Pyramidau'r Atlanteans, neu wersi hanes anghofiedig (5.díl)

8692x 27. 05. 2017 Darllenwyr 2

WEDI METAFYZIKA Y GOSSES A'R TITANIANAU

Metaffiseg (o starořeč -. "Beth yw ôl ffiseg") - yn yr ardal o athroniaeth, delio ag ymchwil natur primordial o realiti, y byd a bod fel y cyfryw.

O'm safbwynt, mae popeth sy'n gysylltiedig â metffiseg yn cael ei ddisgrifio mewn mytholeg. Mae hon yn iaith hynod o ddehongli realiti metaphisegol trwy ddelweddau a chwedlau. Atgynhyrchwyd y delweddau meddyliol y mae ein hynafiaid a enillwyd yn cael eu hatgynhyrchu mewn ffordd arbennig, gan ddefnyddio'r termau sydd ar gael iddynt sy'n cyfateb i'r amser hwnnw yn fwy manwl. Diddorol hefyd yw'r ffaith bod hyd yn oed y ffynonellau mytholegol gwir gwrth-ddweud ei gilydd ac yn disgrifio y rhyfel y duwiau a'r Titans fel pe baent yn llythrennol wrthbartïon rhyfel gwybodaeth, sy'n cyhuddo ei gilydd. Yn y rhan fwyaf o achosion, cafodd y Titaniaid eu difrodi a'u rendro mewn lliwiau tywyll.

Fel y'i ysgrifennwyd yn flaenorol, rhannodd y cwmni yn ddau wersyll gelyn. Rheolwyd yr Atlanteans gan wareiddiad tywyll ddatblygedig 4. dimensiwn. Mewn gwirionedd, nid oeddent yn cael eu rheoli yn unig, ond roedd eu hasiantiaid (yn goleuo) yn cael eu gweinyddu'n uniongyrchol (sy'n digwydd yn awr). Disgrifir y llyfr hwn yn fanwl gan Enoch. Mae'n sôn am y ddau gant o angylion syrthiedig sydd wedi dod i genhadaeth arbennig ar y Ddaear. Ond yn sicr, nid yma yw eu bod wedi dod i rywfaint o ofod gofod. Na, dyma fath arall yn dod. O safbwynt y bydysawd, yr ydym i gyd yn enaid, ac er mwyn mynd i mewn i'r byd hwn, mae'n ddigon i gael ei eni. Mae'r rhai a ddaeth yma wedi bod yn ceisio ennill pŵer dros y ddynoliaeth am filoedd o flynyddoedd a llawer o ymgnawdau. Roedd pobl o fydoedd eraill yn ysgubol iawn ac yn ddeheuol. Yn hyn o beth roedden nhw, ac maent yn feistri anhygoel, a bradychu a gorwedd bob amser oedd eu hobïau.

Ar gyfer yr ymladdiad, roedd pob modd yn dda, ac felly defnyddiwyd arfau seicotronaidd. Chakra Uchaf Chakra (yn gorwedd yng nghanol y llanw rhwng y cefn, yn nodedig), sy'n cyfateb i oleuo a chysylltiad â'r Rheswm Cosmig, wedi'i gau i bobl trwy dechnolegau hynafol. Mae mytholeg yn dweud sut y gwnaeth y duwiau eu meddwl yn gyntaf allan o anwiredd dynol a dicter, ond ar y diwedd fe benderfynon nhw orfod eu llwyr. Gan ddefnyddio arfau seicotronaidd, cawsant reolaeth dros y tiriogaethau a feddiannwyd, tyrau a adeiladwyd, ailddosbarthwyr a thestlau a gynlluniwyd i bwmpio ynni dynol. A hyd yn oed diolch i'r pyramidau a grybwyllwyd eisoes, gallent drin ymwybyddiaeth gymdeithas. Mae'r technolegau hynafol hyn wedi creu amleddau arbennig ac wedi eu gorfodi i ganolbwyntio ar deimladau o berygl a gwrthdaro presennol. Roedd rhai amleddau'n gallu sbarduno terfysgoedd.

Yn ogystal, gellir defnyddio amlder penodol i ysgogi rhyfeloedd a thrais, paranoia a gwrthdaro. O ganlyniad, mae greed, chwarrelod, pryder a straen yn dod yn norm bywyd o ganlyniad i ddylanwad hir ymbelydredd. Mae llawer o bobl yn dderbyniol ac felly maent yn hawdd eu rheoli o amser Atlantis hyd heddiw. Cafodd y bobl gythryblus eu twyllo a'u twyllo. Roedd y creaduriaid hyn yn dod i'r Ddaear i rwystro datblygiad gwareiddiad. Dyna eu cenhadaeth. Yng nghyd-destun Atlantis, hwy oedd yr offeryn o wareiddiad datblygedig, a leolir ar Olympus, a galwodd ei hun dduwiau. Mae Olymp yn lle mewn uchder nefol ac roedd yn gartref i'r duwiau. Yn y cysyniad cyfredol, mae'n ddimensiwn neu lefel uwch lle mae bodau trefn uwch yn byw. Ymosododd Plant y Nefoedd a'r Ddaear, y Hyperboreans a gododd yn erbyn y duwiau, mewn mytholeg fel y Titaniaid a oedd yn meddu ac yn rheoli pŵer cosmig.

Gyda llaw, dan y term "Titans" mewn mytholeg Groeg, ymddengys yr holl rasiau duwiau, gan gynnwys y duwiau hynaf Olympus. Yn union fel yn y chwedlau Vedic, cafodd yr Asuras eu galw nid yn unig demoniaid y gelyn ond hefyd y deities uchaf yr oeddent yn ymladd â hwy. Rhaid dweud mai cymdeithas ysbrydol yn bennaf oedd y gymdeithas cyn-lifogydd, sy'n golygu'n gyfathrebu â hierarchaeth uwch yn llythrennol. Yn y cyd-destun hwn, nid oedd duwiau'r dimensiwn uwch yn unedig hyd yn oed, hynny yw, roedd rhywfaint yn un llachar ac yn credu bod yn rhaid i ddynoliaeth ddatblygu'n annibynnol. Roedd yr ail ran yn dywyll, gan geisio ennill rheolaeth gyflawn dros ddynoliaeth.

Canlyniad yr undeb rhwng "Heaven" a "Earth" nid yn unig yn y Titaniaid, ond hefyd fodau eraill o ymddangosiad a math hollol wahanol a ystyriwyd eu brodyr geni. Roeddent yn fechgyn Cyclops, "niferoedd", ond hefyd yn stalkers Hekatoncheira. Efallai mai dim ond hanes epic mythig o'u galluoedd yw eu rhagolygon gwych. Roedd cymhlethdod yn symbol o'u posibiliadau unigryw, yn rhagori ar y cannoedd o rai cyffredin hynny. Mae un llygad o'r Cyclops yn dod â ni i'n meddyliau am llusernau neu adlewyrchwyr, neu efallai eu bod yn cael eu rheoli'n ddyn. Yr hyn a elwir gall serpentine olygu rhywfaint o offer technegol, neu mae'n dangos cywrain a deheurwydd, neu efallai y gallai fod yn symbol o gôd genetig penodol.

Mewn chwedlau Groeg, dywedir bod y frwydr bendant yn ôl pob tebyg wedi'i drosglwyddo i Hyperborea ei hun, Mount Olymp, sef cyfatebiaeth Groeg i'r Arct Mount Mera. Mae'r enw Olymp yn deillio o Alamba yn Sansgrit, sy'n golygu cefnogaeth, unwaith eto sy'n cyfateb i Meru, sy'n golygu Ax.

Mewn rhai ffynonellau Hindwaidd Meru mae'n cael ei grybwyll fel un o'r un ar bymtheg gopaon Himalaya a oroesodd y llifogydd ac ymwthio allan uwchben wyneb. Ymysg enwau presennol yn yr Himalaya a dod o hyd top Meru, ond ym meddyliau Hindwiaid yn cael ei ystyried y mwyaf cysegredig Mount Kailas, sy'n cael ei addoli fel y cartref tragwyddol yr Arglwydd Shiva.

Testun Vedic Shatapatha Brahmana sôn am dduwiau frwydr hynafol gyda Asura, lle maent yn cael eu galw "plant y tad o dduwiau a meidrolion." Rhyfel cyflogedig gyda llwyddiant amrywiol, ond yn fuddugoliaethus yn y pen draw o dan arweiniad y duwiau Indra (fel y mae'n ymddangos, Indra a Varuna yn y mytholeg Vedic cyfateb Enlil a Enkimu o Sumerian, ond Zeus a Poseidon ym mytholeg Groeg). Mae'r disgrifiad o'r frwydr yn ddiddorol iawn. Yn enwedig yn y Mahabharata yn sôn am y ffaith bod y Asuras yn y nefoedd a adeiladwyd dair gaer haearn, lle maent yn ymosod ar y tri rhanbarth yn y wlad, ond hefyd i ymosod ar y gelyn o'u math o popeth yn "dinas o dan y dŵr." Ymladdodd Indra Asura yn y "car hedfan" ac maent yn cuddio eto yn ei "cadarnleoedd nefol."

Disgrifiadau o'r rhyfel of the Titans yn awgrymu bod trigolion Olympus defnyddio arf technolegol iawn, efallai trawst neu taflegryn a niwclear nad yw wedi'i hepgor. Roedd y frwydr oedd yng nghwmni cryndod daear gref ac mae'r ru y môr, fel hadrodd mewn cerdd Hesiod am darddiad y duwiau: Y duwiau yn erbyn pob cast griddfan taflegryn, a oedd yng nghwmni chwiban cras. Pan ddaeth allan ei ben ei hun Zeus, britho y gelyn gyda cenllysg "mellt" a vylétávaly oddi wrth ei law yn gyflym un ar ôl y llall (fel o launchers roced), gan wneud "a roiling y tân sanctaidd a'r gwres pelydru, o wledydd ledled y pridd berw a dŵr hummed dawel ac yn anffodus. "Pan hyrddio Zeus tâl cryf ar Mount Offir, wedi arwain at fflach llachar sy'n dallu y llygaid a'r fflam yn llosgi drwy'r mynydd. Mae ei "mellt" Zeus Titans ysmygu llythrennol allan o dan y ddaear, yn lle "Titans tân o dan y ddaear creulon engulfed." ". Yr awyr o ben yr awyr agored toppled i'r ddaear" Roedd yna rhuo mawr a roddodd yr argraff fel pe Mae'n amlwg bod y ffrwydrad ac yna ton sioc, "Gyda rhuo o lwch nyddu y gwynt a'r ddaear a ddychrynodd; mellt llawn a disgleirdeb yn fflachio ar y ddaear. "

Deellir bod yn y gerdd am darddiad y duwiau a ddisgrifir yr un digwyddiadau, sy'n cael eu hadnabod o epig Vedic Mahabharata, sy'n adrodd am y rhyfel rhwng y duwiau a'r asuras. Mynegodd mythologist Rwsieg a gwerin AN Afanasyev y dybiaeth y asuras Indiaidd sy'n persecutes dwfn Indra cryf o dan y ddaear, yn cyfateb i'r Titans Groeg, y gelynion o Zeus a'r duwiau Olympaidd.

Mae hyn yn cyfateb Cyfathrebu beirdd Groeg i ddymchwel y Titans mewn i ddyfnderoedd Tartarus, lle maent yn cael eu dedfrydu i garchar tragwyddol. Hesiod yn cadarnhau bod drechodd y Titans eu cuddio "yn y lle grim a dank, gyda gwledydd rhanbarthol enfawr" lle "eu bod yn rhoi hualau trwm" ac roedd y Dwyrain Cronnwyd "drysau copr." Yn yr anthem swyddogol yn sôn am y Titans, eu bod yn "y rhai sydd yn cael y trwch o ddaearol, yn nhŷ Tartarus, ddyfnderoedd y ddaear setlo erbyn hyn." Mae rhai ffynonellau eraill yn sôn am hynny drechu y Titans (Hyperboreans) aeth i mewn i'r realiti amherthnasol , hy ar yr awyren feddyliol. Gwrthododd Hyperboreans zrozovat ar y ddaear yn y cyfamser, nid ydynt yn digwydd tan amser teg. Yn ôl gwybodaeth arall, rydym i gyd yn deffro at ddiwedd amser ac yn dod i ben y bobl y gwir am eu gwareiddiad, yn dod at wybodaeth anghofio golau a byddwn yn eu defnyddio yn olaf ein gwareiddiad yn gallu rhyddhau gan barasitiaid caethiwed a oedd yn byw blaned hon.

Gwybodaeth ddiddorol i'w cymharu:

Dechrau gyda 20. ganrif oedd gwybodaeth yn ddigon poblogaidd (a gafwyd o wahanol ffynonellau) bod unrhyw wareiddiad hynafol oedd am dorri cyfraith gyffredinol ddiarddel o'r ben y byd (yr awyren corfforol) i mewn i'r byd o dan y ddaear (awyren meddwl), er i wneud iawn am ei gamgymeriadau a thra yn aros yno oedd gorfodi i wella. Pan fydd y cyfnod adennill yn dod i ben, bydd yn disodli'r hil is nawr yn byw ar y Ddaear. Ar frig yr Almaen ffasistaidd, roedd y wybodaeth hon yn ddealladwy iawn. Doedden nhw ddim yn ei deall hi ac wedi ei ystumio hyd yn oed yn fwy trwy gychwyn hil-ladd oherwydd eu bod yn ystyried eu hunain yn hil uwch. Felly, roedd y ffigur hwn yn sefyll ar ddechrau llawer o ddamcaniaethau Hollow Earth. Mae pobl sydd â golwg materol y byd yn ôl pob tebyg yn haws i egluro bod y Ddaear yn wag, cyn eu bod yn ceisio rhoi gwybod i chi am fywyd arall a nifer o awyren meddwl-haen.

Enillodd Zeus, cyfatebiaeth Groeg Sumerian Enlila, yn olaf.

Wedi'i ddisgrifio gan y ffordd oedd y rhyfel, nid yn unig yn y cyfnod hen ffasiwn. Dadansoddiad o chwedl Indiaidd yn gadael i chi nodi o leiaf saith cyfnodau o ryfel a heddwch rhwng y duwiau Aditi, Daito a dānava sydd bob amser ffrwydrodd o bryd i'w gilydd ac yn troi drosodd. Mae'r disgrifiad o frwydrau yn y Vayu Purana, Ramayana, Mahabharata a'r Skanda Purana yn caniatáu i ni ddod i'r casgliad bod y gwn yn cael ei ddefnyddio at ei bosibiliadau a grym dinistriol llawer uwch na'r modelau diweddaraf.

Pyramidau'r Atlanteans, neu wersi hanes anghofiedig

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb