Adolygiad Ffilm Devil Devil (2.)

4980x 04. 02. 2017 Darllenydd 1

Mae addasiad ffilm Devil's Devil wedi ymyrryd o'r rhyfel a soniodd Blatty yn ei nofel. Mae'r darlun yn canolbwyntio mwy ar y drwg cymdeithasol, y gwrthdaro rhwng y cenedlaethau. Nid yw America erioed wedi cael ei rannu'n rhannol. Roedd byd y bobl ifanc, yr oedd eu hiaith a'u diwylliant yn amddiffyn y gorffennol, yn lyfr caeedig i Americanwyr hŷn. Roedd ymgyrchoedd ar draws y wlad yn protestio'r rhyfel yn Fietnam, gan arwain at saethu wrth arddangos myfyrwyr ym Mhrifysgol Caint yn Ohio ym mis Mai 1970. Yn yr un modd, mae'r olygfa yn digwydd yng nghofnodion cyntaf y ffilm, pan fyddwn yn dysgu bod mam Regan yn actores sy'n gweithredu yn y ffilm sy'n delio â'r digwyddiad hwn. Fe'i gwelwn yn orlawn â dyrfa sy'n rhyfeddu yn protestio yn erbyn gwaith yn y system. Mae trawsnewidiad Regan mewn bwystfil gwyllt mewn gwirionedd yn aralleirio ar gyfer glasoed. Byddai tebygrwydd yn cael ei ganfod mewn "plant anniriol" yn King Lear Shakespeare. Mae'r ffilm hefyd yn effeithio ar esgeulustod plant mewn rhieni canol oed hefyd. Nid yn unig hynny. Mae tad Karras hefyd yn rhwystredig gan weledigaeth ei fam o glinig seiciatryddol. Ac ef yw ei fai, yn ystod y gwrthdaro diwethaf gyda'r demon, y gwendid sydd, yn y pen draw, yn llythrennol, yn torri ei gwddf.

O ran yr amgylchedd ffilm, mae'n bennaf yn yr ardal a oedd yn amlwg yn well mewn America ar ôl y rhyfel: yn y cartref. Mae'r drwg mor frawychus ddwywaith, gan ei fod wedi llwyddo i fynd i diriogaeth ddiogel iawn fel arall. Yn wir, roedd y poster ar gyfer y ffilm yn yr ysbryd hwn. Erbyn hyn roedd yna ddyn â chasgl fer yn ei law yn sefyll o flaen y tŷ, y cafodd y golau o'r lamp a oleuwyd yn yr ystafell wely i lawr ar y stryd:

Mae rhywbeth anhygoel yn digwydd gyda'r ferch sy'n byw yn y tŷ hwn. Y dyn hwn yw ei gobaith olaf. Mae'r dyn hwn yn Exorcist.

Felly, roedd amgylchedd sanctaidd yr aelwyd mewn perygl. Adleisiodd stori Blatty y pryderon am gyfnodau teuluol. Roedd Regan yn blentyn i deulu anghyflawn. Roedd ei mam yn unig yn gofalu am ei gyrfa ac yn gadael ei chydnabyddiaeth i ofalu am ei phlentyn. Ymddengys bod arddangosiadau cynnar y demon, fel ffrind dychmygol y ferch, yn disodli'r tad sydd ar goll. Yn yr achos hwn, roedd y fam mewn gwirionedd yn cyfateb i rôl gwryw y enillydd. Ond ni all hi beio'r bai iddi hi, ond dim ond fenyw o'i hamser hi.

Yn wahanol i'r achos o feddiant a ddigwyddodd yn Mount Rainier, Blatty rhoi'r cythraul mewn corff merch, sy'n ardal nodweddiadol o'r genre arswyd. O'r corff Regan mae llif y geiriau anweddus, gweithredoedd, a hylifau amrywiol o liwiau a gweadau gwahanol. Cuddio digwydd mewn ofn o'r fath ymddygiad afreolus o boblogaeth gwrywaidd y rhyddfreinio cynyddol o ferched? ymddangosiad Exorcist Regan hefyd cyfeirio at y berthynas yna-gyfredol â bwyta thalidomid cyffuriau, a oedd yn gloff miloedd o blant a anwyd gwahanol anffurfiadau a'r ddadl ddilynol cysylltiedig ynghylch yr angen i gyfreithloni erthyliad. Dechreuodd y ddadl hon bwnc poeth arall: hawl merched i reoli eu corff eu hunain.

Roedd y ffilm hefyd yn cyffwrdd â mater arall, hyd yn oed ofn gwyddoniaeth. Roedd erchylliadau'r 1950au eisoes wedi delio â'r pwnc hwn, ond aeth yr Exorcist yn ddyfnach. Yn un o'r amlygiadau sylfaenol o obsesiwn Regan y gellir ei olrhain yn gwrthdaro cythraul hynafol gyda gwyddoniaeth fodern, sef, pan fydd un o'r parti partïon, sy'n cael ei gynnal yn eu tŷ, yn dweud wrth y marw, sy'n gwella pomočením ymhellach. Yna mae cylchfan gyfan arholiadau meddygol (yn aml yn boenus) yn dechrau datblygu. Mae angen nodi bod hyd yn oed cyfleusterau gofal iechyd yn cael eu defodau a defodau ar ffurf cyfres o wahanol brofion y mae eich gweithdrefn debyg i'r rhai a gyflawnwyd gan yr Eglwys cyn symud ymlaen gyda exorcism. Ond yn yr achos hwn, ni all yr Eglwys helpu yn unig. Ac felly mae'r gwyliwr yn gofyn y cwestiwn: meddygon yn iawn pan maent yn dweud bod meddwl dynol yn unig yw criw o ysgogiadau trydanol, neu, fel y nodwyd gan yr offeiriaid, yr ydym yn unig pawns mewn brwydr cosmig rhwng drwg da? Yn y naill ffordd neu'r llall, mae'r ddau amryw yn cael canlyniadau anffodus.

Mae anograff Irac y ffilm hefyd yn awgrymiadol. Mae Merrin yn sefyll o flaen cerflun enfawr o ddiagnon, y mae dau gŵn ffyrnig yn taro yn y gwaed y tu blaen. Pazuzu oedd y dduw y gwynt ym Mesopotamia, clustogi'r afiechyd (os oedd yn sefyll yn erbyn y gelyn) a hefyd nawdd genedigaethau (a ddefnyddir fel amwaled). Fodd bynnag, yn Devil's Devil, mae'n cael ystyr eithaf arall. Ar ben hynny, mae ei fist codedig yn galw am Natsïaeth neu brotestiadau gan Affricanaidd Affricanaidd.

Nid yw amgylchedd Irac yn estron i ffilmiau Americanaidd. Roedd delweddau o'r 1920au ynghylch cloddiadau Aifft a chyrchfannau cysylltiedig. Yn ogystal, mae barn y gweithwyr sy'n cloddio arteffactau motiff eraill ac eraill yn debyg i'r Rhyfel Byd Cyntaf ac felly'r frwydr ddiddiwedd. Fodd bynnag, roedd y Dwyrain Canol yn ofnus i Americanwyr yn y 1970au, hyd yn oed heb unrhyw ymddangosiadau ffilm. Roedd ei ofn y byd Arabaidd yn disgleirio.

Yr oedd yr exorcist yn ddrwg i darddiad tramor, a oedd yn y gynulleidfa yn annog ymddiriedaeth o ardaloedd anghysbell. Cyflwynir Irac fel man lle mae amser wedi dod i ben. Ac yn llythrennol, pan fydd y cloc ar ben y Merrion yn stopio ar ben y demon, mae'n stopio. Yn ogystal, mae'r golygfa yn cael ei ategu gan golygfeydd o strydoedd tywyll, cloddio frenetic o weithwyr, golygfeydd rhyfedd ac anhygoel o bobl leol, a galwad Islamaidd i weddi.

Er bod enw Blatty yn ymddangos dair gwaith yn y ffilm, roedd llwyddiant y ffilm wedi'i seilio'n bennaf ar waith cyfarwyddwr Friedkin. Mae'r Exorcist yn arddangosiad rhyfeddol o drin ffilmiau. Mae'n wych bod y gwyliwr yn teimlo fel lle go iawn. Mae'r sain yr un peth. Diolch i'r sain wych, mae llais y demon hyd yn oed yn fwy dychrynllyd. Un peth, fodd bynnag, sydd heb y ffilm: is-destun gwleidyddol Blatty. Ar y pryd, roedd brwdfrydedd digynsail wedi ei danseilio'n llwyr.

Er na ddaeth y diafol diafol â America yn ôl i feinciau'r eglwys, roedd yn cynyddu'r galw am y genre arswyd. Ac felly ymddangosodd crewyr megis John Carpenter a Wes Craven, a oedd yn tanio o gysylltiad Friedkin, ar y lleoliad. Parhaodd hefyd mewn ffilmiau lle'r oedd y plentyn hynod, ddrygionus, diafol, os nad oedd yn disgynwr Satan ei hun:: Mae gan Rosemary fabi a Omen. Roedd pwnc newydd newydd hefyd: y marw byw (Noson y Gorffennol Byw).

Ond mae'r diafol diafol yn dal i fod â statws diwyll ers degawdau ers ei sefydlu. A hyd yn oed er ei bwrpas gwreiddiol, hy Blattyho awydd i ddychwelyd pobl at Dduw, wedi methu, oherwydd yr hyn oedd yn ymddangos yn y saithdegau fel mater difrifol yn codi yn awr yn hytrach gwenu. Ond beth bynnag: nid yw'n ddiwrnod prydferth heddiw?

Mae'r Exorcist

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb