Pam adeiladwyd pyramidiau a beth yw eu pwrpas

5804x 17. 10. 2019 Darllenydd 1

Un o'r rhesymau pam nad yw dynoliaeth wedi deall lefel gwybodaeth ein cyndeidiau eto yw oherwydd eu bod wedi camddarllen hieroglyffau neu pictogramau.

Pictogramau

Mae'r agweddau pwysicaf ar wybodaeth a drosglwyddwyd i lawr o genhedlaeth i genhedlaeth wedi'u cofnodi yn iaith symbolau yn hytrach na geiriau. Gall y pictogram gynnwys sawl lefel o wybodaeth (ystyron). Roedd y symbolau unigol yn cynnwys ystyr yr athrawiaeth gyfan, tra bod mynegiant un meddwl mewn geiriau weithiau'n gofyn am nifer o lyfrau. Yn ogystal, mae cofnodion llafar yn gadael lle ar gyfer camddehongliadau a thrin.

Collwyd y gallu i ddarllen testunau cysegredig a ysgrifennwyd mewn iaith hieroglyffig ymhell cyn diwedd gwareiddiad yr Aifft. Nid oedd offeiriaid y dynasties olaf bellach yn gludwyr gwybodaeth, yn ymwybodol o'r gwir ystyr. Wrth osod yr hieroglyffau ar waliau'r temlau, roedd ganddyn nhw syniad o wir ystyr offeiriad ffiseg cwantwm cyffredin. Dyna pam mae dysgeidiaeth ein cyndeidiau ar "egni bywyd", sy'n amrywio o Aristotle trwy Thales of Milet hyd heddiw, wedi cael eu camddehongli.

Beth oedd ystumiad y theori "dŵr bywyd" a ddaeth â Thales o'r Aifft?

Dysgodd Aristotle mai dŵr yw egwyddor sylfaenol popeth. Mae popeth yn dod allan ohono, ac mae'n codi ac yn dod yn ôl yn gyson. Mae newidiadau mewn pethau yn dibynnu ar gywasgu a solidiad. Mae camddehongliad y canfyddiadau hyn, sy'n dod o hynafiaeth ddofn, oherwydd yr anallu i ddeall ystyr yr hieroglyffau perthnasol. Yn benodol, mae i'r symbol isod ystyr y term “egni”, sy'n dal i gael ei gyfieithu gan Eifftolegwyr clasurol fel “dŵr” heddiw! Defnyddiwch eich rhesymeg ac edrychwch ar y symbol. Yn debyg iawn i sinwsoid. Mewn mathemateg, defnyddir ton sin i ddisgrifio ton neu broses osciliad. Mae cyfatebiaeth o'r fath yn codi'n naturiol o arsylwi symudiad tonnau ar wyneb y dŵr.

Icon

Mae popeth sy'n cynnwys mater yn ganlyniad i ryngweithio gwahanol ddirgryniadau o'r amgylchedd. Felly, defnyddir symbol tebyg i don i adlewyrchu hanfod y broses hon yn naturiol. Os ydym yn disodli'r gair "dŵr" yn y datganiad uchod ag "egni," rydyn ni'n dod at yr hyn sydd ar sail union edrych ar fyd hen offeiriaid yr Aifft a'u hathrawiaethau. Ynni yw egwyddor sylfaenol popeth. Mae popeth yn dilyn ohono ... Mae popeth yn dod ohono ac yn dychwelyd i egni. Mae newidiadau mewn pethau yn dibynnu ar gywasgu a chyfnerthu egni…

Ar ôl darllen trwy'r geiriau hyn rydym yn sylweddoli bod insiders hynafiaeth dwfn, oddi wrth bwy yr offeiriaid Aifft hynafol etifeddu ei gysyniad, gwyddonwyr yn cael lefel uchel iawn o wybodaeth a bod Albert Einstein oedd y cyntaf i ddarganfod y gallu caeau gofod, amser, ac egni, daeth i'r casgliad bod:

"Y maes yw'r unig ffaith: does dim mater corfforol, dim ond cyddwysiad a chywasgiad y cae."

Daw ystyr y symbol hwn hyd yn oed yn fwy amlwg pan fydd ein syllu, sydd wedi'i osod ar y waliau yn siambrau claddu Amenhotep III, Ay a Toth-Ankh-Amon (Tutankhamen) yn Nyffryn y Brenhinoedd, yn stopio ar ôl darlunio Priestess Urt Hekau, y gallwn gyfieithu ei enw fel "deiliad pŵer cysegredig." Uwch ei chledrau mae hieroglyff adnabyddus, sy'n awgrymu bod dwylo'r offeiriades a gofnodir yma yn pelydru egni sydd nid yn unig yn iachawyr ysbrydol ac ysbrydol hynafol ond cyfoes yn dylanwadu ar strwythur egni'r bod dynol.

Nid oedd unrhyw beth yn y dechrau

Yng ngoleuni hyn, mae "chwedl creu'r byd" yn esgus ei wir ystyr ac yn datgelu i ni gyfrinachau'r hyn yr oedd yr hen offeiriaid dynastig yn ei wybod am ddechreuadau popeth sy'n bodoli. Nid oedd unrhyw beth ar ddechrau'r dechrau. Dim aer, dim golau, dim sain, dim awyr, dim daear, dim tân, dim bywyd, dim marwolaeth - dim ond un anfeidredd, Cefnfor di-symud o egni primordial wedi ymgolli mewn tywyllwch (Lleian). Creodd Duw o'r egni primordial. Ei enw oedd Atum (All and Nothing)… (wedi'i gyfieithu o'r Hen Aifft)

Aton

Icon

NU Daw Duw o'r dyfroedd primordial (egni) ac mae'n dal yn yr awyr gwch y duw Ra sy'n cario'r "naw duw mawr" dan arweiniad y duw Ra a greodd ei hun o leian.

Ynni cynradd

Mae'r duwiau sy'n hwylio yn y cwch Ra yn symbol o'r broses wybodaeth (hunan-wybodaeth). Mae Symud yn y Creu yn golygu bod digwyddiadau'n digwydd yn y bydysawd ac mae amser, hy y bydysawd, sy'n cael ei weld gan y synhwyrau, yn dechrau bodoli fel màs endidau symudol. Mae'r llinellau tonnog sy'n ffurfio cefndir y delweddau o Ra, Osiris, Nu a Nut yn dangos bod yr holl gamau a ddisgrifir yn digwydd yn yr amgylchedd ynni. Mae'r duw Ra (Kheper) yn cael ei ddarlunio ar ffurf chwilen scaraba. Yn llythrennol, ystyr y gair kheper, a gyfieithir fel "datblygiad," yw "cylchdroi," tra bod y gair paut yn golygu "y peth neu'r sylwedd primordial" y mae popeth yn codi ohono.

Fel y disgrifir yma mewn ffordd hynod o syml, y mecanwaith ar gyfer rheoli ynni, trwy reolaeth (trwy newid cyflymder ei gylchdro rheolaidd (a'i gylchdroi) sy'n ei ddwysáu a'i wahaniaethu), mae Duw yn creu popeth: mae "Duwiau" a phob math o ffurfiau bywyd. Dyna pam roedd y scarab sy'n rholio pêl tail (mae hyn yn adlewyrchu Duw sy'n cylchdroi egni) yn symbol o broses greadigol wych Kheper.

Dewisodd yr athronydd ystyriol o hynafiaeth, a oedd am gofnodi'r syniad ar gyfer yr epil canlynol, ddelwedd weledol a welwyd bob dydd ac a oedd yn hawdd ei deall i drigolion yr anialwch. Roedd y llun hwn yn briodol oherwydd yn eu cyfarfyddiad beunyddiol â'r sgarab, trodd pobl eu meddyliau o bryderon daearol i'r uchaf. Roedd delwedd scarab Kheper yn gatalydd ar gyfer canolbwyntio myfyrdod ar unwaith yn natur Duw y Creawdwr.

Dros amser, cafodd y syniad ei ystumio a'i drawsnewid yn hurt. Dyna pam mae Eifftoleg gonfensiynol heddiw yn dweud am Kheper y canlynol:

“Roedd y chwilen gysegredig yn symbol o hunan-greu, oherwydd roedd yr Eifftiaid yn credu bod y chwilen yn dod i'r amlwg yn ddigymell o'r bêl dom (sydd mewn gwirionedd yn amddiffyn yr wyau a'r larfa sy'n dod allan ohonyn nhw). Felly, roeddent yn addoli'r chwilen ddu du caled dan yr enw Khepri, sef "yr un sy'n dod o'r ddaear," ac yn hir yn ei gysylltu ag Atum y Creawdwr-Duw a'i ystyried yn ddelwedd o'r haul-dduw. Yn union wrth i'r chwilen wthio'r bêl dom o'i flaen, roeddent yn credu y byddai Kheper yn symud disg yr haul ar draws yr awyr. Roedd y chwilen solar, a roddodd olau a chynhesrwydd, yn aml yn cael ei darlunio gan fodau dynol ar gerameg, a daeth yn un o'r amulets mwyaf poblogaidd ac fe'i gosodwyd gyda'r meirw fel symbol o fywyd wedi'i aileni ”.

Y syniad a ddaeth atom dros amser, ble mae'r amgylchedd yn gefnfor o egni, hollbresennol ac eang, a ddaeth o hyd i fyfyrio nid yn unig yn yr athrawiaethau ysbrydol sylfaenol am natur y greadigaeth, ond hefyd mewn cerameg cynhanesyddol, a chwaraeodd rôl o ryw fath o werslyfr damcaniaethol gweledol.

Cyfansoddiad ar hen raddfa

Gweler y fâs isod. Wedi'i ddarganfod ar raddfa hynafol yr Aifft, mae'r cyfansoddiad hwn yn ddiddorol oherwydd ei fod yn cynnwys sawl haen o wybodaeth ddefnyddiol wedi'i chuddio o lygaid yr anghyfarwydd. Mae'r pedwar pyramid yn y canol yn dystiolaeth uniongyrchol o fodolaeth cyfadeiladau pyramidaidd yn y cyfnod cynhanesyddol. Mae pyramidiau, anifeiliaid, adar a bodau dynol yn cael eu gosod ar linellau tonnog, gan symboleiddio'r syniad bod y Ddaear a dŵr yn ffynonellau egni.

Desing fâs seramig hynafol

Mae'r llinellau tonnog ar i fyny yn aflonyddwch daearegol sydd, fel pe bai'r camlesi, wedi dod â llif egni'r ddaear i'r wyneb. Mae'r cyfansoddiad yn ei gyfanrwydd yn egluro bod "ffurfiannau" y Ddaear yn ffynhonnell egni i adar, anifeiliaid, bodau dynol a phyramidiau. Mae setiau o bedair llinell siâp S byr uwchben bodau dynol a phyramidiau yn llifau egni sy'n llifo o'r Ddaear a thrwy flaenau'r pyramidiau i fyny i'r awyr, ac fe'u cynrychiolir gan sawl rhes o linellau tonnog sy'n nodi ei fod yn faes ynni.

Dolmeny

Mae uniondeb y wybodaeth hon a lledaeniad eang un iaith o symbolau mewn hynafiaeth ddwfn yn dangos y symbolau a geir ar y waliau dolmenů o arfordir y Môr Du i fynyddoedd y Cawcasws Gorllewinol ac Iwerddon.

Roedd y testunau sy'n cyd-fynd â'r symbol hwn yn siarad am yr arferion (prosesau) a oedd yn cysylltu'r bod dynol â "ffynhonnell egni bywyd", tra bod y strwythurau y gosodwyd y symbol arnynt yn gweithredu fel chwyddseinyddion yr egni hwnnw. Defnyddiwyd y strwythurau cyseiniol hyn ar gyfer:

- trosglwyddo llif egni (gwybodaeth) dros bellter,

- adfer rhythmau bio-ynni'r organeb trwy eu cydamseru â'r ffrydiau egni sy'n codi o ddyfnderoedd y Ddaear. Dyna pam ein bod ni'n dod ar draws fersiynau fertigol o bictogram ar rai dolmensau sy'n symbol o'r cynnydd mewn egni sy'n dod o'r Ddaear.

Pan fyddwn yn siarad am egni, elfen hanfodol y greadigaeth, y mae'r holl ffurfiau bywyd amrywiol yn dod i'r amlwg ohoni, ar ddechrau'r mileniwm newydd gallwn ddeall yr hyn sydd y tu ôl i'r geiriau hyn. Am ganrifoedd, arhosodd y wybodaeth hynafol hon yn anhygyrch i ddynoliaeth, gan ddod yn ôl i noson anwybodaeth, fel yr oedd yn amser Aristotle. Fwy na 5 000 flynyddoedd cyn i Thales ymweld â’r Aifft, roedd gan offeiriaid wybodaeth fanwl gywir o’r gwyddorau naturiol - a dim ond agwedd afradlon ac ddryslyd cynrychiolwyr gwyddoniaeth a oedd yn dal yn anfodlon cydnabod y “rhagflaenwyr” hynny a rwystrodd astudio a chanfyddiad y dystiolaeth a adawsant ni ynddo cerrig o ddiwylliant hynafol yr Aifft, fel mynegiant o wybodaeth a dulliau gwyddonol, yn enwedig ym maes meddygaeth a pharapsycholeg.

Mae'r wybodaeth a'r dull hwn o leiaf ar ein lefel gymharol ac mewn sawl achos mae'n mynd ymhell y tu hwnt i'r hyn y mae ein gwareiddiad wedi'i gyflawni hyd yn hyn.

Dolmen ar Afon Zhane yn y Cawcasws Gorllewinol.

Casgliad

Felly gellid cywiro pennawd y testun o Lyfr y Ddaear y soniwyd amdano uchod o leiaf - Yr Un Sy'n Cuddio (Amser) Personoliad y Cloc Ynni. Nid yr hyn yr ydym wedi'i amlinellu uchod yw'r unig enghraifft sy'n dangos dull gwyddonol iawn o ddeall a disgrifio'r byd yn ddigonol. Dyma un o'r nifer o resymau difrifol pam y dylid edrych yn agosach ar destunau hŷn, oherwydd gallant gynnwys gwybodaeth amhrisiadwy i ni.

Darn o'r llyfr Earth, Rhan A, golygfa 7 o angladd Ramses VI yn Nyffryn y Brenhinoedd

Gwahoddiad

Gallwch ddysgu mwy am y pynciau hyn yn darlith 23.11.2019 - 24.11.2019 yn Brno (mwy o wybodaeth yn https://energyoflife.cz/valery-uvarov-v-brne/ble Valery Uvarov bydd ef / hi yn ymweld ac yn darparu ei wybodaeth a gafwyd trwy gydol ei ymarfer.

Pynciau'r seminar yn Brno:

  • Sut i gael cyseiniant gyda ffynhonnell pŵer gyffredinol.
  • Cylchoedd biolegol ac egnïol bodau dynol.
  • Sut i Ddefnyddio Horus Wands
  • Y ffordd gywir ac effeithiol i adfer rhythmau bio-ynni'r corff;
  • Sut i lanhau ein corff o slag ac egni negyddol yn effeithiol.
  • Sut i arbed, cronni a chasglu egni ar gyfer trawsnewid iechyd a ysbrydol.
  • Sut i gyfrifo cylch bio-ynni blynyddol unigol.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb