Darlith: Tystiolaeth newydd o wareiddiadau modern cynhanesyddol

110126x 23. 10. 2016 Darllenydd 1

Ddydd Sadwrn, 29.10.2016 o 19: bydd 00 yn yr ŵyl Cariad eich bywyd i gynnal darlith ar y pwnc Mae ein gwareiddiad yn dioddef o golli cof.

Yn y gorffennol hynafol (ar adeg 11000 mlynedd BC), rydym wedi profi un o'r trychinebau mawr diwethaf a bron wedi dileu pawb sy'n byw ar y Ddaear hon. Cafodd yr holl wybodaeth o gorfforol a metffisegol ei golli yn sydyn. Roedd yn llifogydd gwych o'r byd.

Nid yw hyn yn achos ynysig. Yn ein hanes hynafol, bu'n amlwg nifer o drychinebau sydd wedi gwthio datblygiad gwareiddiad yn ôl i'r dechrau. Gwyddom am Llifogydd Mawr y Beibl. Ond nid dyma'r unig ddogfen sy'n ei ddweud. Ymddengys bod cyfnodoldeb penodol sy'n achosi newidiadau cataclysmig ar ein planed ac yn y system solar gyfan. A diolch i dechnolegau newydd sy'n dod atom yn y degawdau diwethaf, gallwn adnabod arteffactau cynyddol ein hynafiaid, nid yn unig ar ein planed, ond hefyd yn y bydysawd cyfan.

Yn fwy diweddar, roedd yn arferol meddwl ein bod ni yn y bydysawd ein hunain. Heddiw, mae gwyddonwyr yn cyfaddef yn agored y bydd bywyd yn ôl pob tebyg yn rhywle yno. Ai dim ond mater o amser y mae rhywun yn dod â'r prawf allweddol nad ydym ni yn y bydysawd ein hunain? Efallai ei bod yn hytrach yn fater o ddeall bod y dystiolaeth allweddol wedi'i gosod dro ar ôl tro ar y bwrdd. Yn anffodus, nid ydym am ei weld.

Rydym yn dod i'r ffaith bod ein byd wedi dod i'r amlwg trwy ddatblygiad graddol (theori Darwin). Hyd yn oed, roedd Darwin ei hun, yn y pen draw, yn cwestiynu ei theori ei hun, gan na allai egluro'n glir pam bod datblygiad rhai rhywogaethau o anifeiliaid wedi dod i ben ac eraill yn mynd ymlaen. Ar ben hynny, ni allai egluro pam fod rhai camau datblygu dynol yn cyd-fodoli. Gallai rhywun wrthwynebu bod yna fersiwn creadigol - ymyriad Duw, a greodd popeth yn 7, fel y disgrifir yn y Beibl. Ond mae'n dda gofyn, pwy oedd y dduw Beiblaidd honno? Mae fersiwn Iddewig yr Hen Destament yn siarad am y duwiau (grŵp o fodau). Mae Enrich von Dänken yn hoffi dweud: "Does dim rhaid i'm Duw hedfan mewn tân a mwg ...". Beth, felly, ydyw y tu ôl i naratif tystion llygaid a ddisgrifiodd bethau nad oeddent yn eu deall ac nad oedd ganddynt eirfa ddigon amrywiol?

Mae llawer o wybodaeth sydd gennym ar flaenau eich bysedd, ond rhwng y llaw a'r prawf yn gorwedd gridiau neu denunciations wyddonwyr prif ffrwd. Eto rydym yn gofyn yn gyson ble i roi'r peth o'r gwaith pensaernïol a thechnolegol ein hynafiaid, a sut mae'n gallu sefyll pan fyddwn yn gwneud hynny dim ond gyda anawsterau technegol mawr?

Sut y gwnaeth yr Aifftiaid a'r Mayaid o gwbl allu adeiladu adeileddau mor fawr (pyramidau)? A oedden nhw mewn gwirionedd neu wedi eu helpu? O ran y trychinebau byd-eang sydd wedi ein taro ni yn y gorffennol, mae'n rhaid deall bod llawer o wareiddiadau wedi dod i'r amlwg ar adfeilion y genhedlaeth flaenorol. Eto, rydym yn ceisio priodoli rhai o'r sgiliau a'r wybodaeth i genedlaethau iau. Beth ydym ni'n ofni? Beth ydym ni'n ofni ei gyfaddef?

Dywedir bod ein cenhedlaeth yn groesffordd fawr. Mae'n eithaf posibl bod ein hynafiaid yn wynebu sefyllfa debyg. Gan beirniadu gan y ffaith mai dim ond malurion sydd ar ôl y tu ôl ac nad ydym yn gwybod llawer amdanynt, eu dewis oedd bob amser anghywir o'r opsiynau. Felly, mae gennym gyfle arall i gamu allan o'r cylch dieflig?

Mae ein System Solar yn mynd i mewn i'r Galaxy, lle mae'n dod yn fwy poeth yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae llawer o bobl yn dweud bod pethau'n digwydd mewn bywyd nad oeddent wedi ei brofi o'r blaen. Yn ôl rhai rhagolygon, rydyn ni'n mynd i mewn i'r syniadau, pedwerydd dimensiwn dwysedd y byd. Byd y mae egwyddorion corfforol eraill yn gweithio ynddo. A oes yna newidiadau stormus yn aros i ni? A fydd yn well neu'n waeth? Sut fydd hyn yn digwydd? Beth fydd yn digwydd?

Mae yna lawer o gwestiynau sydd o'n cwmpas ac mae llawer o wybodaeth sy'n dod atom ar hyn o bryd. Mae'n anodd inni gael gafael ar bopeth. Gadewch i ni fynd gyda'n gilydd i ddatgelu llenyddiaeth hanes ac edrych ar y dystiolaeth sydd o'n blaenau yn llwch y gorffennol.

Mae'n edrych ymlaen atoch chi Sueneé

Dilynwch ni ar y wefan: www.suenee.cz, www.ce5.cz a ar facebook: Suenee Bydysawd. Rydym hefyd yn darlledu yn fyw bob dydd Gwener cyntaf y mis www.radiovmeste.com rhaglen: Cyfrinachau cudd, dirgelwch hyn a bydoedd eraill.

Na Gwyl Cariad Eich Bywyd, Omská, Prague - 29.10.2016 o 19: 00 yn y dosbarth C.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Darlith: Tystiolaeth newydd o wareiddiadau modern cynhanesyddol"

  • Tino yn dweud:

    A oedd unrhyw sôn trychinebau cysylltu a ddigwyddodd yn dinistrio planed Malone yn 75 000 o flynyddoedd yn ôl mewn digwyddiadau dimensiwn yr oedd yn drychinebau mawr ein gel sol gyda heddiw yn ohono yn unig terfynau Asteroid malurion a'r canol mars ac Jupiterom y tu ôl iddo yw Mars cyfatebol ei hun a ddaeth ar ei atmosffer ar ôl PREL blaned mawr sol rhithiol drwy'r system y projectile taflu ddau fyd cythryblus a Mars llyfnhau holl fywyd a oedd yno .A fai hefyd o dan ddyletswydd llifogydd ar y Ddaear a oedd yn yr olaf Dial 8104 5981 Bc a Bc a'r olaf a gedwir yn 4930 CC CC pan bod o PREL Tej blaned wedi newid vodctva natur oedd yn codi Swoop amgylch y ddaear iddo, roedd hefyd i chwarae hefyd yn ffurfio tectoneg llosgfynyddoedd a oedd ar PREL Tej ei rhithiol ddistryw blaned dal yn weithredol, ac felly nid oedd yn unig yn y llifogydd fel y cyfryw rhaid .no eu cymryd i nodi oedd bod cyn 6000 BC BC Venuša mis Wranws ​​yma fod yn dinistrio planed dieflig tynnu allan ei lwybr ac ef i naviedla newydd dros bwysau ar y trac lle y mae heddiw, a bod Venus yn hynny 6000 BC BC dro wrth y cownter ac yn ychwanegol hefyd yn y arafaf o'r holl system sol planed, hyd yn oed pan fydd y ddaear ei hun ei fod yn dwyn egni a disgyrchiant yn PREL ymhlith yr olaf, roedd yn ymwneud trychineb naturiol, ond mewn 9498 BC BC yn wahanol yn y digwyddiad dinistrio bod yr hyn wedi bod yma ar y ddaear, a bod y gwrthdaro y rhyfel rhwng cwmnïau Atlantis a Mw agresorom pobl Ischwish Arusom ac a elwir Bafath ddau ddiwylliant eu hasio i mewn i eiriau llyfnhau .co arwain at gwymp y cwmnïau a oedd yn ffurfio rhan fawr o wladwyr Lýra a Vega a Síria.

Ad a Ateb