Cyfweliad â olygydd-yn-bennaeth Suene Universe

1173826x 22. 01. 2017 Darllenydd 1

Beth yw stori y tudalennau hyn? Sut daethon nhw?

Ydw. Mae gan popeth ei stori ei hun! Hyd yn oed mae'r wefan hon wedi dechrau ar ei daith drwy'r Rhyngrwyd beth amser yn ôl ym mis Mawrth 2013 fel dewis arall yn well i swmp negeseuon e-bost a anfonais at fy ffrindiau. Flwyddyn yn ôl, byddwn yn dweud yn llythrennol ychydig, ond roedd y rhestr honno'n tyfu'n gyson. Yn raddol, roedd yna dwsinau o gyfeiriadau e-bost, a daeth i mi ei bod hi'n haws ysgrifennu blog a fyddai'n anfon cylchlythyr yn hytrach na cheisio fformatio e-bost gyda'r mwyaf diddorol o'r wythnos ddiwethaf. Felly, weithiau ar ddechrau 2013, dechreuais lunio'r fersiwn gyntaf o Suenee.cz - a elwir heddiw Suenee Bydysawd.

Heddiw, ar ôl bron i 4 o flynyddoedd, mae gan y safle filoedd o gefnogwyr ar facebook, twiter a ledled y byd. Mae miloedd o bobl yn ein darllen bob dydd a mwy! Rydym yn hapus. :)

A sut wnaethoch chi gael hynny, Suene?

Mae hwn hefyd yn gonsensws rhyfedd o amgylchiadau ar hap ymddangosiadol. Doeddwn i ddim yn mwynhau darllen yn yr ysgol elfennol. Roeddent yn dal i ddweud wrthyf i ddarllen Verneys a / neu Quick Arrows. Nid oedd yn wir yn denu fi. Mae'n jôc imi fy mod wedi darllen Kretka a Sisa Kysela yn ystod y deng mlynedd nesaf. Dechreuodd yr egwyl ar ddechrau 90. y blynyddoedd pan ddechreuodd y rhifyn o'r llyfrau byr NEJ. Roedd pawb ar bwnc arall, ond roedd gan bob un ohonynt syniad cyffredin: Dirgelwch mwyaf y byd. Rwyf wedi bod yn darllen rhai o ddatganiadau diweddaraf 1998. Yr wyf yn ei yfed yn llythrennol, oherwydd yn sydyn roedd popeth yn dechrau gwneud synnwyr i mi. Yn sydyn, gwelais ryw fath o chwyth dychmygol o awyr iach yn y byd diflas lle mae popeth yn amlwg - oherwydd dyna a ddywedodd yr athro yn yr ysgol (Hanes, Natur).

Rwyf bob amser yn meddwl ei fod yn stori rhyfedd a oedd yn dweud wrthym hanes. Sut y gallant wybod gyda sicrwydd o'r fath ei fod mewn gwirionedd?

Gwnaethpwyd llawer i mi hefyd gan The Mysteries and Mysteries, Mystery Arthur C. Clark, ac yn ddiweddarach ar y fersiwn ffilmiedig o Erich von Däniken: Cofion y dyfodol. Gwelais y pethau yr oedd gwyddoniaeth confensiynol dim esboniad, ac yr oedd yn ceisio ei ysgubo o dan y carped fel mater ymylol - rhywbeth am yr hyn nad ydym yn ei siarad yn uchel, er mwyn codi cywilydd eich hun.

Rwyf yn dal i gofio'r olygfa pan ddaeth un o'r dosbarthwyr i gipio papur newydd bod rhywun yn gwylio'r UFO. Roedd pawb yn chwerthin arni nad oedd neidriaid yno. Yn anffodus, roeddwn i'n un ohonynt ar y pryd. Er fy mod yn cofio nad oeddwn yn siŵr fy hun o gwbl. Roedd yn dal i fod: a beth os yw'n wahanol?

O blentyndod rydw i wedi bod yn meddwl llawer am y teimladau a'r hyn sy'n digwydd i mi. Er nad oedd gennyf y cysyniadau ar ei gyfer, fe'i heffeithiodd mewn gwirionedd wrth ddeall y realiti. Felly, gallaf ddweud bod fy niddordeb mewn popeth dirgel ac yn ymddangos yn ordewaturiol wedi dod o'm hanfod o fod.

Mae llawer ohono hefyd yn helpu dod ar draws tyngedfennol yn yr ysgol yn uchel gyda fy ffrind agos iawn Almyra. Mae'r ddau gor-ddweud heddiw yn dweud bod os oes mwy na electrotechnic, yr oedd am y sesiwn y prynhawn, pan oeddem yn eistedd am amser hir ar ôl ysgol ac yn trafod yr hyn yr ydym yn darllen llyfrau ynddo ef, neu nid am un neu y llall yn meddwl. Roedd yn gryf iawn, a'r ddau ohonom yn symud yn ysbrydol ac yn ddeallusol. Yn ddiau roedd yn rhaid i rywun sefyll gyda ni. Mae llog uwch neu bŵer neu ryw angylion (estroniaid? :)), oherwydd bod y canonau synchronicity weithiau yn eithaf chwilfrydig.

Rydym yn cyfarfod heddiw. Os oes cyfle, mae ein dadleuon yn wirioneddol yn unig ar gyfer y rhai a ddewiswyd - meddwl agored iawn a chalon i weld pethau y tu hwnt i ffiniau posib posibiliadau. Mae rhai cyfarfodydd hefyd ar agor i'r cyhoedd: Ymweliadau agos â the. Bob amser unwaith neu ddwywaith y mis. Gall unrhyw un sydd eisoes yn teimlo'n wynebu realiti arall ddod.

Wrth gwrs, mae ein tîm dau aelod (Sueneé - Almyr) wedi tyfu i gynnwys ffrindiau eraill sydd wedi dod yn gyd-grewyr y wefan hon. Felly, os ydych chi'n meddwl pwy sydd y tu ôl i'r llen, gallwch eistedd gyda ni gyda the. :)

Rydych chi wedi cyfieithu'r ychydig gannoedd o'r erthyglau cyntaf eich hun. Sut ydych chi gyda Saesneg?

Mae hwn yn beth doniol. (O leiaf mae'n dod i mi gydag amser.) Yn yr ysgol elfennol dysgais o'r ail radd yn Almaeneg. Ceisiais fynd i'r cylch Saesneg am hanner, ond doeddwn i ddim yn ei ddeall o gwbl. Daeth y tafod i mi braidd yn rhyfedd. Mae gan yr Almaen lawer o resymau tebyg i ramadeg fel Tsiec, felly diolch i hynny dysgais i Almaeneg eithaf da. Mae'r Saesneg wedi fy nhrosglwyddo'n llwyr.

Ar gyfer diwydianwyr, weithiau fe geisiwn fynd i ddosbarthiadau Saesneg preifat yn Almyra, ond dyma'r ychydig wersi cyntaf i ddechreuwyr.

Byddaf yn ei dorri i ffwrdd. Saesneg Dysgais i ddim ond yn anffodus a oedd eisiau gwybod beth sy'n cael ei siarad ac yn ysgrifenedig ar wefannau tramor exopolitika a hanes amgen. Dechreuais gyfieithu gyda chymorth geiriaduron. Ceisiais gyfieithu o wiretapping. Roedd yn anodd, ond roedd yn talu ar ei ganfed. Felly mae hyd yn oed yr erthyglau cyntaf ar y we yn cael eu cyfieithu gennyf i. Heddiw, caiff y cynnwys ei gyfieithu'n bennaf gan fanteision eraill. :)

Fel y dywedant: Dysgodd Nouzi Dalibor y lindys. Dysgodd i mi Saesneg. Ond oherwydd dwi'n cydymdeimlo â'r rhai nad oes ganddynt y darnness i ddysgu Saesneg, Rwsieg, Almaeneg, ac yn y blaen, rydym yn ysgrifennu'r wefan anhygoel hon.

Gyda llaw, rwyf wedi anghofio'r Almaeneg cyflawn. Pa un yw'r jôc fwyaf i mi, mae'n debyg, mai tua ychydig flynyddoedd o ddysgu ydw i, does gen i fawr ddim. Fyddwn i ddim eisiau cyfieithu'r erthygl hon. :)

Beth ydych chi'n ei gynllunio ar gyfer y dyfodol?

Mae'n ymddangos yn amlwg bod pobl (gan gynnwys fi) yn newynog i gael gwybodaeth am hanes na fyddwch yn ei ddarganfod mewn gwerslyfrau ysgol. Rhaid i chi chwilio mewn archifau neu ddarllen gwefannau tramor mewn ieithoedd tramor. Mae Tsiec a Slofaceg yn sicr yn iaith wych. Dim ond yn yr achos hwn a yw'n rhywfaint o anfantais. Yr ydym mewn lleiafrif, felly yn anffodus rydym yn colli llawer o wybodaeth. Dyna pam y mae'r wefan hon yn ceisio bod yn bont ddychmygol rhwng yr hyn sy'n digwydd yn ein hamgylch ar sawl lefel.

Rydym yn awyddus i ehangu'r pynciau allai fod o ddiddordeb i ddarllenwyr neu ddenu sylw pobl eraill am bethau am yr ydym yn ysgrifennu, ddim yn gwybod neu ddim ond yn cael y syniad hwnnw - yr hyn oedd gen i yn fy mhlentyndod.

Yn sicr, bydd yn rhaid inni ymestyn ein tîm i un arall gwych cydweithwyrpwy fydd yn eich helpu i greu cynnwys y wefan: cyfieithwyr, golygyddion, cylchlythyrau, graffeg. Mae llawer iawn o waith o'n blaenau ni!

Hoffem gadw golwg ar ddatblygiadau cyfredol dramor. Ysgrifennu am yr hyn sy'n digwydd nawr - yr hyn sy'n cael ei drafod a'i drafod mewn gwahanol gynadleddau ledled y byd.

Mae llawer o bethau'n dal i effeithio ar arian. Mae yna rai pethau o hyd na allwn eu gwneud hebddynt. Mae llawer yn dibynnu ar rhoddion ariannol gan ein darllenwyrpwy fydd yn cyfrannu at cyfrif tryloyw. gwaith o ansawdd yn gofyn am werthusiad da, felly bydd y mwy o roddion yn dod, y cyflymaf y gallwn ddarparu cynnwys o ansawdd. Ac i'r gwrthwyneb, gallwn yn sicr obeithio bod cynnwys ansawdd yn denu darllenwyr eraill. Mae wedi'i gysylltu.

Beth am ddefnyddio'r ad fel ffynhonnell cyllid?

Mae hefyd yn opsiwn. Hoffem osgoi'r hysbysebion cyntaf mewn un pan fydd slogan hysbysebu neu faner yn fflachio o bob cornel. Yna bydd y rhai mewn TG sy'n fwy profiadol yn cymryd rhai Bloc Ad ac nid oes dim defnydd ohono. Rydym am gynnig gofod hysbysebu i noddwyr a hysbysebwyrsy'n dod â chynnwys thematig werthfawr. Wedi'r cyfan, chi sydd nawr yn darllen fy ngeiriau. Dim ond ychydig a bydd yn gwneud ffortiwn enfawr o ddigwyddiadau - effaith adenydd pili pala. :)

Beth mae darllenwyr yn edrych ymlaen ato yn yr wythnosau nesaf?

Ar y dechrau Chwefror 2017 rydym yn bwriadu ailadeiladu strwythur y safle fel bod yr erthyglau wedi'u rhannu'n well yn y categorïau thematig. Credwn y bydd yn rhoi mynediad gwell i ddarllenwyr i erthyglau hŷn eu bod yn haeddu eu sylw gydag amser. Rydym yn bwriadu newid dyluniad y dudalen hafan i gael mynediad gwell i gynnwys diddorol. Heddiw, mae mwy na erthyglau 1100 yn y gronfa ddata, ac mae rhywbeth newydd yn cael ei ryddhau bob dydd. Rydym am roi gwell cyfle i'n darllenwyr ddod i adnabod nhw.

Rydym yn bwriadu gweithredu eleni cyfarfod blynyddol cyntaf cefnogwyr y wefan hon. Gŵyl fach o'r fath ym Mhrega, lle byddem yn cyflwyno'r hyn sy'n ddiddorol fwyaf sy'n digwydd. Gadewch i ni weld sut y bydd pethau'n esblygu. Efallai y gallwn ni gael gwestai tramor.

Ni ddylem synnu!

Hoffech chi fynychu penwythnos gŵyl Cefnogwyr Suene Universe (gŵyl) yn Prague?

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Cyfweliad â olygydd-yn-bennaeth Suene Universe"

  • Tino yn dweud:

    Mae hyn yn dangos bod pobl am wybod y gwir yn gysylltiedig â'r cysylltiad newydd yn ymwneud Aquarian Oedran sy'n newid ymwybyddiaeth, ac am hyd yn oed mwy o bobl i gloi Dechrau arni i feddwl ac i chwilio am y gwirionedd ac mae'n ffynhonnell dda Figu a Billy Maier a'i gysylltiadau o Plejaren .Mae gall pawb ddod o hyd i atebion i gwestiynau am fywyd a datblygu ymwybyddiaeth.

Ad a Ateb