Pam mae angen mwy o hwyl arnom yn ein bywydau?

1965x 31. 10. 2019 Darllenydd 1

Pam mae rhai ohonom ni'n anghofio peth mor greadigol a gwych sy'n gwella ein hwyliau yn ein bywydau? Ydy, mae siarad yn ymwneud â hwyl. Mae'n rhyfedd faint o bobl sy'n gwrthod y syniad hwn. Maent yn ystyried adloniant yn ddibwys, yn annheilwng ac yn amheus. Efallai un diwrnod y byddant yn cael hwyl mewn gwirionedd, ond dim ond ar ôl iddynt wneud ffortiwn enfawr y byddant yn torri tir newydd yn wyddonol neu'n creu celf wych. Fodd bynnag, nid ydynt yn sylweddoli bod y bobl a gyflawnodd y pethau hyn hefyd wedi mwynhau. Nid yw adloniant yn symud i ffwrdd o fywyd llwyddiannus, mae'n ffordd i fywyd llwyddiannus.

Mae angen hwyl arnom

Ganed pob un ohonom gyda thueddiad i ddifyrru mewn rhai mathau o weithgareddau. Gallwch chi wneud rhywbeth y mae rhywun arall yn ei gasáu ac i'r gwrthwyneb. Ni yw'r mwyaf cynhyrchiol, parhaus, creadigol a hyblyg pan fyddwn yn cymryd rhan mewn cyfuniad o weithgareddau sy'n darparu'r adloniant mwyaf posibl.

Mae adloniant yn argraffnod o'ch bywyd, canllaw i'w ddefnyddio at eich pwrpas sylfaenol wedi'i ysgrifennu â llawenydd. Mae dysgu darllen ac ymateb iddo yn un o'r pethau pwysicaf mewn bywyd. Weithiau defnyddir y gair hwyl am yr ymddygiad gorau a gwaethaf. Mae rhai pobl yn mwynhau arteithio eraill, mae pobl sy'n gaeth yn cael hwyl ychydig yn wahanol. Ond mae hyn yn hwyl, sy'n arwain at drallod ac nid yw'n rhywbeth y byddai rhywun arferol yn ei fwynhau mewn gwirionedd. Dyna pam ei fod yn fwy o hwyl ffug. Fel y gallwch weld, gall y gair hwyl fod yn unrhyw beth yn y bôn.

Rydyn ni'n wynebu straen gyda hwyl

Y cyntaf yw sylweddoli hynny nid yw adloniant ffug yn datrys eich problemau, ta ond bydd y go iawn yn caniatáu ichi eu hwynebu. Mae disgyblion mewn ysgolion yn aml yn wynebu straen, a dyna pam mae gemau ffantasi yn eu helpu. Maen nhw'n teimlo straen, pryder, ond po fwyaf maen nhw'n ei wneud, y mwyaf maen nhw'n ceisio adloniant sy'n eu helpu i anwybyddu'r cyflyrau meddyliol hyn. Mae hwyl mewn grŵp o ffrindiau yn well na phryder eich ffrindiau.

Mae hwyl go iawn yn mwynhau'n fawr

Ffynonellau adloniant go iawn yw'r hyn y mae seicolegwyr yn ei alw'n bleser adnewyddadwy. Mae'r ffynonellau adloniant hyn hefyd yn diddanu dro ar ôl tro. Os yw bwyd yn hwyl i chi, cewch eich difyrru gyda phob gweini ychwanegol. Ond bydd angen syniadau newydd a newydd arnoch o hyd i gadw'r hwyl i fynd (efallai cyflwyno rhai pethau da egsotig).

Os oes angen anniwall arnoch chi i gael pethau drutach, gwobrau mawreddog, rhyw kinky ac ati, nid gwreichionen o hwyl go iawn yw eich awydd, ond gwacter mewnol.

Os ydych chi wir yn cael hwyl, ni fyddwch byth yn difaru

Mae adloniant gwael, fel bwlio, yn arwain at deimladau o edifeirwch. Gyda hwyl go iawn, does dim perygl ac ni fyddwch byth yn difaru. Mae adloniant mynych i lawer o bobl, er enghraifft, yn yfed alcohol. Mae'n ymddangos bod yfed yn llawer o hwyl yn y grŵp, ond yna mae pen mawr yn dod i'r llawr. Yna rydym yn aml yn difaru meddwi. Nid yw hynny'n hwyl iawn. Nid ydym byth yn difaru hynny.

Mae adloniant yn gwneud inni deimlo'n well, byth y ffordd arall

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd cyfweliad ag unigolyn dienw a oedd yn bychanu efallai pawb o'i gwmpas. Roedd yn chwerthin bob dydd, fel y gwnaeth y bobl a oedd wedi dod i gysylltiad ag ef. Ond y gwir oedd bod llawer o'r bobl hyn wedi eu trawmateiddio. Yna lladdodd un ohonyn nhw ei hun.

Yna gofynnodd y gohebydd i'r person a oedd yn cael y sgwrs anghywir sut roedd yn teimlo. "Rwy'n drist," atebodd gyda didwylledd llwyr. Mae'n ymddangos nad oedd y person hwn yn ddoniol. Fe greodd dristwch i eraill, ond iddo'i hun yn y pen draw.

Sut i wybod pa adloniant fydd yn ein llenwi?

Mae yna lawer o ddulliau seicolegol sy'n helpu i ddod o hyd i hwyl. Cymerwch lyfr nodiadau neu ddarn o bapur ac ysgrifennwch yr hyn rydych chi'n ei fwynhau. Gallai fod yn unrhyw beth. Ond teimlo'ch emosiynau. Oherwydd os ydych chi'n teimlo gwên gyda rhyddhau'r corff a'r meddwl wrth ysgrifennu unrhyw un o'r gweithgareddau, dyma'r hwyl iawn.

Profwyd yn wyddonol bod yr hyn yr ydym yn ei fwynhau yn cario gyda ni ar hyd ein hoes. Felly mae plentyndod yn bwysig ar gyfer deall ein hunain. Ysgrifennwch yr holl bethau rydych chi'n cofio eu mwynhau yn eich plentyndod. Teimlwch batrymau'r hwyl hon. A oedd yn well gennych chwarae ar eich pen eich hun neu mewn grŵp? Gartref neu yn yr awyr agored? Mae'r dewisiadau hyn yn dal i fod y tu mewn i chi.

Ac yn olaf - cadwch ddyddiadur gyda rhestr o'r hwyl a wnaethoch bob dydd. Yna rhowch sgôr o 0 i 10 difyrrwch i'r gweithgareddau hyn. Felly gallwch chi hidlo pethau hwyl a phethau nad ydych chi'n eu hoffi yn llwyddiannus.

Dim ond hyfforddiant yw'r dulliau hyn, i'ch dysgu chi i ymateb i'ch synnwyr o hwyl. Pan fydd hyn yn digwydd, eich tro chi yw cysoni eich gwir ymddygiad â'r adloniant rydych chi'n ei sylweddoli.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb