Prosiect Blue Planet (8.díl)

5442x 13. 12. 2017 Darllenydd 1
  1. Ein casgliad cyntaf yw bod rhai UFOs yn dod o'n hamserlen neu ein cylch.
  2. Ein hail gasgliad yw bod prif ffynhonnell y bydysawd yn rhagweld yn llawn weithredoedd dynol a hyd yn oed bywydau unigol pobl, gan nad yw amser a gofod yn llwyr.

Mae'r ddau gasgliad hyn yn gydnaws. Y rheswm am fod pob gweithred dynol yn ymddangos ar yr un pryd pan fyddant yn gwylio gwybodaeth uwch. Os yw deallusrwydd uwch eisiau cyfathrebu mewn ffurf is, mae'n cyflwyno pob math o broblemau. Rhaid gwneud cyfathrebu o'r fath mewn modd sy'n ystyrlon ac yn ddealladwy i ffurf oes is, felly mae'n rhaid dod o hyd i fframwaith cyfeirio priodol a'i ddefnyddio.

Mae'r ffenomen UFO yn aml yn cael ei adlewyrchu; Mae hyn yn golygu bod y arwyddion a welwyd yn ymddangos i fod credoau ac agweddau tystion unigol wedi'u teilwra yn fwriadol. Mae gan ddefnyddwyr wybodaeth sydd, yn y rhan fwyaf o achosion, yn cyfateb i'w credoau. Mae gwyddonwyr yn delio â UFOs, sy'n canolbwyntio ar un agwedd neu ddamcaniaeth benodol yn cael eu hunain boddi gydag adroddiadau sy'n ymddangos yn ddibynadwy sy'n tueddu i gyfiawnhau'r ddamcaniaeth hon. (!!).

gwyddonwyr Sofietaidd sydd â phrofiad helaeth yn y ffactor zwitterionic yn arwain at y ffaith eu bod yn arbrofion rhyfedd sydd yn cadarnhau bod rhan fawr o'r data a adroddir yn cael ei greu ac yn fwriadol anghywir. Nid tystion y ffenomen yw'r rhai sy'n cyflawni twyll, ond dim ond eu dioddefwyr.

Mae pwrpas amlwg yr holl ddata ffug hwn yn lluosog, ac mae llawer ohonynt yn arwain at ddryswch a chamdriniaeth. Roedd rhai ohonynt yn gwasanaethu i gefnogi rhai credoau anghywir a wasanaethodd fel ffynnon i wirionau uwch a mwy cymhleth. Mae pob cenhedlaeth wedi cael ei golli pan gredir yn ddall mewn data ffug, heb wybod mai dim ond dolenni yn y gadwyn o wybodaeth.

Pe byddai'n rhy gynnar i ddeall, gallem ni ddisgyn o dan bwysau gwirionedd. Planet Earth yn dod o dan tramwyfeydd (coridorau, twneli a giatiau dimensiwn) i fydoedd eraill neviditel-NYCHA. Mae gennym yr offer i ganfod ac os ydym yn penderfynu eu defnyddio, rydym yn gweld bod y ffenestri hyn yn ganolbwynt ar gyfer y tonnau amledd uchel, pelydrau o draddodiadau hynafol. Gall y rhain pelydrau ddod o Orion neu'r system seren Pleiades fel fforwyr daearol hynafol honni, neu a allai fod yn rhan o'r pwerau mawr, sy'n seiliedig ar y bydysawd, efallai o'r system Antares seren. Rhaid i UFOs roi tystiolaeth i Ddaearwyr fod gatiau o'r fath yn bodoli. Nawr mae estroniaid yn dweud wrthym yn araf pam ei fod.

Mae sylwedyddion o system seren Antares yn gwylio tirfeddianwyr ac maent yn gwybod bod twneli gwydr ar gyfer teithio yn dod o ganol system seren Antares ac yn defnyddio twneli ar gyfer nifer o brif bwyntiau hyn a phrifysgolion eraill. Maent yn giatiau dimensiwn i deithwyr o bob un o'r prifysgolion. Wrth gwrs, mae llawer mwy o bwyntiau canolog pan ddaw twneli eraill o bob cwr o'r bydysawd.

Problem pictogramau grawn
Y ffordd orau o ddeall patrymau grawn yw'r enghraifft ganlynol:

Yr ydym ni, pobl â Daear, yn bodoli yn 3. dimensiwn oherwydd bod gan ein atomau amlder penodol sy'n ein galluogi i fodoli yn 3. dimensiynau. Mae'r amlder penodol hwn yn ddigon sefydlog trwy gydol ein bywydau. Mae syniad cyflym o ddimensiynau'n dweud wrthym:

Y dimensiwn cyntaf yw'r pwynt, yr ail ddimensiwn yw'r ddau bwynt sy'n gysylltiedig â'r llinell, y trydydd dimensiwn yw'r màs, y pedwerydd dimensiwn yw'r amser, y pumed dimensiwn yw'r bydysawd gyfochrog neu'r aml-strwythur.

Os gallwn gyflymu neu arafu'r amleddau fel y gallwn ni mewn 3. mae'r dimensiwn yn peidio â bodoli, gallwn fynd i 5. dimensiwn neu multiverza.

Er mwyn deall y syniad hwn yn well, ceisiwch feddwl mai dyna'r cyfan yw gwrando ar radio. Os ydych yn gwrando ar ddarllediadau radio, yn gwrando ar orsaf radio ar amledd sengl i newid yn gwrando ar orsaf radio arall, rhaid i chi newid pa mor aml. Cyflawnir hyn drwy addasu'r knob amlder ar flaen y radio, ond oherwydd eich bod yn gwrando ar orsaf radio ar un amledd, nid yw'n golygu bod gorsafoedd eraill ar amleddau eraill yn bodoli.

Mae'r un peth yn berthnasol i'r prifysgolion eraill yn Multivert sy'n bodoli mewn amleddau heblaw i ni ac nid ydym yn ei adnabod eto. Pam yr ydym ni yn 3. dimensiwn ac maent yn 5. Mesuriadau? Pam nad ydyw'r gwrthwyneb? Mae'n seiliedig yn syml ar bersbectif, maen nhw'n ein gweld fel eu 5. dimensiwn ac rydym yn eu gweld fel ein 5. dimensiynau. Unwaith eto, dim ond cwestiwn o safbwynt ydyw.

teithwyr dimensiwn tramor yn mynd i mewn i'n dimensiwn drwy fath o broses o gyflymu gronynnau, sy'n rhoi'r dewis i neidio rhwng dimensiynau nhw, ond pam y dewisodd Lloegr a pham eu maes gyntaf? Yr ateb yw bod Lloegr wedi holl amodau cywir ar gyfer un o'r nifer o civilizations sy'n bodoli yn y Multiverse y gallem gysylltu drwy gylchoedd cnwd.

Mae'r holl atebion i'r modd y mae'n gallu cyflawni'r dasg hon yn gorwedd mewn ystyr ynni cynhanesyddol anferth. Lloegr rwydwaith cymhleth o ynni ei storio mewn cysylltiadau cydfuddiannol gyda thomenni claddu, beddrodau hynafol a chylchoedd cerrig neu, hengor 'a'r holl leoedd hyn - hengor, carneddau a chylchoedd cerrig eu hadeiladu mewn perthynas i ddŵr daear a llinellau ynni cysylltiedig. Mae hyn yn creu rhywfaint o gae electromagnetig naturiol sy'n cael ei gynhyrchu gan ddŵr, ynghyd â phresenoldeb dyddodion tanddaearol cwarts. Hefyd, mae effeithiau ysgogol y lleuad ar ddŵr, màs y pridd, ac amlygiad tâl magnetig trydanol o chwarts yn creu rhyddhau ynni yn rheolaidd. Mae ffrydiau ynni yn darparu'r amodau angenrheidiol ar gyfer y gwareiddiadau hyn o ddimensiynau eraill i ddechrau arbrofi gyda'n bydysawd neu ein planed.

Mae aliens wedi dechrau anfon sganiau yma i ddysgu mwy am amodau naturiol neu am ein bydysawd a'n planed. Mae'r crynwyr yn gyfyngedig i un math penodol o egni, fel cylchoedd yn y caeau lle cawsant eu harddangos fel patrymau ynni.

O safbwynt y llygad dynol, dim ond cylch y gwelwn, mae'r gweddill mewn dimensiwn gwahanol.

Planet Blue Planet

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb