Tarddiad y Marchogion Templar a'r Groesgad Cyntaf

6153x 21. 05. 2019 Darllenydd 1

Yn 1099, roedd yr fyddinoedd Cristnogol yn swyno Jerwsalem a reolir gan Fwslimiaid ar y pryd. Ar ôl dymchwel, cafodd Cristnogion Gorllewin Ewrop eu cyhuddo o deithio ar draws tiriogaeth Fwslimaidd i gyrraedd y Tir Sanctaidd.

Knights Templar

Yn ystod y cyfnod canoloesol crëwyd Urdd y Marchogion Templar - yn 1118 - gan farchog Ffrengig ac un o Gristnogion Hugues de Payens. Dechreuodd y fyddin grefyddol hon gyda'r enw CCyfeillion cerddorol Crist a Solomonova demlu. Pwrpas y gorchymyn hwn oedd gwarchod y pererinion Cristnogol a ymwelodd â Thir Sanctaidd Jerwsalem. Roedd y Gorchymyn Templar gwreiddiol yn cynnwys naw dyn yn uniga oedd yn berthnasau ac yn adnabod Comander HISH de Payens. Am flynyddoedd, roedd marchogion yn wynebu gwrthwynebiad gan arweinwyr crefyddol Ewropeaidd tan 1129 pan gymeradwyodd yr Eglwys Gatholig y Gorchymyn yn ffurfiol. Fodd bynnag, ni chafodd Marchogion dwf gwirioneddol tan flynyddoedd 10 yn ddiweddarach rhoddodd y Pab Innocent II ei ganiatâd a chaniatáu breintiau arbennig i farchogion.

Yn 1139 rhyddhawyd Pab Innocent II Dyddiad Knights Omne optimistaiddum, math o drefn gyhoeddus o'r enw tarw y Pab. Addawodd y tarw papa hwn yr holl asedau a gafwyd o'r byddinoedd Mwslemaidd i'w rhoi i'r Marchogion Templar. Rhoddodd hyn bŵer a braint na welwyd mo'u tebyg o'r blaen. Rhyddhawyd y gorchymyn hwn rhag talu trethi a chaniatáu adeiladu eu heglwysi eu hunain. Ar ôl derbyn tarw y Pab, roedd y marchogion yn gyfoethog ac yn estynedig. Daeth y Gorchymyn yn adnabyddus fel rhyfelwyr dewr, a neilltuwyd i Gristnogaeth a chredinwyr crefydd. Mae trefn naw dyn yn ystod ei anterth wedi tyfu i 15 000 i 20 000 o ddynion. Roedd y fyddin yn hynod gyfoethog, pwerus ac anrhydeddus. Daeth marchogion yn amddiffynwyr Catholig Gwladwriaethau'r Crusader yn y Tir Sanctaidd - gan ganiatáu ehangu Cristnogaeth. Roeddent yn rheoli'r cestyll a'r rhan fwyaf o'r Môr Canoldir ac yn trechu'r lluoedd Mwslimaidd yn frwd yn ceisio rheoli Jerwsalem.

Y Groesgad Cyntaf

Roedd y Croesgadau yn grwpiau o ryfeloedd crefyddol yn ystod y cyfnod canoloesol. Roedd y ddwy ochr, yn Gristnogion ac yn Fwslimiaid, yn ystyried y lleoedd cyfagos yn Jerwsalem. Yn y seithfed ganrif, roedd y diriogaeth sanctaidd hon dan reolaeth Islamaidd. Er bod y rhesymau pam y crëwyd y Groesgad Gyntaf yn ddadleuol, credir pan ddaeth yr Eifftiaid i reolaeth Jerwsalem i Dwrciaid Seljuk yn 1071 - daeth yr angen am y Groesgad yn amlwg. O'i chymharu â Thwrciaid Seljuk, roedd yr Eifftiaid yn weddol oddefol i gredinwyr Cristnogol. Roedd y Twrciaid yn drefn llawer mwy di-hid heb fawr o oddefgarwch i Gristnogion.

Cynhaliwyd y Groesgad Gyntaf yn CE 1095-1099, mwy na XNUM mlynedd ar ôl i Fwslimiaid honni Jerwsalem. O dan orchmynion Pab Pab II, y Groesgad cyntaf oedd yr ymgais Gristnogol gyntaf i hawlio Tir Islamaidd o dan reolaeth Islamaidd. Fodd bynnag, mae ymdrechion i ddychwelyd y Tir Sanctaidd wedi digwydd o'r blaen, ond gwnaed pob ymgais cyn gorchymyn Pab Urban II. cawsant eu dosbarthu fel Croesgad y Bobl. Ni chafodd y crwsâd hwn o ddinasyddion Ffrengig yn bennaf unrhyw gyfle. Yn y pen draw, roedd lluoedd Mwslimaidd yn dinistrio crwsâd o'r fath yn hawdd.

27. Tachwedd 1095 o'r enw Pope Urban II. Y Cyngor, a elwir yn Gyngor Clermont, lle yn ei araith y galwodd am y Groesgad Cyntaf, gyda cheisiadau i hierarchaeth yr Eglwys. Siaradodd ei araith, wedi'i gorliwio'n bennaf, am drais ofnadwy yn erbyn Cristnogion a difenwi henebion Cristnogol. Geiriau Pope Urban II. ni chafodd sylwfaint o Gristnogion a gymerodd ei eiriau i galon. Ar ôl yr araith, cymerodd y rhai a oedd yn barod i beryglu eu bywydau lw i ddod yn grwsadwyr ac i hawlio'r Tir Sanctaidd ar gyfer Cristnogaeth. Dechreuodd degau o filoedd o filwyr, gan gynnwys miloedd o farchogion, daith hynod dreisgar i hawlio Jerwsalem. Treuliodd y crwsadwyr hyn flynyddoedd yn ymladd â'r fyddin Islamaidd wrth geisio dychwelyd y diriogaeth. Roedd dioddefwyr y ddwy ochr i'r rhyfel sanctaidd hwn yn uchel.

Bydd y Groesgad Cyntaf yn cyrraedd y Tir Sanctaidd

Erbyn 1099, roedd y Crusaders wedi cyrraedd Jerwsalem. Ar ôl cyrraedd, treuliodd aelodau o'r Croesgad Cyntaf sawl wythnos o dyrau adeiladu yn eu galluogi i fynd i mewn i'r ddinas gaerog. Aeth milwyr Cristnogol i Jerwsalem a lladd poblogaeth y ddinas. Pan ddaeth y digwyddiadau hyn o drais eithafol i ben, daeth Cristnogaeth yn endid rheoli yn y ddinas sanctaidd. Roedd y Groesgad cyntaf yn llwyddiannus ac ef oedd yr unig gracâd gwirioneddol lwyddiannus o'r naw a grëwyd.

Ymuno â'r Marchogiaid a'r Marchogion Templar cyntaf

Ffurfiodd y Marchogion Templar bron i ddegawd ar ôl diwedd y Groesgad Cyntaf. Er nad oedd gan y ddau gysylltiad uniongyrchol, ffurfiwyd y Marchogion ar sail canlyniad y Groesgad Cyntaf. Dan reolaeth Gristnogol, byddai angen amddiffyn Jerwsalem a chredinwyr. Crëwyd y Marchogion Templar i ddiogelu delfrydau Cristnogaeth a osodwyd yn Jerwsalem ar ôl y Groesgad Cyntaf. Ar ôl diddymu'r Crusaders cyntaf, roedd angen diogelu pererinion Cristnogol rhag dial Islamaidd. Heb adfer Jerwsalem yn llwyddiannus, ni fyddai'r Knights Templar yn cael ei ffurfio, a byddai'r Crusaders yn dal i gael eu hymddiried â dymchwel rheolaeth Islamaidd y Tir Sanctaidd.

Gwanhaodd y Marchogion Templar

Diwedd 12. Dechreuodd y drefn rymus ar gyfer marchogion Templar oedi yn y 18fed ganrif. Dechreuodd ymladd rhwng byddinoedd Cristnogol, gan wanhau grym gwleidyddol a milwrol Cristnogaeth. Mae'r anghydfodau hyn rhwng y Marchogion Templar, marchogion špitálníky* a Marchogion yr Almaen* yn achosi dryswch ynghylch y sefyllfa Gristnogol. Yn 1187, roedd lluoedd Mwslimaidd o amgylch Jerwsalem unwaith eto. Ni allai'r Templars amddiffyn y ddinas lle rhoddodd aelodau o'r Groesgad Cyntaf eu bywyd. Yn 1229, enillodd Cristnogaeth reolaeth Jerwsalem dan orchymyn yr Ymerawdwr Rhufeinig Sanctaidd Fridrich II. Nid oedd y Marchogion Templar yn ymwneud ag adferiad, a ddaeth yn adnabyddus fel y Chweched Croesgad. Mae Frederik yn mabwysiadu dull mwy gwleidyddol o adennill Jerwsalem gydag ychydig o dywallt gwaed rhwng dwy ochr y Groesgad. Y tro hwn, fodd bynnag, parhaodd rheolaeth Cristnogol dim ond 15 mlynedd, gan fod Jerwsalem unwaith eto wedi syrthio o dan reolaeth Islamaidd. Y tro hwn, cymerodd y llinach Ayyubid a'r milwyr arian Khwarezmi y Tir Sanctaidd.

Fall Marchogion Templar

Wrth i arfau Mwslimaidd ddechrau ehangu o ran maint a grym, daeth y Templars yn barti llywodraethol y Croesgadau. Roedd y fyddin a fu unwaith yn bwerus ac yn ofnadwy o'r Knights Template yn wan. Yn hwyr yn 12. a 13 yn gynharach. Yn y 18fed ganrif, gorfodwyd y Marchogion Templar i adleoli sawl gwaith. Diwedd 13. Dinas olaf Acre Crusader oedd cadarnle olaf Cristnogaeth yn y Tir Sanctaidd. Roedd y ddinas hon yn ganolbwynt i fasnach ryngwladol, yn ganolfan unig gyflenwadau milwrol sy'n weddill ar gyfer Cristnogaeth - yn hynod bwysig i Demplars a phobl Gristnogol. Yn 1291 dymchwelodd lluoedd yr Aifft y ddinas, gan gynnwys Castell Templar. Ni allent amddiffyn eu tiriogaeth olaf o amgylch y Tir Sanctaidd. Mae marchogion wedi colli cefnogaeth Ewropeaid.

Y Pab 1312 Clement V bu'n rhaid iddo ddiddymu Gorchymyn y Marchogion Templar ar ôl wynebu pwysau dwys gan y Brenin Philip o Ffrainc. Atafaelwyd cyfoeth cyfoethog a'i wasgaru i Orchymyn Knight yn yr Ysbytywr, un o fyddinoedd ymladd y Marchogion Templar yn ystod 12. ganrif. Cafodd rhai marchogion eu herlid am gyhuddiadau annheg, tra cafodd eraill eu dienyddio, gan gynnwys Prif Feistr olaf y Marchogion Templar, Jacques de Molay. Fe wnaeth y fyddin a'r amddiffynnwr blaenllaw o Gristnogaeth syrthio'n eithaf gwych mewn amser cymharol fyr.

Y pwysicaf o'r Marchogion Templar a'r Groesgad Cyntaf

Yn ystod y cyfnod canoloesol, roedd rhyfeloedd sanctaidd yn tanseilio Ewrop a'r Dwyrain Canol. Roedd rheolaeth dinas sanctaidd Jerwsalem yn gyfrannwr allweddol i filoedd o ddioddefwyr a dinistrio dinistriol yn ystod y Croesgadau. Mae'r rhyfeloedd crefyddol hyn rhwng Cristnogaeth ac Islam wedi bod yn digwydd ers canrifoedd. Y Groesgad Cyntaf oedd perfformiad mwyaf trawiadol Cristnogaeth yn ystod y cyfnod canoloesol. Roedd hyn yn caniatáu i grefydd ffynnu a rhoi cyfle i ddarganfod grwpiau o sefydliadau Cristnogol fel y Marchogion Templar. Y frwydr rhwng y lluoedd Cristnogol oedd dechrau'r diwedd i gael rheolaeth fer ar Gristnogaeth dros diriogaethau cysegredig. Wrth i arfau Mwslemaidd ehangu, gwanhaodd a syrthiodd Cristnogaeth. Cafodd llwyddiannau'r Groesgad Cyntaf eu canslo ychydig dros ganrif yn ôl oherwydd na allai'r Marchogion Templar amddiffyn Cristnogaeth.

Awgrym ar gyfer llyfr o Escape Bydysawd Suenee:

Douglas J. Kenyon: Penodau Gwaharddedig o Hanes

Llyfr Disgrifiad Douglas Douglas Kenyon: Penodau Gwaharddedig o Hanes

Rhannodd Douglas J. Kenyon ei lyfr yn ddeugain o draethodau. Oddi wrthynt rydym yn dysgu am y cyfarwyddiadau cyfrinachol maen nhw'n eu dilyn Traddodiad ysbrydol Ewropsydd wedi dod yn swyddogol Yr Eglwys Gatholig annymunol ar y dechrau. Dyna pam y cafodd eu hareithiau eu cosbi'n ddifrifol. Ond nid hyd yn oed y creulon gormes treisgar ni allai atal lledaeniad yr hyn a elwir yn syniadau damcaniaethol. Fe wnaethant arwain at gyfeiriadau newydd i mewn crefydd ac yna chwaraeodd y ddau ran bwysig yn natblygiad pellach ein gwareiddiad ar gyfandir Ewrop.

Ni waeth a oeddent yn Cathars, Templar neu grŵp o'r enw Seiri maena phregethodd y gwir am y gwir Cristnogaeth gynnar. Darllenwch waith siglo a darganfod pa benodau yn ein hanes sydd wedi dod yn dabŵ.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb