Y neges o chwilio am oleuni

8920x 06. 03. 2019 Darllenydd 1

Llyfr 'Ar y dechrau oedd Mam'Rwy'n rhyddhau yn 2012, blwyddyn a oedd yn golygu torri bywyd yn y Ddaear. Roedd rhywun yn disgwyl y cynhesu, rhywun yn dod i'r Gwaredwr. Nid ydym yn gwybod eto p'un ai a ddigwyddodd i 21.12.2012, pa ddigwyddiadau cudd y diwrnod hwn oedd y blaen a beth a ddilynodd. Gall pawb, fodd bynnag, gymryd darlun o'r hyn a fu ers hynny.

Pasiwyd dros y blynyddoedd 6 a thybed beth sy'n dod â mi yma. Efallai fy sylweddoli nad oeddwn yn gorffen yr ail ran o'i drioleg, cefais bwthyn ar ryw adeg pŵer braf yn y fynwes o'r natur honno yn dal i weithio yn yr ardal sy'n rhoi unrhyw llawenydd i mi, am fy mod yn faterol sicrhau ac yn holl weithgareddau yr wyf yn mwynhau cynnwys i faes fy hobïau. Eto i gyd, er gwaethaf hyn i gyd chwe blynedd o fywyd, yr wyf yn teimlo fy mod wedi cael llawer o roddion ar ffurf cyfarfodydd gyda phobl diddorol, mynychu darlith gan Bruce Lipton, darllen llyfrau neu wylio trafodaethau hynod gyfoethog anhygoel Soul K. Mae hyn i gyd wedi fy annog i ysgrifennu yn awr yr hyn yr wyf am i chi ei wybod a meddwl amdano. tueddiadau civilizational mor frawychus na allwn i ymateb iddynt.

Undeb

Dros y blynyddoedd, rwyf wedi gwylio nifer o drafodaethau, tueddiadau crefyddol ac athronyddol, doethineb gwareiddiadau hynafol, darllen llyfrau amrywiol a gwrando hysbys a phobl anhysbys yn siarad am iachau amgen, canfyddiad o'r byd, ynni, bywyd, pobl, gwareiddiadau gofod Duw .... Ailadroddwyd un gair yn rhy aml: Undeb. Undod yn yr ystyr ein bod yn rhan o Undod ac Undod bod ddeuoliaeth hon yn bresennol - hynny yw, os nad ydym yn gwybod yn anghywir, ni fyddem yn gwybod beth mae'n dda bod bod yn rhaid i'r golau yn dywyll. A bod popeth yn waith un Crëwr. STOP!

Hoffwn eich annog chi i roi'r gorau iddi yn y meddwl hwn ac i ddangos esboniad posibl arall i chi. Mae'n ddeuoliaeth, hy y ffaith bod heb tywyllwch nid oes unrhyw oleuni heb frwydr er nad oedd heddwch, heb gyfoeth nid tlodi hynny heb ofn, nid heddwch, heb boen, nid pleser, heb casineb nid cariad y gellir dim drwg yn cael ei amlygu daioni heb anhrefn cytgord ac yn y blaen ... rhan wirioneddol o'r Undod? Ydyn ni dan ddylanwad syniadau trin sofistigedig a soffistigedig iawn? Onid yw'n dogma yn unig y mae'n rhaid iddyn nhw fod yn amhosibl i'w gilydd?

Ar y dechrau oedd Mam

Beth os yw'n wahanol? Beth os yw ein hymwybyddiaeth yn cael ei guddio am driniaeth gyda realiti? Gadewch i ni geisio gofyn ein hunain: O ble y cymerodd ein bydysawd, ein dimensiwn, y bydysawd, y deuoliaeth? Mae dwsinau o ddamcaniaethau ... ac yr wyf fi yn fy llyfr, Ar y Dechrau, Mam 'Rwy'n cynnig un ohonynt.

Yn fy llyfr, gellir deall dwyieithrwydd ar y cyd â dwy ffynhonnell wrthwynebol, Ffynhonnell y Goleuni a Ffynhonnell y Golau. Ydw, mae'r ddau Ffynonellau hyn a'r egni sy'n llifo oddi wrthynt yn gweithredu mewn un dimensiwn, yn ein Bydysawd, ond nid ydynt yn ffurfio'r Undod! Yn sicr, nid yw dyfodiad lluoedd yr Ante-Light wedi bod yn gysylltiedig â'r ffaith bod pob un o brifysgolion y Bydysawd wedi sylweddoli pwysigrwydd grymoedd Goleuni. Roedd eu cyrhaeddiad wedi ei gysylltu'n anghyfartal â'r awydd am bŵer a rheolaeth pawb a phopeth. Daeth y lluoedd hyn ar adeg pan oedd pwerau Goleuni am lawer o oedran yn yr Harmony yn rheoli bywyd y Bydysawd. Mae Heddlu'r Golau yn eu dinistrio'n llwyr!

Beth yw lwc?

Beth, felly, oedd y Creawdwr yn y Cychwyn "a roddwyd" i'r "bobl" mewn bywyd, beth yw ein natur wreiddiol? O safbwynt heddiw, efallai y byddwn yn dweud mai cyflwr y teimlad parhaol o hapusrwydd a diofal oedd pob person yn yr Oes Aur. Ond a ydym yn gallu dychmygu heddiw beth yw lwc da iawn? A yw'n rhywbeth y gallem ei ddiffinio ar hyn o bryd y cawsom ei brofi, a allai wireddu hynny, ei fwynhau? Neu a yw'n rhywbeth y byddem yn ei ystyried yn gam wrth gam i'r ffaith bod angen rhywbeth ychwanegol arnom am hapusrwydd "go iawn" ...?

Ar ein delwedd, mae ein Creawdwr wedi creu pobl o lwch y ddaear a'r dwr. Ac yna anadlu'n Ysgafn Bywyd. Ydy, y Goleuni sy'n ein hannog ni yw ein gwreiddiol, yn wir, yn naturiol! Golau gyda phob peth y mae'n ei gynnwys - gyda Love, Joy, Mercy, Peace, Communion, Rhyng-gysylltiad â phawb â phawb, cydymffurfiaeth mewn Harmony Perffaith.

Felly hwy a ddaethant i'r Ddaear, ac mae pobl wedi byw yma am lawer, mae llawer o genedlaethau tan y brawd Crëwr, cysgodion dal yn dod i mewn i'r Ffynhonnell bydysawd Antisvětla i'r Creawdwr brofi ei fod yn well nag ef, a bod dominyddu holl greaduriaid yn y Bydysawd. Ac mae'n gwneud yn eithaf da! Gan ddefnyddio firysau, treiddiodd i mewn i Raglen Fawr y Crëwr ac yna i mewn i ganolfan reoli'r ymennydd dynol. Dyna pam mae pob un ohonom heddiw wedi ei gysylltu nid yn unig i'r Ffynhonnell Golau ond hefyd i Ffynhonnell y Golau. Yr ydym dan ddylanwad y lluoedd sy'n codi ac yn gysylltiedig â'r ffynonellau hyn.

Calon agored

Yng nghyd-destun ein hymddygiad rydym yn sôn am y meddwl fel y ganolfan, sydd, er nad profi'n wyddonol, arwain ein gweithredoedd a'n gweithredoedd. Ond nid oes angen i ddelio â archwiliad manwl o'r ymennydd, proteinau, niwronau, niwrodrosglwyddyddion, peptidau, steroidau, hormonau, asidau amino, ensymau, derbynyddion, ac ati, ac ati, gan fod ddeall sut mae ein cyrff yn cael eu creu, eu bod yn Gyfrannog ymwrthod unrhyw beth am yr hyn rydym yn ei wneud ar gyfer munud, awr, yfory, heb sôn mewn blwyddyn. Mae'r rhain yn rhaglenni sy'n cael eu storio yn ein hymennydd sy'n rheoli ein gweithgareddau, ac nid ydym yn gwybod pwy a ble y mae'n rheoli.

Mae sawl sydd dan amheuaeth bach bod y rhaglenni Golau dan reolaeth ein Angels Golau a Coblynnod, ond yn anodd iawn gwahaniaethu eu hewyllys i ewyllys y rhai sy'n rheoli rhaglenni Antisvětla. Defnyddiant driniaeth soffistigedig i atal ein gwir natur, gan eu trawsnewid i'w fantais eu hunain yn rhith y realiti presennol. Ym mhob ffordd, mae ein calonnau, sydd ar eu pennau eu hunain yn gallu adnabod dilysrwydd y Golau, yn ceisio ei gadw i ben. Gan fod y galon yn rhan bwysig o raglennu. Trwy oherwydd efallai y byddwn yn gallu gwahaniaethu rhwng rhaglenni a Antisvětla Light wrth i'r rhaglenni Ysgafn isymwybod y galon, tra bod rhaglenni Antisvětla eu prosesu unig reswm heb unrhyw adweithiau cardiaidd.

Gwell i oleuo'r gannwyll na chladdwch y tywyllwch

Oes, gall bywyd ein bywyd presennol gael ei alw'n ddeuol, pan fydd ynni o ffynonellau Light a Antisphere yn gweithio ar yr un pryd, ond Rwy'n DATBLYGU - egni hyn RHWYDWAITH UNED! Nid yw'r amlygiad o Heddlu'r Gwrth-Ysgafn erioed wedi bod yn rhan o waith y Creawdwr. Roedd wrth fy modd ac yn ein caru ni a'i fwriad oedd ein hamddiffyn rhag amlygu'r Heddlu Gwrth-Ysgafn! Nid oedd pobl byth yn gwybod ofn, poen na thrais! Mae gwaith ein Creawdwr yn cynnwys dim ond y Golau! Yn anffodus, mae un sydd am ddinistrio'r gwaith hwn a rheoli ni am ein nodau. Gadewch inni felly roi eglurhad clir o'n hewyllys i'n Creadurwr. Gadewch i ni geisio ysgogi bwriad clir yn ein hymwybyddiaeth ac yn isymwybod ac yn ailadrodd:

"Rydw i'n barod i adael i'r UCHEL YNNI YN UNIG YN UNIG fynd i mewn i'm corff. Rwyf wedi cysylltu â'r Goleuni ac rwy'n cefnogi'r holl heddluoedd sy'n gysylltiedig ag ef. Mae ei angylion a gorachod yn rhoi y nodyn hwn fy mod yn sefyll o'u plaid, yr wyf yn sefyll am y rhoddion o Fam Ddaear, ac yr wyf yn barod i gydweithredu gyda lluoedd o Light i atgyfnerthu natur wreiddiol y Bydysawd, y Ddaear a minnau. "

Bydd y llwybr yn anodd, ond dywedodd fel Confucius: ". Mae'n well i oleuo un gannwyll fach nag i felltith tywyllwch" Yn ein hymennydd, 80% o'r rhai nad ydynt yn gallu i ddehongli ein rhaglenni lleol sy'n rhedeg goleuadau a Antisvětla wyddonol eto. Rydym yn cael eu rheoli gan eu gweithredoedd ac, i lawer ohonom, ni fyddwn yn annerbyniol i dderbyn y ffaith hon. Faint yn well y fersiwn yw ein bod yn gallu newid ein bywydau, newid ein rhaglenni a bod mor hapus. Hynny hapusrwydd, cariad a llawenydd yn rhaid i ni edrych ar eich hun, mae'n ein penderfyniad sut yr ydym yn teimlo a beth rydym yn ei brofi.

Ond lle mae'r bobl lwcus, sut nad oes mwy a mwy, oherwydd pe bai hynny'n wir, pam y byddai unrhyw un eisiau dioddef? Onid yw'r traethawd ymchwil "eich tynged yn eich dwylo" yn unig dogma triniaeth arall sydd i fod i gryfhau synnwyr pobl o well?
Gadewch i ni edrych ar y tynged trasig diweddar zahynulého bêl-droedwyr a hedfanodd awyren fach i Gymru a marw oherwydd yr awyren damwain i mewn i'r môr. Beth oedd ei gyfle i newid ei ddynodiad? Ar yr olwg gyntaf rydym yn dweud: y posibilrwydd yn dal yn eithaf amlwg, bod pob person yn meddwl fel arfer pan fydd yr awyren ar yr ail ymgais i gymryd i ffwrdd oherwydd problemau technegol, perfformio! Ac yn ei achos fe gymerodd yr awyren am y pedwerydd tro. Pa ddigwyddiadau wedi digwydd yn y cyfathrebu rhwng y peilot a'r awyren, lle maent dau yn ei ben ei hun, cyn i'r awyren yn cymryd i ffwrdd? Pa raglenni sydd â'u dwy ymennydd a'u tywysog dan arweiniad?

Nid oes cyd-ddigwyddiadau

Nid yw cyd-ddigwyddiad yn bodoli! Mae ein bydysawd cyfan, ein bywydau yn cael eu rheoli gan olyniadau'r digwyddiadau Rhaglen Fawr. Nid yw amser yn benderfynol, ond mae'n hollbwysig mai'r hyn sy'n digwydd yw'r hyn a wneir yn y Rhaglen. Er mwyn iddo ddigwydd ar yr adeg honno. A bydd yn digwydd! Mae cwrs cyfyngedig digwyddiadau ein bywydau hefyd yn un o'r pethau a predestinedir y mae astrolegwyr, ceiropractyddion, siwman, neu bobl sydd â chipolwg ar lyfrgell Akasha yn gwybod amdanynt.

Nid yw'n gwasanaethu ein damcaniaethau o ragoriaeth yn hytrach i arwain ni i deimladau o anghymhwystra a rhwystredigaeth yn cyrraedd cyflwr breuddwyd o hapusrwydd, oherwydd, er ein bod yn pasio dwsin gyrsiau gwahanol, mae'n dal i fod "ddim yn dda". Neu i'r teimlad o ymddiswyddiad sydd wedi'i amgylchynu gan y byd cyfagos ni allwn gyflawni'r wladwriaeth hon, felly mae'n rhaid inni dderbyn y ffordd y mae'n. Gadewch i ni weld pa mor rhyfeddol mae'r busnes wedi tyfu i'n achub ni. Os ydych chi'n cytuno â'r syniad nad yw cyd-ddigwyddiad yn bodoli, yn wybodus, ar yr un pryd, dywedwch fod popeth yn cael ei reoli. Peidiwch â bod ofn a derbyn y wybodaeth hon gyda chariad yn eich calon a diolchgarwch!

Dywedodd Iesu, "Peidiwch â phoeni am y bywyd rydych chi'n ei fwyta na'r corff y bydd gennych. Mae bywyd yn fwy na bwyd a chorff na dillad. Rhowch wybod i'r cwnion: maen nhw'n cario, maen nhw'n ysgafn, nid oes ganddynt siambrau nac ysguboriau, ond mae Duw yn fyw. Po fwyaf yw'r pris sydd gennych na'r adar! Pwy ymhlith chi all ond ymestyn ei fywyd os yw'n bryderus? Os na allwch fforddio'r lleiaf, pam ydych chi'n poeni am yr eraill? ...... Peidiwch â bod ofn beth rydych chi'n ei fwyta a'i yfed, a pheidiwch â phoeni amdano. Wedi'r cyfan, mae pobl y byd hwn yn chwilio amdano. Mae eich Tad yn gwybod bod ei angen arnoch chi. Ond edrychwch am ei deyrnas, a bydd y rhai eraill yn cael eu hychwanegu atoch chi. "(Luke, 12,22 ac eraill). Ceisiwch deimlo hyn a phrofi bod teimlad rhyddhau. Rydych chi'n gwybod ar hyn o bryd eich bod yn derbyn gofal, ac nid oes gennych unrhyw bryderon dianghenraid. Ond ble mae ein hewyllys am ddim? Ydy hi'n wirioneddol mor benderfynol? Neges Iesu yw ein gobaith!

Mae ein cymdeithas yn cael ei ddylanwadu gan Gristnogaeth, ond nid dyna pam rwy'n pwysleisio neges Iesu. Y rheswm yw ffeithiol. AR ARWYDDWR y Crëwr ac AR, daeth i atgoffa pobl mai eu natur wreiddiol yw byw mewn LIGHTS! Mae pob un ohonom ni'n gludo Light, mae gan bob un ohonom y gallu i wireddu hyn. A sylweddoli sy'n rhoi rhyddid i ni - Oes, mae hyn yn ein un ni Svoboda - penderfynu ddewis p'un ai i sefyll ar yr ochr olau neu ochr Antisvětla, bywyd bob dydd ym mhob penderfyniad gallwch ddewis rhwng rhaglen neu raglen goleuadau Antisvětla. A bydd yr opsiwn hwn yn pennu eich cyfeiriad teithio. Yn dibynnu ar y cryfder y byddwch yn ei gefnogi, byddwch yn gweithredu'r rhaglen briodol. Sut y gall angylion golau eich helpu pan fyddwch chi'n dewis mynd trwy'r Goleuni? Iesu'n dweud, "Yn wir, rwy'n dweud wrthych, beth bynnag a waharddwch ar y ddaear, a fydd rhwymedig yn y nefoedd, a bydd beth bynnag a byddwch yn colli ar y ddaear yn cael ei ryddhau yn y nefoedd." (Mathew 18,18).

Nid ydym yn meddwl am ein gilydd ond yn fwy o'i gilydd

Ac mae Paul yn atgoffa yn ei eiriau y Corinthiaid: "Mae popeth yn cael ei ganiatáu - ie, ond nid popeth o fudd. Caniateir popeth - ie, ond nid yw popeth yn cyfrannu at y twf ar y cyd. Gadewch i neb feddwl amdano'i hun, ond ystyriwch y llall. "(1.Korinthian 10,23-24). Mae gan bob un ohonyn ni'r gallu i iacháu, iacháu, bendithio, trosglwyddo egni cadarnhaol llawenydd a chariad, i drosglwyddo Goleuni! Fel Iesu, a ddaeth i ddweud wrthym ni. Drwy ei enghraifft, roedd am i ni wybod ein bod ni'n gallu. Gwelodd fod Arglwydd y Antisphere yn rheoli'r Ddaear a'i thrigolion yn fwyfwy ac yn dod i'n puro ni, i ddychymyg ein hymwybyddiaeth gyda'r Golau a gariwyd.

Casglodd grŵp o'r rheiny yr oedd wedi dewis mynd heibio'r wlad yn flaenorol ac yn atgoffa pobl o'u gorffennol. Lle daethon nhw, yr hyn y mae eu Tad, y Creawdwr, wedi ei roi, ac y gallant ddod o hyd iddo eto. Eu bod yn gallu cael gwared â dioddefaint, poen, ofn, salwch. Ac roedd rhai yn deall. Fodd bynnag, nid oedd lluoedd y Golau, y mae eu pŵer yn cael eu peryglu gan gamau Iesu, yn gwrthod eu hymateb a dechreuodd fychryn y bobl. Ac mae eu rhaglenni wedi ennill goruchafiaeth mewn pobl. Ac yna daeth prif gynllun yr Arglwydd Anti-Light, dan arweiniad Shadow. Galwodd y dosbarth dyfarniad o Iddewon etholedig a rhoddodd y dasg iddynt o gondemnio Iesu a'i weithredu. Ond nid gan yr Iddewon eu hunain, ond gan y Rhufeiniaid a gyflogir. Dim ond wedyn oedd yn bosibl gweiddi: "Nid dyna ni - fe wnaethant!"

Ond nid yw hyn wedi bod yn bencampwriaeth eto. Ei ben draw oedd iddo groeshoelio Iesu er mwyn iddo gael ei gysegru i'r Trpitel. Ac adeiladu ar y peintiad hwn, athrawiaeth dogmatig o'r enw Cristnogaeth! Gwnaed y gwaith. Lladdodd y person a fygwth a defnyddio ei farwolaeth er ei fantais - wedi ei wneud yn ddioddefwr. Coffi braidd yn gryf, peidiwch â meddwl? Dyna pam nad wyf yn hoffi croesau gyda'r Iesu wedi'i groeshoelio. Maent yn symbol o bwer a chryfder Antisvětla o gynllun meistr gwblhau. Beth a ddilynwyd, mae pawb ohonom yn gwybod o hanes. , Bydd Trpte a byddwch yn ei arbed ', cyhoeddodd yr eglwys, yn edrych ar y Crist croeshoeliedig, er y byddwch yn aberth, ac os nad ydym yn gwrando, byddwch yn marw mewn poen, byddwch yn darfod i fyny yn uffern.'

Dim byd yn unig o Force Light

Na, ni allwch y pen draw mewn uffern, gan nad yw uffern yn bodoli. Mae Antisvětla lluoedd byd sy'n bwydo ar emosiynau negyddol pob un ohonom yn unig. Maent yn byw allan o'n ofn, poen, dicter, casineb. Mae hyn yn cryfhau eu hegni. Rhoddodd strwythurau grym Antisvětla heddluoedd wedi creu'r arwain at y sefydliad yr Eglwys Gatholig, sydd, yn eu anogaeth, rewrote y Beibl. Mae fel yn y ffilm Lord of the Rings - naill ai ydych yn dychryn 90% o'r cynnwys ac felly wrthod pob neu ddod o hyd i'r 10% sy'n weddill o'r Goleuni. Felly, os dim diddordeb mewn hanes addasedig o Tywyllwch ac nad ydych am i feddwl sut y gallai y Creawdwr yn datgelu Solomon a David a chymeradwyo nhw, i ddinistrio eu gelynion, gan gynnwys menywod a phlant (er ar ddechrau mis Moses cerfio allan yn un o'r Deg Gorchymyn sylfaenol: Na ladd) - ie hyn yw gwaith yr Arglwydd Antisvětla, hi yw'r Hen Destament - yna gall y rhan hon o'r Beibl yn cael ei hepgor.

Yn y bôn, mae bywyd Iesu yn cael ei ddal mewn pedair llyfr yn unig: Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Diddorol? Sut mae'r llyfr yn sydyn yn sydyn. Yma mae angen ceisio'r Golau. Darllenwch yr hyn y mae Iesu yn ei ddweud ac yn ei wneud. Ond edrychwch ar ei frawddegau gyda llygaid agored a gadael ei eiriau i mewn i'ch calon. Gadewch i ni fynd i chwilio am luniau o Iesu yn bendithio neu'n iacháu o'i gwmpas. Sut i ddysgu neu wneud gwyrthiau. A dwi'n dysgu oddi wrtho. Ac os nad yw un yn addas ar ei ffordd, mae yna lawer o bobl eraill - megis dysgeidiaeth y Bwdha, hen Tibetiaid, diwylliannau hynafol Indiaidd. Y rhai sy'n cyhoeddi Ysgafn, Cariad, a Joy yn Harmony. Ond peidiwch ag anghofio bod y diafol yn bodoli. Nid yw yn yr Undod, ond mae wedi dod i gafael ar bŵer dros y byd hwn a dinistrio popeth sy'n dod o'r Goleuni, a chyda ef hefyd y rhai sy'n cyhoeddi a lledaenu'r Golau.

Wrth i bŵer yr Eglwys newid, mae'r offer ar gyfer ein rheolaeth a'n trin yn newid. Arian oedd y prif offer bob tro, ac erbyn hyn mae pob technoleg fodern neu fwydydd wedi'i brosesu yn cael eu hychwanegu atynt. Yr ydym yn poeni wrth wylio sut yr ydym yn cael mwy a mwy o dan reolaeth. Rydym yn cael ein llethu â gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd o'n cwmpas, ac mae'r mwyafrif helaeth o'r wybodaeth hon yn negyddol. Rydym yn cymryd yr egni hyn sy'n ein hatal ac yn weiddus. Ac nid oes gennym yr ynni bellach i lawenhau. Rydym yn cyflawni rhwymedigaethau, rydym yn symud yn gyson tuag at weithgareddau megis cynllunio, cyfrifo, rhagfynegi, dadansoddi, dadansoddi, rhesymu, ac yn y blaen. Rydym yn eistedd ar gyfrifiaduron i dreulio amser yn gweithio ar rywbeth na allwn ddylanwadu arno. Yn y cartref, yna rydym yn dechrau i ymlacio teledu, gwahanu oddi wrth geisiadau ffôn gerllaw, rhwydweithiau cyfrifiadurol, Facebook, Twitter, Instagram, ac ati, gemau pc, cerddoriaeth trwy glustffonau ...

Gobaith

Ond, er ei fod yn ymddangos yn baradocsig, gallaf deimlo'r fflach o DDIM! Gobeithio y Antisvětlo colli rheolaeth fewnol dros ni, dros rhaglenni rheoli ein meddyliau am yr hyn rydym yn ei wneud. Dyna pam y mae'n cynyddu rheolaeth allanol i gael trosolwg o'n bywydau, ymddygiad, symud, rhyngweithio ag eraill. Ac mae'n newyddion da bod y grymoedd Golau gyda ni, ein helpu, ac os ydym ni ein hunain am weithio gyda nhw ac yn eu helpu i fwynhau. Gadewch i ni fod mewn cysylltiad â nhw, ac er yn aml yn gwybod ac yn gweld ein bod yn gadael ein hunain yn cael eu dylanwadu gan yr ymddygiad ac ymddygiad sy'n fwy Rhaglen Antisvětla, nezatracujme felly, ond yn hytrach yn sylweddoli hynny ac yn rhoi cynnig arni yn wahanol y tro nesaf.

Gwn ei bod yn anodd. Er ei bod yn ymddangos yn araf, dyfalbarhau. Gadewch inni gredu yn ein hunain a lluoedd Ysgafn, yn enwedig mewn eiliadau pan fo ofn yn dwyn i ni a chysylltiadau wrth wneud penderfyniadau yn y Goleuni. Oherwydd bod ofn yn gydlynydd pwerus o rymoedd y Golau, ac yn aml mae'n ein hatgoffa y gallwn i gyd ddod. Am eiddo, partner, plant, diogelwch, cartref. Gwn, yr wyf wedi mynd trwy lawer o sefyllfaoedd o'r fath. Ac mae'n aml wedi cwympo ac rwy'n gwybod heddiw y bydd sefyllfaoedd lle byddaf eto'n disgyn. Ond dydw i ddim eisiau rhoi'r gorau iddi. Eisoes oherwydd Light and Mother Earth.

Yn ddiweddar, rwy'n teimlo bod diffyg hiwmor da. Nid oes llawenydd - nid yn unig y gwych o fywyd, ond hefyd y cyffredin bob dydd. Jôc, stori hyfryd, rhywbeth i chwerthin. Gadewch i ni geisio i fyw yn fwy llawenydd na'r gwarged, gadewch i ni fod yn poeni mwy am yr hyn yr ydym yn ei fwyta, sut yr ydym yn byw, yr ydym yn byw, sut rydym yn gofalu am Fam Ddaear gyda, gadewch i ni geisio peidio â ildio i beth yn dod â gwareiddiad heddiw ac yn ymddiswyddo at y ffaith fod gydag ef beidio dim i'w wneud. Efallai na ellir gwneud dim am y peth yn weladwy, ond yn sicr yn fewnol. Bydd hyd yn oed ysgafn bach yn dadleiddio'r amgylchfyd a gallwch weld y trysor. Mae ar fin torri'r gêm.

Sut i Diffodd Rhaglenni Gwrth-Ysgafn

Gadewch i ni ddysgu troi rhaglenni Anti-Light! Dyna beth y mae grymoedd y Goleudy yn ofni amdano. Dyna pam y maent yn cynyddu eu sglodion rheoli allanol, mewnblaniadau, camerâu, rheoliadau, rheolau, cyfyngiadau, ffonau symudol, rhwydweithiau. Felly, maent yn dibynnu mwy ar robotiaid nag ar bobl. A ydych chi'n gofyn beth i'w wneud yn benodol?

Beth am roi'r gorau i ysmygu, roi'r gorau i fwyta cig neu gyfyngu, cyfyngu ar alcohol, beidio â phrynu bwydydd sydd â lliwiau, cadwolion, sadwyr, ac ati? Dechreuwch jedům- osgoi siwgr gwyn, llaeth, blawd, halen, reis, ac yn hytrach yn bwyta llysiau a ffrwythau ffres, cnau, yn dechrau yfed dŵr a te llysieuol yn lle sodas gwahanol. Dechreuwch ymarfer a chwaraeon rheolaidd yn ôl eu hoedran a'u cyflwr, yn treulio cymaint o amser yn yr awyr agored lle mewn canolfannau siopa, darllen llyfrau cadarnhaol, rhoi'r gorau i wisgo du, rhoi'r gorau i wylio ffilmiau arswyd, Trosedd a ffilmiau lle mae trais yn lle hynny gadewch comedi da.

Dechrau gwrdd â ffrindiau o'r un anian a dweud jôcs, chwarae gemau bwrdd lle tawel i eistedd wrth y cyfrifiadur, canu a chwarae offerynnau cerddorol, gwrando ar gerddoriaeth dymunol, dawns, gyfyngu ar y defnydd o gymwysiadau symudol a rhwydweithiau cymdeithasol i isafswm. Dileu eich holl ddata personol, gan osgoi'r darpariaeth gyffredinol o ddata personol, i werthfawrogi eu hamser rhydd, a man gwaith yn y swyddfa yn hytrach creu rhywbeth yn y cartref neu yn yr ardd, rhywbeth neis, cytûn, yr hyn yn dod â llawenydd, i garu ac nid yn unig platonic, ond hefyd yn gorfforol . Rhoi cyffwrdd a hugs, lledaenu heddwch a chysur, wella ei hun neu gyda chymorth feddyginiaeth naturiol, os yn bosibl. Cysoni eich cartref, eich teulu, yn serchog i blant a dysgu wrthynt eu bod hwythau hefyd yn gariadus i eraill, yn chwarae fel pan oeddech yn ychydig, byddwch yn unig llanast o gwmpas, a oes gennych unrhyw defodau, ac yn arbennig ... .. cysgu.

Casgliad

Gweddill gyda meddwl clir ac ymdeimlad o heddwch a thawelwch. Mae cymaint nad wyf wedi sôn amdano, ond bydd popeth a wnewch yn y Golau yn ei wneud gyda Love a llawenydd. A byddwch yn cryfhau'r rhaglenni Ysgafn ac yn helpu eich Angels ac Elves i'ch arwain ar hyd llwybr sy'n osgoi peryglon yr Heddlu Golau. A chofiwch, nid yw eich methiant heddiw yn golygu na fydd yn rhaid i chi geisio eto'r tro nesaf.

Yn olaf, hoffwn ychwanegu - yn fwy a mwy, byddwn yn dysgu am y ffenomenau sy'n gysylltiedig â gwareiddiadau allfydol. Ie, byddai'n ffôl meddwl ein bod ni yn y Bydysawd ein hunain. Ond byddwch yn ymwybodol bod hyd yn oed y bodau hyn yn gysylltiedig â'r Crëwr. Ac roeddent yn rhan o'r greadigaeth ar y dechrau. Cofiwch fod popeth yn cael ei wneud mewn rhaglenni a bod popeth yn rhan o'r gêm cosmig. Nid oes angen i chi boeni.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb