Achos Enfield vs. Conjuring 2

9637x 12. 08. 2016 Darllenydd 1

Pryd wnaeth y Poltergeist redeg?

Yn y ffilm, bydd yr ysbryd swnllyd yn cael ei ddangos am y tro cyntaf yn y noson 30. Awst y flwyddyn 1977. Y noson honno, bydd Janet yn dweud wrth ei fam Peggy fod gwely ei brawd yn crwydro. Y noson nesaf, bydd grisiau Mrs Hodgson yn clywed sain uchel. Mae'n cerdded i'r feithrinfa ac yn gweld y gwisgoedd ar y llawr. Mae hi am ei atal, ond bydd yn goresgyn ei phŵer anhysbys ac yn ceisio ei garcharu yn yr ystafell.

Mewn gwirionedd, roedd y mynegiant cyntaf o'r poltergeist yn ddreser symudol. "Rydw i wedi clywed am rywbeth yn symud yn yr ystafell," meddai Janet mewn dogfen a oedd yn delio â'r achos. "Roedd ein mam yn meddwl y gallem fod yn rhy swnllyd. Dywedais wrthi am fynd i weld ei hun. Gyda'i llygaid ei hun, gallai weld sut roedd y dreser yn symud oddi wrth ei gilydd. "

A oedd cnoc?

Ydw. Dyma'r ffilm a'r realiti. Roedd y teulu'n ofnus y synau hyn fel eu bod yn cysgu yn unig mewn un ystafell ac gyda'r golau arno. Cadarnhaodd sŵn eu cymydog sain y taro, a ddianc o'i gartref mewn ofn. Mae Klepání hefyd yn bosib i'w glywed yn ystod cyfweliad Janet gyda Daily Mail. Ym mha fodd bynnag, rydym yn clywed nid yn unig y seiniau, ond hefyd llais y Poltergeist ei hun, sy'n siarad trwy ferch ifanc.

Croesi yn ôl

Ffuglen. Dim ond effaith ffilm ydyw. Nid croesau gwrthrychau yn symbol traddodiadol o ddrwg. Maent yn arwydd gwybyddol Sant Pedr, a oedd yn gallu croesi ei ben i lawr, oherwydd yr oedd yn argyhoeddedig nad oedd yn deilwng o gael ei glymu i'r groes yn yr un modd ag Iesu.

Helpodd y teulu cyfagos?

Ydw. Mae Neighbors Vic a Peggy Notthingham wedi cynnig ceisio dod o hyd i synau dirgel. "Pan ddaethom ni yno, roedd cwlwm uchel: y waliau, yr ystafell wely a'r nenfwd," meddai Vic. "Roedd yn ofni ni ni."

A yw Janet mewn gwirionedd yn ysgogi?

Wrth gyfuno 2, gallwn weld yr olygfa lle mae Janet ynghlwm yn llythrennol â'r nenfwd. Ond roedd y realiti yn wahanol. Arweiniodd "yn unig" dros y gwely neu fe'i disgyn oddi wrtho. Roedd fel pe bai'n ceisio neidio allan o'i gwely. "Roedd yn syfrdanol," meddai. "Dydych chi byth yn gwybod lle'r oeddech chi'n mynd i ben."

Cadarnhawyd y Lefiaid gan ddau dyst ar hap a oedd yn cerdded o amgylch Tŷ Hodgson. "Maen nhw'n fy ngweld yn neidio yn erbyn y ffenestr. Roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n mynd allan o'r stryd, "meddai Janet.

JanetA wnaeth Demonolegwyr Ed a Lorraine Warren gymryd rhan yn yr ymchwiliad hwn?

Ie, ond yn fyr iawn. Priod Ymwelodd Warren y teulu yn ystod haf 1978 a'i roi i mewn i dorf o ymchwilwyr sydd ar ddatrys yr achos dan sylw. Er bod y ffilm subducted rhagdybiaeth oedd Warren prif arweinwyr yr ymchwil, ond y gwir yw, o leiaf yn ôl y dystiolaeth Guy Lyon Playfair, sydd yn yr achos hwn yn ymwneud llawer ac yna hefyd yn ysgrifennu llyfr am ei a ddaeth yn ddirybudd ac yn aros dim ond un diwrnod.

A oedd gan Janet ysbryd dyn a enwir Bill Wilkins?

O'r cyfweliadau a gedwir, gellir canfod bod Janet yn gefnogol gan yr ymchwilydd Maurice Gross i newid ei lais. Un noson, dywedodd, er mwyn i'r poltergeist gyflawni'r holl ofynion, byddai'n rhaid clywed ei lais o hyd. Y diwrnod wedyn dechreuodd Janet siarad â llais gwrywaidd dwfn.

"Roeddwn i'n teimlo grym na allai neb ei ddeall," meddai Janet bedair blynedd yn ddiweddarach. "Dwi ddim eisiau cofio. Fodd bynnag, ni chredaf fod yr ysbryd yn ddrwg iawn. Ymddengys i mi ei bod hi eisiau bod gyda'n teulu yn unig. Nid yw am ein niweidio. Bu farw ac eisiau i orffwys yn olaf. Ac yr unig ffordd i wneud hynny oedd cyfathrebu trwy'm. "

Ai ef oedd perchennog blaenorol Bill Wilkins Bill Hodson?

Ydw. Cadarnhawyd hyn gan ei fab, a oedd hefyd yn cefnogi hawliad Janet bod y dyn wedi marw mewn cadair bren ar y llawr gwaelod yn yr ystafell fyw ar gyfer gwaedu i'r ymennydd.

A oedd gweithgaredd Poltergeist yn dechrau dangos ar ôl i'r plant chwarae gyda'r Tabl Ouija?

Ydw. Dangosodd Poltergeist i fyny ar ôl defnyddio'r bwrdd Ouija.

Faint o blant wnaeth Peggy Hodgson mewn gwirionedd?

Roedd ganddi bedwar o blant. Margaret, 12, Janet, 11, Johny, 10 a Billy, 7.

A oedd Janet a'i brodyr a chwiorydd yn yr ysgol yn dioddef o fwlio?

Ie, cafodd Janet ei enwi fel merch ysbryd. Roedd Billy wedi diflasu mewn ffordd debyg.

A oedd y dodrefn yn symud o gwmpas y tŷ mewn gwirionedd?

Fel ymddangos tyst ymddiried yn yr achos hwn fod yn blismones Carolyn Heeps, a ddywedodd ei bod yn gwylio fel cadeirydd y Wilkins bu farw yn symud uwchben y ddaear. Cadarnhaodd y deg ar hugain o dystion ffenomenau tebyg. Ymhlith amlygiadau poltergeist eraill yn perthyn cynnig ac ymddyrchafael gwahanol wrthrychau, oeri sydyn y aer, ymosodiadau corfforol, bwll o ddŵr ar y llawr, arysgrifau ar y waliau a'r ffrwydradau digymell.

A oedd yr heddlu rywsut o gymorth yn yr achos hwn?

Rhif Nid oedd y ffenomenau a gofnodwyd yn drosedd, felly nid mater yr heddlu oedd hi.

Pwy sy'n gorffen y poltergeist?

Cred Janet fod un offeiriad a ymwelodd â'i dŷ yn 1978 wedi eu helpu. Roedd gweithgarwch y Poltergeist yn dawel, ond parhaodd i ddangos. Peggy o dro i synau a Billy amser clywed, a oedd yn byw yn y tŷ tan farwolaeth ei fam, dywedodd ei fod wedi y teimlad bod rhywun yn cael ei fonitro'n gyson.

Cyfuno 2

A yw'n bosibl bod yr achos cyfan yn ffuglennol?

Ydw. Ambell waith cafodd y plant eu dal yn yr ymchwiliad trwy dwyllo. Roedd yn rhyfedd hefyd fod Janet, yn y rhan fwyaf o achosion, yn siarad yn siarad mewn llais wedi'i newid yn unig pan oedd hi ar ei ben ei hun. Yna, cyfaddefodd y plant dwyllo, ond honnodd fod 98% o araith poltergeist yn wirioneddol.

Mewn cyfweliad teledu yn 1980 dywedodd Janet pan ofynnwyd iddynt beth oedd hi i gael eu herlid poltergaistem: "Nid oeddwn yn iddo erlid," tra bod hi yn edrych ar ei chwaer, y mae hi'n laughingly geryddu: "! Byddwch yn dawel" Mae'n bosibl bod Janet taro ei y gred nad oedd yr ysbryd yn ddrwg yn ei hanfod; roedd e eisiau i wneud heddwch. Ar y llaw arall, gallai fod yn syml podřeknout ac felly yn dangos y ffaith syml nad yw unrhyw poltergeist mewn gwirionedd yn bodoli.

Sut ddatblygodd bywydau'r teulu ar ôl y digwyddiadau hyn?

Priododd Janet yn ifanc iawn ac fe adawodd adref yn 16, bu farw ei mab mewn blynyddoedd 18 yn cysgu. Bu farw ieuengaf y brodyr mewn blynyddoedd 14 o ganser. Symudodd Billy i ffwrdd oddi wrth farwolaeth ei fam.

Ni chafwyd derbyniad da iawn o berfformiad cyffelyb 2 Janet. "Pan ddysgais am y ffilm, roeddwn i'n siomedig iawn. Mewn gwirionedd, nid oeddwn hyd yn oed yn gwybod ei fod yn dechrau troelli. Bu farw fy nhad yn ddiweddar, felly fe'i gwnaeth fy mhoeni yn ormod y byddai'n digwydd dros y cyhoedd eto. "

A oedd y poltergeist hefyd yn ymddangos i deulu newydd a symudodd i hen Dŷ Hodgson?

Ydw. Unwaith eto, teimlai'r teulu fod rhywun yn eu gwylio'n gyson. Roedd llais anhysbys o'r llawr gwaelod hefyd. Pan ymddangosodd dyn dirgel i un o'r plant yn ei ystafell, penderfynodd y perchnogion newydd symud i ffwrdd. Daliodd y tŷ ddim ond dau fis.

Gan ei fod yn ffilm awgrymol iawn, mae'n dechrau casglu gwahanol fywydau o'i gwmpas, fel gyda Devil's Devil. Er enghraifft, achos diweddar o India. Yn ystod y sioe sleidiau, roedd un gwyliwr yn anghywir. Fe'i tynnwyd i'r ysbyty lle bu farw yn fuan. Ond pan oeddent am iddo symud i le arall, canfuwyd bod y ddaear ar goll. Dywedwyd hefyd bod ganddo obsesiynau a datguddiadau amrywiol, yn dod yn fyr ar ôl gwylio'r ffilm.

A yw marchnata hyn wedi'i feddwl yn dda, neu a yw'n rhywfaint o ysbryd o wirionedd?

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb