Gwrth cenhedlu naturiol. Y cyngor gan hen Indiaid Tseineaidd a Doeth

14685x 23. 02. 2017 Darllenydd 1

Os oes gennych bartner sy'n methu neu'n anfodlon trin diwrnodau ffrwythlon eich menyw, mae wrth gwrs, wrth gwrs, atal cenhedlu eraill mewn ffurf naturiol. Roedd hyd yn oed ein neiniau a'u neiniau na wnaethon nhw gymryd y "bilsen" yn gwybod bod yna berlysiau, yn eithaf dibynadwy yn atal ffrwythlondeb. Fodd bynnag, nid oedd rhai perlysiau, sydd ar gael yn gyffredin heddiw, wrth gwrs yn gwybod, er eu bod yn gwybod eu cymheiriaid "egsotig": enghraifft yw Nimba (neem) India.

Nimba Indiaidd

Hynny yw, yn ôl llawer o ddefnyddwyr effaith atal cenhedlu dibynadwy a'i effaith ar ffrwythlondeb mor fawr fel na ddylid ei defnyddio yn ystod beichiogrwydd oherwydd gall achosi erthyliad naturiol. Ar ben hynny, mae'n iach iawn, yn gweithredu fel gwrthfiotig naturiol a antimykotikum.V India, fodd bynnag, gan ei gymryd fel atal cenhedlu yn bennaf gan ddynion - a oedd yn ymddangos i Bohemia, ni allwn adael i yn unig breuddwydio.

Mae yna lawer o ddulliau tebyg. Yn hanesyddol diddorol yn angenrheidiol pomgranad ac yn dda iawn profi yn y "foronen gwyllt" (moron gwyllt, Daucus carota), y gellir eu cymhwyso yn y ffurf trwyth, neu hadau cnoi syml. Yn siomedig, ond mae defnyddwyr yn gwerthfawrogi ei effeithiau.

Rydym yn byw ar adeg pan mae'n eithaf cyffredin i fenyw gael rhywfaint o broblem iechyd neu esthetig, neu dim ond "dim ond felly" i gael "pils"- atal cenhedlu hormonaidd cemegol. Nid yw hyn, wrth gwrs, yn datrys y problemau iechyd. I'r gwrthwyneb, mae'n cynhyrchu (hyd yn oed mewn merched iach) broblemau mwy a mwy difrifol. Yn anffodus, mae'r rhestr o "sgîl-effeithiau annymunol" hefyd yn angheuol - marwolaeth. Mae sawl ffordd naturiol o gynllunio teulu heb gemeg yn ddibynadwy iawn.

Ychydig iawn o bobl fyddai'n trosglwyddo'r allweddi i'r stryd o'r tŷ neu'r allweddi car yn unig oherwydd bod y person yn ei sicrhau y bydd yn trin ei eiddo yn well a'i wneud yn fwy cyfforddus iddo. Yn dal i fod, mae rhywbeth tebyg iawn ar raddfa fras o'n cwmpas yn gyffredin. Mae dros ddwy filiwn o ferched yn y Weriniaeth Tsiec sy'n barod i basio "rheolaeth bell" oddi wrth eu cyrff i "berchnogion allweddol" - y rhai sy'n cynhyrchu ffurfiau atal cenhedlu hormonol a diwydiannol eraill. Yn aml, nid ydynt yn gwybod eu bod yn gwneud yr hyn y maent yn ei wneud mewn gwirionedd oherwydd eu bod yn byw mewn rhith a gynhelir yn artiffisial nad oes dewis arall.

Merch neu gaethweision?

Ychydig iawn o fenywod bach fyddai'n cytuno i atal rhywun rhag atal ei curiad calon a'i fwydo i gylchrediad gwaed allanol i wneud ei chalon yn llai diflas. Ar yr un pryd, mae gan lawer ohonom yr un modd i dawelwch y swyddogaeth fiolegol sylfaenol sydd mor naturiol a naturiol i ni fel y glasoed: rhythm cynhenid ​​menyw. Trwy "ddefnyddio" atal cenhedlu cemegol, mae gan ferched hyn a elwir yn "rhyddhau" - eu hunain.

Roedd hyd yn oed ein neiniau a'u neiniau na wnaethon nhw gymryd y "bilsen" yn gwybod bod yna berlysiau, yn eithaf dibynadwy yn atal ffrwythlondeb.

A dweud y gwir, rydym yn dod i sefyllfa hurt lle y ffrwythlondeb menyw tybiedig "peryglus" ar gyfer un partner. Nid yw menywod sy'n cymryd atal cenhedlu geneuol yn eu hunain yn gwybod yn iawn fod o leiaf unwaith myfyrio ar y pwnc: "Os wyf yn plannu pils hynny, fyddwch chi ddim am i mi gael unrhyw beth."

Mae'r rhai mewn gwirionedd yn gyfanswm y dirywiad y berthynas rhwng dau berson. Yn ddiweddar wedi cael ei weld fel undeb sanctaidd o ddau gorff a eneidiau, lle bywyd newydd yn dod i'r amlwg. ton creulon anffyddiaeth, sy'n llifogydd ein civlizaci - ac chlodfori gan y ffordd, gan ganiatáu y don gyfredol o fudo - o gariad a bywyd newydd a wnaed yn "techneg". Fodd bynnag, mae'n anodd deall bod yna cyplau Catholig uchylující i atal cenhedlu hormonaidd "da" ... ond mae hynny'n am erthygl arall.

Atal cenhedlu - risg iechyd di-feth

Hyd yn oed pe baem ni wedi esgeuluso'r canlyniadau seicolegol ac ysbrydol sy'n deillio o atal cenhedlu'r cylch atal cenhedlu hormonaidd, mae'n sicr nad yw'n bosibl esgeuluso'r cwestiwn iechyd. Ac yma rydym ni'n gwbl gyhoeddedig gan propaganda'r cyfryngau o'r diwydiant fferyllol. Felly ychydig iawn o bobl sy'n cymryd o ddifrif bod y "bilsen" dim ond dweud, yn beryglus iawn. Mae nifer gynyddol o ferched yn dal i gymryd gwrthceptifau hormonaidd gyda thrombosis gwyllt, a allai eu lladd hyd yn oed yn waeth.

Nid yw'n gyd-ddigwyddiad: y Tsieciaid oherwydd gall meddygon "frolio" cyfradd uchel o hyn a elwir yn Leiden treiglad sy'n achosi newidiadau yn y gwaed yn ceulo:. siarad tua phump i ddeg y cant o ferched sy'n dioddef o amrywiad genetig hwn. Yn aml heb wybod hynny - er y dylai arholiad trylwyr fod yn gyflwr awtomatig o bresgripsiwn "hormon". Ni fwynheir effeithiau negyddol eraill atal cenhedlu hefyd: strôc, afiechyd yr afu, meigryn, iselder ysbryd neu fethiant imiwnedd. Ac felly gallem fynd ymlaen am amser hir.

Yn anffodus, mae ymagwedd nodweddiadol at feddyginiaeth gyfredol, yn bennaf, yn fwy na dim ond yn gwifro'r llaw ac yn sicrhau ei bod mewn perygl bach mewn gwirionedd. Wrth gwrs, ni fydd menyw bellach yn ddadl dda nes ei bod hi'n hwyr ac yn sâl.

Un anffrwythlondeb a llid parhaol, os gwelwch yn dda

Fodd bynnag, hyd yn oed heb ddefnyddwyr hormonau, gall y "pilsen" lifogydd yn iawn. Mewn llawer o achosion, ar ôl defnydd hirdymor, ni fydd y cylch beichiog naturiol yn dechrau mwyach. Yna mae "dadebru" gyda hormonau artiffisial eraill sy'n ymwneud â bod mor fach â electroshocks neu ffrwythloni artiffisial. Mae'r canlyniad yn fenyw "tanned", sâl, a phlentyn sydd â baich iechyd gweddus ar y cychwyn.

Beth yw'r uffern? Mae gynecolegwyr yn cynnig "ateb" - er enghraifft, ar gyfer y menywod hynny sydd, am wahanol resymau, hefyd yn ofni rhagnodi pils - corff intrauterine. Ond nid dyma'r ateb mewn gwirionedd. Dim ond yn ymddangos. Er nad oes ganddo rai problemau "pils", mae'n dal i fod yn gamgymeriad yn ddiogel. Ystyriwyd yn bell bod "yn unig" yn atal nythu'r wy wedi'i wrteithio yn y groth.

Ond mae ymchwil bellach wedi datgelu nad yw popeth yn syml. Heddiw, gwyddom fod corff tramor yn bennaf yn efelychu llid cyson mewn groth merch. Yna mae'r celloedd gwaed gwyn yn dinistrio'r sberm ac felly'n cyfrannu at yr effaith atal cenhedlu. Nid yw'n beth mor wych ag y gallai ymddangos: cymhlethdodau yw'r llid gwirioneddol. Ac mae'r beic benywaidd hefyd allan o wasanaeth yma. Mewn geiriau eraill, nid oes llawer i'w wneud. Ond beth arall i'w wneud?

Mae anecdote buddy yn dweud mai'r gorau yw gweithio ac astudio - nid cyn neu ar ôl, ond yn lle hynny. Ond beth sydd i'w wneud gan fenyw sydd ddim eisiau neu yn methu â chymryd hormonau ac eisiau cael bywyd partner llawn, i fod yn iach a sicrhau nad oes ganddi blant nes ei bod hi'n barod iawn iddi?

Diwrnodau diogelwch a ffrwythlon

Mae'r ateb ychydig yn ofnadwy ar yr olwg gyntaf - i'r rhai sy'n dod o gefnfyrddau artiffisial sy'n ymddangos yn ddiogel o "world after a pill": nid oes sicrwydd. Eto, mae'r dulliau o ddarbwyllo'r plentyn sydd ei angen yn unig yn bodoli - er eu bod yn aml yn cynnwys "gwaith ac astudio". Ond nid pawb a rhai ddim llawer.

Un opsiwn diddorol yw, er enghraifft, amrywiadau o fesurau tymheredd y corff (dyddiau) neu ddyddiadau ffrwythlondeb. Gwnaed y rhain yn Slofacia, er enghraifft, gan y Dr. Jonah. O'r dyddiad geni, gall hi gyfrifo nid yn unig diwrnodau ffrwythlon ac anffrwythlon, ond hyd yn oed diwrnodau da ar gyfer beichiogrwydd di-dor ac enedigaeth plentyn iach. A hyd yn oed rhyw rhywun posibl.

Dull tebyg yw dibynnu ar yr amser pan fo'r "lleuad gwag" ("Moon of course") yn Saesneg yn unig. Mae'n debyg i rai llinellau, ond mae'n ddull syml a syml ac yn boblogaidd iawn i'r gorllewin o'n ffiniau. Mae hyd yn oed apps ar ffonau smart megis iLuna sy'n gwylio pan fydd Luna "allan" ac felly gallwch chi wneud unrhyw beth nad ydych am ddod â chanlyniad "ffrwythlon" arall. Mae menywod sydd wedi cael eu harwain gan gyfrifiadau tebyg am flynyddoedd ac mae ganddynt briodas iach a gweithiol a chymaint o blant ag y dymunant.

Cyfrifiaduron i fenywod

Posibilrwydd arall yw trosglwyddo'r rinsin i'w corff ac i gyfeirio eu hunain wrth benderfynu ar y cyfnodau ffrwythlon ac anffrwyth yn ôl iddo. Nid dim ond mesuriad hir (ac nid eithaf dibynadwy) o'r tymheredd sylfaenol yw: Mae, er enghraifft, cyfrifiaduron sy'n cael eu mewnforio i'r farchnad Tsiec, sy'n symleiddio'r "prostocvik" cyfan. Mae'n mesur tymheredd y corff yn y geg ac mae eu dibynadwyedd yn 99,8%, sef nifer sy'n gallu cystadlu'n feirniadol â'r "morthwyl cenhedlu" hormonaidd. Ac mae sgîl-effeithiau yn ôl y sero. Felly - ar wahân i un: mae menyw iach ychydig ddyddiau yn y mis yn ffrwythlon. Rhaid iddo gyfrif arno a'i drefnu yn unol â hynny.

Atal cenhedlu o'r ardd

Os oes gennych bartner sy'n methu neu'n amharod i gymryd ar y dyddiau ffrwythlon o gyfrif merch, wrth gwrs, yn bosibiliadau eraill. Mae hyd yn oed ein neiniau a'u neiniau nad oedd yn cymryd "y bilsen," i wybod bod yna perlysiau, yn deg ddibynadwy atal ffrwythlondeb. Mae rhai perlysiau heddiw ar gael yn gyffredin, ond yn amlwg nid oeddent yn gwybod, er bod yn sicr yn gwybod eu "egsotig" cymheiriaid: enghraifft yw'r Nimba Indiaidd (neem).

Mae hyn yn cynnwys llawer o atal cenhedlu, ac mae ei effaith ar ffrwythlondeb mor wych na ddylid ei ddefnyddio yn ystod beichiogrwydd, gan y gallai achosi erthyliad. Yn ogystal, mae'n iach iawn, mae'n gweithredu fel gwrthfiotig naturiol ac antimycotig. Yn India, fodd bynnag, roeddent yn ei ddefnyddio fel gwrthgryptifau yn bennaf gan ddynion - rhywbeth y gallem fod yn gallu ei ddychmygu yn Bohemia.

Mae yna lawer o ddulliau tebyg. Yn hanesyddol diddorol yn angenrheidiol pomgranad ac yn dda iawn profi yn y "foronen gwyllt" (moron gwyllt, Daucus carota), y gellir eu cymhwyso yn y ffurf trwyth, neu hadau cnoi syml. Yn siomedig, ond mae defnyddwyr yn gwerthfawrogi ei effeithiau.

Mae problem y rhan fwyaf o berlysiau, fodd bynnag, ychydig yn debyg i gorff corff anhyblyg. Nid yw'r mwyafrif o'r rhain yn atal ffrwythloni, ond yn hytrach nythu wyau wedi'u ffrwythloni eisoes yn y gwter. Mae'r effaith hon, sef hormon atal cenhedlu i raddau helaeth, o dro i dro, yn gyfartal ag erthyliad. Felly eto: Hyd yn oed os ydym yn anwybyddu dimensiwn ysbrydol y fath lofruddiaeth "dawel", mae'n fater a ydym am wneud y fath beth yn union fel nad yw'r partner yn "ddiflasu" am ychydig ddyddiau y mis.

Ymarferiad Iachawdwriaeth?

Fodd bynnag, mae ateb i "broblem" ffrwythlondeb benywaidd, nad yw'n cynnwys cwestiynau tebyg. Yn ogystal, mae'n iach iawn, mae'n dod â hirhoedledd a mwy o fwynhad o gariad i'r ddau bartner. Mae araith yn ymwneud ag ymarferion taoist o egni rhywiol. Gallai'r rhai a ollyngodd atal cenhedlu confensiynol, boed am eu bod am feichiog neu fel arall, yn ei ddiogelu'n ddiogel.

Nid yn unig yw "y pethau". "Rhywiol kung-fu" heals rhai sydd ei ymarfer o glefydau bod yr ardaloedd dan sylw hollol amherthnasol: meigryn ac osteoporosis yn unig y cyntaf mewn rhestr hir. Gan ddefnyddio ymarferion, er enghraifft, gall menyw gymharu seiclo, dechreuodd ffrwythlondeb neu gywiro problemau mewn menopos - popeth beth "Western" meddygaeth yn rhoi fel paratoadau hormonaidd sydd o leiaf mor beryglus fel "bilsen gwrth-babi".

Fodd bynnag, nid oes gan feistri a meistri'r ddisgyblaeth hon y broblem o "ufuddio" a "diffodd" o (neu ejaculation) os ydynt mewn gwirionedd ei angen. Mae Meistr Mantak Chia, sydd wedi ysgrifennu nifer o gyhoeddiadau gyda'i wraig ar y pwnc hwn, yn meddu ar un plentyn mewn bywyd rhywiol cyfoethog ac iechyd haearn ac mae'n brawf bod ei arfer yn gweithio.

Y cynhwysyn pwysicaf

Ond nid ymarfer corff i bawb yw hwn. Yn anad dim, mae'n rhaid eu hymarfer, ac mae hynny'n cymryd amser a phenderfyniad. Hyd yn oed os nad ydych chi'n dysgu "rheoli" pob switshis hormonaidd, o leiaf byddwch yn sicr yn cael mwy o wybodaeth am eich corff eich hun.

Sydd efallai yn union beth mae'r "mater ffrwythlondeb" teithiau cerdded. Pídila Roeddwn i yn America ymhlith y gwragedd llwythau Indiaid Plains, sut y mae'n bosibl, unwaith cael gyda chyplau Indiaidd mewn bywyd rhywiol gwbl normal o hyd at ddwy i dri o blant (byddai mwy o rieni yn dianc neu rhywsut nid Cymerodd symud). Fe'i gwnaed heb condomau, pils a chyrff intrauterine. Mae'r ateb yn syml: yn y rhan fwyaf o bwysig y wybodaeth syml o'ch corff eich hun. Indiaid yn glir ac yn gywir yn gweld eu hunain a'u dyddiau ffrwythlon, ac yn eithaf ddigon.

Mae eu hathrawiaethau wedi goroesi mewn ffordd "foderneiddio" heddiw, ac mae rhai merched Indiaidd yn dysgu eu haddysgu (nid fel "ffoaduriaid"). Mae'n dysgu inni "ferched modern" y gwareiddiad sy'n marw, i fod yn fenyw "dim ond" - i gyd o gwbl. Mae'n bosibl mai gwybodaeth am gorff eich hun a pharch ato yw "cynhwysyn" pwysicaf a chanlyniad ymdrechion cynllunio teuluoedd.

Rydyn ni ychydig yn naturiol ac yn naturiol, yn y "rumble of artifacts" modern maent wedi anghofio. Ond cofiwch ei bod yn werth chweil. Nid yn unig ar gyfer iechyd, ond nid ar gyfer "cynllunio" o gwbl. Gwyddom nad oes cynllun erioed yn mynd allan - ac efallai na fyddai'r un hwn wedi dod allan hyd yn oed.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb