Mae cyfarwyddwr Pearl Harbor am ddangos y chwistrelliad o gwmpas y lleuad

37736x 25. 11. 2016 Darllenydd 1

Rwyf wir eisiau gweld y ffilm. Ond mae'n rhaid ei ffilmio gyntaf.

Newyddiadurwr Ymchwiliol Massimo Mazzucco, cynhyrchydd / cyfarwyddwr dogfen bum awr 11. Medi: New Harbor Harbour (Medi 11: Y Pearl Harbour Newydd), yn gwneud ei dalent mawr wrth ddatgelu y dwyll mawr a gyflawnwyd heddiw. Mewn ffilm newydd o'r enw Lleuad Americanaidd (Lleuad Americanaidd) yn archwilio pob tystiolaeth dwyllodrus gan deithiau Apollo.

"Pan fyddwn yn sylweddoli pwysigrwydd gallu bod yn 60. Blynyddoedd o lansio mystification mor helaeth i'r byd i gyd, gallwn ddeall llawer mwy o bethau y gallent eu gwneud, gan gynnwys 11. Medi, "meddai Mazzuco yn ystod cyfweliad yn ei gartref yn yr Eidal.

"Mae gan dirgelwch sy'n gysylltiedig â'r Lleuad ddimensiynau mor bell â dim byd arall sydd wedi digwydd erioed mewn hanes. Drwy wneud y cyhoedd hwn, rwy'n credu ein bod yn paratoi tir da i'r rhai sydd angen agor eu llygaid ychydig i weld beth sy'n digwydd. "

Ar hyn o bryd, mae Mazzucco yn ceisio codi arian i gwblhau'r prosiect, er ei fod wedi bod yn gweithio am fwy na blwyddyn. Mae'n gobeithio y gallai'r ffilm ddod i sinemâu yn ystod 2016. Mae'r arian yn mynd trwy wefan cofundme. Y gyllideb ffilm amcangyfrifedig yw ddoleri 75,000. Mae Marzzucco yn honni ei fod yn gallu saethu hyd yn oed os yw'n cael dim ond ddoleri 30,000, a fydd yn cynnwys y costau sylfaenol yn unig. Gallwch hefyd wneud cyfraniad ariannol i'r ffilm. yma gallwch edrych ar gyflwyniad y prosiect.

ffilm Lleuad Americanaidd yn ymdrin â nifer o wahanol fathau o dystiolaeth ei fod yn ymchwilio'n ofalus, yn enwedig y cofnodion ffotograffig sy'n bwysig iawn i Mazzucca, oherwydd ei fod yn fwy na ffotograffydd proffesiynol 20 mlynedd. O'i waith ymchwil yr oedd eisoes wedi'i wneud, daeth i'r casgliad nad oedd yr holl ffotograffau a delweddau teledu sy'n dod o'r Lleuad wedi cael eu cymryd o gwbl.

"Nid yw'r lluniau yn dod o'r lleuad - dim ohonynt. Ddim o Apollo 11 i 17. "

Ond ychwanegodd: "Dydw i ddim yn dweud nad ydym erioed wedi bod i'r lleuad. Mae yna lawer o amrywiadau, ond y theori yw nad oedd y teithiau Apollo fel y cyfryw, a gyhoeddwyd fel teithiau i'r Lleuad, yn sicr. "

Prynodd Mazzucco o NASA yr holl ddarluniau teledu yr honnwyd ei wneud ar y lleuad (amcangyfrifir bod rhywbeth rhwng 20 ac oriau deunydd 30). Mae'r holl ddeunyddiau ffilm wedi'u harolygu'n ofalus. Ar yr olwg gyntaf, roedd yn amlwg iddo fod yr holl luniau llwyd yn ffug.

"Os ydych chi'n archwilio'r oriau di-dor hyn o ddeunydd, byddwch chi'n sylweddoli faint o bethau nad ydynt yn cytuno â nhw. Fy mhroblem yw ei bod hi'n hawdd imi fod yn broffesiynol a ffotograffydd. Mae'n gnau i berswadio'r cyhoedd yn gyffredinol, ac nid ymhlith arbenigwyr nid yn unig. "

Mae'r cynhyrchydd ffilm yn ychwanegu ei fod eisoes wedi dechrau cyfathrebu â rhai o'r ffotograffwyr y bu'n gweithio gyda hwy yn y gorffennol. Siaradodd â nhw am werthuso'r deunyddiau.

"Yn bennaf, pan welsant y lluniau, dechreuon nhw chwerthin," meddai. "Os ydych chi'n ffotograffydd proffesiynol ac rydych chi'n edrych ar y lluniau hynny, yna mae'n rhaid ichi ddechrau chwerthin. Dim ond jôc ydyw. Hoffwn ei roi'n iawn. "

Y peth hollbwysig yw "11.9. Y Symud Cywir "(truthers) a'r rhai a ymchwiliodd i weithrediadau "o dan y faner ffug" yn amharod i gwestiynu cenhadaeth Apollo i'r lleuad. Yn olaf, bydd yn ddiddorol iawn gweld sut y bydd aelodau'r De-Symud yn ymateb i siarad Mazzucco am y mater hwn. Er bod nifer sylweddol o aelodau'r mudiad nad ydynt yn credu ein bod wedi ffoi i'r lleuad, mae llawer yn ofni y byddant yn dioddef eu poblogrwydd os ydynt yn ei gyfaddef.

Mazzucco yn dweud ei fod am saethu Moon Mystification am y blynyddoedd 10 llawn, ond mae rhywbeth sy'n bwysicach i weithio bob amser wedi dod ato. Ychwanegodd yn syth y bydd yn sicr yn cyrraedd y rownd derfynol. Ac os yw erioed, yna ar hyn o bryd yw'r amser. Yn enwedig pan mae 2019 yn 50. pen-blwydd y lansiad cyntaf.

Un o'r pethau mwyaf trawiadol ar genhadaeth Apollo 11 oedd ymddygiad tri astronawd ar ôl iddynt ddychwelyd i'r Ddaear. Na cynhadledd i'r wasg, a drefnwyd yn union ar ôl iddynt ddychwelyd, edrychodd Niel Amstrong, Buzz Aldrin a Michael Collins yn isel iawn. Ni fyddech yn disgwyl unrhyw beth tebyg i hynny gan ddynion sydd wedi gwneud gweithred mor ysblennydd.

"Mae'r bobl hyn yn bobl onest," meddai Mazzucco. "Cafodd y dynion hyn i mewn i rywbeth a oedd yn llawer mwy na hwy eu hunain. Yn rhy hwyr, sylweddoli na allent fynd yn ôl a gorfodi chwarae'r gêm hon. "

Un o'r pethau rhyfedd mwyaf am deithiau honedig yw nad oes neb wedi bod yn ceisio "dychwelyd" yn y blynyddoedd 43 diwethaf. Efallai bod help yn y fideos NASA diweddar am Orion i ddod â llongronydd i Mars. Yn y fideo Orion: Treial gan Dân, fe wnaeth peiriannydd NASA, Kelly Smith, sy'n gweithio ar lywio ac arwain ym mhrosiect Orion, y datganiad byr canlynol:

"Pan fyddwn yn mynd ymhellach o'r Ddaear, byddwn yn hedfan trwy gwregysau Van Allen, rhanbarth sy'n beryglus oherwydd ei ymbelydredd. Gall ymbelydredd o'r fath niweidio'r system lywio, cyfrifiaduron ar y bwrdd neu electroneg arall ar Orion. Wrth gwrs, mae'n rhaid i chi basio drwy'r parth peryglus hwn ddwywaith, unwaith ar ôl eich ffordd yn ôl ac ymlaen. Ond mae gan Orion amddiffyniad, bydd y darian yn cael ei brofi cyn gynted ag y bydd Orion yn dechrau treiddio tonnau'rmbelydredd. Bydd synwyryddion ar y bwrdd yn cofnodi lefelau ymbelydredd ar gyfer dibenion gwyddonol diweddarach. Rhaid inni ddatrys y problemau hyn cyn i ni anfon pobl i'r ardal hon yn y gofod. "

Nododd Dave McGowan yn ei gyfres "ysgwyd y Moondoggie," y ffaith bod yn y chwedegau datblygodd dechnoleg y mae'r gofodwyr Apollo gael drwy'r ardal hon "ymbelydredd peryglus." Bron 50 o flynyddoedd yn ôl yn gwneud hynny heb unrhyw darian. Heddiw, mae'n ymddangos, yw bellach yn bosibl i wneud y dechnoleg hon eto.

Mazzucco yn gofyn: "Os yw'n wir bod yn 1969 yn ddiogel ac rydym yn ei dderbyn, pam nawr ofnau NASA ac mae'n gofyn am astudiaeth arbennig o'r blaen trwy'r ardal hon anfon pobl?"

Mae'r ymagwedd sydd ganddi yn wahanol iawn i'r hyn a welwch gyda llawer o ddogfennau eraill sy'n ymchwilio i dwyll a chynllwynio. Nid yw'n dangos yr achos yn unig yn seiliedig ar archwilio'r dystiolaeth, mae hefyd yn archwilio ac yn ymateb i'r areithiau a gyflwynir gan y "debunkers" fel y'i gelwir. Yna mae'n ateb y debunkers. Dywed ei fod yn athroniaeth fel ei fod ef ond yn defnyddio / yn cyfaddef trafodaeth os oes ganddo ddadleuon anadferadwy yn erbyn yr hyn a ddywedodd y debunkers. Roedd y dechneg hon yn effeithiol iawn mewn ffilm New Harbor Harbour.

"Y prif beth a ddysgais gan 11. 9. yw na allaf ddatgelu yr hyn yr wyf yn ei feddwl a beth sydd o'i le. Mae angen i chi hefyd ystyried yr hyn y mae'n ei wneud neu beth yw ymateb y debunkers i'r cyhuddiadau penodol yr ydych yn ceisio'u gwneud. Ac os gallwch hefyd chwalu eu hatebion oddi wrth y bwrdd, rydych chi newydd ennill. "

Mae sioeau dogfenol gan wneuthurwyr ffilmiau Eidaleidd yn ein helpu i adnabod twyll, ac yn y dyfodol gallwn leihau ein siawns o gael eich twyllo.

"Mae gan fy holl ffilmiau un edau cyffredin, sydd oll yn gorwedd mewn hanes mawr. Mae'n dilyn mai'r mwy o gelweddau y gallwch eu gweld, po fwyaf y maent yn eu gorwedd, y gobaith fydd y bydd pobl yn fwy rhybuddach cyn credu'n un arall. Y prif reswm dros fy ffilmiau dwi'n ffilmio yw gwneud pobl yn llai naïf, "meddai Mazzucco.

Mae'r cyfarwyddwr wedi creu cyfres o raglenni dogfen lle mae celwydd enfawr yn cael eu siarad. Gelwir y ffilm sy'n debyg fwyaf enwog iddo New Harbor Harbour. Mae ei ffilmiau eraill yn cynnwys Y Ganrif Americanaidd Newydd (Y Ganrif Americanaidd Newydd), Canser - Y Cures Gwaharddedig, Gwir Hanes Marijuana, Ail Dallas - Pwy a laddodd RFK? (Yr Ail Dallas - Pwy Syrthiodd RFK?)I UFO ac elite milwrol (UFOs a'r Elite Milwrol).

Bydd Mazzucco, yn ei ffilm ddiweddaraf, yn dangos sut mae'r stori gyfan yn ffug ac ar yr un pryd yn tynnu sylw at lawer o feysydd eraill o dystiolaeth Apollo. Un o'r rhain yw tystiolaeth glir bod y ceblau a ddefnyddiwyd i hongian gofodion yn cael eu defnyddio. Roedd ceblau hefyd yn gwasanaethu i godi astronawau a sefyll ar eu traed.

"Ni allwch brofi yn uniongyrchol eu bod yn defnyddio'r ceblau. Ond roedd sefyllfaoedd lle na allech chi godi neu symud cymaint ag yr oeddech yn dymuno heb gymorth ceblau. Felly, gallwch chi wir brofi bod y ceblau yno, hyd yn oed os na allwch eu gweld yn uniongyrchol. "

Un mater a oedd yn aml, ac yn ymwneud â chwestiynau sylfaenol, os ydych yn wir yn ysgafn a allai ddod o'r haul, ac os gallai cysgodion yn anghyson ag honiad bod y lluniau yn cael eu cymryd ar y lleuad. Disgrifiodd Mazzucco y mater yn hanfodol pan mae'n dweud bod weithiau gall cysgodion yn ymddangos felly i gydgyfeirio, yn enwedig pan fydd y ffynhonnell o olau o'r tu ôl i'r camera. Y rheswm am hyn yw cydgyfeiriant effaith persbectif. Ond sut yn sgil ychwanegu nifer o arlliwiau ymddangos i ymwahanu mewn cyfeiriadau gwahanol ac yn sicr ni all fod yn ganlyniad o bersbectif.

trac allweddol sy'n datgelu bod y goleuni artiffisial yn glir yn hyn o bryd pan fydd yn ymddangos y hyn a elwir yn "mannau poeth" -. lle mae'r arwyneb yn cael ei goleuo'n llachar yn fwy na'r lleoliadau eraill sy'n agosach at y gwyliwr. Mae'n awgrymu bod achos y ffynhonnell golau, sy'n agos iawn - nid yw hyn yn yr haul.

"Os ydych chi'n defnyddio goleuadau artiffisial ac nid yw'n bwysig pa mor bwerus y gall y ddelwedd sy'n deillio o hyd ddod o hyd i'r lle y daw'r golau. Ar yr un pryd, nid yw'n bosibl defnyddio mwy o ffynonellau ysgafn heb greu sawl cysgod ar yr un pryd. Dyna pam y byddwch chi'n eu tynnu. "

Pwynt dadleuol arall yw'r tymheredd hynod uchel ac isel sy'n ymddangos ar y lleuad. Byddech yn bendant yn achosi na allai'r camera Hasselblad weithio - ac nid oedd llawer o bethau eraill.

Un o'r dystiolaeth fwyaf dramatig sy'n cadarnhau bod Apollo yn is-bwnc yw'r deunydd ffilm a dderbyniwyd gan yr ymchwilydd Bart Sibel o NASA. Mae Sibrel yn dweud ei fod wedi cael ffilm ei anfon na allai weld y cyhoedd. Mae Apollo 11 wedi'i ffilmio arno hanner ffordd i'r lleuad, yn fras 209 000 cilomedr o'r Ddaear. Gallwn weld y Ddaear yn bellter hir, ac fe glywir Armstrong yn gwrando ar y ffilm camera trwy ffenestr sengl yn cyfeirio at y Ddaear. Ond yna mae goleuadau'n dod yn y caban gofod, ac mae'n amlwg bod y camera wedi ei leoli ar ben arall y llong. Mae'n ymddangos bod y ffenestr yn llifo drwy'r golau, sy'n ôl pob tebyg yn cael ei adlewyrchu o'r Ddaear gyda'r llong ofod ar orbit isel y Ddaear. Mae'n ymddangos hefyd fod ganddo rywfaint o ddeunydd tryloyw ynghlwm wrth y ffenestr.

Mae'n bosibl gweld cofnod munud 32 o Barta Sibrela yn y ffilm Ar y ffordd i'r lleuad daeth yn beth doniol (Digwyddiad Hyfryd ar y Ffordd i'r Lleuad) ac yn y cofnod dogfen 13 munud Beth ddigwyddodd ar y lleuad (Beth ddigwyddodd ar y Lleuad).

Os ydyw New Harbor Harbour y marc o ddadansoddiad proffesiynol a thrylwyr Mazzucco yn ceisio'i wneud yn achos teithiau Apollo, bydd yn bendant yn ddiddorol gweld y ffilm Lleuad Americanaidd.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 3 ar "Mae cyfarwyddwr Pearl Harbor am ddangos y chwistrelliad o gwmpas y lleuad"

 • Standa Standa yn dweud:

  Pethau sawl:

  1. Gellir tynnu llun yr Hotspot, a achosir gan yr Haul, gan bawb. Dim ond dod o hyd i le sy'n eich hatgoffa o'r wyneb llwyd (yn ddelfrydol ar gyfer cae newydd wedi'i orlawn neu ar wyneb graean tywyll) a chymryd eich cysgod eich hun yn y golau haul. Pwy sy'n credu bod mannau lletya yn golygu y gall ffynhonnell golau gyfagos fod yn synnu ar yr hyn y mae'r Haul yn ei ddweud amdano.

  Rwy'n ceisio nodi y gellir tynnu lluniau poeth o'r haul ar y Ddaear ac nad oes angen ffynhonnell golau cyfagos arnynt. Felly, os yw rhywun yn dadlau gyda'r mannau mannau hyn, yna nid yw ffotograffiaeth yn deall, neu os yw'n fwriadol yn gorwedd.

  2. Nid yw'r tymheredd bron yn chwarae rôl. Tirodd yr awyrennau fel bod y tymheredd yn oddefadwy, ac yn ogystal roedd y deunydd ffilm a chamerâu a ddefnyddir yn barod i weithio yn yr ystod lawn o dymheredd a allai ddigwydd yn ddamcaniaethol. Ceisiwch ferwi stribed y ffilm. A wnaeth unrhyw beth ddigwydd iddo? A beth mae saethu eira'r gaeaf yn gweithio?

 • Tino yn dweud:

  Yn ôl gwybodaeth benodol fod ymyl moonstrike cyntaf pan yn y stiwdio eu bod eisiau Unol Daleithiau uchafiaeth am unrhyw bris cyn Sofietaidd Gallant hefyd yn llwyddo'n dda chwarae fel bod y twyll moonstrike cyntaf oedd pryfed pellach hynny yn real.

 • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

  Erthygl wych :-)

  Soniwyd am y ddogfen 11. Medi:New Harbor Harbour (Medi 11: The Pearl Pearl Newydd) os oes gennych ddiddordeb yma, gan gynnwys isdeitlau cz http://www.mustwatchtv.cz/7-9-11/357-11-zari-novy-pearl-harbor-1-cast/

Ad a Ateb