A oedd y Sumerians yn darogan diwedd y byd?

14399x 13. 05. 2019 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Mae rhagfynegiadau am ddiwedd y byd mor hen â dynoliaeth ei hun. Os bydd y byd yn dod i ben mewn diwrnod barn yn y dyfodol pell neu ddiwrnod nesaf, mae yna ragfynegiadau di-ri. Mae hyn eisoes yn y dogfennau gwareiddiadau hynafol. Un cwestiwn mawr yw a oedd y Sumeriaid yn rhagweld diwedd y byd. Mae llawer o'r proffwydoliaethau hyn wedi ysgogi dyfalu. Mae pobl wedi cysylltu hen arwyddion a'u dehongli â dyddiadau calendr cyfredol posibl a'r dyfodol agos. Ar hyn o bryd rydym i gyd yn byw mewn sawl pen o'r byd. Mae rhai o'r rhagfynegiadau hyn yn feiblaidd ac yn darogan yr ysglyfaeth honedig.

Yna mae yna lawer o ddamcaniaethau eraill, fel pryder eang am ddiwedd y byd yn 2012, pan ddaeth calendr Mayan i ben. Hefyd, ar droad y mileniwm, fe achosodd rywfaint o bryder. Siaradodd un rhagdybiaeth a oedd wedi bod yn cylchredeg am beth amser am 2017, gan dybio gwrthdrawiad â Nibiru, a elwir hefyd yn Planet X. Gellir olrhain tarddiad traddodiad planedol Nibiru yn ôl i'r Sumeriaid, un o'r gwareiddiadau hynaf. Ond a oedd y Sumerians yn rhagfynegi diwedd y byd mewn gwirionedd, neu ai damcaniaeth fawr arall yn unig yw rhagfynegiad planed Nibiru?

Zecharia Sitchin

Gellir olrhain llawer o'r dyfyniadau diddorol o amgylch Nibiru at y cymeriad Zecharia Sitchin. Roedd Sitchin yn ysgolhaig (yn byw rhwng 1920 a 2010) a gyfieithodd hen destunau a thablau Sumerian ac Akkadian. Trwy gysylltu eu cyfieithiadau a'u eiconograffeg, creodd damcaniaeth Sitch y syniad o Sumerian, a oedd yn perthyn yn agos i'r blaned Nibiru a diwedd y byd. Cyhoeddodd ei theori yn ei lyfr gwerthwr "Twelve Planets". Ers hynny, mae pobl ledled y byd wedi datblygu'r damcaniaethau hyn. Eu hystyr a'u cysylltiadau posibl.

DNA o BOH

Pwy oedd y Sumeriaid?

Pwy oedd y Sumeriaid? Hwn oedd un o'r gwareiddiadau hysbys mwyaf hysbys. Yn dyddio yw 4500 BC BC Ymsefydlodd y Sumeriaid yn rhan ogleddol Mesopotamia ac roeddent yn byw mewn sawl dinas fawr. Er nad oes gennym lawer o dystiolaeth archeolegol ar gael, mae tablau ac arysgrifau sy'n dangos eu hiaith, eu diwylliant a'u ffordd o fyw. Roedd y gwyddonwyr yn gallu datgelu darlun amrywiol o'u chwedlau a'u straeon. Rydym ond wedi crybwyll Nibiru eto, ond beth oedd ei wir ystyr? Nibiru yw planed honedig ein system solar y mae Sumer wedi ei dogfennu a'i henwi. Felly dylem wir feddwl mwy am Nibiru na nawfed potensial (neu gael gwared ar y degfed - neu hyd yn oed blaned Plwton) yng nghysawd yr haul. Defnyddiodd Sitchin iconestrwydd yr Haul a phlanedau'r gorchymyn o'i amgylch i gefnogi ei ddamcaniaeth bod y Sumeriaid nid yn unig yn ofni planedau Nubir, ond eu bod yn rhoi pwys arbennig iddynt.

A yw'n bosibl bod planed arall yn ein system solar nad ydym yn gwybod dim amdani? Yn enwedig pan oedd yr hen Sumeriaid yn gwybod amdani? Gall yr eglurhad fod yn gyfnewidiol yng nghylchrediad y blaned Nibiru a chyfeirir ato fel planed X. Mae Nibiru yn cylchdroi'r Haul mewn orbit llawer mwy a llawer hirach na gweddill system yr haul. Mae Sitchin yn honni bod Nibiru yn cylchdroi'r Haul am flynyddoedd 3 y Ddaear. Mae hyn yn golygu mai dim ond am sawl miloedd o flynyddoedd yr ydym mewn cysylltiad. Cysylltodd Sitchin nifer o ddigwyddiadau Beiblaidd a hanesyddol â phresenoldeb Nibiru. Cysylltodd hyd yn oed y llifogydd Beiblaidd o'r byd a achoswyd gan ddisgyrchiant Nibiru. Gallai hynny olygu y gallai Nibiru fynd drwodd cyn i ni feddwl hyd yn hyn. Yn fwy na'r blaned ei hun, mae yna ffaith ddiddorol iawn am ei phoblogaeth bosibl.

Annunnaki ac esblygiad yr hil ddynol

Yn syml, mae'r term Annunnaki yn cyfeirio at bantheon y duwiau Sumerian, Akkadian, a Babylonian. Roedd y duwiau hyn yn disgyn o An God of Heaven. Roedd y prif dduwiau a duwiesau a gafodd eu ffordd i mewn i ddiwylliannau eraill, gan gynnwys Marduk ac Inanna, wedi'u cymysgu ag Ishtar. Yn sicr, roedd gan y Sumeriaid lawer o dduwiau yn eu crefydd, fel llawer o ddiwylliannau eraill, ond beth sydd gan eu mytholeg a'u credoau yn gyffredin â Nibiru? Beth os nad oedd yr Annunnaki yn dduwiau ond yn estroniaid? Mae'n debyg bod damcaniaeth Sitchin yn ei bennod "Prehistoric Aliens" yn rhywbeth y gellir ei ddisgwyl ganddi. Un theori yw bod Annunaki (ac o bosibl yn dal i fod) yn ras uwch sy'n byw ar blanedau Nibiru. Mae mwynau ac aur, sy'n brin ar eu planed, wedi dod i'r ddaear. Maent yn disgyn i'r blaned Ddaear, yn creu dynoliaeth i'w gwasanaethu fel caethweision a'u defnyddio at eu dibenion. Felly, mae Sitchin yn egluro'r bylchau mewn datblygiad dynol. Ac oherwydd eu bod yn llawer mwy pwerus ac uwch, mewn gwirionedd roedden nhw'n dduwiau ar gyfer y ddynoliaeth, ac mewn gwirionedd roeddent yn allfydolion mwy datblygedig. Mae'r syniad hwn yn cyd-fynd â rhagdybiaethau poblogaidd gofodwyr hynafol. Neu mae'n cyd-daro â'r ddamcaniaeth, yn y gorffennol pell, bod gwareiddiadau o blanedau estron wedi dod i'r Ddaear ac yn cael eu hystyried yn dduwiau.

Diwedd y Byd

Yna defnyddir llawer o'r damcaniaethau hyn yn aml i esbonio cynnydd technolegol a phensaernïol hynafol. Yna mae Sitchin yn cyfuno ei theori Annunnaki â'r Neffilim Beiblaidd - meibion ​​duwiau a merched daearol a groesodd gyda'r hil ddynol. Croesawodd Sitchin yn fawr yn ei theori. Ond nid oedd croeso i Annunnaki groesi'r rhyng-gwareiddiad hwn. Fodd bynnag, ni roddwyd rhybudd i ddynoliaeth cyn dylanwad trychinebus difrifoldeb Nibiru y bydd y Ddaear yn wynebu llifogydd y byd pan fydd Nibiru yn rhy agos at y Ddaear. A sut mae hyn i gyd yn gysylltiedig â diwedd y byd? Mae'r cyfan yn dibynnu ar gylchdroi a chylchrediad Nibiru o amgylch yr Haul. Yn y blynyddoedd diwethaf, yn ôl damcaniaeth Sitchin, roedd ganddo ddiwedd y byd. Y dyddiad a grybwyllwyd amlaf oedd 23 Rhagfyr 2017, pan oedd Nibiru i ymddangos. Mae eraill wedi dadlau bod orbit Nibiru wedi bod yn agos iawn ers blynyddoedd, ond mae NASA yn tawelu pawb. Ond mae llawer yn dal i honni y bydd disgyrchiant Nibiru yn taflu'r Ddaear yn drafferth fawr ac o bosibl yn achosi llifogydd enfawr arall. Mae eraill yn gweld diwedd y byd yn effaith asteroid mawr sydd wedi arwain, er enghraifft, at ddileu dinosoriaid. Ond beth bynnag ydyw, beth bynnag yw diwedd y Byd gyda dyfodiad Nibiru.

Diwedd y Byd?

Mae'n anhygoel o hawdd "syrthio i mewn i dwll cwningod" damcaniaeth doomsday, neu i gyrraedd byd arall lle nad oes unrhyw reolau byd go iawn yn berthnasol. Fodd bynnag, pa mor gredadwy y mae Sitchin a'i ddilynwyr yn tynnu o'r testunau Sumeraidd gwreiddiol? Yr ateb yw - nid yn hollol ffyddlon. Beirniadir cyfieithiadau Sitchin o destunau Sumerian yn fawr a'u dehongliad hyd yn oed yn fwy. I ddechreuwyr. Mae Nibiru yn cael ei ystyried yn fwy na seren, o leiaf yn ôl testunau Sumerian. Ar ben hynny, nid oes testun Sumerian na darn o dystiolaeth sy'n cysylltu Annunnaki â Nibiru. Does dim tystiolaeth wirioneddol. Mae yna un person sydd ond wedi troi'r testunau i ffitio'r ddamcaniaeth hon. Felly, a ddylem ni baratoi ar gyfer diwedd y byd? Efallai felly, ond mae'n annhebygol iawn y bydd y pen hwn yn gysylltiedig â dod â'r blaned ddirgel yn nes at ein system solar. Peidiwch â bod ofn y bydd Nibiru yn lansio apocalypse diwedd y byd - nid oedd y Sumerians yn rhagweld hynny.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb