Robert Miller: Fe wnes i brofi plât hedfan yn Ardal 51

148566x 19. 06. 2019 Darllenydd 1

Fy enw i yw Robert Miller a'r rheswm pam yr wyf yn saethu'r fideo hwn yw fy mod am ei gael i ffwrdd fy hun (mae'n fy mhoeni). Yr hyn yr wyf ar fin ei ddweud yw rhywbeth nad oeddwn i hyd yn oed yn ei ddweud wrth fy mherthnasau agosaf. Roedd fy mam yn amau ​​rhywbeth, ond ni ofynnodd i mi yn uniongyrchol.

Pan fyddaf yn gorffen y fideo hwn, mae'n debyg y byddaf yn cael fy nharo gan y gêm gan ein llywodraeth (UDA). Byddant yn mynd ar fy ôl ac yn ceisio fy nghael i. Dyna pam y penderfynais ddweud popeth wrthych chi yn y fideo hwn. Rydw i eisoes yn hŷn ac mae angen i'r cyhoedd wybod y gwir. Dyma rai o ddarganfyddiadau a chyflawniadau mwyaf anhygoel y ddynoliaeth sy'n cael eu cuddio gennych chi.

Stori Robert Miller

Mae fy stori yn dechrau yn fy mhlentyndod. Cefais fy magu mewn tref fach yn Ne Nevada. Roedd fy nhad yn beiriannydd hedfan. Rwy'n cofio ei fod bob amser yn gweithio'n hwyr yn y nos ac nad oedd byth yn cael dweud wrthym beth roedd yn ei wneud yn y gwaith. Dywedodd fy mam bob amser wrthyf i beidio â gofyn iddo am y peth.

Fe ddysgais i mi hedfan yn fy oed cynnar, felly cefais drwydded beilot yn 15 mlynedd. A phan gefais yr oedran iawn, cefais fy recriwtio fel peilot ar gyfer morwyr. Dilynodd un peth y llall, a deuthum yn un o'r cynlluniau peilot gorau yn Marines. A phan oeddwn i'n 28 mlwydd oed, dywedais wrthyf fy hun i adael nhw a dod o hyd i swydd yn fy nghartref a dechrau teulu. Digwyddodd hyn i gyd cyn iddo ddod ataf y llythyr hwnnw.

Robert Miller yn y Llynges

Robert Miller yn y Llynges

Rwy'n cofio bod y clawr wedi'i farcio "llygaid yn unig" (dim ond i berson) a'r unig enw a grybwyllais oedd Robert Miller. Felly, agorais y llythyr yn neilltuol yn breifat. Dywedwyd fy mod yn cael fy dewis ar gyfer sefyllfa SECRET TOP fel peilot prawf yn y bas prawf Groom Lake (rhan o Ardal 51).

Roeddwn i'n meddwl, mae hynny'n wych! Dywedwyd yno hefyd ar 03 ddydd Gwener: Byddai 00 yn codi awyren mewn maes awyr Las Vegas ac yn mynd â mi yno. Mae gan Faes Awyr yr ALl ardal sifil a milwrol lle mae teithiau rheolaidd 51 Area yn dechrau. Felly rydym yn hedfan tam Yng nghanol y nos, aeth dau ddyn mewn du â fi i adeilad tanddaearol. Adeiladwyd yr adeilad ar ochr un mynydd ac ie, Dynion mewn du yn gwbl go iawn! Credwch fi, maen nhw'n wir.

Rwy'n cofio cerdded i lawr y coridorau hir lle'r oedd digon o ddrysau ar y ddwy ochr. Aethom i lawr ychydig o risiau i lawr y grisiau - mae'n rhaid ei fod wedi bod yn rhywle o dan y ddaear, lle'r oeddent wedi fy arwain i ystafell fach gydag un bwrdd ac un gwely. Yno, dywedasant wrthyf mai dyma lle byddaf yn byw yn y ddau fis nesaf. Dim ond gwely bach oedd yno ac un Tabl (nos?). Dim byd mwy. Mae'n debyg bod rhyw fath o ymarfer corff?

Dynion du a'u gwaith

Cyn iddynt hyd yn oed roi cyfle i mi ddweud wrthynt, "Na", gadawodd y ddau ddyn a chloi'r drws y tu ôl iddynt. Does dim rheswm i roi'r bai ar y bobl hynny. Mae'n rhaid i chi wneud beth bynnag a ddywedwch, beth bynnag ydyw. (Ffordd Rhuthun.)

Edrychais i mewn i un o'r darluniau ar fy desg ac yno fe wnes i ddod o hyd i lyfryn gyda theitl, rhywbeth yn yr ystyr o "Working in Groom Lake". Fe eisteddais i lawr ar y gwely a dechreuodd ddarllen. Dywedwyd bod yna rywfaint o bobl 1200 yn gweithio ar y gwaelod, gan weithio ar sail gyfrinachol SECRET TOP, ac nad oedd y cyhoedd yn gwybod amdano o gwbl. Gelwir y sylfaen hon hefyd yn Ardal 51 (51 Area).

Dywedir mai rhywun o'r tu mewn i chi yw gwahodd yr unig ffordd i gael swydd yn Ardal 51 (maen nhw'n eich dewis). Roeddwn i i fod yn yr un a wahoddodd i mi y tu mewn, ef oedd fy nhad, a dyna'n union lle'r oedd yn gweithio pan oeddwn yn blentyn. Roedd fy nhad wedi hen ymddeol ers iddyn nhw fy ngwahodd ac nid oeddwn yn siŵr beth roedden nhw'n ei wneud i mi.

Tua awr yn ddiweddarach, daeth dynion mewn du i mi. Rwy'n cofio neuaddau mawr gyda thiwbiau hir a golau ysgafn. Aethom i fyny'r grisiau eto a dod â fi i ystafell arall. Fe wnaethant ddweud wrthyf am eistedd ar eu traws wrth y bwrdd a dechrau esbonio pam rydw i yma.

Prawf peilot - cefais fy newis

Dywedasant wrthyf fy mod wedi cael fy newis fel peilot prawf ar gyfer y dechnoleg newydd. Y dechnoleg na wnaeth pobl ei chreu - fe wnaethant ddweud wrthyf. Dywedasant wrthyf eu bod wedi cael gweddillion y llong yn 1947… a ydych chi'n gweld beth dwi'n dod ar ei draws? Ac fe wnaethant iddo weithio gan ddefnyddio peirianneg wrthdro. Dylwn fod wedi bod yn un o'r cynlluniau prawf cyntaf. Ac wrth gwrs, maen nhw hefyd wedi fy mygwth dro ar ôl tro os ydw i'n dweud wrth unrhyw un, hyd yn oed rhywun o'm teulu, y bydd yn cael canlyniadau trychinebus i bawb - i mi a'm hanwyliaid.

Gofynnais beth oedd tarddiad cywir y llong a ddarganfuwyd, ac yr wyf yn wreiddiol yn meddwl ei fod yn golygu mai dim ond o wlad arall ydoedd (nid yn unig o UDA). Dywedasant wrthyf nad yw'n dod o'r byd hwn (o'r Ddaear), a bod y creaduriaid a greodd yn dod o ddimensiwn arall (estroniaid). Fe ddywedasant wrthyf fod y pethau hyn yn dal yn fyw ac yn cael eu cadw mewn lle cyfrinachol o sylfaen anhysbys.

Roedd fy awyren prawf cyntaf wedi'i drefnu ar gyfer y bore wedyn. Fe ddeffum i fyny y diwrnod wedyn yn gynnar yn y bore ac yn aros am ragor o gyfarwyddiadau. Daeth dyn ataf i fynd â fi i fwffe mawr lle roeddwn i'n brecwast gyda phrawfau prawf eraill. Cyfarfûm â phobl eraill o'r ganolfan. Roedd pob rhan o'r sylfaen wedi'i wahanu'n llym. Cawsoch gyfle i gwrdd â phobl yn unig a wnaeth swydd fel chi.

Fe wnaethon nhw fynd â'r ystafell lle maen nhw'n mesur, pwyso nhw - maen nhw'n cymryd mesurau ar y siwt hedfan, wedi gwneud llawer o brofion, ac fe adawodd fi yno am awr neu ddau yn unig-ddau. Nid oedd unrhyw oriau, felly mae'n debyg. Rhoddais ar fy siwt ac fe'i hebryngodd i mewn i'r warws mawr lle ydw i i gwelodd. Roedd disg gylchol fawr yng nghanol y warws. Byddai ei gyfartaledd yn cael ei amcangyfrif yn 15 metr. Ar ben hynny roedd yn gromen dryloyw. Rwy'n meddwl mai dyna fyddai'r lle i dreialu.

Cyflymder golau

Mae peirianwyr lleol wedi esbonio fy ngwybodaeth am y grefft ac wedi dweud wrthyf sut mae'n gweithio. Fe'i bwerwyd gan adweithydd gwrth-theimlad. Dywedodd un peiriannydd wrthyf fod yr adweithydd yn cynhyrchu gollyngiadau egni trwchus, a oedd â'r pŵer i greu tyllau du i ganiatáu teithio ar gyflymder yn agos at gyflymder goleuni. Yna, esboniodd y byddai fy awyren prawf yn cael ei ohirio i'r diwrnod canlynol oherwydd mae'n rhaid i mi yn gyntaf egluro popeth yr oedd angen i mi beilotio'r peth hwn.

Mae rhai o'm atgofion yn dechrau colli. Roedd llawer o bethau penodol, rheolau a phethau ... felly yr hynaf ydw i, y anoddaf y gallaf ei gofio. Dywedaf wrthych beth y gallaf ei wneud. Rwy'n cofio sut maen nhw'n fy ngalw i mewn y grefft honno. Dim ond lle i un peilot oedd yn y grefft honno. Edrychais o gwmpas y ceiliog a gwelodd sedd sengl, dim ystum, dim ystlumod, olwyn llywio, dim rheolaethau, dangosyddion arbennig, ond dim rheolaethau. Ond roedd helmed y maent yn ei roi ar fy mhen ac yn dweud wrthyf fod y llong wedi'i reoli'n telepathically. Mesurodd y helmed fy ngweithgaredd ymennydd a chaniatais imi reoli'r llong gyda dim ond meddwl.

Ar ôl noson galed pan na alla i gysgu pan oeddwn i'n meddwl am y cyfan, daeth yn y bore. Mae'n bryd eistedd i lawr a cheisio'r hedfan prawf cyntaf. Fe wnaethon nhw dynnu allan y rheol a gorchymyn pawb ar y gwaelod i fynd i mewn i'r adeiladau. Roeddent am gael lleiafswm o bobl i wybod am y dechnoleg anhysbys hon. Yn ogystal â'r tîm prawf, dim ond ychydig o wyddonwyr a pheirianwyr a dosbarthwyr hedfan ar y twr oedd.

Roeddwn i'n gwisgo'r siwt a roddais i mi, ac ar ôl i bawb fod yn fy lle, fe wnaethon nhw fynd â'r cwch allan a dywedodd wrthyf mai dyma'r amser iawn. Roedd llawer o gamerâu ar y cwch. Y tro hwn, es i fyny ar yr ysgol a dringo i mewn i'r ceiliog os oeddech am ei alw. Rwy'n rhoi fy helmed ar fy mhen, cafodd drwydded cychwyn. Daeth amser y dechrau i ben. Dywedwyd wrthyf dychmygu bod y llong yn cael ei daflu i ffwrdd o'r ddaear. Ond fel y gallwch chi ddychmygu, nid oedd yn gweithio mor hawdd. Yn lle hynny, roedd yn rhaid i mi ddysgu bod y llong ei hun, fel rhan ohono - i ddysgu meddwl fel pe bai'n perthyn i mi.

Gadael

Cyn gynted ag y cafodd hi oddi ar y ddaear, roeddwn i'n teimlo'r dirgryniad o'r adweithydd antimatter a oedd o dan mi wrth iddo ddechrau cynhesu. Yn ystod tua 10 eiliad, cefais i ffwrdd o'r Ddaear ac rwy'n hedfan. Edrychais o gwmpas y gromen ac fe welais i bobl ar y ddaear ffilmio eu digwyddiadau hanesyddol. Fe ddywedwyd wrthyf i hedfan hyd at fetrau 300 a mynd yn ôl i'r ddaear. Rwy'n cadw golwg ar yr holl leoliadau, yr holl fesuryddion. Gwelais fy mod ar uchder o fetrau 150 o'r ddaear. Yna teimlais fod dirgryniad yr injan wedi stopio (stopio). Edrychais ar y cyflymder ac fe gefais fy hun yn gyflym yn colli uchder. Nid oedd unrhyw botwm neu chwistrelliad chwistrellu. Felly roeddwn i'n teimlo'n eithaf di-waith. Ceisiais ddychmygu'r llong eto'n hedfan, ond nid oedd o gymorth, ac yr oeddwn yn dal i fod ar y ddaear. Ar y funud olaf, collais ymwybyddiaeth. Un peth arall yr wyf yn ei gofio oedd fy mod yn y gwely yn yr ysbyty. Roedd fy nhraedfedd yn y cast. Mae'n debyg, yr oeddwn yn dal i fod ar waelod yr adran feddygol.

Daeth y Dyn yn Du i mi i esbonio i mi beth oedd wedi digwydd. Dywedodd wrthyf nad oedd dim byd wedi diflannu cyn i'r crefft gyrraedd y ddaear. Nid oedd neb ar y ddaear yn siŵr beth oedd wedi digwydd. Dychwelodd pawb yn raddol i'r ganolfan a chymerodd tua diwrnod. Yna, yng nghanol y nos, clywsant sŵn enfawr fel petai rhywbeth wedi cwympo. Roeddent yn mynd allan i weld beth oedd wedi digwydd. Gwelson nhw fod y grefft yn chwalu yn y fan a'r lle lle'r oedd yn cyrraedd y diwrnod yn gynharach. Fe wnaethon nhw ddod o hyd i mi yn y sedd ceffyl. Roeddwn yn anymwybodol. Roeddwn wedi torri'r ddau goes. Mae gwyddonwyr wedi dyfalu bod y llong wedi gwneud amser i neidio i'r dyfodol ychydig oriau yn ddiweddarach.

Dylai'r cyhoedd wybod am hyn

Dywedasant wrthyf y byddent yn fuan yn gartref gyda'm anafiadau oherwydd eu bod wedi torri pengliniau. Fe roddant gytundeb cyfrinachedd i mi, gan y tro, dyma'r trydydd ers y cyfarfod cyntaf gyda hwy, a dywedodd nad oeddwn yn gallu dweud wrth unrhyw un am ba mor hir y byddwn i'n byw - hyd nes i mi wneud hynny. Yn sicr, rydych chi'n deall fy mod yn erbyn yr NDA hwn, gan fy mod yn teimlo y dylai'r cyhoedd wybod amdano. Meddyliwch amdanaf. Roedd y dechnoleg hon ar gael yn 50. blynyddoedd, felly meddyliwch am ba dechnolegau fydd ganddynt heddiw.

Os bydd rhywbeth yn digwydd yn ystod y dyddiau nesaf, mae'n debyg y gallwch chi ddychmygu pam ... Mae gwir yn bwysicach ar hyn o bryd na'm diogelwch fy hun. Cymerwch y wybodaeth hon a gwnewch yr hyn sy'n eich barn chi yn ffit. Roeddwn i eisiau i'r stori hon fynd allan oherwydd fy mod i'n byw bywyd hir-fyw mewn celwydd. Fy dymuniad gwirioneddol yw clywed y stori hon gan gymaint o bobl â phosib yn y byd.

Efallai y bydd llawer ohonoch yn meddwl fy mod i'n llithri. Nid wyf yn bwriadu siarad â phobl o'r fath o gwbl. Dywedaf hyn yn arbennig ar gyfer pobl sy'n barod i wrando arnaf. Hoffwn ddiolch i Apex TV, a helpodd fi i wneud y fideo hwn.

Darlledir yn fyw ar YouTube Sueneé Universe

Rydym yn eich gwahodd i fyw ar YouTube heddiw 19.6.2019 19: 00.

Ardal 51, neu 51 yw un o'r llefydd mwyaf dadleuol yn y byd y sonnir amdano'n fawr, ond mewn gwirionedd ychydig iawn sy'n hysbys. Mae bellach yn gysyniad eiconig ym myd exopolitics. Mae ffilmiau nodwedd a rhaglenni dogfen yn cael eu ffilmio. Mae'n adrodd straeon amrywiol a straeon mwy credadwy ... Mae darllediadau heddiw wedi'u neilltuo i hanes a straeon yn uniongyrchol. Gadewch i ni gasglu cymaint o ddarnau â phosibl ac o leiaf ddychmygu natur y lle hwn. Beth sydd y tu ôl i waliau dychmygol sylfaen prawf milwrol a elwir yn AREA 51? A yw'r arteffactau estron yn cael eu storio yma? A yw technolegau gwrth-gig yn cael eu profi yma? A oes unrhyw dystion credadwy a allai gadarnhau bod hyn yn digwydd?

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Robert Miller: Fe wnes i brofi plât hedfan yn Ardal 51"

  • jpavol yn dweud:

    Rwy'n credu bod y stori gyfan yn ffuglennol. Ar y naill law, ni fyddai dyn mor fras yn mynd i mewn i sedd UFO, ac nid oes angen helmed arnom i reoli ei feddyliau os yw'r UFO ynghlwm wrthi heb gymhorthion technegol.

Ad a Ateb