol am Iesu. Ond dywedasant wrthych fod yna le y bu'r Athrawon Mawr yn byw. Fe alwant ef yn Shambala ac yn pwyntio i'r gogledd. Ac mae llawer wedi bod yn chwilio amdano yn yr Himalaya, anialwch y Gobi a Pamir, nid yn Rwsia yn unig ...Ymchwilydd enwog o Siberia ac awdur y llyfr nodedig The Life Life (yn yr Ugruwm-afon gwreiddiol, nodedig) Cofnododd Vjačeslav Šiškov lawer o chwedlau Siberia. Dyma un ohonynt: "Mae gwlad mor egsotig yn y byd, o'r enw Bearded. Mae hi'n canu amdani yn y caneuon, gan ddweud wrthi mewn straeon tylwyth teg. Wedi'i leoli yn Siberia, efallai y tu ôl iddi hi neu rywle arall. Rhaid i chi gerdded drwy'r steppes, y mynyddoedd, y taiga di-ben, hyd yn oed i'r dwyrain i ffordd yr haul o arwain, ac os cawsoch eni hapusrwydd, yna fe welwch yr Anwylid â'ch llygaid eich hun.

Mae'r pridd yn ffrwythlon, mae'r glaw yn gynnes, mae'r haul yn fanteisiol, mae'r gwenith yn tyfu trwy gydol y flwyddyn, nid oes raid iddo hedfan; afalau, melonau, grawnwin, a heidiau di-ri yn y glaswellt blodeuo heb ddod i ben. Ber, llywodraeth. Nid yw'r wlad hon yn perthyn i unrhyw un, yn yr holl ewyllys, mae'r holl wirionedd o'r hen amser. Mae'n wlad eithriadol. "

Mae'r esoterics presennol yn honni ei fod yn union yn Belovodi bod mynedfa i'r Shambhala dirgel. Mae shamans Altai yn amddiffyn ei heddwch. Oherwydd y nifer fawr o dwristiaid, mae'n rhaid iddynt adfer lefel ynni'r parth hwn yn aml.Roedd yr artist a'r teithiwr rhagorol, Nikolai Rerich, a oedd yn chwilio am Shamballa, yn canu Mountain Belluch a'i hamgylch unigryw yn ei waith. Ond prif nod unrhyw daith i Fynyddoedd Altai yw'r ffordd o hunan-benderfynu o hyd.

Mae'r hen bobl yn dweud am y garreg anghyffredin a geir yng nghwm Afon Jarly. Maent yn ei alw'n Stone of Power oherwydd mae ganddo egni cryf iawn ac mae'n ehangu'n gyson. Mae ganddo arawd mystical, felly mae'r shamans yn gwneud eu defodau yn y cyffiniau, ac mae'r yogi wedi ei ddewis fel y lle mwyaf addas ar gyfer eu myfyrdod. Yn y carreg mae symbol hynafol: cylch a thair cylch yn ynddo. Gellir gweld y cynllun hwn ar rai eiconau o'r cyfnod Cristnogol cynnar. Yn y llun o Nikolai Rerich, mae Madonna Oriflamma yn dal y Holy Virgin ar gynfas gyda llun o'r cymeriad hwn.

Ond nid yn unig y mae Altai yn tynnu ceiswyr y Shambhala dirgel. Yn Rwsia, mae yna lawer o chwedlau a chwedlau am wlad sanctaidd yn Siberia. Mae'r lle hwn, yn ogystal â thref chwedlonol Kitzhe, wedi aros yn anweledig ac nid yw ar gael i heddluoedd Evil ers canrifoedd. Dywedir bod y tywysog Kiev gwych, Vladimir, wedi anfon 979 i Asia, grŵp dan arweiniad y mynydd Sergius, i ddod o hyd i Deyrnas y Dyfroedd Gwyn.

Ar ôl sawl degawd o 1043, daeth hen ddyn i Kiev, a honnodd ei fod yn fynydd Sergius, a'i fod wedi llwyddo i gyflawni gorchymyn y tywysog. Roedd yn byw yn Land of Miracles neu, fel y'u gelwir, yn y Dyfroedd Gwyn. Dywedodd fod holl aelodau ei grŵp wedi peidio ar y ffordd, a llwyddodd i ddod i'r wlad wyrthiol hon yn unig. Wedi iddo fod ar ei ben ei hun, canfu canllaw a arweiniodd at y "llyn gwyn", y mae ei liw yn cyflenwi halen i. Gwrthododd y canllaw fynd ymhellach a dweud wrthych am rai "Gwarchodwyr Eiraidd" yr oedd pawb yn ofni. Felly roedd yn rhaid i Sergi fynd ar ei ffordd. Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, siaradodd dau dramor â hi, gan siarad am iaith anhysbys iddo.Maent yn cael eu cymryd i bentref bach, ac maent yn rhoi swydd iddo. Ar ôl peth amser fe ddaeth i bentref arall lle maent yn byw athro doeth anweledig oedd yn gwybod popeth a oedd yn digwydd, nid yn unig yn yr ychydig aneddiadau nesaf, ond hefyd yr hyn oedd yn digwydd yn y byd y tu allan. Dywedodd Sergij oedd yn bodoli rheolau llym ac mae 'na gyfraith y mae'n cael ei ganiatáu mewn unrhyw ganrif, dim ond saith cynrychiolydd y ddynoliaeth i ymweld â'r lle.

O'r saith, roedd chwech ohonynt yn gorfod dychwelyd i'r byd ar ôl iddynt ddysgu rhywfaint o wybodaeth gyfrinachol, ond bu un disgybl yn aros am byth gyda'r Athro. Yn Sages of the Sages, gallai'r unigolyn hwn fyw cyhyd ag y bu'n dymuno, heb fod yn heneiddio, oherwydd nad oedd y cysyniad o amser yn bodoli yma.

Ers hynny, mae chwedlau yr Anwylion dirgel wedi cythryblus meddyliau llawer o geiswyr a phererinion. Nid yw'n cael ei heithrio bod dylanwad Tibetan Shambhala wedi ymledu i diriogaeth Rwsia, waeth beth yw'r pellter mawr a rhwystrau niferus. Felly, mae'n eithaf posibl bod Tir y Miraclau wedi ei leoli yn Rwsia, mewn man prin hygyrch rhywle ar ffin Siberia a rhanbarthau mynyddig Asia.

Ystyrir bod Athrawon Gwych yr anheddiad mystig hon yn seiliau uwch, Mahatmas neu Souls Great, ac maent yn addoli yn Tibet ac yn India. Yn ôl y Ffydd Dwyreiniol, roedd ganddynt alluoedd dirgel, a hwy oedd y rhai a basiodd esblygiad y Ddaear, ond i ddiogelu'r Ddaear, maen nhw'n aros ar ein planed.

Mae rhagdybiaeth bod o leiaf ddau Rwsiaid yn aros yn 20. ganrif yn y Beloveda dirgel. Roedd Nikolai Rerich a'i wraig Jelena. Llwyddasant i ddod i'r Abode of Truth and Light, y Shambhala dirgel. Yn 1925, rhoddodd Nikolai Rerich ym Moscow i swyddogion y llywodraeth "Neges y Mahatsma Tibet". Yn y 30. flynyddoedd yn ddiweddarach dychwelodd y ddau wraig i India ac roeddent yn byw yn nyddfa'r Himalaya am weddill eu bywydau.Mae creu Rerich y cyfnod hwn wedi ennill cyfeiriad newydd, mwy perffaith. A daeth ei wraig yn enwog am ei waith niferus ym maes diwylliant ac athroniaeth. Mae llawer o lyfrau, erthyglau a lluniau o Nikolai Rerich yn gysylltiedig â Tibet a gwybodaeth ddirgelwch Athrawon Dynol. Ac yn y dysgeidiaeth athronyddol chwistrellol newydd o Jelena Rerich o dan enw Angi Yoga, mae'n pwyntio'n uniongyrchol i ddod â'u teulu gyda mahamau Tibet.

Roedd llawer o bobl yn gwybod am Tibetan Shambala, ond nid oedd unrhyw wybodaeth am yr un Rwsiaidd yn Belovodi. Mae'n amlwg nad oedd angen "mynd i dri moroedd" i gael Shamballa mystig, oherwydd bod y Ddaear Truth a Golau yn union y tu ôl i'r hum!

Wrth siarad am y Shambala dirgel, ni all un anwybyddu un lle eithriadol o ddirgel yn Rwsia. Mae lleferydd yn ymwneud â Llyn Svetlojar (Nizhgorod Oblast). Mae arbenigwyr o'r farn bod y llyn yn darddiad rhewlif-karst. Unwaith ar y tro, cododd dyfnder y llyn i bump a hanner ar hugain ar ôl y ddaeargryn. Diffinnir y llyn fel a ganlyn:

"Mae Pearl yn disgyn o'r awyr, gyda ffrâm goedwig gwyrdd". Yng nghyffiniau'r llyn hwn gwelir yn aml chronomaráže (Хрономиражи; Miraz = phantasm Chrono = amser; mae'r rhain yn lluniau o ddinasoedd, digwyddiadau neu ffenomena sydd mewn gwirionedd i ffwrdd oddi wrth y man arsylwi, neu wedi digwydd yn y gorffennol, ond mae disgrifiadau achlysurol chronomiráží, yn cynrychioli delweddau o'r dyfodol; gol. cydnabod.), gan gynnwys y gromen myfyrdodau dirgel Kitezh a'r canu clychau.

Mae yna lawer o chwedlau diddorol am Svetlojar. O amser y Cenhedloedd, daw stori Dduwiesi drist Twrci. Moriodd hi ar ei cheffyl ac yn gyrru'r bobl a chwipodd ei hun am y pechodau a wnaethant. Ond yn sydyn, syrthiodd y tir dan ei cheffyl a'r dduwies ar unwaith. A dyma ble y adeiladwyd y llyn. Mae chwedl arall yn ymwneud â chyfnod Khan Batyje (ŵyr Genghis Khan). Nid oedd un o'r carcharorion yn gallu gwrthsefyll y artaith y mae'r Tatars wedi ei amlygu ac yn dangos iddynt y llwybrau cyfrinachol. Ond clywodd y pwerau uwch weddïau trigolion Kithiza a chuddiodd y ddinas a'r bobl ar waelod y llyn hardd.Ac eto, mewn unrhyw ffordd, mae'r ymchwilwyr o'r farn bod y llyn hwn yn "Shamballa Rwsia". Dyma oedd y gwelwyd UFO lliwiau pinc-fioled yn hedfan dros y llyn ac yn symud fel "dail syrthio". Yn 1996, siaradodd tystion am ddau gyd a ddaeth o wahanol bennau'r llyn i greu croes disglair. Mae trigolion lleol yn argyhoeddedig bod gan ddŵr y llyn eiddo iachau.

Mae'r amser yn rhedeg. Ni fydd unrhyw leoedd heb eu harchwilio ar y blaned yn fuan. Ond bydd y Shambhala mawr ddiogelu eu cyfrinachau i nes pobl i ddeall gwirionedd syml: bydd y byd yn arbed caredigrwydd, cariad a'r awydd i greu, nid dinistrio. Efallai y bydd pobl yn gallu gweld y Prifathro Shambhala.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb