Arfau Seicotronaidd (3.)

8192x 19. 12. 2017 Darllenydd 1

Yn ôl arbenigwyr, roedd miloedd o bobl yn dibynnu'n daearyddol ar beiriannau gwerthu ym Moscow a 600. Mae'r bobl hyn, fel zombies, yn gallu sefyll ar gyfer "bandiau un-arfog" am oriau, heb dynnu eu llygaid oddi ar y sgrîn, ac un ar ôl y sgipio sgipio eraill.
Sgyrsiau Meddyg y Gwyddorau Meddygol, Yr Athro Izjaslav Adlivankin:
"Rhai blynyddoedd yn ôl, cyhoeddasom rai canlyniadau o'n hymchwil. Roedd un ohonynt yn frawychus iawn. Ar y pryd, nid oedd llawer o bethau, ond erbyn hyn maent i gyd yn gwybod: 10 - 12 oriau a dreulir yn y peiriant slot yn creu ffurf gyfan o ddibyniaeth sy'n anhygoel aruthrol. Nid yw ac nid yw'n gallu bod. "

... Mae Xena yn cael ei iacháu arbrofol o ddibyniaeth awtomatig ar hyn o bryd. Mae natur unigryw'r sefyllfa yn y ffaith na ddaeth hi i'r casino fel cwsmer, ond bu'n gweithio iddi am bedair blynedd. Dilynodd arian y darnau arian a sgleinio'r sgriniau yn ystod y nos yn ystod breuddwydion. Doedd hi ddim yn goroesi a rhoddodd gynnig arno hefyd. Ac ar ôl cyfnod byr iawn, cafodd y peiriant ei ddenu yn llythrennol i bŵer anweledig. Chwaraeodd am ddiwrnodau, gan anghofio bwyd ac amser. Heddiw, mae gan Xeňa ddim, colli popeth: eiddo personol, dillad, aur, electroneg, dodrefn. Hyd yn oed llenni. Mae ganddo bum dyled di-dâl.
Sut y dechreuodd ddeialog gyda Xenia Izjaslav Adlivankin? "Os byddaf yn gadael chi ac na allwch roi'r gorau iddi, beth sydd nesaf?
"Wel, beth fyddai hynny? Pan na allaf fynd ymhellach, roeddwn i am ladd fy hun. Unwaith y daeth fy rhieni i mi yn y darn, cymerais fy mhilsen ... "Dyma'r diwedd anochel o ddibyniaeth.
Yng ngoleuni arbenigwyr, mae peiriannau gemau yn gwbl glir a darluniau manwl o bosibiliadau prosesu seicolegol a rhaglennu bodau dynol. Creu gofod soffistigedig, datgysylltu o'r amgylchedd, ysgafnhau golau, sgrin rhythmig o sgriniau gyda geiriau cod a amlygwyd gan yr un signalau sain ...

"Mae ymddangosiad gaeth i gamblo," - yn parhau Izyaslav Adlivankin - "Gall esbonio'n glir y ddau cysyniadau o ffisioleg clasurol Pavlovova dysgu am fyfyrio a dysgu am Uchtomského dominyddol. Gyda chymorth y dysgeidiaethau hyn, mae'n bosibl esbonio'n union yr egwyddor o amsugno personoliaeth ddynol gan beiriannau hapchwarae. Dim ond un bachyn yw: mae hyn oll wedi cael ei osod yn fwriadol yn y system o'r cychwyn cyntaf. Yma, ystyriwyd y psyche dynol. "

Mewn perygl tebyg, mae'n bosibl troi teledu cyffredin, cyfrifiadur neu symudol. Mae arbenigwyr yn gyfarwydd â'r dulliau o ddylanwadu ar y sianel weledol, oherwydd mae 80 - 90% o wybodaeth yn cael ei ennill drwyddo. 18. Dechreuodd Rhagfyr 1997 ar un o'r sianelau Siapaneaidd mwyaf poblogaidd roi llinell arall o ffilmiau animeiddiedig am anturiaethau Pokémon. Yn lle hynny, roedd cannoedd o blant ar draws y wlad yn sefyll ar y llawr mewn convulsions. Roedd rhai yn gwaedu gwaed, ac eraill yn colli ymwybyddiaeth. Gwelwyd trawiadau epileptig anhygoel hefyd yn y rhai a oedd wedi bod yn gwbl iach o'r blaen. Cawsant eu meddygon, epilepsi bennod achosir gyda fflachiadau llachar, lle mae coch a glas yn ail gyda amleddau o 10 30 i Hz a gytunwyd yn ddiweddarach.
Darganfuwyd effaith arbennig amlder isel ar bobl ar ddechrau'r XX. ganrif. Yn 1929 yn un o theatrau Llundain, gosododd y ffisegydd enwog, Robert Wood, chwiban organ anferth a oedd yn cynhyrchu tôn bron yn annerbyniol. Ym marn y cyfarwyddwr, roedd i fod i gefnogi pryder y gynulleidfa. Pan ddefnyddiwyd y chwiban gan y cyffredinol yn gyntaf, dalodd y ton o arswyd y gymdogaeth gyfan. Roedd pobl yn sathru allan ar y stryd.
Ystyriwyd bod Robert Wood Wood Superman yn chwilfrydedd am amser hir. Ond heddiw, gall "chwiban" bach o ffôn symudol yn eich poced droi i mewn i arf super.
Weithiau mae'r wasg yn adrodd am ddigwyddiadau rhyfedd sy'n digwydd yn y byd busnes. Mae trafodion wedi'u paratoi'n dda o'r trydydd i'r golled trychinebus, mae entrepreneuriaid profiadol yn gwneud camgymeriadau annisgwyl ac yn gwneud camgymeriadau annymunol. Er enghraifft, mae brocer penodol wedi gwerthu 624 mil o gyfranddaliadau am un ddoler yn annisgwyl wrth gynllunio i werthu un cyfran ar gyfer 624 mil o ddoleri. Cafodd y cwmni ei ddifrodi gan 220 am filiynau o ddoleri a'r un a wnaeth yn synnu a chywilydd yn unig, "Sut ydych chi'n ei wneud? Sut alla i ...? "
Gellir priodoli camgymeriadau i straen oherwydd bod rheolwyr cwmnïau mawr yn byw mewn tensiwn bron yn gyson. Yn yr eiliadau gweddill prin, mae'r tensiwn yn diflannu. Ynghyd ag ef, fodd bynnag, mae amddiffyniad seicolegol yn diflannu, ac mae ymwybyddiaeth yn agored i ymosodiad gelyniaethus. Dim ond gosod mecanwaith gorchymyn a dechrau ynddi. Efallai mai dyma'r unig air y mae arbenigwyr seicotechnoleg yn galw "angor." Mae gan activation unrhyw ffurf - o neges e-bost i eiriau cod mewn cyfathrebu uniongyrchol dros y ffôn. A gall y cellphone ffonio ar unrhyw bwynt rydych chi'n aros amdano ...
Llywydd Cymdeithas Genedlaethol Gwarcheidwaid Ffisegol Rwsia Dmitry Fonarjov:

"Ni allwn brofi bodolaeth hyn, ond oherwydd ein bod yn gwybod bod y technolegau hyn yn bodoli, ni allwn eu gwahardd ac rydym bob amser yn gorfod eu cymryd i ystyriaeth. Eisoes ar ddiwedd 90. y blynyddoedd rydym wedi dod i delerau gydag achosion aneglur. Er enghraifft, pan fydd dyn busnes yn llofnodi dogfen sy'n dweud ei fod yn trosglwyddo ei fusnes llwyddiannus heb reswm clir i ddieithryn. Ac mae hyn wedi digwydd.
Pan ofynnais i arbenigwyr sut y dywedodd rhywun sydd o dan y rhaglen nad oeddent yn gwybod amdano. Mae yna "angori" a elwir yn rhai a ddiffinnir mewn ffordd benodol. Y peth mwyaf diddorol yw na allwch gymryd y codio hyn a elwir yn hyn. Gan nad oes neb yn gwybod a ydyw ai peidio ".

... Awst 2005 Sochi. Gadawodd un o'r adeiladau uchel allan o'r ffenestr 15. cyd-berchennog llawr sanatoriwm Petr Semeněnko. Gwnaeth ymchwilwyr wirio ei ystafell moethus yn ofalus. Roedd yr ystafell yn gyflawn. Dim arwyddion o ymladd. Dim ond potel agored o ddŵr mwynol ar yr oergell. Cyfeiriwyd yr alwad olaf o'r ffôn symudol at feddyg yr ysbyty. Rhai eiliad cyn ei farwolaeth, cwynodd y busnes iddo ei fod yn anghywir. Daeth y alwad hon yn sail i fersiwn anhygoel o farwolaeth un o'r dynion cyfoethocaf yn Rwsia.
Esbonir yr egwyddor gan Anatoly Kljopov, Pennaeth Ankort:

"Rydym wedi agor y byd ether symudol ar gyfer cam-drin troseddol posibl, dylanwad eraill ar ein hymennydd. Mae'n wirioneddol. Mae ffonau symudol yn polyffonig. Gall unrhyw beth gael ei amgodio ynddynt. Yn union fel yn ein arbrawf, pan cludwr sain - fel modrwyo galw ar y llinell ffôn, yn cael ei gofnodi testun ailadroddus ag awgrym a ddymunir, ond yn araf iawn, 10 - 15krát. Canfyddir y signal hwn gan y galwr yn unig fel sŵn cefndirol. O safbwynt technegol, nid yw'n anodd ei wneud. Mae gorsafoedd ffug o'r enw hyn. Mae signal yn cael ei gadw, mae signal arall wedi'i modiwleiddio'n arbennig wedi'i gysylltu ag ef, ac mae hyn i gyd yn cael ei anfon at y ffôn gell i'r person droi ato. Mae'n bwysig bod y sawl sy'n derbyn signal hwn, mae bron nid yw'n clywed, ond mae'r wybodaeth amgodio yn y signal, ond mynd i mewn ei isymwybod, nid dyn ei ystyried yn eu meddyliau, eu dyheadau ac yn gweithredu yn unol â hynny. "

Meddai Marina Poljačenko, cyn ymchwilydd labordy ymchwil wyddonol Canolog psychophysiology a chywiro pan y KGB yr Undeb Sofietaidd, "mae llawer iawn o bobl yn rheoli ymddygiad gwleidyddion. Mae labordai mawr cyfan mewn gwahanol wledydd yn delio â hyn. "
Er enghraifft, 26. Ym mis Awst, canfuwyd 1991 ym Moscow gan gorff prif drysorydd y Pwyllgor Canolog KSSS, Nikolai Krucina. Digwyddodd marwolaeth o ganlyniad i syrthio o'r pumed llawr o ffenestr ei fflat ei hun. Nid oedd y farwolaeth hon yn anghyffredin; i'r gwrthwyneb, roedd yn sefyll ar ddechrau marwolaethau mor rhyfedd nifer fawr o bobl yn arweinyddiaeth y wlad. 6. Daethpwyd o hyd i Hydref 1991 yn gorff prif drysorydd Pwyllgor Canolog yr Undeb Sofietaidd, rhagflaenydd Kruska, Georgiy Pavlov. Digwyddodd marwolaeth o ganlyniad i syrthio o'r wythfed llawr o ffenestr ei fflat ei hun. 17. Oct. 1991 ym Moscow o ffenestr ei fflat ei saethu gan y dirprwy bennaeth adran ryngwladol y Pwyllgor Canolog y CPSU Dmitry Lisovolik ...
Byddai'n bosibl anwybyddu'r trychinebau hyn os nad oedd mor rhyfedd, annerbyniol. Roedd y tri ohonynt yn hanfodol, yn optimistaidd, y byddai'n gwbl hurt i gysylltu â'r syniad o hunanladdiad. Yn yr ystyr hwn, fe wnaethant ddysgu eu teuluoedd, eu cydweithwyr a'u ffrindiau.
Ond o fewn ychydig fisoedd o 1991, roedd gan 1746 arall yr un hunanladdiad o'r rheiny a oedd â pherthynas â chyfarpar y blaid. Yn y jargon o ymchwilwyr, cawsant eu galw'n "paratroopers". Mae syncryniant arbennig y digwyddiadau hyn a'r ffordd o glirio gyda bywyd yn cael ei atgoffa o weithredu rhaglen a ddefnyddir gan adrannau troed arbennig.
Nesaf. Ar y diriogaeth y rhanbarth Moscow yn Sergiev rhanbarth ladd mewn damwain car freak Kostroma rhanbarth llywodraethwr Viktor Šeršunov a'i gyrrwr. Yn ôl ymchwilwyr, y gyrrwr hwn oedd y sawl a fu'n gyfrifol am y ddamwain. Fel y dywed ffynonellau'r heddlu, nid oedd ei gar yn croesi'r llinell - roedd yn mynd yn gyflymach ac yn gyflymach i'r cyfeiriad arall. Ym mis Ebrill 2002 mewn damwain awyren lladd llywodraethwr Krasnoyarsk rhanbarth Alexander Lebed. Ym mis Awst y flwyddyn ganlynol 2003 damwain lladd llywodraethwr Kamchatka Rhanbarth Sakhalin Igor Farchutfinov. Ym mis Medi 2016 ar Kutuzovsky Prospekt ym Moscow yn y gwrthdrawiad pen-ar gyda gerbyd sy'n dod tuag atoch farw ar y fan a'r lle yn y limousine arlywyddol hoff gyrrwr V. Putin. Fodd bynnag, nid oedd y Llywydd yn y car ar y pryd. Ym mis Hydref damwain 2014 maes awyr Vukovich awyren yn cymryd i ffwrdd ar fwrdd a oedd y prif Cyfanswm Christophe de Margerie, i mewn aradr eira, a oedd yn gyrru anesboniadwy ar y rhedfa yn dechrau porthor honnir feddw. 9. Mawrth y flwyddyn ar ôl 2000 7 eiliad o hedfan yn Sheremetyevo damwain Yak-40 ar fwrdd a oedd yn entrepreneur a newyddiadurwr Zia Bažajev Arta Borovik. Ar ôl tair blynedd o ymchwilio, i'r casgliad y Comisiwn bod achos y drychineb oedd - fel arfer - wedi dod yn "cynlluniau peilot missteps." Ac felly gallem barhau ...
Yn aml, caiff damweiniau dirgel, trychinebau anhysbys sy'n ymwneud â gwleidyddion dylanwadol ac entrepreneuriaid eu hesbonio'n aml gan fethiant y ffactor dynol. Ond fel y dywed arbenigwyr, mae bellach yn bosibl rhaglennu ymddygiad y gyrrwr neu'r gyrrwr er mwyn i'r ffactor dynol ddechrau yn union ar yr adeg a ddymunir. Mae'n ymarferol amhosibl profi'r fersiwn hon, fodd bynnag, gan fod perfformwyr anymwybodol yn cymryd eu cyfrinachau gyda nhw i'r bedd.
Yuri Malin, a oedd yn gynghorydd 1993-1995 i'r Gwasanaeth Gwarchod RF Ffederal:

"Mae'n bosibl mewnosod rhaglen i ymennydd y gyrrwr neu'r peilot, ac ar ryw bwynt i ddiffodd yr ymwybyddiaeth. Mae'n gwthio'r nwy yn ôl y cyfarwyddyd a roddir ac yn dechrau'r car ar y cyflymder uchaf. Pa un sydd ar y ffordd na ellir diystyru yn achos marwolaeth y Llywodraethwr Šeršunov. Mae effaith ffactor seicolegol yn cymryd llawer o amser, ac nid yw arbenigwyr o'r fath sy'n ei wneud yn llawer. Mae'n llawer haws ychwanegu ychydig o ddiffygion o goffi i goffi neu bilsen, ac yna'n colli rheolaeth a chyfeiriadedd gofodol. Mae'n mynd i'r cyfeiriad arall ac mae'n hyderus ei fod ar yr ochr dde tra ei fod mewn gwirionedd yn wynebu marwolaeth ".

Mae'r ddau cyfathrebu hyn, i edrych ar ymddygiad annealladwy o gynlluniau peilot gostwng Tu-154 gyda Alexandrov yn ddiweddar, y mae ymchwilwyr unrhyw wybodaeth a wasanaethir yn unig gyda atgasedd amlwg? Beth am yr Almawings Airbus A320-211 ym mis Mawrth 2015? Mae unrhyw un arall yn dal i gredu mewn "hunanladdiad peilot"?

Cyffredinol y KGB ar PSI-arfau

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb