Y penglog hir o'r Crimea

8466x 28. 02. 2019 Darllenydd 1

O bryd i'w gilydd, mae archeolegwyr mewn gwahanol rannau o'r byd wedi cael eu taro gan siapiau anarferol o benglogi nad ydynt mor debyg i bobl. Mae'r penglogiau sy'n codi yn un o'r siapiau hyn, ac mae'r Crimea yn faes lle y gallwn gwrdd â chanfyddiadau o'r fath. Mae'r esgyrn anarferol yn destun dadleuon, y gwrthrych i'w archwilio ac, ar yr un pryd, amrywiaethau gwych amrywiol - ble daeth y bobl hyn tra oeddent ac mewn gwirionedd yn bobl ...?

"Ystyrir fel Unigolion Rhyfeddol"

Roedd pobl sydd â siâp anarferol o hir y penglog yn hysbys eisoes yn hynafol. Mae'r "gwyriad" hwn bellach yn cael ei alw'n macrocephaly, ac yna ystyrir bod ei gludwyr yn barbaraidd. Crybwyllir y penglogau hiriog gan yr athronydd Groeg hynafol Aristotle a'r hanesydd Strabon sy'n honni bod y genedl ddirgel hon yn byw yn Llyn Meothian, Môr Azov heddiw.

Mae'r nodiadau a'r disgrifiadau cyntaf yn dod o feddyg 4 cyfarwydd. canrif CC, Hippocrates: "Nid oes unrhyw genedl gyda siâp pen tebyg, ac ystyrir bod y rhai sydd â'r penglogau mwyaf cyffredin yn unigolion anghyffredin yn eu plith."

Ond pe bai pobl yn y gorffennol yn cwrdd â'r genedl hon, er eu bod yn gyfyngedig, daeth eu profiadau a'u gwybodaeth yn rhan o chwedlau. Bron i 200 yn ôl, dechreuodd archeolegwyr ddod o hyd i'r penglogau hyn mewn gwahanol rannau o'r byd, gan wneud y pwnc yn bwnc newydd. Y canfyddiadau anarferol iawn oedd y gwyddonwyr yn cael eu hesbonio fel canlyniadau dadffurfiad artiffisial.

Canfyddiadau Cyntaf

Mae'r darganfyddiadau cyntaf o benglogau artiffisial sydd wedi'u hirhau i'w gweld ym Mheriw ar ddechrau 19. ganrif. Yna cynhwyswyd gwyddonwyr Ewropeaidd mewn "casgliad" gwych o chwilfrydedd o'r Byd Newydd sydd heb ei archwilio, ac roeddent yn eu hystyried yn chwilfrydedd unigryw o'r cyfandir America hir.

Fodd bynnag, yn 1820, canfuwyd caplan gyffelyb yn Awstria, ac roedd arbenigwyr o'r farn y deuai o Peru, i ddechrau, ac nid oedd yn hysbys i Ewrop. Ond yn ddiweddarach daeth i'r casgliad eu bod yn weddillion o nomad Asiaidd o lwyth Avar, y dechreuodd ei aelodau ymddangos yn 6 yn Ewrop. nl ganrif

Ers peth amser, mae gwyddonwyr yn argyhoeddedig bod "dlouhohlaví" yn byw yn rhywle yn y paith Asiaidd, yn aelodau o straen arbennig sydd wedi datblygu filoedd o flynyddoedd yn ôl ac o fewn gwledydd gweld fy hun yn symud y tu hwnt ei diriogaeth gwreiddiol. Yn ddiweddarach, fodd bynnag, dechreuodd archeolegwyr i ymddangos fel penglog a rhannau eraill o'r byd. Mae eu dyddio yn amrywio o 13000 oedran hyd at gannoedd o flynyddoedd.

Territory gyda statws arbennig

Yn y blynyddoedd 200 diweddar, penglogau deformed canfuwyd mewn mannau amrywiol ar y blaned: y Cawcasws, Kuban, de Siberia, ger aber y Don, mae'r Voronezh a Rhanbarth Samara, Kazakhstan, India, America, Awstralia, Tsieina, yr Aifft, Bwlgaria, Hwngari, yr Almaen, y Swistir , Congo a Swdan, ar ynysoedd yn y Cefnfor Tawel, Malta a Syria - rhestru'r holl safleoedd a fyddai'n llenwi'r rhestr hir.

Mewn cysylltiad â'r canfyddiadau a ddarganfuwyd, mae barn y bobl yr oedd penaethiaid rhyfedd o'r fath hefyd wedi newid ynddo hefyd. Mae hyn yn cynnwys yr Aifftiaid hynafol, Mayans, Incas, Alani, Sarmati, Goths, Huns, a hyd yn oed Kimmerians - cenedl chwedlonol i'r Crimea.

Fodd bynnag, mae'r Crimea yn meddiannu sefyllfa arbennig rhwng caeau penglogau hiriog. Dyma'r ffaith bod penaethiaid macrocephalus y Crimea yn cael eu nodweddu gan ddimensiynau eithafol. Ac mae nifer o adneuon hefyd yn arwyddocaol - yn Kerch, Alusta, Gurzuf neu Sudak, yn y Bachisaray, ger Simferopol a Kherson, gyda degau o benglogau a ddarganfuwyd.

Y dyn a ysgogodd gorff Lenin

Yn flaenorol, treuliodd arbenigwyr ar benrhyn y Crimea flynyddoedd lawer yn astudio penglog anarferol. Un ohonynt oedd pennaeth Adran Anatomeg Prifysgol Feddygol y Crimea, Viktor Vladimirovič Bobin, a gasglodd a chreu casgliad o benglogi anffurfiedig 32 a geir yn y Crimea.

Vasilij Pikaljuk, pennaeth yr adran anatomeg ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Crimea SIGeorgievsky: "Roedd hwn yn gasgliad unigryw lle roedd oedran arddangosiadau unigol yn dod o 2 500 ers blynyddoedd. Yn anffodus nid oedd y casgliad wedi goroesi, oherwydd diflannodd rhai o'r penglogau yn ystod y rhyfel yn yr Almaen ac mae rhan arall bellach yn Kharkov yn yr Amgueddfa Genedlaethol. Yn ein casgliad, mae arddangosfeydd 12, a ddarganfuwyd yn Kherson a Bakle, wedi aros yn y casgliad hwn (nodyn: setliad ogof o 3, ger Simferopol). Gwnaeth yr Athro Bobin lawer iawn o ymchwil ar benglogiau anffurfiedig, yn anthropolegydd adnabyddus a chymerodd ran yn yr holl deithiau antropolegol yn y Crimea. Gwyddys hefyd ei fod wedi sefyll ar ôl geni'r Adran Anatomeg yn ein prifysgol, gan ei arwain o 1931 i 1968, a thrwy ailadeiladu corff Lenin ar ôl y rhyfel. "

Fersiynau, rhagdybiaethau, tybiaethau ...

Felly, lle'r oedd pobl ag edrych mor ben o'r penrhyn? Mae yna lawer o ddamcaniaethau ar y pwnc hwn, y mae eu cynigwyr yn sylfaenol wahanol i safbwynt pethau. Y fersiynau mwyaf dewr yw'r rhagdybiaeth bod "pen-blwydd" yn ras arbennig a oedd wedi ymgartrefu yn y Crimea, a daeth yn ganolog i ddiwylliant y bobl hyn. Ystyriwyd bod eu cyfoedion yn bodoli anhygoel gyda galluoedd rhyfeddol. Roedd yn diriogaeth warchodedig o rai hirdymor, a oedd yn parhau ychydig iawn, oherwydd bod rhan sylweddol o'r genedl hon yn cael ei ddioddef yng nghwymp Atlantis.

Mewn rhagdybiaeth braidd yn fwy soffistigedig, honnir bod y Crimea yn wir yn ardal warchodedig, ac roedd y traddodiad siâp penglog yn weddill o'r diwylliant hynafol a ledaenwyd mewn sawl rhanbarth o'r Ddaear.

"Mae yna dri fersiwn fawr o darddiad y penglogi sydd wedi eu dadffurfio," meddai'r Athro Vasilij Pikaljuk. "Mae'r cyntaf yn ymwneud ag estroniaid, rhaid iddynt fod yn brawf bod rhywun wedi dod atom unwaith. Mae'r ddau arall yn fwy "seiliedig ar y ddaear". Mae un yn seiliedig ar y ffaith bod penglogau hir, mewn oedolion a phlant, i'w canfod ym mhwyntiau'r poblogaethau cyfoethocach. Roeddent yn aelodau o'r cenedlaethau ysgafn, ac roedd y dadfeddiant yn arwydd dwyfol - roeddent yn bobl sydd i gael eu llywodraethu; yn eithriadol ac yn wahanol i eraill. Mae'r drydedd ddamcaniaeth yn seiliedig ar y rhagdybiaeth bod siâp y pen wedi'i newid i ddiogelu'r person gan y crewyr. Yn ôl hen chwedlau, anwybyddodd gelynion pobl â phlaglog anffurfiol iddo oherwydd eu bod yn credu ei bod yn arwydd o rymoedd tywyll, a chredai nad oedd unrhyw gyswllt wedi dod â dim byd yn dda. "

Dioddef yn barod yn y crud

Pan fyddwn yn cymryd i ystyriaeth y ffaith bod Hippocrates yn ystyried y man lle maent yn byw makrocefalové, heddiw yr ardal o amgylch y Môr Azov, lle mae'n perthyn yn rhannol Crimea, gallwn greu rhyw syniad o worldview personoliaeth y boblogaeth leol hynafol.

Mae hefyd yn ddiddorol bod cyfran sylweddol o'r penglogau hir unearthed yn cynnwys menywod a penglogau deformed yn y beddau i gyfran yn y gyfrol o 40%, weithiau hyd yn oed hyd at 80% o'r safleoedd. Gallai hyn olygu bod yn hanes y penrhyn y Crimea, roedd cyfnodau pan oedd o leiaf hanner yr aelodau o boblogaeth y genedl gyda phenaethiaid estynedig. Rhwng gwyddonwyr a'r anghydfodau parhaus ac ar hyn o bryd nid yw'n hollol glir ar yr hyn yn genedl ydyw. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r farn ei bod yn llwythau aelodau sarmatských.

Strwythogau Protahle o'r Crimea

I ddisgrifio cynnydd dadffurfiad penglogiau, gallwn ddod ar draws gwahanol ffynonellau o wahanol adegau ac o wahanol feysydd. Un o'r rhai mwyaf diddorol yw hanes y cenhadwr Sbaenaidd sy'n byw yn Yucatan, Diego de Landy. Yn 1556 ysgrifennodd: "Am y bedwaredd neu'r bumed amser ar ôl genedigaeth y plentyn, mae'r bobl leol yn atodi dau blat i'r pen, un ar y blaen a'r llall ar y cefn. Mae'r holl amser, hyd nes bydd y pen yn cael ei osod fel arfer, mae'n achosi poen. " Mae gwyddonwyr yn dweud bod yr anffurfiad yn fwy, ond yn boenus i gyd.

Siâp neu arbrofion?

Pam bod plant wedi cael eu gorfodi i fynd trwy weithdrefnau mor llym? Dim ond oherwydd y delfrydol arbennig o harddwch neu briodoldeb sefyllfa arbennig? A ble daw'r ddefod rhyfedd, lle mae marwolaeth neu dorri'r bygythiad yn dod?

Mae cefnogwyr y Paleocontact yma yn gweld cysylltiad uniongyrchol â bodolaeth gwareiddiad allfydol a'r ymgais i efelychu ei aelodau. Fel prawf, maent yn adrodd tystlythyrau o gysylltwyr sydd, yn ôl pob tebyg, yn aml yn gweld extraterrestrials gyda siâp pen o'r fath.

Ac mae ysgolheigion, sydd â theorïau mwy ar sail, yn honni ei fod yn ymgais i ddylanwadu ar waith yr ymennydd. Ar y llaw arall, ar y llaw arall, roedd pobl yn gwybod yn yr hen amser yr hyn y gall yr ymennydd ei wneud - gwahanol fathau o ymwybyddiaeth, arferion ysbrydol a datblygu galluoedd. Ac felly gwnaeth y gallu i reoli'r ymennydd, felly fe wnaethant berfformio arbrofion gyda'i wahanol rannau, ac un ffordd oedd newid siâp y penglog.

"Yn sicr, nid oes unrhyw ddylanwad ar allu meddyliol unigolyn o anffurfdeb penglog," meddai'r Athro Vasilij Pikaljuk. "Dim ond ffurf arall o ofod yr ymennydd ydyw. Gyda llaw, pan gaiff y babi ei eni, caiff ei ben ei siâp gan ffurf y llwybrau geni. Mae hyn yn golygu bod pen y newydd-anedig yn debyg i'r penglogiau sydd wedi'u dadffurfio sy'n ymddangos yn y cloddiadau. "

Gallai'r arddangosfeydd fod hyd yn oed yn fwy heddiw

Gellir gweld y penglog hir o'r Crimea heddiw yn Amgueddfa Hanesyddol-Archeolegol Kerch. Fe welwch bedair penglog macrocephalaidd, dau ohonynt yn agored i'r Crimea Sarmatians yn y canrifoedd cyntaf AD. Gallai'r arddangosfeydd fod yn fwy os nad oedd unrhyw ganlyniadau trasig o ryfel a fandaliaeth.

Strwythogau Protahle o'r Crimea

Semjon Šestakov, prif ymchwilydd y Kecskamuseum: "Yn 1976, gwnaed gwaith adeiladu ar safle Marat-2 lle darganfuwyd y crypt o 4. ac mae'n cynnwys dwy siambrau. Gosodwyd pedwar penglog hiriog ar bob un o'r pedwar ochr yn yr ystafell yn nes at y fynedfa. Roedd pob un ohonynt o darddiad Sarmatian. Yn anffodus, nid oedd y cloddiadau yn ddiogel ac yn ystod y nos gollwyd y penglog. Yn ôl pob tebyg, "wedi helpu" y bobl leol. "

Sgandal hir

Yn y 1832 yn Kerch rhyddhau sgandal mawr, achosi diflaniad arddangosion gwerthfawr o amgueddfeydd lleol. Roedd y digwyddiad yn arbennig am ei fod yn ei golli gemwaith aur, cerameg prin a croniclau hynafol, ond roedd y benglog y trigolion hynafol y Crimea a ddarganfuwyd yn ystod cloddiadau ger y pentref Enikale (Ed Sypjagino Cyfieithydd yn:.. Heddiw yn rhan o Kerch). Roedd y benglog yn siâp anarferol ac hirgul iawn, oedd mewn cyflwr da iawn, ac hyd yn oed wedyn mae'n ystyried fel tystiolaeth bod y Crimea yn byw ras anarferol o bobl.

Mae'r digwyddiad a ddisgrifir yn ei hunangofiant gwyddonydd Swistir, arloeswr a archeolegydd Frederic Dubois de Montpéreux ar y pryd yn byw yn Kerch. Y sawl a gyhuddir Kerch dwyn y benglog o un o sylfaenwyr yr amgueddfa, archeolegydd Paul Du Brux, a oedd wedi reportedly gwerthu ar gyfer arddangos 100 rubles o nodiadau trosi'n i mewn i arian, ac mae'n fath o ddieithriaid pasio.

Yn y diwedd, codwyd y mater hwn ymhlith gwyddonwyr a swyddogion yn yr Academi Gwyddorau St Petersburg anghysbell. Yn 19. Canrif oedd y darganfyddiad a diflaniad dirgel dilynol o benglogiau tebyg yn ddigwyddiad anarferol iawn.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb