Henry Deacon: Agorodd Dynkind cabinet Pandora ac nid yw bellach yn gwybod beth i'w wneud - Part.1

323273x 13. 08. 2016 Darllenydd 1

Cynhaliwyd y cyfweliad sylfaenol hwn yn 2006, ac yna dau ychwanegiad o 2007, a byddwn yn ei gael yn ddiweddarach. Cynhaliwyd y cyfweliad gyda ffisegydd sy'n dymuno parhau i fod yn ddienw ("Henry Deacon") yw ffugenw. O ystyried mai'r fersiwn ysgrifenedig hon yw'r adroddiad fideo gwreiddiol, bu'n rhaid inni adael rhai manylion allan o'r ffordd fel bod hunaniaeth y person yn parhau heb ei symud. Mae'r enw Henry yn iawn, ac mae manylion ei gyflogaeth wedi ei wirio o'r diwedd. Cyfarfuom ef yn bersonol sawl gwaith. Ar y dechrau roedd yn ychydig nerfus ar y dechrau, ond roedd ganddo ddiddordeb mewn siarad â ni. Yn y cyfweliad, roedd weithiau'n ymateb gyda thawelwch, llygad tawel, neu wên dirgel. Ond mae'n rhaid i ni ddweud ei fod yn eithriadol o dawel drwy'r amser. Yn y fersiwn ysgrifenedig hon, yr ydym yn olaf wedi ychwanegu rhai estyniadau a ddaeth i'r amlwg o'r gohebiaeth e-bost dilynol. Un o ffeithiau pwysig y deunydd hwn yw bod Henry yn cadarnhau tystiolaeth allweddol iawn Dr. Dana Burische. Am lawer o resymau lawer, gellir dweud bod y sgwrs hon yn hynod o bwysig i ddeall y digwyddiadau a allai fod yn gysylltiedig â'r dyfodol agos.

Kerry Cassidy: Dywedwch wrthym ychydig amdanoch chi'ch hun - faint allwch chi ei wneud?

Henry Deacon: Rwy'n aelod o un o'r tair asiantaeth llythyr (chwarae gyda ni gêm geiriau bach, nes i ni ddod o hyd i broffil yr asiantaeth go iawn y mae'n gweithio iddo, sydd wedyn yn cadarnhau hynny). Wrth gwrs, yr wyf yn cymryd risg drwy siarad â chi yma, er, wrth gwrs, nid wyf yn bwriadu cyhoeddi unrhyw wybodaeth, o leiaf rwy'n credu y byddai'n gwrthdaro â diogelwch y wladwriaeth. Hyd yn hyn rwyf wedi bod yn ymwneud â llawer, llawer o brosiectau y maent yn chwarae rhan bwysig gwahanol asiantaethau.

Pe bawn i'n gorfod neidio at yr hyn rydw i'n sôn amdano, rwy'n argyhoeddedig fy mod wedi cael y cyfle i weld lleoedd sydd wedi'u gwahardd i bawb ond ychydig. Efallai y gallaf ddweud wrthych fod gennyf atgofion yn dod o'r planedau eraill, sy'n cael eu cymysgu â fy clasurol plentyndod. Wrth gwrs, mae'n rhyfedd iawn ac yn anodd ei esbonio, ond mae'n. Dydw i ddim eisiau bod yn drahaus, ond mae'n rhaid i mi ddweud nad wyf erioed wedi cael problemau yn reddfol yn deall gwybodaeth wyddonol gymhleth neu i ddeall systemau cymhleth heb ond cefais rhai offer camarweiniol sydd ar gael. Rwyf yn gyfarwydd â'r ffeithiau allweddol iawn sy'n ymwneud â'r byd gwyddonol yn ogystal ag ardaloedd eraill. Nawr, gallaf ond ddweud wrthych gymaint, ni allaf ddweud eto.

Kerry: A allwch chi roi cliwiau i ni i ddeall pa asiantaeth rydych chi'n gweithio?

Henry: Yn sicr nid tuag at y cyhoedd. Ni allaf ei fforddio.

Kerry: Pa wybodaeth ydych chi'n ei feddwl yw'r pwysicaf ar hyn o bryd ar gyfer y byd hwn ar hyn o bryd?

Henry: Mae'n gymaint nad wyf yn gwybod ble i ddechrau. Roeddwn i'n gwybod am ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â "9 / 11" ddwy flynedd cyn iddynt ddigwydd. Ddim mewn amodau penodol, ond yn hytrach mewn termau cyffredinol. Gwn fod y rhyfel rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina wedi'i gynllunio. Ond mae yna ddigwyddiadau geolegol eraill nad oes gennyf fanylion amdanynt.

Kerry: Ydych chi'n wir yn credu bod yr Unol Daleithiau a Tsieina yn cynllunio rhyfel?

Henry: Dechreuodd y Pentagon gynllunio gyda 1998. Yn hyn o beth, rhaid deall bod hwn yn wrthdaro rhyfel arfaethedig. Yn y bôn, mae'n gydweithrediad rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina. Cynlluniwyd y rhan fwyaf o ryfeloedd yn ein hanes fel hyn. Efallai y byddwch am glywed rhywbeth gwahanol, ond dyna'r peth. Clywais unwaith am un person a wasanaethodd mewn uned gwasanaeth roced i'w ddefnyddio yn y Môr Tawel a'r Dwyrain Pell. Anfonwyd rocedau i leoedd mewn cynwysyddion wedi'u selio'n dda. Roeddent yn llythrennol wedi'u selio'n hermetig. Ar ôl y profion, cafodd yr un cynwysyddion eu selio eto gan yr un ffordd yn ôl ond eisoes yn wag. Felly mae'n debyg yn wag. Ond nid oedd. Yn anfwriadol, daeth un o'r milwyr i mewn i sefyllfa pan oedd yn llawn sachau powdr gwyn ar ôl i'r pot gael ei selio.

Kerry: Cocên?

Henry: Gwnewch eich casgliadau eich hun. Yn bersonol, yr wyf yn amau ​​ei fod yn siwgr. Deall na ellir cyfathrebu llawer o ffeithiau pwysig yn syml yn y modd hwn. Ond meddyliwch. Mae'n sianel logistaidd hollol wych a ffordd gwbl ddiogel i oresgyn mesurau diogelwch, swyddfeydd tollau, ffiniau rhyngwladol, porthladdoedd a'r holl reolaethau eraill. Mae'n daith berffaith yn ogystal â thaith drwy'r bagiau diplomyddol sy'n mynd drwy'r consulau. Dyna sut mae'n gweithio.

Kerry: A fyddech chi'n galw ffisegydd?

Henry: Diolch i rai o'm arbenigeddau, gallaf ddweud ie. Rydw i'n ffisegydd. Mae fy arbenigeddau yn "systemau". Mae "Livermore" yn lle da. Mae'r un gweithwyr proffesiynol yno.

Kerry: Beth allwch chi ei ddweud am gyflwr ffiseg gyfredol yn y gymhleth diwydiannol milwrol.

Henry: (Gwên). Mae'n anghyfartal ymhellach na'r hyn a elwir yn "ffiseg swyddogol" a chyn y gall y cyhoedd ddychmygu hynny. Mae yna brosiectau sy'n aml ymhell y tu hwnt i'r ffantasïau ffansi.

Kerry: Allwch chi roi rhywfaint o enghreifftiau inni?

Henry: (Seibiant hir). Yn yr amgylchedd "Livermore", mae prosiect o'r enw "Shiva Nova" sy'n defnyddio nifer gymharol fawr o dechnolegau laser mawr. Maent yn lasers mawr iawn gyda chynhwysedd o lawer o dagrau o egni. Mae pob un wedi'i ganolbwyntio mewn un pwynt bach. Mae'r wladwriaeth hon yn creu ymateb ymyliad sy'n dyblygu rhai amodau sy'n bwysig ar gyfer profi arfau niwclear. Yn bôn, mae'n brawf atomig, ond mewn amodau labordy, lle mae swm anhygoel o ynni yn cronni mewn pwynt bach.

Y broblem yw bod yr holl gamau ynni uchel hyn yn creu craciau mewn sylwedd yr ydym yn galw "gofod amser". Arsylwyd effeithiau gweledol o graciau hyn eisoes yn y dechrau yn ystod ffrwydrad niwclear yng Hiroshima a Nagasaki, ond mae'n weddol hawdd i'w gweld ar yr hen ffilmiau dogfennol milwrol, a oedd yn cofnodi prawf ffrwydradau o arfbennau niwclear. Felly mae'r broblem yn gorwedd yn y ffaith bod diolch i'r craciau hyn yn y gofod-amser (ac ni waeth pa mor fawr ydyn nhw) yn cael pethau yma, wrth gwrs, nad oes ganddynt.

Kerry: Pa bethau ydych chi'n ei olygu?

Henry: Moment. Byddaf yn ei gael. Mae'r ffenomenau sy'n gysylltiedig â'r pethau hyn yn aml yn cael eu siarad ar y Rhyngrwyd. Gallaf ddweud wrthych fod yr holl bethau rhyfedd hyn wedi creu problemau mawr.

Kerry: Beth yw'r problemau?

Henry: (Y seibiant) Y broblem yw eu presenoldeb. Problem arall yw pan fyddwch yn creu craciau mewn mannau gwag, yn y bôn yn chwarae gydag amser, heb hyd yn oed ddeall beth yw. Gwnaed ymdrechion i'w atgyweirio, ond mae pob un ohonynt wedi arwain at orsaf gymhleth o dolenni amser. Mae rhai ETs yn ceisio ein helpu ni, ond mae yna lawer o bobl hefyd sy'n dymuno gadael i ni "gymryd bath" (a dyma beth sy'n wych?). Pan fyddwn yn rhagweld y dyfodol, gallwn ni siarad am gadwyn fersiynau tebygol amgen o'r dyfodol. Mae'n fater cymhleth iawn a chymwys iawn. Rydym ni'n diflannu mwy a mwy i ddyfnder mwy o entropi. Gan ddechrau gyda phrosiect Manhattan, agorom Gabinet Pandora ac, yn anffodus, fel y daw allan, nid ydym ar hyn o bryd yn gallu mynd i'r afael â goblygiadau hyn.

Kerry: Y mater o ddyfodol amgen? Mae hyn yn agos iawn at Dr. Burische.

Henry: (Yn troi ei ben). Nid wyf yn gwybod unrhyw un fel hyn.

Kerry: Byddwn yn anfon yr holl gyfweliadau sydd gennym gyda Dr. Saethu Burischem. Mewn gwythiennau tebyg, a elwir yn "Mr. X." oeddech chi'n gweld. Ydych chi wedi gweld neu ddarllen y cyfweliadau hyn?

Henry: Rhif Beth mae'n siarad?

Kerry: "Mr X "yn archifydd a oedd am un mis ar bymtheg, y cyfle i weithio gyda dogfennau cyfrinachol, ffilmiau, ffotograffau ac arteffactau yng nghanol yr wythdegau 20.stol, ar adeg pan oedd yn gweithio ar brosiect arbennig o dan y Weinyddiaeth Amddiffyn. Yn ei ddeunydd, dywed mai'r prif reswm pam y mae gan ETs ddiddordeb ynddo ni oedd defnyddio bomiau niwclear.

(Ar y pwynt hwn, dylwn nodi ei bod wedi bod yn sawl mis ers i'r person a siaradodd o dan y ffugenw "Mr X. neu hefyd" Commander X "farw. Dwi'n cofio bod y cyfweliad cychwynnol hwn yn cael ei gynnal yn 2006. Nodyn: J. CH.).

Henry: Yn y bôn, mae'n iawn. Y ffaith yw bod un neu ddau fath o ETs yn bryderus iawn ynghylch bodolaeth ein harfau niwclear, ond nid pob un ohonynt.

Kerry: Yn iawn. Beth arall allwch chi ei ddweud wrthym am linellau amser?

Henry: Mae hwnnw'n fater hollol heb ei ddatrys. Y risg sylfaenol yw, bob tro, pan geisiwn ei hatgyweirio - dim ond gwaethygu.

Kerry: A yw'r dealliadau estron y buoch chi'n siarad amdanynt yn gallu teithio mewn pryd? Dr. Dywed Dan Burisch ydw?

Henry: Ie, maen nhw'n gallu.

Kerry: Ydych chi'n gwybod bod yna "brosiect Montauk"?

Henry: Mae wedi creu problem anferth ac mae bron i 40 o flynyddoedd yn tyfu. Nid wyf yn gwybod unrhyw beth mwy am Al Bielek. Mae peth o'i wybodaeth yn amheus iawn, ond credaf fod rhywbeth tebyg i'r hyn y mae'n disgrifio wedi digwydd mewn gwirionedd. Roedd yr "Arbrofiad Philadelphia" hefyd yn realiti. Dr. Cymerodd John Neumann berson yn rhan o hyn.

Kerry: Tesla ac Einstein?

Henry: Dwi ddim yn gwybod. Ond Neuman? (ysgwyd ei ben).

Kerry: Felly oedd y "Project Montauk" yn ffaith?

Henry: Yn sicr. Dyna anhrefn go iawn. Maent yn syml yn rhannu'r amser. Mae'n debyg y dylwn nodi bod yr holl bethau hyn hefyd yn ymwneud â "Project Rainbow", "Stargates". Fodd bynnag, ymddengys nad yw rhywfaint o'r wybodaeth am Montauk, sydd ar gael ar y Rhyngrwyd, yn anghyfreithlon. Rwyf wedi gweld rhai lluniau sydd wedi honni offer technegol. Ond nid technoleg oedd hi. Roedd yn sothach.

Kerry: Yr wyf bob amser wedi cael problem gyda'r syniad o'r "giatiau amser hyn", oherwydd nid wyf yn gwybod pam y dylent aros yn y maes planedol a pham nad ydynt yn symud yn rhydd yn y gofod. Pe bai'r porth yn cael ei greu mewn man rhyngweithiol pam ei fod yn gaeth i un lle penodol? Rwyf am ddweud bod popeth yn symud. Mewn cynnig tragwyddol. Allwch chi esbonio hynny i mi?

Henry: Ni allaf, ond yr wyf yn deall yr hyn yr ydych yn ei olygu. Y ffaith yw bod y porthladdoedd yn aros mewn lleoliadau a ddiffiniwyd yn union yng ngharchar ein planed. Efallai y bydd rhai effeithiau penodol o egni disgyrchiant arno. Rwy'n gwybod bod un o'r porthladdoedd hyn yn cysylltu'r Ddaear â Mars. Mae'n gysylltiad sefydlog. Mae gan ddynoliaeth sawl canolfan ar Mars ers y chwedegau cynnar o 20.stol.

Kerry: Arhoswch. Ydych chi'n dweud ein bod wedi bod yn archwilio Mars ers tro?

Henry: Yn sicr. Hir yn ôl. Ydych chi erioed wedi gweld ffilm sy'n delio â Alternative Three?

Kerry: Ydw.

Henry: Mae'r llun yn wir iawn. Nid yw fideo glanio Mars yn jôc.

Kerry: Beth allech chi ei ddweud fel ffisegydd sy'n gweithio ar y prosiectau hyn?

Henry: Yn iawn. Y broblem yw nad oes gennych addysg ddyfnach yn y maes hwn. Ar hyn o bryd rydym yn gwybod y gall dwy ran mewn gwahanol rannau o'r bydysawd, waeth beth fo'u pellter, gyfathrebu ar yr un pryd mewn cyfnod anferthol byr, yna nid oes syniad o syniad pellter rywsut. Ar hyn o bryd, mae'r dechnoleg gyfathrebu yn seiliedig ar yr egwyddor uchod. Yr ydym ar y trywydd iawn, ac os ydym yn llwyddo (a chredaf felly), byddwn yn gallu cyfathrebu mewn pellteroedd anferth ar unwaith. Mae gan fecanwaith y cyfathrebiad hon un mwy mawr.

Ar hyn o bryd nid ydym yn gwybod am dechnoleg a fyddai'n gallu intercept neu tarfu ar y math hwn o gyfathrebu. Pam? Oherwydd nad yw'r math hwn o gyfathrebu yn seiliedig ar y llwybr trosglwyddo signal clasurol. At hynny, mae hanfod y ffenomen hon yn wreiddiol syml. Nid yw'n bwysig yma naill ai fel dealltwriaeth fanwl o natur ddyfnach trosglwyddo data naturiol mewn systemau macrocosmig a microcosmig.

Kerry: Ydych chi wedi bod yn gweithio ar brosiectau eraill heblaw cyfathrebu?

Henry: (Seibiant). Ydw.

Kerry: Ydych chi'n dal i ddweud rhywbeth am themâu porth amser?

Henry: (Seibiant). Dylwn ychwanegu mai ymddengys i mi fod yn llawer o wybodaeth amheus ar wefan Serpo. Yr wyf yn amau'n fawr bod eu taith yn para naw mis. Mae'r wybodaeth honno, yn fy marn i, yn anghywir iawn. Y cwestiwn yw pam.

Kerry: A yw hynny'n golygu bod ffordd ymarferol o deithio yn ymarferol?

Henry: Dydw i ddim wir yn meddwl y byddent yn teithio yn y ffordd y maent yn ei ddisgrifio ar Serpo. Efallai bod yna ffyrdd eraill (rhaglenni) o deithio. Ond ar gyfer teithio pellter hir, dyma'r ffordd fwyaf effeithiol o ddefnyddio porthladdoedd. Ymddengys nad yw ffyrdd eraill yn annigonol.

Kerry: Ydych chi'n meddwl eu bod yn defnyddio'r system "Stargates"?

Henry: Nid yw'n cael ei wahardd. Nid oes gennyf ddim amheuaeth hefyd mai hi oedd eu system seren Zeta Reticuli. Yn hytrach, rwy'n ymosod ar Alpha Centauri. Rwy'n credu eich bod wedi sôn am y system rywle yn eich sgyrsiau.

Kerry: A oes gennych unrhyw reswm pam eich bod chi'n dweud hyn?

Henry: OK "Zeta1" a "Zeta 2" yn iawn iawn, yn wir iawn. Mewn cyferbyniad, mae Alpha Centauri a Proxima Centauri yn agos iawn at ei gilydd. Ar ben hynny, mae gan "Alpha Centauri" system solar debyg i'n cwmpas, yn hŷn yn unig. Mae planedau mewn llwybrau sefydlog iawn. Mae yna dair planed sy'n byw yn y system hon. Ail, trydydd a'r pedwerydd. Peidiwch ag aros, rwy'n credu y pumed. Ie, trydydd a phumed.

Kerry: Mae hynny'n llethol ... ydych chi'n siarad mewn termau hollol benodol? A wnaethoch chi ddod o hyd i'r wybodaeth hon yn ystod eich gwaith?

Henry: Mae'r rhain yn wybodaeth weddol adnabyddus mewn rhai cylchoedd. Nid yw cyrraedd yn gymhleth. Mae'r system yn llai na 5 o flynyddoedd golau i ffwrdd. Yn y bôn mae'n ddrws sy'n iawn drws nesaf. Mae'r bobl sy'n byw yno yr un mor ddyniol ag y gwnawn ni ar y Ddaear. Mae dylunio dynol yn gyffredin iawn yn y Bydysawd.

Ydw. Mae hyn yn hysbys. Mae'n eithaf hawdd cyrraedd yno, llai na phum mlynedd ysgafn i ffwrdd, a dyna, rydych chi'n gwybod, dyna'r drws ochr dde i ni. Y? pobl? mae dynol iawn yn hoffi. Nid ydynt yn Dywod, maen nhw fel ni. Mae'r ffurf ddynol yn gyffredin iawn yn y byd.

Kerry: Ai hi yw un o'r planedau natur anialwch? Gwelais yn y llun dirwedd anialwch gyda dwy haul set. Roedd hynny'n rhyfeddu i mi. (gweld erthygl ar wefan Serpo).

Henry: Ie, mae'n gymeriad anialwch.

Kerry: Felly mae'n synhwyrol. Ydych chi'n gyfarwydd â'r prosiect "Edrych Gwydr"?

Henry: Mewn gwirionedd, nid yw'r enw hwn yn gwbl anhysbys i mi.

Kerry: Mae'n fath o dechnoleg sy'n dr. Dan Burisch, gyda'r posibilrwydd o archwilio dewisiadau cyfochrog eraill o'r dyfodol gyda'r dechnoleg hon. Ydych chi'n gwybod y dechnoleg hon?

Henry: Ydw. Fodd bynnag, ni ddatblygwyd y dechnoleg hon gennym ni. Cawsom ato trwy'r corff hedfan a gawsom. Doeddwn i ddim yn gweithio ar y prosiect hwn yn uniongyrchol.

Kerry: Rydym wedi clywed bod technoleg "Stargate" artiffisial yn Los Alamos o bosibl. Ydych chi'n gwybod unrhyw beth amdano?

Henry: (Edrychwch heb ei ateb gyda gwên ychydig).

Kerry: A allwch chi ddweud wrthym rhywfaint o wybodaeth am Los Alamos?

Henry: Mae gwefan Base Alamos. Chwiliwch am darganfod disgyrchiant a phethau tebyg yma. Mae popeth ar gael i chi. (Los Alamos) Bydd yn rhaid i chi wneud yr hyn a ddarganfyddwch, ond gwyddoch nad oes llawer.

Kerry: Beth allwch chi ddweud wrthym am bresenoldeb ET yn amgylchedd ein planed?

Henry: Gwyliwch y ffilm "Wavelength". Mae ei stori yn seiliedig ar stori hollol wir. Oeddech chi'n ei weld? Mae'n dod o ddigwyddiad dirgel iawn a ddigwyddodd ger Hunter Ligett. Mae'n fater poeth mewn gwirionedd. (Gwahoddiad i'r darllenydd geisio dod o hyd iddo? .. nodyn J.CH.).

Kerry: Ble mae Hunter Liggett?

Henry: Tua milltiroedd 90 i'r de-ddwyrain o Monterey, California. Un o'm cynefinoedd cynradd ar hyn o bryd oedd Fort Ord. Rwyf yn gweithio yno yn y saithdegau cynnar, pan oeddwn yn y fyddin ac yn gweithio o dan y gorchymyn o "CDCEC" (Datblygiadau Combat Command Arbrofi Reoli), sy'n arbenigo mewn datblygu technoleg filwrol arbrofol. Rwy'n credu y gallwch ddod o hyd i ystod eang o wybodaeth wrthrychol ar y rhyngrwyd.

Rydym wedi bod yn profi gwahanol fathau o ddyfeisiau yr ydym wedi'u defnyddio yn aml yn y maes. Rydym yn gwisgo gogls amddiffynnol yn erbyn gwydr traw laser. Yn aml, gwnaethom wirio ein retina. Dim ond hwyl oedd hi. Rwy'n cofio bod gan y gwartheg sy'n pori yn y caeau hyd yn oed amddiffyniad llygaid arbennig ynghlwm.

Un diwrnod yn ystod profi daeth yn beth arbennig iawn. Mewn gwirionedd, roedd awyren siâp disg yn ymddangos yn yr ardal hyfforddi ac yn flodeuo'n isel uwchben y ddaear. Rydym wedi cael ein harchebu i'w dân.

Kerry: A wnaethoch chi saethu i lawr y ddisg?

Henry: (Ysgwyd ei ben). Efallai na fyddem byth wedi gwneud hynny. Roedd gennym bob system arf arbrofol posibl posibl. Yn y pen draw, glaniodd y ddisg ei hun. Rwyf wedi gweld ychydig o fywydau bach, cyfeillgar iawn, gyda llygaid bach gwallt. Yn bersonol, nid wyf erioed wedi gweld unrhyw beth fel hyn, ac yn amau ​​y bydd eu delweddau ar y Rhyngrwyd yn rhywle.

Kerry: Mae hynny'n anhygoel. A ydw i erioed wedi clywed am ddigwyddiad tebyg?

Henry: Daeth y rhan fwyaf o lygaid llygaid i ben i Fietnam, a lladdwyd llawer ohonynt yn y pen draw. Mae'n bosibl fy mod bellach yw'r unig dyst byw. Dwi ddim yn gwybod. Mae gweddill y stori i'w gweld yn y ffilm "Wavelength", a ryddhawyd rywbryd yn y 1980au cynnar gan 20.stol. Y paradocs yw nad wyf erioed wedi clywed am y ffilm hon, ar ôl sawl blwyddyn rwy'n ei ddarganfod mewn Arizona yn ddamweiniol. Dywedais i mi fy hun. Wel hyn? (Chwerthin).

Yn gyntaf oll, rwy'n disgwyl iddo fod yn ffuglen wyddonol clasurol, adloniant ysgafn, yn ystod y byddwch chi'n agor un neu ddau o gwrw. Ond ar y dechrau cyntaf, yr wyf newydd agor fy ngheg ac yn edrych ar yr hyn a welais. Mae dechrau'r ffilm yn eglur ac yn llwyr ddisgrifio'r digwyddiad cyfan fel y gwnaeth. Yn y bôn, mae gweddill y ffilm yn realistig iawn am realiti.

Rydych chi wir yn dod o hyd i'r ffilm. Yn disgrifio ffeithiau hollol wirioneddol. Roeddwn i'n syfrdanu pan gafais hyn. Dylai'r person a ysgrifennodd y sgript fod yn bersonol neu wedi bod mewn perthynas uniongyrchol â rhywun. Ond does gen i ddim syniad ynghylch pwy allai fynd.

Mae gen i lun wreiddiol o'r wybodaeth ddieithr hon. Unwaith rwy'n dangos iddi hi fenyw ddawnus iawn a fu'n gweithio fel microbiolegydd yn un o'r asiantaethau. Roedd y ffotograff yn cryfhau hi'n anhygoel. Doeddwn i ddim yn gallu credu hynny. Doedd hi ddim eisiau siarad am y fath beth, nac i ddelio â'r pwnc hwn beth bynnag. Mae hyn wedi cadarnhau i mi nad yw'r cyhoedd, neu hyd yn oed gwyddonwyr, yn barod ar gyfer y wybodaeth hon eto. Roedd y person yn iawn iawn, yn ddeallus iawn. Yn dal, roedd hi'n ofni ei llun yn llwyr.

Kerry: Mae gennych y llun hwn o hyd. Allwch chi ei ddangos i ni?

Henry: Ydw, ond nid iawn yma. Ni fyddaf yn cymryd pethau o'r fath bob dydd gyda mi fy hun. Pe bawn i'n gwybod y byddai'r sgwrs yn troi i'r cyfeiriad hwnnw, byddwn wedi ei gymryd. Ond rydych chi'n gwybod beth. Byddaf yn ceisio cael ei copi a'i hanfon atoch.

Kerry: Allwch chi ddisgrifio o leiaf beth i'w weld?

Henry: Roedd hi'n greadur bach gyda chroen tywyll. Roedd ganddi lygaid bach, caredig, du. Hi oedd yr unig greadur sydd wedi goroesi'r digwyddiad hwn. Bu farw yn gynnar iawn. Deallon ni ei fod yn gwisgo siwt a oedd hefyd yn offeryn meddygol adfywio. Roedd y dilledyn yn amlwg wedi ei niweidio. Roedd ganddo ryw ddyfais ar ffurf rheolaeth bell. Ond fe'i tynnwyd i ffwrdd.

Kerry: Felly nid oedd wedi goroesi'r gwrthdaro hwn?

Henry: (seibiant byr). Rhif

Kerry: A oedd yn deithiwr mewn pryd?

Henry: Rydych chi'n gwybod popeth, dde?

Kerry: Na, ond byddwch chi'n esbonio. A yw hynny felly?

Henry: Hoffwn i gyd ddweud wrthyf fod yr holl bethau hyn o gwmpas yn hynod o gymhleth. Mae'n gymhleth iawn ac mae'n eithaf posibl nad oes gan unrhyw berson wybodaeth gyflawn ar gael. Nid yw un asiantaeth yn gwybod beth mae asiantaethau eraill yn ei wybod ac felly mae popeth yn cael ei gracio'n anhygoel. Rwyf am ddweud bod yna werth biliynau o ddoleri o brosiectau o'n cwmpas, ond ni wyddom lawer amdano. Rwyf yn wyddonydd ac mae'r gwyddonwyr wedi clymu cyfleoedd yn aml iawn i gyfathrebu'n rhydd. Mewn gwirionedd, ni allant gyfathrebu o gwbl. Ond mewn gwirionedd mae dwsinau a dwsinau ar gyfer y cyhoedd lleyg o brosiectau egsotig iawn. Mae nifer o wahanol ddigwyddiadau ET o'n cwmpas yn cael eu heffeithio gan y ddwy ddolen amser lle mae dolenni amser y gorchymyn nesaf wedi'u lleoli. Byddai'n rhaid i IQ I 190 allu dychmygu a'i ddeall i gyd.

Henry Deacon: Agorodd Dynkind cabinet Pandora ac nid yw bellach yn gwybod beth i'w wneud - Part.2

Henry Deacon: Agorodd y ddynol bocs y pandora

Mwy o rannau o'r gyfres

Sylwadau 3 ar "Henry Deacon: Agorodd Dynkind cabinet Pandora ac nid yw bellach yn gwybod beth i'w wneud - Part.1"

 • Looper yn dweud:

  Felly, byddai'n rhesymegol pan fydd 1969 yn hedfan i bobl yn y Lleuad, y byddent nawr yn hedfan fel arfer i Mars.
  I'r gwrthwyneb, nid yw'n rhesymegol bod ar ôl blwyddyn 1972 rhoi'r gorau i hedfan i'r lleuad, a'r unig un nad oedd yn hedfan i'r blaned Mawrth - ond - mae pobl wedi colli'r gallu i hedfan i'r lleuad. Mae hynny'n oer ac yn ddoniol !!!!!!

  Peth arall rhyfedd yw'r ffaith bod technoleg gweithgynhyrchu microprocessor 1972 wedi mynd yn bell, er nad yw rocedi wedi mynd yn unrhyw le.
  Mae Mars yn sawl gwaith yn hirach na'r lleuad, ond os yw'r rocedau'n datblygu ar yr un cyflymder â'r microprocesswyr ... .. dyna bob dwy flynedd i ddyblu'r pŵer.

  • Solium yn dweud:

   Y broblem yw ein bod ni wedi anghofio hedfan yno ...

   • Standa Standa yn dweud:

    Yn sicr.
    Rhoddwyd y gwaharddiad gan y pleidleiswyr. Yn ôl yr arolwg, roedd y rhan fwyaf o bleidleiswyr Americanaidd o'r farn ei fod yn wastraff arian cyhoeddus. Ac mae gwleidyddion yn hoffi addasu i'r pleidleiswyr os ydynt yn credu y bydd yn cynyddu eu poblogrwydd.
    Mae cost y rhaglen ofod mewn perthynas â pherfformiad yr economi Unol Daleithiau wedi yn ôl pob tebyg yn debyg, fel pe y Weriniaeth Tsiec yn současnoisti penderfynu rhoi rhaglen ofod am 10 - 20 biliwn y flwyddyn.

Ad a Ateb