Pam mae delweddau hynafol o "arglwydd anifeiliaid" yn ymddangos ledled y byd?

138287x 27. 09. 2019 Darllenydd 1

Bydd unrhyw un sydd heddiw o leiaf yn achlysurol yn edmygu harddwch celf hynafol yn sylwi arno ledled y byd Ailadroddwch yr un patrymau, symbolau a motiffau. Ai cyd-ddigwyddiad yn unig ydyw? Neu a oedd diwylliannau hynafol wedi'u cysylltu llawer mwy nag yr ydym ni'n ei feddwl? Nid oes angen bod yn academydd nac yn archeolegydd proffesiynol i ofyn y cwestiynau hyn wrth edrych ar gelf hynafol.

Arddangos anifeiliaid

Arglwydd yr anifeiliaid

Un o lawer o achosion o'r fath yw'r cymhelliad cylchol a elwir yn aml yn "arglwydd anifeiliaid." Weithiau fe'i gelwir hefyd "Pren mesur anifeiliaid" p'un a "Arglwyddes yr anifeiliaid," neu Potnia Theron. Mae rhai darluniau o'r motiff hwn yn mynd yn ôl i amser 4000 CC Beth bynnag rydyn ni'n eu galw, maen nhw'n ddarluniau o ddyn, duw neu dduwies yn dal dau anifail neu wrthrych ar yr ochrau.

Yn ôl yr ymchwilydd a'r awdur Richard Cassaro, mae'r rhain yn eiconau o'r "hunan dwyfol" ac yn cynrychioli gwybodaeth fyd-eang. Dadansoddodd gannoedd o ddelweddau o'r fath o bob cwr o'r blaned, ynghyd ag adeiladau pyramidaidd hynafol. Gan fod y motiffau hyn yn ymddangos dro ar ôl tro ledled y byd, mae'n ddiddorol meddwl sut mae hyn hyd yn oed yn bosibl. Ai dim ond cwestiwn a ddaeth yr un motiff addurnol symbolaidd ar hap? Neu a ydyn ni'n gweld tystiolaeth o gyfathrebu dros filoedd o gilometrau ar adeg nad oedden ni'n meddwl oedd yn bosibl?

Ar wahân i'r dirgelwch hwn, beth mae'r symbol hwn yn ei olygu mewn gwirionedd? Efallai y byddwn o'r farn y gallai'r darluniau hyn gynrychioli teyrnasiad arwyr ac arwresau hynafol dros deyrnas yr anifeiliaid. A yw'r syniad hwn yn swnio'n wir? Ynteu a ydym yn edrych ar y darlun o fodau hynafol wedi'u cynysgaeddu â deallusrwydd uwch, sy'n trosglwyddo gwybodaeth am amaethyddiaeth a thechnoleg, fel yr awgryma rhai sy'n cefnogi theori gofodwyr hynafol? Mae'n ymddangos na ellir datrys y cwestiwn hwn yma, ac felly nid oes gennym unrhyw ddewis ond edmygu a mwynhau harddwch y gweithiau celf hynafol hyn. Po fwyaf yr ydym yn eu hastudio, y mwyaf o gwestiynau sydd gennym a mwyaf a mwy y cwestiynir ein dealltwriaeth gyfredol o hanes.

Menyw yn eistedd

Un o'r enghreifftiau hynaf yw menyw sy'n eistedd o Çatalhöyük o Dwrci. Crëwyd y ffiguryn ceramig hwn o amgylch 6000 BC Fe'i gelwir yn gyffredin fel y "Fam Dduwies" ac fe'i darganfuwyd yn 1961.

“Roedd un o’r tanciau grawn a ddarganfuwyd yn y deml yn cynnwys cerflun 12 cm o daldra o fenyw fawr yn eistedd ar orsedd gyda dau lewpard ar y naill ochr. Mae'r cerflun yn darlunio menyw ffrwytho gyda phen babi i'w gweld rhwng ei choesau. Yn ogystal â llewpardiaid a fwlturiaid, ar wahân i'r fam dduwies, mae teirw. Dim ond pennau'r tarw sy'n dangos y paentiadau wal. ”

Menyw yn eistedd

Gellir gweld un o'r darluniau cyntaf o'r motiff hwn ar y rholeri selio cyn y dwyrain a Mesopotamaidd. Yn y llun isod gwelwn sêl o'r sêl o gyfnod Achaimen yn darlunio brenin Persia yn goresgyn dwy dduwdod amddiffynnol Mesopotamaidd yr lamass.

Brenin Persia yn concro dwy dduwdod amddiffynnol Mesopotamaidd lamass

Daw'r enghraifft isod o ddinas-wladwriaeth hynafol Ur ym Mesopotamia, Irac heddiw, o oddeutu 2600 CC. Enkidu oedd ffigwr canolog Epig Mesopotamaidd hynafol Gilgamesh.

Bag hynafol

Mewn cae yn Iran heddiw, darganfuwyd y gwrthrych siâp rhyfedd hwn sy'n dyddio o gwmpas 2500 CC. Mae ei siâp yn debyg i wrthrychau a ddarlunnir yn aml yn nwylo bodau hynafol a ddarlunnir mewn engrafiadau ledled y byd. Weithiau cyfeirir ato fel bag hynafol, ond beth ydoedd mewn gwirionedd? Mae'n ymddangos bod y pwnc hwn yn cyfuno cymhellion arglwydd anifeiliaid a siâp y bag hynafol. Yn y grefft o arddull ryngddiwylliannol, fel y'i gelwir, sy'n tarddu yng ngorllewin Iran, ac a geir yn aml mewn temlau Mesopotamaidd fel anrhegion, roedd cymhelliad arglwydd yr anifeiliaid yn gyffredin iawn.

Pasupati

Nawr, gadewch inni symud i wareiddiad Dyffryn Indus ym Mhacistan heddiw, lle gallwn weld y darlunio "Pasupati," sef enw arglwydd anifeiliaid yn Sansgrit. Mae ffigwr gyda thri wyneb yn eistedd mewn safle ioga wedi'i amgylchynu gan anifeiliaid.

Pasupati

Nesaf, gadewch i ni edrych ar y gyllell fflint enwog gyda handlen ifori o'r enw'r gyllell o Gebel el-Arak o Abyd yn yr Aifft. Mae'r pwnc hwn, yn ôl ymwybyddiaeth boblogaidd, wedi'i ddyddio o gwmpas 3300-3200 BC Ni roddodd y cwestiwn pam y mae'n ymddangos bod brenin Sumer wedi'i ddarlunio ar artiffact hynafol o'r Aifft yn rhoi cwsg i ymchwilwyr. (Mae'r cysylltiadau rhwng Sumer a'r Aifft yn 4. Mae miloedd hefyd wedi'u dogfennu gan bensaernïaeth angladdol yr Aifft). Efallai y bydd y cymeriad yn cynrychioli "arglwydd yr anifeiliaid", y duw Ela, y Meskiangasher (Bwa Bwa Beiblaidd), brenin Sumeriaidd Uruk, neu'r "rhyfelwr."

Darlun hynafol o Arglwydd anifeiliaid

Brenin Uruk

Fel y dengys ei het fugail, ysgrifennodd un o'r ymchwilwyr:

Mae'n ymddangos bod Brenin Uruck bob amser wedi'i amgylchynu gan anifeiliaid. Fel yr eglurwyd yn yr erthygl Kings of Uruk, 'Y nod presenoldeb parhaus anifeiliaid yn eiconograffeg brenhinoedd Uruck yw sefydlu eu hunaniaeth fel bugeiliaid, gwarcheidwaid eu praidd, y bobl. ' Roedd yn rhaid i Frenin Uruk ddefnyddio arddangosfa yn lle gair ysgrifenedig i mai ef yw'r brenin-fugail. Roedd hynny oherwydd bod sgript Sumerian yn dal i ddatblygu bryd hynny. ”

Crogdlws euraidd

Enghraifft arall sy'n cyfeirio at yr hen Aifft a Mesopotamia yw tlws crog aur sy'n darlunio arglwydd anifeiliaid. Er ei fod yn edrych yn Aifft, mae'n Minoan ac mae wedi'i ddyddio i'r amser rhwng 1700-1500 BC Mae wedi'i leoli yn yr Amgueddfa Brydeinig ar hyn o bryd. Sylwch fod y nadroedd yn edrych yn anarferol yn debyg i'r rhai ar grochan Gundestrup o Ddenmarc a ddangosir isod.

Crogdlws euraidd

Anifeiliaid Lady

Pan symudwn i Wlad Groeg hynafol, gallwn weld duwies o'r enw "Lady of the Beasts" neu Potnia Theron, a ddarlunnir ar blât pleidleisiol ifori o'r cyfnod hynafol.

Anifeiliaid Lady

Yn bron i 3200, cilomedr i ffwrdd o Ddenmarc, rydym yn dod o hyd i ddarlun arall o arglwydd anifeiliaid ar grochan Gundestrup, gwrthrych arian mwyaf Oes Haearn Ewrop. Cafwyd hyd i'r crochan yn y gors fawn yn 1891 a gellir ei ddyddio i 2. neu 3. Y tro hwn mae'n ymddangos bod yr "anifeiliaid" yn nwylo'r ffigurau a ddarlunnir yn cynrychioli rhywfaint o dechnoleg sydd wedi'i chamddeall, yn hytrach na nadroedd go iawn.

Mae'r enghraifft isod yn wrthrych efydd o Luristan o'r cyfnod rhwng 1000 a 650 CC ac mae'n dod o ardal fynyddig yng ngorllewin Iran. Y gwrthrych cymhleth hwn oedd ochr darn y ceffyl.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Chris H. Hardy: DNA o Dduwiau

Mae Chris Hardy, ymchwilydd sy'n datblygu gwaith chwyldroadol Zecharia Sitchin, yn profi bod "duwiau" chwedlau hynafol, ymwelwyr â'r blaned Nibiru, wedi ein creu gan ddefnyddio eu DNA "dwyfol" eu hunain, a gawsant gyntaf o'u mêr esgyrn asennau i barhau â'r gwaith hwn yn ddiweddarach gyda gweithredoedd cariad gyda'r menywod dynol cyntaf.

DNA o BOH

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Pam mae delweddau hynafol o "arglwydd anifeiliaid" yn ymddangos ledled y byd?"

  • EmArty yn dweud:

    Mae Jan Kozák yn siarad mewn ffordd ddiddorol i'r erthygl - darlunio "arglwydd anifeiliaid" yn ei ddarlith "The Vedic Worldview fel Sefydliad y Diwylliant Slafaidd". https://www.youtube.com/watch?v=QA3O_8JMaQo&feature=share&fbclid=IwAR1hOoIwQyI3C_ReFaFXHeLzzxDh52n6Isgcja3ngRZbXOJiMC7QLR-noA8 (38 min) Yn ôl ei ddehongliad, mae'n gynrychiolaeth o bŵer yr ysbryd (pŵer dyn / duw), sy'n agor grymoedd gwrthwynebol y byd deubegwn ac a gafodd ganmoliaeth gan ein cyndeidiau fel grym sanctaidd bywyd sy'n gallu codi uwchlaw deuoliaeth ddadleuol a chreu cydfodolaeth gytûn y grymoedd sylfaenol hyn. Y pŵer sy'n dod â heddwch. Byddai'n ddealladwy pe bai'r llywodraethwyr hyn, gyda'r symbolaeth hon mewn golwg, yn cyflwyno'u hunain fel y rhai a fyddai'n sicrhau trefn mewn anhrefn. Nid oes pren mesur mwy gogoneddus nag un sy'n dod â heddwch, cytgord, cariad. Mae hyn yn wir hyd heddiw. Mae'n ymddangos i mi ei bod yn ddadl dda a hyddysg iawn.

Ad a Ateb