Geni yn yr ysbyty mamolaeth Mělník

434802x 12. 01. 2014 Darllenydd 1

Dechreuodd y boen geni ddydd Gwener 25.1. yn y prynhawn. Roedd yn annisgwyl ac ansicr ychydig. Rydym yn dal i feddwl ein bod ni'n mynd i'r byd dim ond wythnos yn ddiweddarach. Dechreuodd gwragedd dynnu. Ni wyddom a oeddent eisoes yn gyfangiadau a / neu dim ond negesydd. Roedd yn dod o'r abdomen isaf ar ddechrau'r awr ar oddeutu 14: 00. Cynyddodd y dwysedd a'r amlder yn raddol. Roedd yr oriau yn hanner awr ac yna'n raddol ar ôl 20 munud, 10 munud nes i ni gyrraedd amlder 5 munud.

Roedd cyfnodau 5 munud yn achlysurol o dro ar ôl tro. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dechrau ysgrifennu ar y papur yr amser pan ddaeth yr olaf i wybod faint o funudau y maent yn ymddangos. Byddaf yn gofyn i chi bydwragedd a nyrsys yn yr ysbyty.

Yn anffodus, roedd Maruska ar y trydydd diwrnod yn ôl pob golwg ar ôl geni arall ac na allaf gyrraedd. Felly fe wnaethom ein hesgusodi ni naill ai i aros tan y bore, neu i fynd i'r ysbyty.

Roedd yn ymwneud â 1: 00 ar ôl hanner nos pan oedd y coesau yn gryf iawn. Ymgynghorwyd â'r sefyllfa'n raddol â Ivana Königsmarková, Janá Menčlova a Zuzana Štromerová. Ceisiodd Ivan ein sicrhau bod yr un go iawn yn dal i aros amdanom ni, ac er ei fod yn brifo llawer, mae'n bell o fod yn wir. Argymhellodd ymlacio, bathtubs ac yn enwedig tawelwch meddwl, gyda'r ffaith y bydd Maruška yn falch iawn a bydd yn cyrraedd.

Ceisiom gael rhywun ukecati ddod i'n gweld ni. Nid oedd Jana ddim yn gwybod ni ac yn argymell inni fynd i'r ysbyty. Roedd Zuzana eisoes yn ein hadnabod, ond roedd hi hefyd yn argymell ysbyty mamolaeth, o gofio nad oeddem wedi ei gweld am fis, felly nid yw hi'n awyddus i roi geni inni gartref.

Cawsom ddewisiad ysbyty mamolaeth Mělník. Yn fuan cyn i ni adael, galwom ni fynd ar daith. Nid yw'n angenrheidiol, ond mae wedi bod yn gyfleus. Yn ogystal, rydym wedi trefnu i gadw ystafell premiwm ar unwaith.

Mae Prague yn llai na gyrru awr i ffwrdd. Tua oddeutu awr ar ôl i ni osod allan ar y ffordd. Yn y nos mae'n mynd yn dda, ychydig cyn i Melnik fod yn niwl trwchus.

Mae ardal Ysbyty Mělnická yn fawr iawn, felly mae'n bendant syniad da i gynllunio ymlaen llaw. Efallai y bydd y GPS yn eich drysu oherwydd bod yr ysbyty yn ôl pob golwg yn debyg i ddau darn yn hanesyddol. Un o'r prif strydoedd, sydd bellach yn anhygoel ac yn anhygoel yn bennaf, a'r ail "gefn" o Nemocnice Street, lle mae prif giât â gwarchod. Yn y nos, mae'r giât yn dal i fod ar agor, felly ni fydd neb yn gofyn beth rydych chi eisiau yma.

Y Pafiliwn Obstetrig Gynaecolegol (gyda "T" gweladwy) yw'r ail bloc ar y chwith. Mae'n bloc adeiladu. Mae'r fynedfa yn agosach at ben arall y bloc. Yn anffodus, mae'r stryd yn unidirectional, ond yn 2 awr yn y nos, mae'r fenyw sydd bron yn eni yn fanwl iawn.

Mynediad i'r ysbyty

Fe wnaethom ni stopio i'r dde o flaen y fynedfa. Ar yr adeg hon, mae'r fynedfa i'r adeilad wedi'i gloi a rhaid iddyn nhw ddod atoch chi. Byddwch yn ffonio. Mae'n rhaid iddo fod yn amyneddgar, oherwydd bod y neuaddau dosbarthu hyd at y trydydd llawr ac yn 2: 00 yn bennaf yn cysgu.

Roedd llais cysglyd yn y siarad: "os gwelwch yn dda?" ... Rwy'n credu fy mod wedi chwythu rhywbeth allan: "... cawsom eich galw, mae fy ngwraig yn cael ei eni ac mae'n debyg ei fod yn rhedeg." Dim ymateb, yn union fel hyn, fel hongian y ffôn. Yna, nid oedd dim am 5 munud.

Roedd chwaer hŷn mewn crys chwys melyn yn rhedeg o'r lifftiau: "Helo, dewch!" Roedd fy ngwraig yn dal i dorri arall. Nid oedd y nyrs yn gofalu am lawer, ac fel mewn byd arall, roedd hi'n ceisio ein symud ni i lifftiau. Roedd gen i ddau fag o bethau, yn dal i gefnogi fy hanner annwyl. Dim cefnogaeth - dim. Gofynnwyd a oedd ganddynt gadair olwyn. Roedd yr ateb yn wallgof: "Nid oes gennym ni yn yr adran. Yr unig rai sydd yn yr ICU ac maent ar gau. Gallwch chi wneud hynny. " Gyda chyfyngiadau cryf bob tri munud, roedd fy nghalon yn cuddio trwy gam cam. Dim llawenydd.

Ar y trydydd llawr, aethom yn syth i'r drws gyda'r dill. Fe'i cymerwyd gan chwaer arall (tua 40 oed, gwallt blond, roedd yr ymagwedd yn eithaf manwl ac yn ddiddorol, efallai Jana.) Fe wnaeth orfodi fy ngwraig i ddringo cadair gynaecolegol yn ystod toriad. Gwnaethom wrthwynebu hyn. Nid oeddent yn clywed llawer amdano, ond dywedasant y trydydd alwad.

Dywedodd y nyrs, pan fyddai'r cyfyngiad yn croesi, y byddai'n edrych ar faint y mae fy ngwraig yn agored iddo. Rhoddodd ei bys yn ei fagina a dywedodd, "Rydw i'n eich gwthio i mewn i wal yr abdomen i wneud ychydig o geg ..." Roedd y ddau ohonom yn ofnus wrth iddi ddechrau adrodd ar y weithdrefn ar gyfer cyffwrdd Hamilton: "Bydd y meddyg yn mewnosod bys un llaw yn ddwfn i mewn i'r fagina, tra bod y llall yn gwthio y wal yr abdomen a Swirl y tu mewn i'r canol y pilio ceg y groth oddi ar y pilenni o wal y groth. Yn dilyn hynny, rhyddhair prostaglandins (inducing meinwe) sy'n cael effaith gadarnhaol ar y mecanwaith cyflawni. "(Ffynhonnell Wikipedia). Codais fy llais a dywedais ddim i graci. Delio â chyffwrdd Hamilton. Ymddengys bod y chwaer yn sâl a thynnodd ei bys allan. Ni ddywedodd hi ddim mwy a gofynnodd inni fod angen iddi saethu monitor. Felly roedd yn rhaid i ni ddod i lawr o'r gadair fraich gynaecolegol (roedd yn uchel iawn) ac yn symud i ochr arall yr ystafell gyda gwely a dyfais fonitro. Gwrthododd fy ngwraig ddringo ar y gwely oherwydd nad oedd hi'n teimlo'n ddrwg yn ei gwely. Felly fe arhosodd ar 4 fel cath ar linell oer, yn swyno yn y paragraff.

Mae'r monitor hwnnw'n ddyfais rhyfedd. Mae un chwiliad yn mesur cyfradd y galon i'ch plentyn (clywir hyd yn oed sut mae'n bangs) a'r cyfyngiadau mesurau eraill. Er nad yw'r mesuriad yn brifo'n gorfforol, mae'n straen yn seicolegol. Mae'n braf clywed curiad y galon (rydych chi'n ei adnabod yn byw ac yn gweithio) ond mae'r fenyw yn ei gywiro ac mae angen heddwch mwyaf. Yn ogystal, ar ôl hynny, Dr. MUDr. Irena Puzza, lleisiau byr, wedi eu mesur yn eithaf. Dechreuodd fy ngwraig gyflenwi papurau sy'n "rhaid i lofnodi". Atebodd fod ganddo gontract nawr ac y byddai'n aros. Heblaw, mae mwy o bapurau yr ydym wedi'u paratoi ymlaen llaw ar y bwrdd. Fe'i mynnodd yn ystyfnig arni hi. Rwy'n gwneud iawn am hynny nawr. Roedd tawelwch, dim ond bwp ar y monitor. Gofynnodd fy ngwraig pa mor hir y bu'n rhaid iddi fod ar y monitor ei bod hi'n anghyfforddus. Atebodd y meddyg fod o leiaf 20 munud i wybod sut roedd y babi yn ei wneud. Dechreuodd ddisgrifio beth oedd i gyd amdano ac unwaith eto pan gontractodd fy ngwraig.

Gofynnodd y meddyg i'r nyrsys pe baent eisoes wedi gwneud archwiliad. Dywedodd y blondiau nad oedd hi wedi gallu cyrraedd y gwair. Felly ar ôl y monitor roedd rhaid i ni fynd yn ôl i'r gadair gynaecolegol eto. Yno fe wnaethom wybod nad ydym eto ar agor, felly fe wnaethom symud i'r rhif ystafell ychwanegol 309.

Llety yn yr ystafell 309

Mae gan yr ystafell wely addasadwy yn electronig, sinc gyda sinc, tegell, platiau, mwgiau, cyllyll cyllyll. Ardal newydd ac nesaf i gop ar olwynion. Tablau a chadeiriau bren y gellir eu lledaenu dros y gwely fel gwely ychwanegol. Mae'r ystafell ymolchi yn cynnwys cawod eang, toiled, gan gynnwys papur toiled a sinc. Tywelion coll a sebon. At ei gilydd, amgylchedd clyd a thawel.

Bob awr, daeth y chwaer i fesur calon y babi trwy ddyfais Dopler symudol. Yn gwbl ffyddlon iawn, cafodd fy ngwraig ei aflonyddu. Gofynnodd sawl gwaith na fyddai neb yn dod yma am gael heddwch. Ar ôl tua thri awr, daeth y meddyg i'n gweld a llusgo ni ni'n ôl i'r monitor. Mae i fod i fod yn gyflym. Unwaith eto, gofynnom am gadair olwyn bod ganddo fy nghyferiadau cadarn a chanddi hi ac mae hi'n ddiflas. Unwaith eto, esboniodd nad oedd ganddo ef, ac roedd y gwely symudol i lawr - byddai'n dweud y byddai'n ei wneud. Ceisiom ddod â'r ddyfais honno hefyd. Ni ellir dweud hynny.

At ei gilydd, dim empathi gan staff.

Dŵr a the lleol

Bydd dŵr o'r tap yn arogli ar ôl diheintio ac nid wyf yn argymell yfed uniongyrchol oni bai ei fod wedi'i goginio'n drylwyr. Roedd hi'n brifo ei phen. Yn wreiddiol, roeddem yn meddwl ei fod ar ôl y powdrau oedd gan fy ngwraig. Yna, fe wnaethom gytuno bod gennym amodau tebyg ni waeth beth fo'r cemeg y mae fy ngwraig yn ei ddefnyddio yn erbyn poen.

Teim ar un adeg yn teimlo fel rhywbeth sy'n debyg i alcohol. Rwy'n priodoli hyn i gamddefnyddio diheintio rhwng swp unigol o de wedi'i ferwi ar y cyd â dŵr o ansawdd gwael.

Arholiadau ac agoriadau rheolaidd

Felly fe aethom yn ôl i ddrws y dvr gyda'r monitor. Yna roedd yna ddioddefaint arall ar y ddaear oer, oherwydd ar fy ngwely methodd fy anhygoel ddringo. Bob amser, nid oedd staff cwrawl yn talu llawer o sylw inni. Pan oedd yn ymwneud â 5 munud (felly fe'i haddewid yn fyr), gofynnwyd a allent ddatgysylltu hynny, mae'n oer ac nid yw'n teimlo'n dda. Atebodd y nyrs na allai hi wneud penderfyniad y meddyg fel arall. Galwaf hi i ddod o hyd i'r meddyg a darganfod beth oedd ei angen. Ni fu neb erioed ers amser maith. Yna ymddangosodd y chwaer, ond anwybyddodd ni ni. Felly, gofynnais eto a allwn ddatgysylltu? Edrychodd ar y siart a chanfuwyd nad oedd yn dal yn rhy fawr y byddai'r meddyg yn dod y mae'n rhaid iddo fod o leiaf 20 munud i'w brofi.

Daeth y meddyg i edrych ar y graff a dywedodd rhywbeth yn yr ystyr nad oedd yn gwbl ddelfrydol. Dywedais fod y chwiliedydd galed i ddal (yn fwy penodol, yr wyf yn cadw nhw fy hun, oherwydd eu pen eu hunain ar nad yw'r bêl yn glynu.) Bod syrthiodd ychydig o weithiau, felly nid yw'n mesuriadau cywir. Mae'n negyddu y ffaith ei bod yn ar y siart i weld a yw'n gweithio am gyfnod a bod yn rhaid i ni aros i wneud yn siŵr bod y baban yn iawn. Dechreuodd fy ngwraig sibrwd nad oedd hi am ei wneud. Dywedais wrthi fod un gair yn ddigon ac yr ydym yn mynd i ffwrdd ag ef, oherwydd bod y monitor yn rhy fucked i fyny. Yr unig un oedd yn gwneud synnwyr oedd ein bod yn mynd trwy'r dderbynfa, roedd eraill yn ddiwerth. (Felly fe wnaethom ddysgu trwy Ivana K.). Pan wnaethom brotestio am ychydig, mae'r chwaer yn cau i ben. Wedi'i ddilyn gan gadair gynaecolegol. Fe wnaethon ni ddysgu ein bod wedi cyrraedd centimetrau 3. Roedd yn galonogol iawn ar adeg 5 yn y bore. Felly, mae'r weithdrefn safonol yn gyflymder cyfartalog o 1 cm / awr.

Pan oeddem yn 3 centimetrau, felly rydym yn dweud Prázová Dr Irena ei fod yn parchu ein cynllun geni, ond trwy ddod o hyd (y ferch yn cyrraedd i mewn i'r fagina) yn brych anodd, ac i gyflymu ei ddarparu a rhedeg yn llyfn yn argymell ei rhwygo. Fel rheswm dros y weithdrefn hon yn dangos, os nad yw, y llinyn bogail podplout pen y babi ac mae yna gall fod wlychu yn ystod genedigaeth. Felly, disgrifiodd yn union y sefyllfa y crybwyllwyd Ivana Königsmark mewn sefyllfa pan ddaw maddau i ddŵr! Am y rheswm hwn, gwnaethom wrthod y cynnig hwn. Roedd yn rhaid inni lofnodi'r gwrthwyneb.

Cyn yr awr 9, daeth ei chwaer i'r monitor nesaf, ac mae'r meddyg yn dymuno inni fod yn y cartref cartref 9 yn y neuadd genedigaeth. Daeth hi eto yn y momentyn anffodus. Mae fy ngwraig yn swyno mewn ysgogiadau poenus yn 4 awr, ac mae rhywun am wneud rhywbeth am yr hyn y mae hi ar hyn o bryd yn annaturiol. Atebolais nad oedd y monitor yn fwy na hynny, a dim ond i ddod â Dopler i'r ystafell. Dywedodd fy nghwaer fod y meddyg wedi dweud ... a chredais y byddai'r meddyg yn dod yma i'w esbonio iddi hi.

Daeth y meddyg am funudau 15 gyda nyrs arall. Roedd hi'n pwyntio'n syth ar fy ngwraig. Roeddwn i'n teimlo fel ysbryd na welodd, er ei fod yn dweud, "A allwn ni siarad y tu allan?" Meddyg: "Na, mae'n rhaid i mi siarad â'ch gwraig." Roedd hi eto mewn cyferiadau. Roedd fy ngwraig, ar ôl cywasgiad, wedi protestio nad oedd hi am fynd i unrhyw le nawr nad oedd hi eisiau mwy nawr i fonitro aros yma ac nid oedd am iddi gael ei aflonyddu nes ei gyflwyno. Dechreuodd y Doctor Irena Puzza ei gwneud yn well yn yr ystafell gyflenwi. Mae'r un ystafell ag yma, ond mae'r monitor yno, felly nid oes raid ei ledaenu. Mae'n rhaid iddi wylio a yw babi yn ei bol yn ffynnu y bydd ganddo'r un heddwch yno fel y mae hi a bydd yn rhaid iddo symud. Nid oes modd cael ei eni yn yr ystafell, am resymau hylendid.

Yn olaf, daethom at y ffaith ein bod yn mynd i'r neuadd genedigaeth, ond ein bod am ei ddileu. Nid oedd y gadair olwyn yn gweithio eto, ond roedd ganddynt o leiaf wely symudol. Maent yn ceisio rhoi fy ngwraig ar y gwely symudol yma. Gwrthododd fod ganddo boenau cryf. Felly aeth i bob 4 yn y blwch geni.

Mae hi'n rhoi blwch i farw

Mae gan y cartref nyrsio dair blychau geni ac un ystafell weithredu. Mae'r blychau geni ar y chwith o'r brif fynedfa. Ar y dde mae'r mannau staff a'r ystafell weithredu. Mae'r blychau geni wedi'u cloi gan ddrysau llithro. Yn acwstig, nid yw'n gollwng, felly byddwch chi'n clywed popeth a ddywedwch drwy'r neuadd yn yr ystafell staff - yn anffodus.

Mae offer yr holl flychau yr un fath. Yr oeddem yn iawn ar y chwith cyntaf. Mae wedi'i dynnu i las. O'r drws i'r dde mae toiled ac ystafell ymolchi. Dodrefn: bwrdd bach, cadeirydd addasadwy gyda chadeiriau, cadeiriau gwely / gynaecolegol addasadwy mewn un. Cefndir technegol pellach ar gyfer triniaeth a dadebru babanod ar ôl eu cyflwyno. Hynny yw, Mae llawer o flychau fflachio a blygu gyda llawer o rifau. Mae clociau analog uchel uwchlaw'r drws ffrynt, sydd, yn anffodus, ni ellir eu tynnu. Roedd yn eithaf ofnadwy i mi. Yn erbyn hyn mae gan bob un ohonynt rifydd gyda chyfarpar meddygol amrywiol. Mae'n bendant nad yw'n gweithio mor glyd â'r ystafell 309. Ni allaf anghofio, wrth gwrs, y monitro "pwysig".

Trosglwyddom swm sylweddol o bethau personol i'r blwch. Mynychodd y fydwraig Jana Horáková bob munud 15 (creadur heblaw Jana, nyrs), a gwnaeth hi synau calonnau babanod yn ei bol. Roedd y ddau gyfyngiad yn y rhan fwyaf o bob amser. Gwrthodwyd mesur cryfder y cyfyngiadau gan y ffaith ei bod yn ddiwerth, yn hir ac yn straenus. Roedd yn rhaid inni eu harwyddo yn ôl.

Roedd y fydwraig yn mynychu'r fydwraig, ac roedd ei fydwraig gynorthwyol Ivan, ei gwallt du du, wedi ei helpu weithiau. Arwydd arbennig yw'r arwydd mai dau fathodyn ar y label yw: un rownd a'r ddau arall gyda symbol o feddyginiaeth[1].

Roedd hi'n braf o Ivana, ar gais fy ngwraig, ei bod hi'n fodlon treulio amser gyda ni a dal fy ngwraig yn hir. Roedd hi hefyd yn ceisio esbonio'n ofalus iawn beth oedd yn digwydd a beth i'w ddilyn. Roedd hi'n braf i ni er ei bod yn sôn am bethau nad oedd bob amser yn ddymunol.

Dros amser buom yn gweithio ar centimetrau 7. Felly mae'r plentyn wedi parhau'n gymharol dda. Roedd ar ôl 14: 00 ar 26.1 pan dorrodd y dŵr. Felly galwom ni Jan a Ivan i ddod a gwirio ni allan. Ergydodd Ivana y rheolwr rheoli'r tro hwn hyd yn oed gyda syfrdanol (er yn fyr yn unig). Cynhaliodd Jana arholiad mewnol. Dywedodd ein bod ni'n dal i fod ar 7, ond bod y dŵr yn rhedeg allan.

Pwynt critigol

Heb rag-rybuddio, gwasgoodd Jana ben y babi o gwmpas y pen a chlyw llif arall o ddŵr. Rhwng amryw o sylwebaeth ar sut roedd hi'n gwneud yn dda, roedd hi wedi gwasgu ychydig o amwlet i wneud i'm gwraig deimlo'n rhydd, ac i roi genedigaeth iddi.

O'r funud uchod, ni ddatblygodd y cyflenwad yn sylweddol, dim ond cyfangiadau cryf oedd yn parhau. Ceisiom newid swyddi, cawod, balŵn, meithrinfa, ac ati Nid oedd yn helpu. Rydym wedi cytuno â menyw ei fod yn ein canslo eto pan fydd rhywun yn tynnu drwy'r drws yn gyson. Felly, galwais Jana i gyfyngu ei mesuriadau, oherwydd mae'n peri ni i ni. Gwrthododd ddweud bod Dr Irena Pouzová wedi dweud ei bod eisiau monitro'n rheolaidd i wneud yn siŵr nad oedd hi'n gwybod ble roedd hi, nad oedd hi am farw, na bod fy ngwraig yn cael trafferth. Ar un adeg, roedd yn rhaid i mi godi llais Jane a'i daflu o'r ystafell. Mynnodd ar ôl iddi a dywedais, "Na, does dim rhaid i chi. Pan ddywedais - NAC YDW - dyma'r penderfyniad terfynol a dim ond adael a pheidiwch â dod yn ôl nes fy mod i'n eich galw chi. Rydyn ni eisiau heddwch yma. Os ydych chi am ddod â'r papur, fe'i llofnodaf i chi. " Cerddodd Jana i ffwrdd â mynegiant tramgwyddus o ddiffyg personol, a daeth 2 o funudau yn ôl. Fe wnaethon ni lofnodi a buom am munudau heddwch 30.

Drwy gydol geni ymadroddion ailadrodd yn aml yn hoffi: "Beth os bydd yn methu", "Beth os oedd eich gwraig gwaedu mewnol", "Beth os yw eich babi wedi rhoi'r gorau i ffynnu", "Beth os ..." ... ac mae llawer daeth yr ymadrodd i ben gyda'r geiriau: "... byddai'n golygu y gallai farw ac nad ydych chi am ei gael!". Mae'r ymadroddion yn cael eu defnyddio, yn enwedig pan fyddwch am i hoelen i lawr unrhyw weithdrefn neu archwiliad, sydd yn ôl eu harferion a'u syniadau eu hangen. Fodd bynnag, yn realistig, mae'n wraig gwbl ddiwerth ac yn ddi-rym ac plentyn heb ei eni yn eu cydweithrediad.

Yn anffodus, stopiodd yr enedigaeth. Ar ôl 17hod. genedigaeth ein annwyl fy ngwraig yn meddwl y byddai'n cŵl i ceisio gorffen ar y uwchsain a gweld sut y mae ein baban ei saethu yn y gamlas enedigaeth. Yr ydym wedi cyfleu'r cynnig i'r fydwraig Jana. Dim byd. Gofynnom iddi a oedd Dr Irene wedi dweud hynny. Dywedodd Jana ie, ond roedd hi i fyny iddi (Irene) beth fyddai'n digwydd. Daeth Irena Prazová i mewn am tua munudau 10. Nododd nad oedd esgor yn symud ymlaen ac y dylem ystyried dod â rhai adnoddau calonogol i gyflymu cyflwyno i fy ngwraig yn falch ac mae popeth yn cyflymu, bygythiol a allai groth blino - rhoi'r gorau i lawrlwytho a phob ei allu i roi'r gorau i a fyddai'n arwain at adran cesaraidd. Yn eu barn hwy, mae ein geni ar ôl 17hod. felly rydym yn disgyn i'r categori geni, lle mae angen ymyrraeth, oherwydd mae risg o farwolaeth mam / plentyn.

Edrychodd y meddyg yn friwsog ar yr uwchsain, ond cytunodd. Fe wnaethon nhw fynd â ni i'r llawr gwaelod lle'r oedd ganddynt uwchsain "mawr". MUDr. Cwrw Krch (dyn hŷn, brith, yn ysmygu trwm. Yn y 3. I fyny'r grisiau fel arfer yn digwydd.), Pwy gynhaliodd yr ymchwiliad a chanfod bod ein baban yn cael ei gofnodi'n anghywir. Defnyddiodd lawer o eiriau Lladin. Felly, rydym yn gofyn am gyfieithiad: "gylchdroi pen yn ôl i'r gwaelod y pelfis ac i lwybr o předsunulo braich / dwylo.". Yn anffodus, ni welsom un ar y monitor.

Gweithrediadau - adran Cesaraidd

Felly fe wnaethom ni neidio i'r ystafell weithredu. Daeth y plentyn i 26.1. Arweiniodd y feddygfa gan MUDr. Aleš Krch. Mae pawb yn iach yn gorfforol. Mae menyw yn dioddef o syndrom genedigaeth ac yn gwella'r boen ar ôl yr adran Cesaraidd. Drwy gydol yr amser hwn, yr ydym wedi bod yn gwylio yn unig gyda'r offerynnau. Nid oeddent hyd yn oed yn cynnal yr arholiad trwy'r ffordd yr oeddem yn gyfarwydd â bydwragedd preifat.

Mae llawer o arholiad ac ychydig o empathi

Hurray, mae ein babi yn y byd. Mae popeth y tu ôl i ni. Cadarn? Na, ffrindiau! Nawr, mae biwrocratiaeth anoddach yn mynd rhagddo nag o'r blaen!

Tua awr ar ôl "geni" cawsom ein mamau achub o blwch plexiglass a elwir yn "deorydd". Y rheswm oedd hypothermia.

Fitamin K

Wrth ddrws yr adran newydd-anedig, cyfarfûm â meddyg (gwallt tywyll bach, ieuengaf, efallai Michal Blažek, MD). A oedd yn fy atal rhag rhoi fitamin K? Atebolais nad oeddwn yn ei ystyried mor bwysig, oherwydd bod y plentyn hwnnw'n mynd i droi o gwmpas. Roedd yn gwrthwynebu'r ffaith y dylid ei wneud gyda chwilydd yn y pennaeth. Gwrthodais hyn a mynnodd nad oedd ganddo'r effaith honno. Dywedodd wrthyf ei bod yn arfer ac yn defnyddio fformiwla hudol: "de lege artis" a chyfeiriodd at rai ystadegau a rheoliadau'r Weinyddiaeth Iechyd. Roedd ei allbwn yn fy ngaelio'n amlwg oer, felly daeth ei allbwn i ryw raddau o ddrama. "Mae fitamin K yn erbyn gwaedu mewnol. Fe allai wahardd chi mewn awr. " Roeddwn i'n dawel ac yn lefel. "Gall fod hyd yn oed wythnos." Mae'n debyg nad oedd wedi newid fy aura, a dyna pam y daeth cryn dipyn: "Fe all ddigwydd hyd yn oed mewn tri mis!" Rwy'n cydnabod, cyn i mi ddweud y frawddeg olaf, roeddwn i'n teimlo'n eithaf difrifol. Nawr, cefais yr awydd i wenu o leiaf ychydig. Dywedais wrtho fy mod yn mynd i ymgynghori â'm gwraig ar ICU ac yna gadewch iddo wybod. Roedd yn gruff ac efallai y bydd wedi ychwanegu rhywbeth yn yr ystyr nid yw'n ymwneud â beth i'w benderfynu, mae'n ymwneud â bywyd eich plentyn[2].

Yna rhoddwyd fitamin K ar lafar. Mewn gwirionedd, fe wnaeth y babi ei droi ynghyd â dŵr ambr am awr.

Yn ystod y dyddiau canlynol, mae gwahanol feddygon wedi ymweld â ni. Yn gyntaf, oherwydd yr archwiliad craith ar ôl yr adran cesaraidd, ond yn bennaf oherwydd ein babi. Ar yr achlysuron hyn, cawsom ein hatal gan yr amrywiol salwch posibl y gallai'r plentyn eu derbyn a rhoddodd amryw o awgrymiadau i ni ar gyfer arholiadau, sef bwysig.

Llygaid a Chreu

Un o'r syniadau eraill a brofwyd gennym ar ein plentyn oedd yr hyn a elwir yn "hygrededd," sef diheintio cyfuniadau newydd-anedig fel atal llid ocwlar. Mewn geiriau eraill, am achos damcaniaethol y gallai plentyn gael llid cyfunol, mae'n mynd i mewn i lygaid cemeg. Fe wnaethom ei wrthod.

Mae'r meddygon (o leiaf yn yr ysbyty mamolaeth hwn) yn meddu ar y syniad nad yw'r plentyn yn gweld y plentyn ar ôl ei eni ac nad yw'n meddwl y golau llachar. Mewn gwirionedd, mae'n ymateb i'r golau ac yn ymateb i'r rhai sy'n dod i gysylltiad uniongyrchol ag ef. Mae golau ysgafn yn annymunol i'r plentyn. Roedd yn 9 mis yn y tywyllwch.

Mae gan bob plentyn newydd-anedig lygaid llwyd. Yma hefyd, yn parhau i fod yn ddirgelwch am yr hyn y bydd eu lliw terfynol yn digwydd - dim ond yn ddiweddarach y bydd yn dangos tua thri mis yn ddiweddarach. Efallai y bydd gan anedig-anedig lygaid llygredig o ddiffygion llygaid sy'n cael eu cymhwyso iddyn nhw ar ôl eu geni er mwyn osgoi haint rhag llafur. Byddwch yn amyneddgar, mewn dau ddiwrnod bydd yn mynd! Byddwch yn sicr yn sylwi ar sut mae'r plentyn yn edrych arnoch chi pan fyddwch chi'n ei fwydo. Mae natur yn syfrdanol: yn union o'r geni, mae'r babi yn gweld y 30 cm, sy'n ddigon i weld eich wyneb - wyneb eich mam.[3]

Pan oeddwn yn cario fy mhlentyn yn yr ysbyty mamolaeth, ceisiais wneud cysgod. Gallai weld ei lygaid yn ysgwyd, neu hyd yn oed gau ei eyelids pan oedd mewn golau uniongyrchol.

Prawf Clust

Y noson nesaf daeth y chwaer i'r syniad nad oeddem wedi gwneud prawf clust eto. Roeddwn i'n ffôl pan oeddwn i'n meddwl ei fod yn edrych ar y drych glust, a oedd yr eardrwm fel arfer yn gweithio. Tynnodd ddyfais digidol enfawr ar ein babi gyda sgrîn gyffwrdd â chromlinau a botymau fflachio. O'r planhigyn a arweiniodd gwifren gyda chwiliwr sy'n cyd-fynd â'ch clustiau.

Dywedodd fy nghwestiwn am yr hyn roedd hi'n ei wneud wrthyf ei bod ychydig yn ddiflas ac na fyddai'n brifo'r babi ei fod yn ceisio'i wisgo. Yr oeddwn yn amau ​​hynny, ond rwy'n ei adael oherwydd bydd yn mynd yn gyflym. O'r "gyflym" hwnnw digwyddodd fod y clust dde wedi profi ymgais 5. Mae'r ddyfais wedi adrodd yn barhaus am gamgymeriad yn ystod profion. Nid oedd y chwaer dan sylw, yn fy marn i, yn gwybod beth oedd yn ei ddal a sut y bu'n gweithio. Dim ond yn mecanyddol gwthiodd y botymau ar yr arddangosfa oherwydd bod rhywun wedi dweud wrthi. Pan na wnaeth yr ymgais 5 brofi fy nghlust chwith, atebais y byddem yn ei adael am yr amser arall gan wybod na fyddwn yn caniatáu y crap hwn mwyach. Yn bersonol, yn un o'm hymgais olaf, cymerais fy nghlust am 20 cm o'r chwiliad a chlywais y synau crazy uchel fy mod wedi tyfu i fyny.

Rwy'n ystyried y ddyfais hon yn un o'r rhai mwyaf diwerth. Mae'r rhesymau fel a ganlyn: Dim ond ar ôl genedigaeth, cynhaliwyd prawf clust trwy lygaid clust. Ymatebodd y plentyn fel arfer. Dywedodd fy nghwaer dro ar ôl tro fod ein plentyn yn gwrando'n dda oherwydd ei fod yn ymateb i seiniau allanol. Ar ôl y prawf, roedd y babi yn uchel ac yn uchel am un noson. Roedd yn drueni imi, oherwydd hyd yn hyn nid oedd yn gofalu amdano - felly ni wnaeth ei adael. Yn ogystal, rydym yn cytuno gyda'r arbenigwyr eraill (nid gyflogeion Melnik), ei fod yn nonsens, oherwydd hyd yn oed os oes gan y plentyn nam ar eu clyw, ac yn yr oedran hwn nad ydych yn gallu perfformio unrhyw gamau gweithredu a fyddai'n gwyrdroi'r ffenomenon.

Felly, rydym wedi gwrthod profion pellach oherwydd ei fod ef neu hi yn gwrando'n dda (gwyddom ni trwy ei adweithiau) ac nid yw hyn yn angenrheidiol.

Milfeddyg babanod

Gwartheg babanod arall yw hoff gleiniog. Yn ysbyty mamolaeth Mělník, mae ganddynt ddyfais mesur symudol â llaw, a all gysylltu â nhw i benderfynu ar ddwysedd hepatitis babanod. Mae angen sylweddoli bod hepatitis babanod yn ffenomen naturiol, ac yn y rhan fwyaf o achosion, gall y plant ei dorri i lawr yn unig erbyn golau dydd.

MUDr. Fodd bynnag, roedd Barbora Koubková yn gallu ofni pan, yn 236, darganfu ei bod yn werth critigol a bod angen ei fonitro. Pe byddai wedi codi, byddai'n rhaid i'r plentyn fynd i'r deor golau UV. Rwyf yn bersonol wedi cael y cyfle i weld y deorydd hwn ar waith dros blentyn arall. Mae'n edrych ofnadwy! Mae'r plentyn mewn blwch plexiglass, mae'n sgrechian yn gariadus, mae ei lygaid yn rhwym. Felly, yn bendant, peidiwch â rhoi eich plentyn mor rhy ataliol i rywbeth mor wallgof.

Mae'r sefyllfa yr ydym yn ymgynghori â ffôn gyda Ivana Königsmarková ac mae hi'n dweud wrthym fod os bydd trydydd dydd yn 236 werth, yna mae'n debygol iawn bod yn y dyddiau nesaf, bydd yn jyst yn disgyn, a dyna a wnaeth. Yn dal, nid oedd Dr Barbora bob amser yn gwerthuso'r mater yn eithaf optimistaidd.

Gofalu am waed o'r enw gwreiddiau

Ffaith arall yw "sêr gwaed" fel y'i gelwir, neu maen nhw'n ei alw'n gyd-destunol, gan fod y gwaed yn cael ei gymryd gyda helfa'r plentyn. Dim ond ychydig o ddiffygion sy'n cael eu cymryd ac yn ôl yr arfer arferol 72 oriau ar ôl eu geni. Mae'r prawf hwn wedi'i gynllunio i ddiagnosio rhagdybiaethau i ddiffygion geni megis anhwylderau twf neu dreulio. Yn ogystal, profir clefydau prin eraill. Rwy'n argymell yn gryf dod o hyd i astudiaethau proffesiynol ar y Rhyngrwyd ac asesu i chi'ch hun a yw'n gwneud synnwyr. Y rheswm yw bod tebygolrwydd y bydd un o glefydau profion 13 yn digwydd o 1: 100 i 1: 100 000. Yna caiff y pynciau prawf eu rhannu'n dri chategori:

 1. Ni ellir pennu pwnc y prawf naill ai oherwydd nad oes ganddo'r diffygion nac oherwydd na ellir ei benderfynu.
 2. Mae canlyniadau'r profion yn amwys, a elwir yn 50: 50 ac mae angen profion pellach arnynt.
 3. Mae canlyniadau profion yn gadarnhaol, felly mae o leiaf un canfyddiad cadarnhaol o'r symptomau a brofir. Yn anffodus, hyd yn oed yn yr achos hwn, gall rhai gwallau achosi hyd at 25% o wallau.

Mewn egwyddor, tuedd ffasiwn yw'r tro olaf. Mae gwerth dweud y sgrinio heb ddilyniant hirdymor pellach mewn gwirionedd yn destun straen rhiant-blentyn.

Ar fy dymuniad, roeddwn yn gallu edrych i mewn i'r cyflwyniad yn disgrifio'r clefydau unigol a brofwyd a'u tebygolrwydd o ddigwydd. Yn amlwg, tynnwyd y cyflwyniad cyfan o ddarlith Americanaidd gan ei fod yn cynnwys cyfieithiad anghyflawn, rhai o'r sleidiau. Roedd rhai darnau yn ofnus iawn i mi. Er enghraifft, efallai mae 3 slajd wedi annog y gweinidogaethau perthnasol yn y gwledydd dan sylw i ddeddfu ar analluogrwydd rhieni i wrthod yr arholiad hwn. Rwyf wedi darllen ar lawer o ddiffygion bod yr achosion yn ysbeidiol (1: 100 i 1: 100 000 yn ôl math o glefyd), ond argymhellir bod profion yn atal. Mae costau hyd at ddegau o filoedd o ddoleri fesul pwnc prawf. Yn ogystal, yn yr amodau Tsiec, dywedir na ellir pennu pa mor debygol yw'r achos o achosi rhai o'r clefydau a brofir oherwydd nad oes digon o ddata. Mewn geiriau eraill, mae mor brin yn ein gwlad ni chofnodwyd ef am amser hir!

Ar y llaw arall, mae nifer o ffigurau wedi eu neilltuo i sut y mae gwerthusiad anghywir o'r canlyniadau yn effeithio ar rieni a'u perthynas â'r plentyn. Mewn geiriau eraill, gwrthdaro, straen, tensiwn, tarfu ar y cyd-fyw teuluol, ac ati. A faint o ganran ohono a all ymdopi â hi wedyn.

Rwyf yn bersonol yn gweld hyn fel archwiliad beichus iawn iawn gyda chanlyniad ansicr, felly penderfynasom eu harwyddo yn y cefn, gyda'r posibilrwydd y bydd ein meddyg plentyn MUDr dewisol yn cynnal archwiliad posibl. Cládková, gyda phwy byddwn yn ymgynghori â'r mater eto. (Mrs. Chládek a'i merch, hefyd yn feddyg, rwy'n argymell fel creadur deallus a chyfeillgar iawn.)

Cyn llofnodi'r gwrthdroadiad, Mrs. Maer adran neonatoleg MUDr. Lenka Doležalová (gwallt du du, sydd eisoes yn drafferthus). Gofynnodd i ni pam nad ydym am wneud swn? Atebais fy mod wedi darllen yr astudiaeth a oedd wedi'i chynnal yn ei llaw. Dywedodd wrthyf na allaf ddeall y byrfoddau hynny. Cytunais ac yn gwrthwynebu nad wyf yn deall y termau technegol, ond yr wyf yn deall y tebygolrwydd ystadegol - niferoedd, a bod y tebygolrwydd o ddigwyddiad yn ansicr iawn ac mae'r straen yn wych. Ymatebodd hi drwy ddweud, "Rydych wedi llofnodi llawer o bapurau ... Arwyddoch chi bapur nad ydych yn gofalu pan fydd eich babi yn marw!" Nid ydym erioed wedi llofnodi rhywbeth o'r fath, ac roedd yn ffôl gan y Doctor. Fe'i dangosais hi allan o'r ystafell, i beidio â fygythiad i mi, fy ngwraig, neu fy mhlentyn. Yn y cramp olaf, ceisiodd rhwng y drws, "Ddim chi'n gwybod bod symptomau 13 yn cael eu profi yng Nghanada ...?". Doeddwn i ddim yn ymateb. Dwi ddim yn gofalu am yr hyn maen nhw'n ei wneud yng Nghanada.

Pwysau geni

Dydd Mercher, 30.1. ni MUDr. Dywedodd Barbora Koubkova yn ystod ymweliad pe bai hi'n gofalu am y babi yn unig y byddai'n gadael iddi fynd adref. Ond roedd yn rhaid i ni aros yn dal i gael iacháu sgarw fy ngwraig ar ôl yr adran Cesaraidd.

Ddydd Iau, 31.1. roeddem yn edrych ymlaen at adael ysbyty mamolaeth Mělník. Yn onest, ein teimlad oedd mai'r hiraf yr ydym yn aros yn y lle, y mwyaf dwp yr ydym yn ceisio'i wneud.

Pan enwyd ein babi, gwrthodwyd pwyso a mesur, a gellid ei wneud yn ddiweddarach. Mae hefyd wedi digwydd. Cofnodwyd y pwysau geni tan yr ail ddiwrnod ar ôl ei eni: 3,1 kg ar bwys a osodir yn yr ystafell. (Pwyso 50 g.) Y diwrnodau canlynol pwysodd pwysau'r plentyn i 2,9 kg, cododd y diwrnod wedyn i 3,0 kg (Dydd Mercher). Ar ddydd Iau (diwrnod y rhyddhau) fe syrthiodd i 2,85 kg. Yn gyffredinol, mae plant ar ôl eu geni yn colli hyd at 10% o'u pwysau geni. O ganlyniad i gael gwared ar hylif amniotig ac amhureddau eraill o'r coluddion pan oeddent yn abdomen y fam. Felly, yn cael ei gymryd yn unig yn fathemategol: pwysau geni 3,1 kg, pa bynnag bwysau sydd 2,79 kg mewn safon. Asesodd Barbora bwysau 2,85 kg fel nad yw ein plentyn yn elwa ac felly nid yw'n briodol cael ei ryddhau o'r ysbyty. Yr absurdity of the thing oedd y ffaith mai hi oedd hi a wnaeth hawlio'r diwrnod cyn bod popeth mewn gorchymyn perffaith a gallai'r plentyn fynd adref.

Ar neonatoleg adrannau eu pwysau eu hunain, y gellir eu mesur gyda chywirdeb 5 gram yn wahanol i'r hyn sydd yn yr ystafell -. Dim ond gyda 50 cywirdeb g De facto eu bod yn gallu mesur faint o gram (ml) babi yn yfed llaeth gan syml gymharu pwysau cyn ac ar ôl bwydo ar y fron . Buom yn pasio'r prawf hwn rywbryd ddydd Mawrth. Yn ffafriol, oherwydd bod y baban yn feddw ​​ar unwaith yn ystod y funud 20 20 ml (ychwanegiad 20 g). Pan Canfu Barbara allan bod ein plentyn yn "rhy ysgafn" a dyna pam yr ydym yn galw am ail brawf. Cytunwyd gennym. O fewn munudau i'r plentyn am 20 40 ml feddw ​​ac i bob golwg yn rhoi mwy os nad oedd yn rhaid i ni i fod yn bennaeth nyrs Lenka Cimlerová. Cynhaliodd hyfforddiant i rieni a gollwyd allan o'r ysbyty. (Roedd rhaid i ni roi'r gorau i fwydo ar y fron, ewch i hyfforddiant pwysau, ac yna, yn ystod a barhaodd bwydo ar y fron.)

Wrth gerdded gyda babi rhwng fy mam a'r pwysau yn yr adran newydd-anedig, Ms. MUDr. Lenka Doležalová (yr un peth a bygwth ni yn yr ystafell), y mae'n rhaid i ni siarad oherwydd, heb bwysau o'r fath, ni ellir byth ryddhau'r plentyn gartref. Dywedais, ar hyn o bryd, yr ydym yn edrych ar y pwysau cyn ac ar ôl bwydo ar y fron ac fe'i gwelir yn unol â hynny. Cadarnhaodd ei chamau yn y penderfyniad na fydd canlyniad y prawf yn ein hatal rhag mynd adref - hyd yn oed ar y cefn. Ar ôl hynny, rydym wedi llofnodi'r gwrthdroadiad gyda'r ffaith y bydd ein MD, MUDr, detholiad arall yn cynnal ymchwiliad pellach. Cládková y diwrnod nesaf.

I benderfynu ar y pwysau, rwy'n argymell tacteg oedi. Felly, ystyriwch y babi mor hwyr â phosib. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth pe bai ein baban yn cael ei bwyso'n union ar ôl ei gyflwyno, byddai'r gwahaniaeth hyd yn oed yn fwy.

Uchder

Nid ydym byth yn cyfarfod hyn yn swyddogol. Dim ond trwy ymweld â'n perthnasau, yr ydym yn mesur uchder o 50 cm o leiaf gan ddefnyddio mesurydd teilwra. Pan ysgrifennodd Barbora adroddiad meddygol, gofynnodd a oedd gennym fabi i fesur: uchder, cylchedd y pen, ... a pharamedrau eraill. Atebiaf nad oes, a bod yr uchder isaf yn 50 cm.

Gall mesur uchder fod yn boenus i'r babi ar ôl ei gyflwyno oherwydd nad oes cyhyrau wedi'i ymlacio pan oedd yn y bêl yn abdomen y fam. (Yn y cartref ar ôl wythnos, canfuom fod mesur 54 cm.)

Dim ysmygu

Yn ystod yr arhosiad cyfan roeddem ni yn 309. Ambell waith roedd rhaid i mi atgoffa staff fod arogl cryf o fwg yn dod o'r drws grisiau gyferbyn, diolch i'r drafft. Weithiau roedd yn teimlo fel tafarn yn yr ystafell. Rwyf wastad wedi gofyn i'r staff gael cywiriad. Dywedwyd wrthyf na fyddai neb yn ysmygu yma oherwydd ei fod wedi'i wahardd yn yr adeilad. Dim ond nyrs yr orsaf a gyfaddefodd i mi mewn un ymweliad ei bod hi'n gwybod am y broblem ond na wnaeth hi ymdopi â hi.

Credaf fod grisiau'r gwasanaeth (neu'r balconi cyfagos efallai) yn ystafell ysmygu answyddogol. Yn anffodus, mae'r arogl yn ymledu trwy goridorau'r ward mamolaeth gyfan. Y peth mwyaf tebyg yw teimlo yn y bore wrth newid sifftiau a'r "gwyntoedd" a elwir yn hyn - gan adael drysau agored i grisiau'r gwasanaeth.

Ysmygwyr cryf yw MUDr. Krch a chwaer / meddyg mewn crys chwys melyn.

MUDr. Lenka Doležalová a MUDr. Barbora Koubková

Roedd Mrs. Dolezalova, 2x, wedi fy synnu â'i ymddygiad amhriodol ac anghyfleus. Yn bersonol, rwy'n credu y dylai rhywun o'r math hwn wneud swydd arall. Roedd ei hymddygiad bob amser yn oer ac yn amhroffesiynol.

Ar y llaw arall, mae ei is-feddyg Doctor Koubková bob amser wedi cadw wyneb broffesiynol. Yn aml, fe'i gwelwyd hi nad yw'n rhannu ein barn, ond mae hi bob amser wedi ceisio egluro popeth. Wedi hynny, heb araith diangen emosiynol, cyflwynodd y gwrthdroad, a wnaethom lofnodi gyda'n gilydd.

Lenka Cimler a'r ymgynghorydd llaethiad

Mae Lenka yn gynghorydd nyrsio, bydwraig a lactedd blaenllaw mewn un person. Fe wnaeth y olaf o'r rolau hyn ein helpu ni lawer, gan fod gan fy ngwraig broblem fawr o fwydo ar y fron ar y dechrau. Diolch i Lence a'i chydweithwyr, rydym wedi llwyddo i ddatrys y broblem.

Rydym yn hapus i rentu cwpan sugno trydan a helpodd fy ngwraig i ddeffro llaeth ar gyfer ein babi.

Adroddir bod yr adran yn gyfanswm o gynghorwyr lactation 7. Cyfarfuom o leiaf 3 (gan gynnwys Lenka). Mae'n wir bod barn dyn. Cynghorodd pob un ohonom ni ac ychwanegodd ni ddefnyddiol i'r mosaig. Rwy'n argymell peidio â chymryd unrhyw un yn llythrennol a chymryd canolfan iach: Bwydo ar y fron mor hir ac mor aml â babi eisiau.

Rydyn ni'n hoffi ymagwedd Ivana Königsmark: Cyn gynted ag y bydd eich babi yn deffro, rhowch eich cnau bach yn ei frest.

Mae'n dda cael eglurhad am ddal iawn babanod yn y fron, sut i'w wneud yn dda. Mae hefyd yn ddefnyddiol gwybod mwy nag un sefyllfa bwydo ar y fron.

Dim ond pedair gofyn sylfaenol sydd gan y plant bach hyn: cariad, bwyd, cysgu a overpack.

Ysbyty cyfeillgar i fabanod

Mae'r cartref nyrsio yn ceisio statws "Ysbyty cyfeillgar i fabanod", ysbyty sy'n gyfeillgar i'r plentyn[4].

Mae'n sicr yn braf gwybod eu bod yn erbyn y defnydd o'r pacifiers a bwydo ar y fron o'r botel. Yr hyn nad yw'n ddymunol yw'r ffaith, er eich bod chi cynllun geni, felly bydd y staff yn dangos y canlynol i chi: "Gwyddom fod gennych gynllun geni, byddwn yn ceisio ei gadw, ond byddwn yn dal i gynnig ein hateb chi." Felly nid yw'r cynllun geni yn eich atal rhag wynebu'r pethau yr ydych yn bwriadu eu cynllunio nid ydych chi eisiau. Ni fyddant yn eich rhoi yn awtomatig, byddant yn cael eu cynnig i chi gan werthwyr tebyg. Yn eu cynigion, maent weithiau'n flin iawn pan fyddant yn codi. Mae'n aml yn gofyn am ddogn cryf o bendantrwydd a mynegiant cryf o anghytundeb.

Weithiau nid yw eu cymeradwyaeth NE yn syml. Yn yr achos hwn, gofynnwch i'ch staff gofnodi eich penderfyniad ar eich adroddiad meddygol a'ch llofnodi yn ôl. Gall partner gael ei lofnodi hefyd fel person sy'n agos at bartner sydd yng nghanol contract.

Mae eich "NA" yn Absolwt! Os ydych yn anghytuno ag unrhyw beth, nid oes gennych yr hawl i weithredu yn erbyn eich ewyllys, ac eithrio yn achos bygythiad amlwg i fywyd eich mam a / neu'r baban.

Bydd sefyllfaoedd lle byddwch chi'n ceisio "cicio" chi. Byddant yn amddiffyn eich hun trwy ddewis eu ward mamolaeth, felly mae'n rhaid i chi barchu eu rheolau. Byddant hefyd yn ceisio datgan eu bod wedi gorfod mynd â llw Hippocrates, ac na allant ganiatáu i blentyn neu wraig brodorol wneud rhywbeth.

Y gwir amdani yw eu bod yn ddarparwyr gwasanaethau (corfforaeth ecwiti preifat) a'ch bod chi yn rhan o gwsmer gwasanaeth. Dyma'r hyn yr ydych chi'n mynd i'w wneud. Yr unig eithriad yw'r cyflwr sydd eisoes wedi'i grybwyll o berygl acíwt i fywyd, pan fydd y gyfraith yn eu gorchymyn i weithredu yn erbyn eich ewyllys. Nid oes unrhyw reoleiddio mewnol yn eich gorfodi i chi gytuno i rywbeth sy'n anghyson â'ch argyhoeddiad. Mae hyn hefyd yn wir os ydych wedi llofnodi eich caniatâd i gydymffurfio â rheoliadau mewnol wrth fynd i mewn i'r ysbyty. Gallwch newid eich penderfyniad - gwrthod y weithdrefn.

Mae'n rhaid iddynt ofn ichi

Os nad ydych chi'n cytuno ag unrhyw arholiad neu ymyriad meddygol, mae'n ofynnol iddynt roi gwybod i chi am ganlyniadau eich penderfyniad. Mae ganddynt hefyd rwymedigaeth i egluro'n glir yr hyn maen nhw wir eisiau ei wneud.

Mae'r arfer yn golygu ei fod yn eich dychryn i farwolaeth oherwydd bod y gair "marwolaeth" yn swnio sawl gwaith. Mae llawer o feddygon yn symud ymlaen heb dipyn o empathi a thact. Roedd hi bob amser yn ymddangos i mi fel: Ni allwn eich argyhoeddi, felly mae'n rhaid i ni ofni chi. Mewn sefyllfa lle mae menyw yn cael ei eni neu blentyn yn oriau yn unig yn y byd, mae'n ffordd eithaf amhriodol o gyfathrebu.

O ran egluro cysyniadau a ffeithiau: Mae termau Lladin eraill yn bennaf yn egluro'r cysyniadau gwreiddiol. Yn y rownd derfynol, dydych chi ddim yn gwybod llawer mwy nag o'r blaen. Serch hynny, mynnant eu bod yn siarad Tsiec i egluro'r sefyllfa cyn belled nad oes modd i chi fod yn siŵr eich bod chi'n deall natur y broblem yn llwyr.

Bod ein plentyn wedi cael ei gyfeirio at y llwybrau geni, cawsom nhw hyd at y drydedd ymgais.

Cytundeb ar gyfranogiad tad mewn geni

Rwy'n argymell codi'r ddogfen hon yn gynnar yn yr ysbyty a'i ddarllen yn ofalus. Mae'n fath o gytundeb rhwng person agos (tad) sy'n rhoi genedigaeth i fenyw ac ysbyty mamolaeth.

Fel gydag unrhyw gytundeb, rhaid i'r ddau barti gytuno ar ei ddilysrwydd. Eich cyfrifoldeb chi a fyddwch chi'n cytuno â thelerau'r contract neu a fyddwch chi'n dod â'ch fersiwn eich hun.

Yn bersonol, dewisais yr ail ddewis - rwyf wedi paratoi fy fersiwn fy hun[5] cytundebau. Yn benodol, tynnais y cymal o'r ddogfen honno Rwy'n cytuno i ad-dalu swm 300, - Kč am y costau angenrheidiol sy'n gysylltiedig â chymryd rhan mewn geni. Mae'r gofyniad hwn yn anghyfreithlon, ac eithrio pan fyddwch yn ei lofnodi yn y cytundeb.

Y Gyfraith ddim. 372 / 2011, §28, para. (3) pwynt (d) yn ei gwneud yn y claf cywir (yn yr achos hwn, y ferch llafurio) fod mewn meddiant person yn agos, neu berson a ddynodwyd gan y claf[6] heb unrhyw ffioedd ychwanegol.

Mae hyd yn oed dau berson yn yr ysbyty Mělník. Os ydynt yn gwrthod cydsynio i'r fersiwn hon o'r cytundeb, yna peidiwch â'i lofnodi. Rydych chi'n gwarchod y gyfraith ac mae'n bwysicach na'ch rheoliadau mewnol. Yr unig beth a all newid yw eich caniatâd ysgrifenedig.

Er nad oedd unrhyw gyhuddiad yn y cytundeb a llofnodwyd y cytundeb gan y ddau barti, ceisiais godi fy ffi i'r bil derfynol. Rwy'n ad-dalu nad wyf yn cytuno ag unrhyw beth tebyg. Dywedon nhw fy mod wedi ei lofnodi, atebais, nid hynny. Roeddent yn gwrthwynebu bod ganddynt reoliadau mewnol. Atebolais fod hyn yn anghyfreithlon ac nid wyf yn bwriadu gwneud y bil.

Roeddwn yn meddwl beth oedd y tâl. Dywedwyd wrthyf fod dillad a golchi dillad. Dywedais na fyddwn yn ei chael yn wir y byddai'r dillad tafladwy yn costio 300 ac yn sicr ni chaiff ei anghofio oherwydd ei fod wedi'i wneud o bapur. Roedd gennyf ddiddordeb mewn dyrannu eitem fwy manwl. Cefais yr ateb: "... a chostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch arhosiad." I'r cwestiwn, "Beth arall?", Y chwaer yn unig yn cipio, tra bod y llall yn dweud, bydd y meddyg yn ei drosysgrifennu.

Biliau

Oherwydd ein bod yn byw yn yr ystafell safonol uchod, roedd angen codi tâl ar y gwasanaethau a ddarperir. Gofynnais i'r bil gael ei wneud ar yr anfoneb, heb y ffi 300 CZK uchod.

Ysgrifennwyd y ddogfen (mewn tri chopi) fel DOGFEN TRETH (anfoneb). Ar ôl darllen, roeddwn yn ddig iawn oherwydd roedd yr anfoneb a elwir yn ychwanegol at y bil, y darpariaethau cytundebol ychwanegol yr oeddwn wedi'u gweld am y tro cyntaf yn fy mywyd. Dyma'r blychau ar gyfer llofnod a dyddiad. Mewn geiriau eraill, ymddengys bod y ddogfen dreth yn gontract eithaf cas.

Ffurfiol a chyfreithiol diffygion o'r ddogfen: "DOCUMENT TAX (anfoneb)"

Gosodwyd dyddiad dyledus i lai na 7 diwrnod. Mae'n arfer da rhoi o leiaf 10 o ddyddiau, yn y rhan fwyaf o ddiwrnodau 30.

Roedd y darpariaethau cytundebol ychwanegol yn yr anfoneb fel a elwir fel a ganlyn:

 1. Trwy dderbyn yr anfoneb hon, mae'r claf yn cadarnhau bod y wybodaeth sydd ynddi yn gywir, yn gamarweiniol.
 2. Mae'r Cyfranogwyr yn cytuno, os bydd claf yn methu â thalu eu rhwymedigaethau, bod gan y Contractwr hawl i wneud cais am ddirwy cytundebol o 10% o'r swm sy'n ddyledus am bob dydd o oedi.
 3. Mewn achos o ddiffyg y claf o ran bodloni ei ymrwymiad i roi i gleifion yn unol â'r darpariaethau §55, para. 2, pwynt. d) Deddf Rhif 20 / 1966 sb. - Gofal ac Iechyd y Boblogaeth, fel y'i diwygiwyd, caniatâd i'r graddau angenrheidiol y data ar ei berson, ac wedi darparu gofal meddygol i drydydd parti er mwyn hawlio gwerthwr talu ffi rheoleiddio a hawliadau cysylltiedig eraill.
 4. Yn ogystal, mae'r claf yn cytuno i gydymffurfio â §55, paragraff 2, d) Deddf Rhif 20 / 1966 sb. - ar ofal ac iechyd y cyhoedd fel y'i diwygiwyd, gydag aseiniad yr hawliad i drydydd parti.

Darpariaethau ym mhwynt 1. yn anghymwys. Mae'r anfoneb yn cynnwys y biliau eitem cytunedig. Darpariaeth 2. ond mae'n ddrwg. De facto, maen nhw eisiau am 1000 y dydd i ohirio eich taliad. Mae'n anfoesol ac yn anghyfreithlon. Mae'n bwysig nodi bod yr anfoneb yn cael ei dalu yn unig ar ôl y diwrnod pan gredydwyd yr arian i gyfrif y tâl. Felly efallai na fydd eich bai hyd yn oed. Darpariaeth 3. a 4. maen nhw'n dweud eich bod yn cytuno y bydd eich data personol yn cael ei drosglwyddo i rywun sy'n ymwneud ag adennill dyledion.

Rwyf wedi cynnal y tri fersiwn o'r ddogfen ac wedi llofnodi'r llofnodion arnyn nhw, ac nid ydym yn rhoi hyn iddynt gan nad ydym yn cytuno â'r darpariaethau ychwanegol uchod. Rydym yn fodlon derbyn yr anfoneb, a fydd yn anfoneb go iawn, heb y nodyn cytundebol. Dywedwyd wrthym mai dim ond y Doctor, sydd yn rhywle yn y neuadd geni, y gall newid yr anfoneb yn unig. Felly, atebais y byddent yn ailadeiladu ac yn datrys y rhai y maent am ei gael, ond ni fyddaf yn cymryd hyn oddi wrthynt.

Ar ôl tua 15 munud, ymddangosodd cyfreithiwr sy'n cynrychioli'r ysbyty. Esboniais y sefyllfa a dangosais anfoneb / contract. Ar ôl darllen y ddogfen, ymddiheurodd am weld hyn am y tro cyntaf, heb gymeradwyo unrhyw beth, ac yn sicr nid peidio â'i arwyddo. Fe wnaethom dorri i fyny ag anfon anfoneb glân i mi heb unrhyw danysgrifiad 30 gydag aeddfedrwydd dyddiol.

Fel chwilfrydedd, dywedodd wrth gyfreithiwr nad yw Deddf Rhif 20 / 1966 yn bodoli mwyach, hy nid yw'n berthnasol.

Dylwn i ychwanegu y daeth nyrs i'm gwraig yr anfoneb a elwir yn dweud: "rhaid i chi ei lofnodi". Dywedodd fy ngwraig y dylwn ei weld (roeddwn ar y funud hwnnw yn yr ystafell nesaf). Gwrthododd fy chwaer i ddweud y dylai fy ngwraig ei lofnodi yn awr. Mewn sefyllfa lle mae fy ngwraig wedi cael llawdriniaeth anodd, rwy'n ystyried bod y cam gweithredu'n ddiffyg gormod ac ymgais i gamddefnyddio'r sefyllfa. (Mae'n debyg o roi bil / arwydd dawel bil.)

Profiad personol

Nid yw menyw yn ystod geni (o'r cyfyngiad cyntaf) yn gallu gwneud penderfyniadau rhesymegol mewn gwirionedd. Mae'r holl gamau rhesymegol yn ei ganslo ac yn ei dynnu oddi wrth y pwysicaf - geni.

Rwy'n credu y dylai'r fenyw gael 24hod wrth ei phen. (partner, dulu, bydwraig breifat), a fydd bob amser ar ei hochr a bydd yn ei diogelu rhag dylanwadau allanol. Mae'r partner delfrydol yn berson agos. Mae ganddo'r hawl i gynrychioli menyw wrth arwyddo dogfennau amrywiol. Mae hyn yn arbennig o addas ar gyfer sefyllfaoedd lle mae gan bartner gontractau a bod meddygon yn cydymffurfio'n gadarn â'r ffaith nawr rhaid iddi lofnodi'r wraig yma.

Dylid cofio bod gan feddygon yn yr ysbyty mamolaeth tueddiad i ddechrau ar enedigaeth mewn arddull fel pe bai marwolaeth y plentyn a'r fam ar fygythiad ar unrhyw adeg.

Casgliad

A beth yw fy mhrydiad o ysbyty Mělník?

Fe allai fy ngwraig ddweud stori wahanol wahanol i chi. Mae hynny'n iawn. Roedd hi dan ddylanwad hormon cariad (ocsococin), yr wyf dan ddylanwad straen a'i fath o ddefnyddio ymladd. Fy rôl oedd ei warchod rhag syniadau crafus y meddygon. Ei swydd oedd rhoi genedigaeth.

Yn sicr, mae pobl yn dda yn ysbyty mamolaeth Mělník. Yn anffodus, mae pobl sy'n difetha'r darlun cyffredinol, ac mewn sefyllfaoedd fel geni, mae pob math o aflonyddwch yn glud poenus i'r cefn.

Pe bai bob amser wedi gorfod rhoi genedigaeth eto yn y dyfodol, yna yn Mělník dim ond yn yr achos y byddaf yn llofnodi'r gwrthrych cyffredinol ymlaen llaw ar yr hyn nad wyf am ei gael mewn unrhyw fodd. Hoffwn hefyd gael un bydwraig gyda ni drwy'r amser, ac ni chafodd neb arall ei aflonyddu.


[1] Mae nyrs neu gynorthwyydd crwn yn yr adeilad nifer. Maent yn gwahaniaethu mewn ymddygiad, agwedd gyfeillgar, a dos cryf o empathi.

[2] Yn wir, mae'n rhaid i bob un ohonom gymharu ei hun â'i berson cydwybodol, beth fydd yn caniatáu i feddygon ei wneud ag ef neu ei berthnasau y mae'n gyfrifol amdanynt, p'un a yw'n blentyn neu'n bartner nad ydyw ar hyn o bryd mewn gwladwriaeth sy'n llawn dilysrwydd!

[3] Babi hyfryd: cynghorydd ar gyfer rhieni ifanc, tudalen 13, adran: Llygaid, http://www.familyservice.cz

[4] Diffiniad cywir gan UNICEF:

[5] Mae fy fersiwn ynghlwm wrth ddiwedd y ddogfen.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 4 ar "Geni yn yr ysbyty mamolaeth Mělník"

 • Jitula yn dweud:

  Byddaf yn rhoi'r erthygl hon i'm gŵr, wedi'i ysgrifennu'n braf iawn, diolch. Rydym eisoes wedi cael un enedigaeth mewn ysbyty mamolaeth, diolch i PA preifat roedd yn brofiad braf. Wrth gwrs, diolch i bwysau'r meddyg yn ystod ail gam y cyfnod esgor, ni allai wneud heb ymyriad meddygol, ond gallai fod yn enedigaeth hollol naturiol. O safbwynt ail enedigaeth gydag ymyriadau a monitro meddygol diangen, mae gennyf ffobia llwyr, yn bennaf, mae arnaf ofn na fyddwn yn gallu darparu gwarchod plant ar gyfer y plentyn cyntaf ac ni fydd fy ngŵr yn y ward mamolaeth i ymladd dros fy niddordebau. Roedd eich gwraig, yn ôl y disgrifiad geni, yn ymddangos yn gryf iawn o ran barn ac agweddau, ac eto nid oedd ganddi unrhyw barch gan y staff. Efallai eisoes yn ein gwlad ôl-gomiwnyddol fach, yr amodau y gallai menywod roi genedigaeth iddynt yn ddiogel ac yn dawel, hoffwn yn fawr iawn i rieni a'n plant :-)

 • Jiří yn dweud:

  Rydym yn cytuno'n llwyr gyda'r awdur a diolch yn fawr iawn am yr erthygl braf a diduedd. Nid yw'r mater yn bendant yn ddu a gwyn, ac ym mhob sefyllfa, mae'n rhaid i synnwyr cyffredin ddod i ben, boed ar ran y staff gofal iechyd neu ar y llaw arall y rhieni. Rwy'n sicr yn edmygu a pharchu gwaith meddygon a nyrsys, ond mae llaw ar y galon, gofod ar gyfer mwy o empathi a chyfathrebu yn dal yn ein hysbytai. Diolch am eich gwaith. J.

 • Alena yn dweud:

  Wel, moron debilovič yw pisatel.Manželka yn amlwg yn analluog o unrhyw beth mae hi'n rozhodnout.Nevím byddwch yn dringo ar Melnik o Prague a doktory.Myslíte lleol hel clecs amdanoch chi, pa mor smart ydych chi a sut yr ydych yn gyd lwytho, ond mae eich hurtrwydd a naïfrwydd o drewi llythyrau hynny .Nevím pam dringo i'r ysbyty a phlentyn neodrodite naddoktor ei ben ei hun doma.Jste mae'n debyg, ni fyddai eich gwraig wrthwynebu os ydych rozhodnete.Lituji eich teulu ......

 • Tereza yn dweud:

  Iesu, rhaid i chi fod yn ffwl!

Ad a Ateb