Gwreiddiau Cynhanesyddol Shamaniaeth (2)

919x 29. 11. 2019 Darllenwyr 3

Mae beddau Shamans nid yn unig ar yr hen gyfandir. O Dde America daw canfyddiad diddorol iawn sy'n awgrymu bod cynhyrchu a bwyta'r ddiod gyfriniol rhithweledol Ayahuasca yn llawer hŷn na'r hyn a feddyliwyd yn wreiddiol. Credai ymchwilwyr nad oedd Ayahuasca ond ychydig ganrifoedd oed, ond mae dod o hyd i fag lledr yn cuddio gweddillion planhigion sy'n cynnwys harmin o'r creeper yage, DMT o chacruna, cocên o coca, a psilocin o psilocin yn symud y defnydd o ddiodydd rhithbeiriol a sylweddau seicoweithredol eraill. mlynedd. Roedd y bag yn cael ei storio mewn ogof yn ne-orllewin Bolivia, a oedd yn fwyaf tebygol o fod yn fynwent ac yn lle eiconig i'r cymunedau cyfagos. Er na ddaethpwyd o hyd i'r gweddillion, cyhoeddodd yr ogof gasgliad cyfoethog o ganfyddiadau gan gynnwys gleiniau, blethi o wallt dynol ac erthygl o ffwr, yr oedd yr ymchwilwyr yn meddwl gyntaf oedd esgid. Fodd bynnag, fe ddaethon nhw ar draws trysor go iawn - bag wedi'i wneud o ffwr llwynogod. Ynghyd â hyn roedd band pen addurnedig, llafnau sbatwla bach a thiwb cerfiedig ynghyd â phlatiau pren bach a ddefnyddir i anadlu sylweddau meddyginiaethol a meddwol.

Penderfynodd dyddio radiocarbon y bag ffwr ei fod wedi ei wisgo rywbryd rhwng 900 a 1170 OC. Yn ôl ei gynnwys, nid oes amheuaeth ei fod yn perthyn i siaman uchel ei barch a oedd naill ai wedi teithio llawer neu a oedd â chysylltiadau i roi mynediad iddo i blanhigion rhithbeiriol peidiwch â digwydd. Mae Ayahuasca yn ddiod a wneir yn bennaf o yage (Banisteriopsis c.) A chacruna (Psychotria v.), Yn cynnwys DMT, a ddefnyddir gan siamaniaid De America ac ar gyfer defodau trosiannol a cyfriniol ac mewn meddygaeth. O ganol 20. Fodd bynnag, mae'n ennill poblogrwydd ymhlith trigolion gwledydd datblygedig Ewropeaidd a Gogledd America, sydd am amrywiol resymau yn ceisio ei effeithiau entheogenig ac iachâd. Fodd bynnag, ni ellir disgrifio ei hyfed fel profiad dymunol.

Bag mil oed yn cuddio planhigion rhithbeiriol

Yn aml, mae chwydu a dolur rhydd yn cyd-fynd â phrofiad Ayahuasca, ac mae blas y ddiod ei hun, yn ôl cyfranogwyr y defodau, yn arbennig o wrthyrrol. Mae'r gweledigaethau, a ddaw wedyn, yn werth yr anghyfleustra. Tystiodd llawer o gyfranogwyr, yn ystod seremoni Ayahuasca, eu bod wedi cael profiad ysbrydol a newidiodd eu bywydau yn llwyr a'u gwella o drawma, caethiwed, problemau meddyliol ac iechyd na allai meddygaeth y Gorllewin ymdopi â nhw. Mae darganfod bag siamanaidd o Bolifia yn dangos bod y rhinweddau clodwiw hyn wedi cael eu defnyddio gan bobl filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Defodau Marijuana o China hynafol

Ar gyfer narcotics byddwn yn aros, ond byddwn yn symud i ben arall y byd, i China hynafol. Yma, yn ardal iselder Turfan yng ngogledd-orllewin China, gosodwyd bedd dyn 35 oed o ymddangosiad Ewropeaidd ar wely pren gyda gobennydd cyrs o dan ei ben. Gosodwyd tri ar ddeg o blanhigion canabis 90 cm o hyd ar draws ei frest, ac roedd eu gwreiddiau'n tynnu sylw at belfis y dyn a'r rhan uchaf at ei ên ac ochr chwith ei wyneb. Dangosodd dyddio radiocarbon y beddrod fod y dyn hwn wedi'i achub am ei orffwys olaf oddeutu 2400 i 2800 flynyddoedd yn ôl. Nid oedd llenwi’r ymadawedig â ffyn blodau canabis yn anghyffredin yn y Dwyrain Pell hynafol. Mae llawer o gladdedigaethau sy'n cynnwys y planhigion seicoweithredol hyn yn hysbys o'r paith Ewrasiaidd, ac ymddengys bod defnydd cywarch wedi bod yn eang yn y rhanbarthau hyn. Er nad oes modd dweud gyda sicrwydd mai siaman ydoedd, nid oes amheuaeth bod cyflwr newidiol ymwybyddiaeth, ynghyd â defodau o bosibl, yn rhan bwysig o fywydau pobl y Dwyrain Pell a'r Dwyrain Canol.

Cwpan scythian euraidd gyda motiff llofruddiaeth. Ffynhonnell: National Geographic

Perlysiau iachaol traddodiadol o'r Skyths oedd Marijuana, gan fwynhau seremonïau mewn pebyll yn llawn mwg o'r planhigyn seicoweithredol hwn. Ysgrifennodd yr hanesydd o Wlad Groeg Herodotus amdanynt: “Mae'r Skyths yn cymryd hadau cywarch, yn cropian gydag ef o dan flancedi wedi'u ffeltio, ac yna'n eu taflu ar gerrig wedi'u goleuo gan dân. Mae'r had yn dechrau ysmygu a datblygu cymaint o anwedd fel na allai unrhyw faddon stêm yng Ngwlad Groeg ei wneud. Mae'r Scythiaid yn hoff o'r fath faddon, ac maen nhw'n llawenhau mewn llawenydd.

Mae'n debyg bod yr had yn golygu blodau sy'n cynnwys THC seicoweithredol a chanabinoidau eraill. Ychwanegodd nad yw'r Scythiaid yn ymdrochi mewn dŵr, ond maen nhw'n defnyddio'r baddonau stêm hyn i'w puro. Mae'r disgrifiad o'r ffordd Skythian o ddefnyddio canabis yn atgoffa rhywun iawn o'r traddodiad o gytiau chwys sy'n hysbys, er enghraifft, i Indiaid Gogledd America. Mae'n “sawna” glanhau naturiol wedi'i adeiladu o wiail a blancedi, neu ffwr, gan ddefnyddio gwres a stêm o gerrig poeth, wedi'u dyfrio. Yng nghwmni siaman neu feddyg profiadol, mae'r cyfranogwyr yn eistedd yn y tywyllwch, yn llaith ac yn boeth, yn gwrando ar synau llafarganu a rhythmig y ratl. Mae'r puro hwn nid yn unig yn buriad o'r corff, ond yn anad dim ysbryd, oherwydd gall yr amodau eithafol sy'n bodoli yn ystod y cyfnod helpu i lacio neu chwalu hen flociau a dod â chyfranogwyr i hunan-wybodaeth ddyfnach. Hefyd, mae'r awyrgylch agos atoch yn y cwt, lle mae'r cyfranogwyr yn draddodiadol yn eistedd yn noeth ac yn agos at ei gilydd, yn helpu i ddiddymu ffiniau personol a deffro empathi a chytgord dyfnach ag eraill. Mae'n bosibl bod trigolion hynafol y paith Ewrasiaidd hefyd wedi gwella effeithiau cadarnhaol y sawna hwn gyda mwg canabis, sy'n achosi taleithiau ewfforig.

Mae canabis hefyd wedi treiddio i draddodiadau a defodau crefyddau amldduwiol hynafol. Yn ôl canfyddiadau’r archeolegydd Diana Stein o Brifysgol Llundain, fe chwaraeodd ran bwysig yn seremonïau crefyddol yr Asyriaid a’r Babiloniaid a’i galwodd yn qunnabu, ac roedd hefyd o arwyddocâd cysegredig i’r hen Israeliaid a ddefnyddiodd fel cynhwysyn ym mynwes Kaneh. olew cysegredig ar gyfer eneinio offeiriaid ac fel mygdarthwr. Heddiw, ar ôl cyfnod o waharddiadau a chyfyngiadau llym, mae priodweddau buddiol canabis o ddiddordeb i feddygon ac ymchwilwyr cyffuriau. Gall ei botensial i wella wneud bywyd yn haws ac yn fwy pleserus i lawer o gleifion, yn enwedig y rhai sy'n dioddef o glefydau anwelladwy fel clefyd Parkinson neu anhunedd a phroblemau bwyta.

Shaman o Brno a'i byped

Yn olaf ond nid lleiaf, mae angen tynnu sylw at y ffaith bod angladdau siamaniaid hefyd wedi eu darganfod yn y Weriniaeth Tsiec, yn fwy manwl gywir yn Ne Moravia, a oedd yn sedd y diwylliant helwyr-gasglwr datblygedig a adwaenir heddiw gan yr archeolegwyr Pavlovien ar ôl Pavlov yn rhanbarth Břeclav. Efallai mai un o'r angladdau hyn yw'r siaman bedd hynaf yn y byd. Mae'n fedd o Brno, Francouzská Street, a ddarganfuwyd yn 30 yn ystod ailadeiladu'r system garthffosydd. Ar y dechrau daeth y gweithwyr ar draws clwstwr o esgyrn anifeiliaid mawr ynghyd ag ychydig o wrthrychau anghyffredin. Gwysiwyd athro technoleg Almaeneg A. Makowsky i’r safle, a archwiliodd y cloddio yn ofalus ac yn 20 m darganfuodd ysgith mamoth hir 1891 m yr oedd y scapula mamoth cyfan yn gorwedd oddi tano ac wrth ei ymyl penglog dynol. Roedd esgyrn dynol eraill wedi'u staenio â chlai coch wrth y benglog. Amgylchynwyd y benglog gan gannoedd o glystyrau tiwbaidd o gonau, a oedd fel pe baent yn ffurfio cap neu addurn pen arall. Yn olaf ond nid lleiaf, roedd gan y meirw ei talismans rhyfeddol - dau gylch cerrig a sawl plât crwn carreg ac esgyrn. Fodd bynnag, y darganfyddiad mwyaf cyfareddol oedd pyped ifori bach a thrymwr cyrn carw ceirw.

Mae'r rhestr o elusen yn eithaf hir ac yn anarferol o gyfoethog am ei hamser. Dyn, heb amheuaeth, oedd â safle unigryw yn y gymdeithas, a oedd â'r holl offer ac addurniadau a ddefnyddiodd yn ystod ei oes, a gwarchodwyd ei fedd gan esgyrn yr anifeiliaid mwyaf a oedd yn cerdded trwy'r dirwedd ar y pryd - mamoth a rhino blewog. Er nad oedd ei esgyrn ei hun wedi'u cadw'n dda oherwydd diofalwch y gweithwyr, roedd yn amlwg ei fod yn dioddef o salwch difrifol o'r enw asgwrn gwerin, a oedd, heb os, wedi achosi cryn boen iddo. Mae dyddio radiocarbon wedi pennu'r amser yr oedd yr angladd yn gorwedd heb darfu arno yn y wlad yn 23 am fil o flynyddoedd. Fodd bynnag, mae'r bedd yn eithriadol nid yn unig am ei offer neu ei oedran, ond hefyd am y lle a ddewisir gan bobl gynhanesyddol. Canys yr oedd ar lan yr afon yn y gwastadedd llifwaddodol; ymhell o lefydd lle mae helwyr mamothiaid yn byw. Fel pe bai'r siaman hynafol yn dymuno gorffwys am y tro olaf yn yr anialwch, lle ar lan yr afon, lle byddai ganddo fynediad hawdd i'r byd isaf lle ymunodd â hynafiaid eraill y llwyth.

Heb os, y mwyaf rhyfeddol o'r holl elusen a gafodd y siaman Paleolithig hwn gydag ef oedd pyped dyn wedi'i wneud o famoth. Ond nid tegan cyffredin ydoedd. Mae gan bypedau, ac mewn gwirionedd unrhyw gynrychiolaeth o'r ffigwr dynol, bwer anhygoel ym myd cenhedloedd naturiol ac maent yn gymorth mewn defodau hudol, yn enwedig yn y seremoni o ddychwelyd yr enaid. Yng nghysyniad traddodiadol y byd, collir yr enaid yw afiechydon. Mae hyn naill ai'n cael ei herwgipio gan y cythreuliaid sy'n achosi'r afiechyd, neu mae'n torri i ffwrdd ei hun ac yn cael ei golli yn y trawma a brofwyd. Er mwyn i'r enaid ddychwelyd i'r corff, mae angen dod o hyd iddo, ei ddal a dod ag ef yn ôl. Gan ddefnyddio ei allu i deithio’n feddyliol, mae’r siaman, ynghyd â’i dywyswyr anifeiliaid, yn cychwyn ar daith i’r isfyd, lle mae’r enaid yn cael ei lusgo gan gythreuliaid, a phan ddaw o hyd iddo bydd yn defnyddio pypedau o’r fath i’w chipio. Gan ddefnyddio swynion, bydd yn ei ddychwelyd i gorff y claf ac yn ei wella o'r salwch sy'n ei blagio.

Mae'r gwrthrych, sy'n gynhenid ​​yn perthyn i bob siaman, boed yn gynhanesyddol neu'n fodern, yn drwm. Fel rheol nid yw i'w gael mewn beddau, oherwydd ei fod wedi'i wneud o bren a lledr ac yn dadelfennu yn ôl oedran. Yn y bedd o Brno, fodd bynnag, daethpwyd o hyd i fallet o gyrn ceirw, gan nodi bod drwm gan y siaman hwn. Drymio rhythmig yw'r prif fodd o gyflawni trance ecstatig lle gall rhywun gychwyn ar lwybrau ysbrydol a chyfathrebu ag ysbrydion a duwiau. Mae shaman drwm yn symud i echel y byd, gan ganiatáu iddo hedfan trwy'r awyr a galw a charcharu amryw ysbrydion. Mae croen y drwm hefyd yn cysylltu'r siaman â byd tywyswyr anifeiliaid, ac mae ei wyneb wedi'i addurno'n gyfoethog â motiffau amrywiol megis coeden y byd, yr haul, y lleuad a'r enfys. Ar gyfer siamaniaid Siberia, y drwm yw eu "ceffyl" y maent yn cychwyn arno ar eu taith ecstatig neu saeth i yrru ysbrydion drwg i ffwrdd. Y drwm yw'r offeryn mwyaf pwerus sydd ar gael erioed i'r siaman ac mae'n cynrychioli partner a chynghreiriad pwerus sy'n darparu'r pŵer i wella ac amddiffyn rhag pob drwg.

Arglwyddes o Vestonice Isaf

Datgelwyd bedd eithriadol arall o'n tiriogaeth yn 1949 yn Dolní Věstonice. Roedd yn perthyn i fenyw a fu farw yn 40-45 oed ac fe'i gosodwyd yn y bedd gyda gleiniau dannedd llwynogod, sef yr elusen angladdol arferol am y cyfnod hwn. Ffarweliodd y goroeswyr â'r fenyw trwy ei thaenu â llifyn ocr coch a'i orchuddio â llafnau mamoth. Ar yr olwg gyntaf, mae'n ymddangos bod hwn yn angladd arferol, er, yn ôl arbenigwyr, roedd angladdau i'r wlad wedi'u cadw ar gyfer y personau pwysicaf. Ond mae'n debyg bod un ohonyn nhw'n fenyw o Dolní Věstonice, oherwydd ei bod hi eisoes yn siaman yn ôl y dehongliadau cyntaf. Y rheswm am y dehongliad hwn yn bennaf oedd anaf difrifol yr ên, a ddioddefodd y fenyw yn ei blynyddoedd 10 i 12, a achosodd yn ychwanegol at gryn boen ac ystumio wyneb y fenyw. Mae hyn wedi arwain nifer o archeolegwyr, gan gynnwys Bohuslav Klíma, darganfyddwr y bedd, a Martin Oliva, arbenigwr pavlovien amlwg, i ystyried y gall anaf o'r fath ragdueddu unigolyn i unig rôl siaman.

Bywyd darlunio yng ngwersyll heliwr mamothiaid yn Dolní Věstonice. Gan: Giovanni Caselli

Yn wir, gallai'r poenau difrifol a achoswyd gan yr anaf hwn fod wedi arwain at ei gychwyn i fyd yr ysbryd, nad yw'n ffenomen anghyffredin mewn cenhedloedd naturiol. Mae'n werth nodi hefyd y darganfuwyd pen mamoth ar yr un safle, y gallai ei geg cam nodi ei fod yn bortread o fenyw gladdedig. Heb os, roedd y boen gronig yr oedd y ddynes glwyfedig yn Lower Veston wedi'i hachosi wedi cyfrannu at ei chanfyddiad o'r byd ac wedi helpu ei hagwedd, er yn anfwriadol, y byd ysbryd. Yn yr un modd, gallai fod menyw o ogof Hilazon Tachtit, a ddioddefodd o ddadffurfiad pelfig ac a gafodd ei llychwino yn fwyaf tebygol, neu siaman o Brno yn dioddef o sgerbwd poenus. Fodd bynnag, mae poen yn chwarae rhan anadferadwy mewn siamaniaeth, gan helpu i oresgyn ffiniau canfyddiad arferol a mynd i gyflwr ymwybyddiaeth newidiol. Tystiolaeth o hyn yw perfformiad defodol siamaniaid Siberia a atalnododd y corff neu'r seremoni ceisio gweledigaeth pan fu'r medrus yn y gwyllt am sawl diwrnod heb fwyd a dŵr. Yn aml, daw person cyffredin yn siaman ar ôl salwch difrifol, na fydd yn gwella ohono nes iddo wneud ei ffordd i mewn i'r byd ysbrydion yn gyntaf.

Yn ystod y broses hon, a gychwynnwyd gan siamaniaid Siberia, mae'r cythreuliaid fel arfer yn cael eu cymell gan gythreuliaid a'i ailymuno, gan ddychwelyd i realiti arferol fel hyn, ond ei drawsnewid am byth. Os nad oes unrhyw un arall yn Lower Vestonice wedi mynd trwy gychwyniad tebyg heddiw, nid oes amheuaeth bod gan aelodau ei llwyth barch dyledus a’i helpu yn ei thynged boenus, drwm nes iddi orffwys yn y bedd yr oedd archeolegwyr wedi’i labelu fel DV 3.

Traddodiad gwirioneddol hynafol

Mae'n amlwg o'r holl enghreifftiau hyn mai siamaniaeth yn wir yw'r traddodiad ysbrydol hynaf a mwyaf gwreiddiol yn y byd. Gellir cydnabod elfennau sy'n hysbys i arfer siamanaidd o genhedloedd naturiol hyd yn oed gan bobl a oedd yn byw filoedd o flynyddoedd yn ôl. Mae cysylltiadau ag ysbrydion naturiol, drymio, chwilio am enaid, defnyddio neu gychwyn entheogen trwy boen neu salwch difrifol yn gyffredin i siamaniaid hynafol a neo-siamaniaid cyfoes neu hyd yn oed modern sy'n ceisio siamaniaeth ddychwelyd i drefn wreiddiol byd sydd wedi'i falu gan gymdeithas ddeunydd y Gorllewin, diwydiannu a bywyd trefol. Mae llinell yr hynafiaid sy'n gallu trosglwyddo eu profiadau a'u bendithion yn hir iawn a diolch iddyn nhw efallai na fyddan nhw'n cwympo i ebargofiant.

Awgrym ar gyfer llyfr gan Sueneé Universe

Pavlína Brzáková: Tad-cu Oge - Dysgu Shaman Siberia

Mae stori bywyd taid Oge o Afon Podkamenná Tunguzka yn ffenestr i fyd y genedl naturiol, sydd prin yn gwrthsefyll dylanwadau cyfredol globaleiddio. Mae'r awdur yn ethnolegydd adnabyddus ac yn olygydd pennaf cylchgrawn Regenerace.

Pavlína Brzáková: Tad-cu Oge - Dysgu Shaman Siberia

Gwreiddiau cynhanesyddol siamaniaeth

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb