A yw'r Pentagon yn defnyddio bomiau MOAB yn erbyn cewri sy'n cuddio yn Afghanistan?

112404x 09. 06. 2017 Darllenydd 1

Cyhoeddodd y Pentagon yn swyddogol bod 12. Ebrill, defnyddiodd yr Awyrlu yr Unol Daleithiau y bom confensiynol mwyaf o arsenal y Pentagon, yn erbyn terfysgwyr y Wladwriaeth Islamaidd. Fodd bynnag, mae tystiolaeth anfeidwad anhysbys yn cynnig rheswm arall dros ddefnyddio bom MOAB. Y nod cyfrinachol yw darganfod, cipio neu ddinistrio ceffylau sy'n rheoli cyfrinachau technolegol, gan fynd yn ôl at ddechreuad gwareiddiad dynol a chuddio yn system ogof hynafol Affganistan,

Mae'r Bomb Blast Ordnans Massive (MOAB), neu "Mother of All Bombs", yn cynnwys bron 9.800 kg o ffrwydron ac mae ganddo radiws o tua 1,6 km. Y Rhyngsyniad wedi cyhoeddi na chafodd y bom ei ddefnyddio gan weinyddiaeth Bush neu 2003 oherwydd ofn difrod cyfochrog.

Mae'n ymddangos y bydd yr Arlywydd Donald Trump yn cyflawni ei addewid ei fod yn "cnau'r enaid" o'r wladwriaeth Islamaidd (yn llythrennol: Bom y cwch allan o ISIS) Ond ydyw mewn gwirionedd felly? A yw terfysgwyr ISIS yn nod go iawn neu a yw'n cwmpasu gelyn cudd? Y bygythiad nad yw Trump wedi crybwyll, ond sydd eisoes ym marn y "Wladwriaeth Cysgodol", yn wirioneddol y tu ôl i ymosodiad y Pentagon.

Mae llawer o chwythwyr chwiban wedi dod o hyd i straeon am gewri cuddiedig yn Afghanistan a mannau eraill sydd bellach yn deffro yn "siambrau stasis lle maent wedi bod yn cysgu am filoedd o flynyddoedd.

Roedd chwythwr chwiban y rhaglen gofod gyfrinachol, Corey Goode, ymhlith y cyntaf i ddatgelu bodolaeth "siambrau stasis" yn gyhoeddus a oedd yn cadw'r cewri berffaith am filoedd o flynyddoedd. 4. Yn ystod cyfweliad Goode ym mis Awst, gwnaeth Goode eglur sut y daeth i'r wybodaeth am "blatiau deallus gwydr" yn ystod ei wasanaeth cyfrinachol am gewri cysgu a thechnoleg y siambrau stasis a oedd yn eu cadw. Dywedodd Goode: Pan oeddwn yn y rhaglen, rhaglen ofod gyfrinach, ac roedd rhaid i mi amser i eistedd i lawr ac edrych drwy'r paneli gwydr o wybodaeth, felly gwelais lawer o wybodaeth. Ac un ohonynt oedd eu bod yn greaduriaid sy'n ganfuwyd o dan yr wyneb, o dan ... yn bennaf o dan domenni, tomenni claddu ...... tomenni claddu Indiaidd, siambrau lle nad ydynt wedi marw, ond nid yn gyfan gwbl yn fyw. Maent yn eu galw'n "greaduriaid sefydlog". Ac mae'n ymddangos bod y dechnoleg a ddefnyddir gan grwpiau o bobl, y maent o'r enw "hil hynafol adeiladwyr 'a oedd yma ymhell cyn hynny ... Felly nid ydynt yn arbed bodau mewn stasis, fel y byddai y rhan fwyaf ohonom yn meddwl eu bod yn rhewi. Maent wedi newid y ffordd o arbrofi gydag amser. Gallent fynd i gysgu cyn 20 munud ac yn mynd o gwmpas y blynyddoedd 30.000 ... ..

Mae Goode yn disgrifio maint y creaduriaid a geir mewn siambrau stasis: Edrychodd i lawr a gwelodd y creaduriaid uchel iawn neu'r cewri cryf gyda barlod coch. Ymddangosodd y bobl uchel coch a choch hyn yn Ewrop a De a Gogledd America. Mae'n debyg bod yna diriogaethau mawr iawn yn yr amser cyn Oes yr Iâ.

Yn ôl Stephen Quayle, a ysgrifennodd nifer o lyfrau ar gewri, roedd milwyr yr Unol Daleithiau elitaidd yn cael eu defnyddio ledled y byd, gan gynnwys Afghanistan, i olrhain creaduriaid mawr. Mae Quayle yn dyfynnu personél milwrol elitaidd a siaradodd ef am frwydrau â chewri.

Yn ystod un cyfweliad Quayle ar y radio Coast to Coast AM, galwodd un o'r hysbyswyr milwrol i'r darllediad a dywedodd wrth y gynulleidfa am ddigwyddiad yn Afghanistan, gan gynnwys trafodaeth farwol gydag uned arbennig enfawr mawr yr UDA ac 3,6. Dywedodd fod y enwr wedi lladd aelodau 9 o'r tîm elitaidd a anfonwyd i'w ddal, a bu'n rhaid iddi ddod yn ail i ladd y cewr yn olaf.

Rwyf wedi clywed straeon tebyg gan gohebydd Lluoedd Arbenigol arall a leolir yn y ganolfan milwrol McDill a wasanaethodd yn Afghanistan ac yn gwybod am ryfel gyfrinachol a anelir at ddal a lladd cewri. Rwy'n perswadio'r rapporteur i ddod i'w dystiolaeth trwy drydydd parti.

Mae Quayle yn defnyddio troadau beiblaidd i gefnogi ei ddadansoddiad o gewri a'r hyn y maent yn ei olygu i ddynoliaeth ar hyn o bryd. Mae'n eu gweld fel y "Nephilim" beiblaidd sy'n ddisgynyddion yr "Angels Fallen" a groesodd yr hil dynol, fel y disgrifir yn y llyfr Genesis:

Roedd Nephilim ar y ddaear yn y dyddiau hynny, a hefyd yn ddiweddarach, pan ddaeth y meibion ​​dwyfol i'r merched dynol, a rhoddodd iddynt enedigaeth iddynt. Dyna'r cyfoeth hen-amser, chwedlau dyn. (Genesis 6: 4)

Mae yna ddarnau eraill yn y Beibl sy'n cyfeirio at y cewri (Nephilim) ac i'r rhyfeloedd yn erbyn yr hynaf Israeliaid.

Ond dywedodd y dynion a gerddodd gydag ef, Ni fyddwn yn gallu codi yn erbyn y bobl, nac yn gryfach na ni. A hwy a laddasant, ac a ddygasant y wlad a welwyd, i blant Israel, gan ddywedyd, Y tir yr ydym ni wedi pasio, ac yn gweld, yw'r wlad sy'n dinistrio ei drigolion; a'r holl bobl yr ydym wedi'u gweld yn y canol, mae ffigurau dynion yn uchel iawn. Fe wnaethon ni hefyd weld ceffylau yno, meibion ​​Enak, sy'n fwy na'r cewri eraill, oherwydd yr oeddem yn meddwl ein bod ni yn eu herbyn fel caeadwyr, ac felly gwnaethom ni. (Rhifau 13: 31-34)

Yn ôl Quayle, rhagwelwyd y byddai Nephilim / y cewri yn dychwelyd eto ar ddiwedd yr amser, a byddai'n cael ei dwyn i rym gan elite byd-eang llygredig sy'n cynnal llinell gwaed sy'n gysylltiedig â'r Angels Fallen.

Yn yr erthygl gynharach, ysgrifennais mai'r "Angels Fallen" a ddisgrifir yn y Beibl oedd ffoaduriaid estron mewn gwirionedd a sefydlodd y cytref Antarctig o gwmpas hedfan 60 000. Yn ôl Corey Good, tarddiad y tu allan i orlifdir o Mars oedd colony Antarctig ychydig yn uwch na thechnoleg "Rays of Builders", sy'n filiynau o flynyddoedd oed.

Mae Angels Falch / Ffoaduriaid Alien (yn ôl Da: Cyn-Adadw) wedi sefydlu cytrefi ledled y byd, gan gynnwys y Dwyrain Canol. Defnyddiant beirianneg genetig i greu rhiant hybrid o gewri / Nephilim, a sefydlwyd i gynrychioli'r ffoaduriaid estroniaid yn Antarctica.

Roedd ffynhonnell bendant pŵer / pŵer mawr / Nephilim yn dechnolegau estronedig uwch, a reolir gan eu "tadau creadur" yr Angels Fallen / Martians / (Cyn-Adloniant).

Gyda eironi cryf, efallai yn fwriadol, mae'r Beibl yn cyfeirio at lwyth Moab, mab Lot, a ymladdodd y cewri o'r enw yr Emes. Deuteronomy (5, Llyfr Moses)

Yn wreiddiol, roedd yn byw yr Emeians, pobl bwerus a niferus yn uchel â'r Anakovs. Fel yr Anaciaid, yr oeddent hefyd yn rhifo Rephaim, ond y Moabiaid a alwodd hwy Emeians. Yn ninas Seir, roedd y Chorethiaid unwaith yn byw, ond fe fu Esau meibion ​​Esau yn eu gyrru allan, a'u dinistrio, ac ymgartrefu yn eu lle, fel y gwnaeth Israel gyda'u tir eu hunain, a roddodd yr ARGLWYDD iddynt.

Yn y darn hwn dinistriodd y disgynwyr Moab y cewri yn y wlad lle'r oedd y Moabite eisiau ymgartrefu. Nawr mae'r Pentagon newydd ddefnyddio bom o'r enw MOAB, fel y dywedir, dinistrio'r cewri sydd wedi'u cuddio yn system ogof Afghan os yw Quayle a ffynonellau eraill yn iawn. Nid yw hyn yn ymddangos fel cyd-ddigwyddiad yn unig.

Yn ogystal, mae enw ISIS yn cyfeirio at y dduwies Aifft hynafol yn addoli yn eang drwy gydol y hynafol Dwyrain Canol yn cofleidio dduwies cyffredinol (cariad, haelioni, gofal, harddwch, teyrngarwch a gofal). Ni fydd yn gor-ddweud i'w gweld ymhlith yr angylion gostwng / ffoaduriaid allfydol neu Giants / Nephilim a ddylanwadodd materion dynol drwy dechnolegau blaengar, sydd yn ei dyddiau hynny yn ymddangos i bobl fel duwiau.

Yn yr erthygl Ebrill 2016, yr wyf yn olaf yn ysgrifennu bod cymhelliant y cewri yn llawer mwy cymhleth na'r hyn y mae ffynonellau Beibl yn ei awgrymu. Yn ôl ffynonellau eraill a ddyfynnwyd yn yr erthygl, roedd rhai ceffylau yn druenog ac nid oeddent yn waedlyd o gwbl o gwbl gyda'r diddordeb mewn enslaving dynoliaeth.

Gallai Isis fod yn enfawr llawen neu ffuglyd allfydol a oedd â mynediad at dechnoleg uwch ac yn dymuno helpu dynoliaeth i esblygu yn y cyfeiriad cywir. Mae hyn yn rhoi agenda gudd gan ddefnyddio acronym ISIS, sy'n disgrifio grwpiau sylfaenol sylfaenol Islamaidd ar hyn o bryd yng nghefndir terfysgaeth fyd-eang.

A oes ailadrodd hanes lle mae pobl yn ymosod ar gewri i gael pŵer dros diriogaeth a hen dechnolegau? Mae'n debyg mai dyma'r defnydd diweddar o'r bom MOAB yn erbyn y terfysgwyr ISIS honedig yn Afghanistan.

Os yw fy theori yn gywir, yna hyn a welwn yn y Dwyrain Canol fel rhyfel yn erbyn terfysgwyr ISIS dim ond gorchudd ar gyfer rhyfel cudd yn erbyn y cewri ac mae rhai ohonynt yn ddilynwyr y dduwies hynafol ISIS.

Ymosodiad Pentagon ar 6. Gallai Ebrill yn erbyn Syria hefyd fod yn rhan o'r rhyfel cudd hon yn erbyn y cewri. Ar y ffin rhwng Syria a Libanus mae Mount Hermon, a ddisgrifiwyd fel sylfaen Angels Falf / Ffoaduriaid Alien.

Ac yn digwydd pan oedd y meibion ​​dyn yn tyfu i fyny yn y dyddiau hynny, cafodd y merched hardd a hyfryd eu geni iddynt. Pan welodd yr angylion, meibion ​​nefoedd,, nodedig hwy a dweud, "Gadewch i ni ddewis rhwng menywod a phlant dynol, ffetws eu hepil." ... .. dau gant ohonynt, yna disgyn i Arias, sy'n ffurfio canolbwynt Hermon, gan fod y llw ac wedi eu hymrwymo gan ymylon y ddwy ochr. (Llyfr Henoch)

Ar Mount Hermon, roedd gan Nefilim ei ganolfan grym yn y Dwyrain Canol a lle mae'n debyg cuddio eu technoleg uwch.

Nid yw pwysau newydd yr Unol Daleithiau i fynd i Ryfel Cartref Syria yn cael eu harwain o gwbl gan bryderon dyngarol, fel hawliadau Llywydd Trump. Y nod go iawn yw i heddluoedd yr Unol Daleithiau fynd i Syria a lleoli y canolfannau hynafol a ddefnyddir gan yr Angels / Giants Fallen, a chael rheolaeth dros y technolegau allgyrsiol sydd wedi'u cuddio yno.

Mae'n amlwg bod y cynnydd sydyn yn y gweithgarwch milwrol yr Unol Daleithiau yn Afghanistan a Syria yn fater o bryder byd-eang mawr oherwydd colli bywydau diniwed. Yr hyn sy'n cyfrannu at ofnau o'r fath yw'r dystiolaeth y mae cewri, rhai ohonynt o bosibl yn dda, yn cael eu targedu'n gyfrinachol i'w gipio neu eu dinistrio.

Mae'r wybodaeth y mae'r Giants yn cael y gwareiddiadau dynol hynafol, technolegau blaengar a bywyd allfydol, yn haeddu cael ei rhyddhau i'r cyhoedd cyn gynted ag y bo modd a heb blocio oherwydd y buddiannau eraill y milwrol yr Unol Daleithiau a'r elites byd-eang sydd ar gyfer eu dibenion cudd eu hunain yn ceisio ennill fonopoli ar gwybodaeth sydd gan y cewri.

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "A yw'r Pentagon yn defnyddio bomiau MOAB yn erbyn cewri sy'n cuddio yn Afghanistan?"

  • Narcissus yn dweud:

    Felly, yn sicr dyma'r ddamcaniaeth fwyaf diddorol am gefndir y rhyfel ar BV yr hyn a ddarllenais :-)

    Syniad disglair ar gyfer Ffeiliau X newydd. Ond efallai y bydd rhywfaint o wirionedd yn y ffaith y gallai fod llawer o hynafiaeth ddiddorol o hyd yn yr ardal, ac ni fydd hyd yn oed y Rwsiaid yn sicr yn gwarchod yr hen adfeilion o'r awydd i amddiffyn henebion. Eisoes tynnwyd gyda IS / ISIS yn rhyfedd iawn.

Ad a Ateb