Pam nad yw plant Affricanaidd yn crio

12210468x 24. 05. 2013 Darllenydd 1

Fe'i geni ac fe'i magwyd yn Kenya a Cote d'Ivoire. Rydw i wedi byw ym Mhrydain ers pymtheg mlynedd. Ond rwyf bob amser yn gwybod fy mod am i'm plant (pan fyddaf fi) ddod â nhw adref yn Kenya. Ac ie, tybiaf y byddai gen i blant. Rydw i'n fenyw fodern Affricanaidd gyda dau ddiploma prifysgol, pedwerydd cenhedlaeth o ferched cyflogedig yn y teulu - ond rwy'n fenyw Affricanaidd nodweddiadol pan ddaw i blant. Mae gennym yr argyhoeddiad o hyd nad ydyn ni'n gyfan gwbl hebddynt; mae plant yn fendith a fyddai'n ffôl i'w wrthod. Nid yw'n ymddangos i ymosod ar unrhyw un.

Fe wnes i feichiog ym Mhrydain. Roedd yr awydd i roi genedigaeth gartref mor gryf fy mod yn gwerthu fy ymarfer yn ystod misoedd 5, wedi sefydlu busnes newydd a'i symud. Fel y rhan fwyaf o'r mamau beichiog ym Mhrydain, rwyf wedi darllen y llyfrau am blant a magu plant. (Yn ddiweddarach dywedodd fy nain nad yw babanod yn darllen y llyfrau a beth i'w wneud yw "darllen" eu babi.) Rwy'n darllen dro ar ôl tro bod plant Affricanaidd yn gwenu llai nag Ewropeaid. Roeddwn yn chwilfrydig pam.

Pan ddychwelais i Affrica, fe wnes i wylio mamau a phlant. Roedden nhw ym mhobman heblaw am y lleiaf o fewn chwe wythnos, yr oeddech yn bennaf gartref. Y peth cyntaf yr wyf yn sylwi oedd, er gwaethaf eu cynhwysiant, mewn gwirionedd mae'n anodd iawn i "weld" y babi Kenya. Maent fel arfer yn cael eu lapio'n rhyfeddol na'u mam (weithiau tad) yn eu rhoi iddynt eu hunain. Mae planhigyn mawr yn cael ei ddiogelu rhag y tywydd hyd yn oed yn blant bach sydd ynghlwm wrth gefn y cefn. Rydych chi'n ffodus i edrych ar eich llaw neu'ch coes, heb sôn am eich trwyn neu'ch llygad. Mae'r pecynnu yn fath o fwynhad o'r groth. Mae babanod yn edrych yn llythrennol ar bwysau'r byd cyfagos y maent yn mynd i mewn. Y peth arall yr wyf yn ei wylio oedd perthynas diwylliannol. Ym Mhrydain, roedd babanod i fod i griw. Yn Kenya, roedd yn gwbl groes. Ni ddisgwylir i blant griw. Pan fyddant yn crio, mae'n rhaid i rywbeth fod yn hynod o anghywir; mae angen ei datrys ar unwaith. Crynodd fy nghwaer yng nghyfraith Lloegr fel hyn: "Yma, nid yw pobl mewn gwirionedd yn hoffi clywed crio plant, yn iawn?"

Fe wnaeth pawb wneud mwy o synnwyr pan roddais geni i nain i ddod allan o'r pentref. Mewn gwirionedd, roedd fy nhad yn crio cryn dipyn. Angry ac yn flinedig Rwy'n anghofio popeth yr wyf yn ei ddarllen ac yn gwisgo. Ond ar gyfer fy nain roedd yr ateb yn unig: "Nyonyo" (koj ji). Dyna oedd ei hateb i bob beep. Weithiau roedd yn diaper wlyb, neu fe'i gosodais i lawr neu roedd angen i mi frysio, ond roedd hi eisiau bod ar ei fron - boed hi'n bwyta neu'n edrych am bleser. Rydw i wedi bod yn gwisgo'r rhan fwyaf o'r amser ac yn cysgu gyda'i gilydd, felly dim ond estyniad naturiol o'r hyn yr ydym wedi'i wneud.

Yn olaf, deallais gyfrinach enwog ystafell gyffrous plant Affricanaidd. Roedd yn gyfuniad o anghenion bodlon, a oedd yn gofyn am anghofio cyfanswm yr hyn a ddylai fod a ffocws ar yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd. Y canlyniad oedd bod fy mhlentyn yn bwydo llawer; yn llawer mwy aml nag yr wyf erioed wedi darllen o'r llyfrau ac o leiaf bum gwaith yn fwy nag a argymhellwyd gan rai rhaglenni llymach.
Tua phedwar mis, pan ddechreuodd mamau mwyaf trefol i gyflwyno bwyd solet gan ein cynghorwyd fy merch dychwelyd i'r dull newydd-anedig ac yn mynnu bwydo ar y fron bob awr, yr wyf yn hollol sioc. Yn ystod y misoedd blaenorol, sef yr amser rhwng feedings ymestyn yn araf, yr wyf yn hyd yn oed yn dechrau derbyn cleifion, weithiau heb i mi ukapávalo llaeth neu dorri ar draws fi dcerčina nani fy sylw ei fod am ddiod bach.

Roedd y rhan fwyaf o'r mamau yn y grŵp a es i eisoes wedi poteli eu plant ar gyfer reis, a dywedodd yr holl arbenigwyr a oedd yn gorfod gwneud gyda'n plant - meddygon, a hyd yn oed yn drylwyr, ei fod yn iawn. Mae angen i ferched hyd yn oed orffwys. Roeddem wrth ein bodd ein bod ni wedi gwneud perfformiad godidog pan oeddwn ni'n unig ar fwynau 4 ar y fron ac wedi ein sicrhau y byddai'r plant yn iawn. Nid oedd rhywbeth yn fy ffitio, ac er fy mod yn ceisio cymysgu'r pawpaw (y ffrwythau a ddefnyddiwyd yn draddodiadol yn Kenya pan oedd yn diflannu) gyda'r llaeth uchelgeisiol ac yn cynnig cymysgedd o fy merch, gwrthododd hi. Felly galwais fy nain. Mae hi'n chwerthin, yn gofyn i mi a ydw i'n darllen llyfrau eto. Yna, esboniodd imi fod bwydo o'r fron i gyd ond yn syml. "Bydd hi'n dweud wrthych pryd mae hi'n barod i fwyta bwyd a'i chorff."
"Beth ydw i'n i mi ei wneud erbyn hynny?" Gofynnais yn eiddgar.
"Gwnewch yr hyn yr ydych chi wedi bod i fyny, fuck".

Felly fy mywyd eto arafu. Er bod llawer o fy cyfoedion yn edrych ymlaen at ers i mi fwydo reis adar dŵr a chyflwyno bwydydd eraill yn raddol, eu plant hwy yn cysgu, deffro'r Roeddwn gyda fy merch yn y nos bob awr neu ddwy ac eglurodd y dydd i gleifion fod gyda fy ddychwelyd i'r gwaith nid yw'n dod allan yn eithaf fel y cynlluniwyd.

Yn fuan daeth yn gyngor anffurfiol i famau trefol eraill yn anfwriadol. Trosglwyddo i fy rhif ffôn ac yr wyf yn aml yn clywed yn ystod bwydo ar y fron ei hun i ateb y ffôn, "Ie, dim ond iddo / iddi barhau i fwydo ar y fron." Ie, hyd yn oed os ydych ond yn cael eu bwydo. Ie, efallai na allwch chi hyd yn oed newid eich pyjamas. Oes, mae'n rhaid i chi dal i fwyta a yfed fel ceffyl. Na, yr wyf yn debyg na fyddai fod yn amser da i ddychwelyd i'r gwaith, os gallwch chi fforddio peidio i fynd "Ac yn olaf, mae gen i fam yn sicr:".. Yn raddol bydd yn haws "Dyna datganiad diwethaf oedd gan fy rhan yn fynegiant o obaith, oherwydd i mi fod ar y pryd yno nid oedd yn haws.

Tua wythnos cyn fy merch oedd 5 mis, aethom i Brydain am briodas a hefyd i'w chyflwyno i berthnasau a ffrindiau. Gan fod gennyf ychydig o ddyletswyddau eraill, nid oedd gen i drafferth cadw ei chynllun bwydo. Er gwaethaf holl edrychiadau embaras llawer o ddieithriaid, pan oeddwn yn nyrsio fy merch mewn mannau cyhoeddus, ni allaf ddefnyddio ystafelloedd cyhoeddus ar gyfer bwydo ar y fron oherwydd eu bod yn gysylltiedig yn bennaf â thoiledau.

Dywedodd y bobl yr oeddwn yn eistedd wrth y bwrdd priodas, "Mae gen ti fabi hapus - ond mae hi'n aml yn yfed llawer." Roeddwn i'n dawel. Ac ychwanegodd wraig arall: "Ond rwy'n darllen rhywle nad yw plant Affricanaidd yn crio'n fawr iawn." Ni allaf helpu i chwerthin.

Cyngor doeth fy nain:

 1. Cynigwch fron bob tro mae'r babi yn aflonydd, hyd yn oed os ydych chi newydd eu bwydo o'r blaen.
 2. Spi gyda hi. Yn aml, gallwch gynnig eich bronnau cyn i'r babi deffro a bydd yn caniatáu iddo gysgu eto'n gyflymach, a byddwch yn fwy ymlacio.
 3. Peidiwch â photel o ddŵr yn eich llaw bob amser i yfed a chael digon o laeth.
 4. Mae bwydo ar y fron yn deall eich prif dasg (yn enwedig mewn cyfnodau o gyflymu twf sydyn) ac yn caniatáu i bobl o'ch cwmpas wneud cymaint â phosib i chi. Ychydig iawn o bethau na allant aros amdanynt.
 5. Darllenwch eich babi, nid llyfrau. Nid yw bwydo ar y fron yn syml - mae'n mynd i fyny ac i lawr ac weithiau mewn cylchoedd. Anghenion eich plentyn yw'r arbenigwr mwyaf.

J. Claire K. Niall

Erthyglau tebyg

Sylwadau 12 ar "Pam nad yw plant Affricanaidd yn crio"

 • jablon yn dweud:

  Daw'r erthygl yn gwbl hurt "a dim byd. - mae'r darn arian yn noeth. Mae mam Ewropeaidd arferol hefyd yn sugno ac nid yw'n gwneud unrhyw gasgliadau "arwrol". Ar wahân, nid oes gan Ewrop reolaidd gynorthwyydd i'w rhybuddio i heintio'r plentyn. Rwy'n deall pe bai rhywun yn rhoi genedigaeth gan yr adran Cesaraidd, nid oes ganddi laeth, ond mae'n dal i fod yn ganran fechan o'i rhieni.

 • Looper yn dweud:

  Sut mae mamau'n weddill - yn ofnadwy.
  Mae angen gweddill ar bobl heddiw, ond mae'r gweddill y mae ei angen ar bobl yn gorffwys meddyliol - mae ein hymennydd yn cael ei orlwytho ac mae angen gorffwys, nid bust.

 • jana yn dweud:

  Roeddwn wedi cael fy mywyd ar y fron am flwyddyn a thros amser, ond am y rheswm rwy'n stopio nid oherwydd nad oedd gen i laeth, ond bu'n rhaid i mi weithio. Rwy'n byw yn Lloegr ac mae fy absenoldeb mamolaeth dim ond blwyddyn ers i mi ddechrau mynychu 2 wythnos cyn ei eni! Nid oedd yn 3 x syml y noson i gyfeirio a bwydo ar y fron a bore yn 6.00 i fynd i'r gwaith
  Wel, rwy'n credu fy mod wedi rhoi'r berwska yr hyn y gallwn yn yr ystod o bosibiliadau

 • Monika yn dweud:

  Rwyf hefyd wedi sugno ferch ofn i 4 o flynyddoedd. Er Roeddwn ychydig yn poeni nad oedd i mi yn "dibynnol", ond gallaf ddweud bod heddiw (ei bod yn 24let) ei fod yn iach, hyderus, a hunan ferch ifanc ac mae gennym berthynas iawn 'n glws. Yn union fel y mae rhywun wedi ysgrifennu yma ... ... o eiliadau o agosrwydd, cariad ... mae hynny'n annerbyniol. Hyd yn oed heddiw, merch laughingly yn cofio sut mae hi'n sgramblo ar y Stablau a'r crys pryd bynnag a lle bynnag y mae'n napadlo.Jsem eithaf swil, ond ni all ddeall sut mae pobl yn Divat cyhoeddus sioc i famau nyrsio. Dyma'r ffurf fwyaf naturiol o "feed" felly pam ymddwyn mor rhagrithiol?

 • C. yn dweud:

  Felly i mi, cyngor - mae Koj - mewn cysylltiad â'r ffaith nad yw'r babi yn crio, yn ddiwerth. Byddai'r un bach yn hytrach crio mwy. Mae wedi bod yn anhygoel ers bwydo ar y fron. Wedi ei lyncu'n wael, roedd hi'n llyncu llawer o aer, roedd ganddo bol sensitif. Roedd hi'n gallu teithio sawl gwaith ar ôl bwydo ar y fron (hyd yn oed ar ôl sawl awr).
  Yn ogystal, byddai cymysgu'r llaeth heb ei goginio a newydd yn sicr yn golygu bod ei bol yn fwy hurt, felly ni all y cyngor hwn fod i bawb.
  I mi, mae'n ddoniol braidd, gan mai llai o fwydo ar y fron yw'r lleiaf crio. Er gwaethaf y ffaith nad oedd angen bwydo ar y fron ac roedd yn gyffrous am y diet newydd. Hyd yn oed pe bawn i'n rhoi'r gorau i fwydo ar y fron mewn hanner blwyddyn, ni fyddai hi'n poeni pe bai'n :)

 • Tina yn dweud:

  Tybed a yw blynyddoedd 3 yn unig yn nyrsio neu'n bwydo?

 • Viky yn dweud:

  Roedd yn rhaid i mi wenu dros yr erthygl ... ym mis Medi 2014 Rwy'n rhoi'r gorau i'm trydydd plentyn. Roeddent yn 3 ers blynyddoedd ac yn mynd i feithrinfa. Mae dau blentyn hŷn hefyd wedi bod yn bwydo ar y fron am hyd at dair blynedd. Mae cyngor y fam yn wir, yr wyf yn ychwanegu fy sylwadau: Er bod ein cyfoedion wedi dioddef o gymhlethdod neu dymheredd uchel ar ôl brechiadau gorfodol, rydym wedi "dioddef" bwydo ar y fron yn fwy aml. Rwy'n credu nad oedd llaeth, ond y cyswllt. Ac un peth arall - ers fy ieuenctid, rwyf wedi dioddef mudolyn difrifol nad ydynt wedi darganfod gwellhad ar gyfer niwroleg. Yn ystod beichiogrwydd a bwydo ar y fron roedd yn wych. Felly - darllenwch eich plentyn a darllenwch eich hun.

 • Míša yn dweud:

  Hi Vando ydych chi'n dda iawn! rhyfeddod ....
  A sut wnaethoch chi ei wneud pan fydd eich bronnau'n cwympo? Neu a wnaeth hi brifo chi?
  Diolch ichi

  • Looper yn dweud:

   Mae bronnau'n cael eu niweidio pan fyddant yn cael eu dywallt, ond cânt eu tywallt pan na fyddant yn disgyn - dim?

  • Looper yn dweud:

   Rhaid i'r babi gael ei nyrsio hyd yn oed yn y nos gan nad oes cylch beic 24 yr awr ond mae ganddi gylch byrrach. Yn y nos, maent yn aml yn deffro, ac i'r gwrthwyneb, maent yn cysgu yn y dydd - nid yw'n anhwylder, ond dim ond y byddai'r plentyn yn addas ar gyfer planed a fyddai'n llawer o ddyddiau a nosweithiau byrrach.
   Mae dyddiau a noson y ddaear yn rhy hir.

   Os bydd y fam yn penderfynu peidio â bwydo ar y fron yn y nos - mae hi'n ei niweidio ei hun oherwydd bod ganddi fron poenus - ac mae'r babi yn newynog yn y nos.

 • vala karolyi yn dweud:

  bravo, Bravo, Bravo! union fel y dylwn i gael a byddaf yn gwneud fy dcerou.kojila wyf let.do blynyddoedd 4 2, ond eiliadau untimni mor brydferth weithiau'n flinedig pob hodinu.bylo, rydym wedi mwynhau y lot obe.divali rydym yn ei wneud llygaid a chyfleu tan hardd! y cariad, diolchgarwch a pharch yn llygaid fy merch fach usnuti.byla yn, Dwi erioed wedi gweld mewn unrhyw dospeleho.dnes yn dite Jake znam.a mwyaf cyson a nejsebevedomejsi 8.a i mi bawb condemnio. odsuzovali.rikali beirniadu ac fy mod blazen.a roeddwn i'n gwybod bod rhaid i chi ddilyn anghenion eich plentyn ac nid araith difeddwl o ddieithriaid nad oedd Laura yn gwybod ac nid oedd yn gwybod faint oedd ganddo stesti.jenom STEC i ddim ond fod gyda mamou.vubec nid sâl yn gwenu bob tro, yn hyderus, yn angori, ac yn deilwng iawn o moms-ar chytra.takze yn dweud eich calon eich hun beth sy'n dda ar gyfer eich dite.je sef byth cysylltu â'r cariad all-isel eraill!

Ad a Ateb