Nid yw geni yn glefyd: Diwrnod Bydwragedd y Byd

10485x 05. 05. 2019 Darllenydd 1

Mae Cydffederasiwn Bydwragedd Rhyngwladol yn dathlu ei broffesiwn 05.05 bob blwyddyn. ers 1992. Gadewch i ni gofio heddiw bwysigrwydd a phwysigrwydd y gwaith hwn.

Mae bydwragedd yn ddoeth ac wedi'u haddysgu. Mae hi'n rhoi menywod i rôl newydd, heriol a chysegredig y fam. Maent yn darparu cefnogaeth seicig, yn paratoi'r fenyw ar gyfer genedigaeth, yn gofalu amdani hi a'i phlentyn yn y puerperium ac yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol iddi. Mae ganddynt radd baglor tair blynedd wedi'i chwblhau gan arholiad terfynol y wladwriaeth ac ar ôl cwblhau eu haddysg maent wedi cwblhau'r ymarfer perthnasol. Ar ôl rhoi trwydded i ymarfer yn annibynnol, cynhelir genedigaethau heb bresenoldeb meddyg. Bydwraig mae'n monitro, yn rheoli ac, os oes angen, yn defnyddio offeryniaeth yn union fel y mae mewn ystafell ddosbarthu glasurol. Mae'n gallu adnabod ymhen amser bod y broses o eni yn newid i fod yn batholegol ac mae angen galw meddyg. Gall genedigaeth ffisiolegol arferol fynd ar ei phen ei hun ac nid oes rheswm i gael meddyg gyda chi. Mae angen meddyg dim ond pan nad yw genedigaeth yn naturiol. Nid oes dim i'w wella mewn darpariaeth ffisiolegol, nid oes dim i'w drwsio. Yn wir, nid yw geni naturiol yn salwch nac yn weithred ynddo'i hun.

Bydwragedd yn sicr maent yn fenywod doeth ac addysgiadol. Maent wedi cael eu galw o dro i dro: neiniau, bydwragedd, babanod y neiniau, menywod Nebo fušerky. Mae'r amser y mae menywod a fynychir fel arfer ar ôl genedigaeth yn rhywbeth o'r gorffennol.

"Menyw lythrennog, ffraeth, gyda chof da, gweithgar, gonest a heb namau synhwyraidd. Dylai fod ag aelodau iach, corff cryf a bysedd main hir gyda hoelion byr. Dylai fod o natur heddychlon, sobr, heb ragfarn, a ddim eisiau arian i ddarparu sylweddau sy'n achosi erthyliad, " yn ysgrifennu Soran o Ephesus.

Darparu rhyddhad

Bydwraig fel y proffesiwn benywaidd cyntaf

Bydwragedd hwy oedd y cyntaf i groesawu'r dyn newydd i'r byd ers canrifoedd. Mae man geni papyrus yr Eifftiaid o 1600 BC yn dal i fynd rhagddo. Hyd heddiw gallwn weld carthion y deml yn Kom Ombo gydag argymhellion ar sut y bydd menyw yn esgor.

Bydwraig unwaith y byddai menyw briod neu wraig weddw o oedran priodol wedi dod yn blant hŷn iddi hi ei hun. Roedd yn ddymunol cael dwylo bregus ar gyfer archwiliad sensitif o'r fenyw, nid yn llym ac yn ddideimlad yn ei gwaith garw. Galwyd y babanod yn aml am fwyd oherwydd eu henw da am roi genedigaeth.

Mae Hippocrates ac Aristotle yn ysgrifennu am feichiogrwydd, genedigaeth ac erthyliad. Ac eisoes yn y genedigaethau, roedd menywod yn arbennig yn profi, hy bydwragedd. Mae'r adroddiadau hynaf o ryfeloedd geni yn nhiroedd y Tsiec eisoes ar ddiwedd 12. ganrif. Ganrif yn ddiweddarach, King Wenceslas II. ymroddodd ei addysgwr Elizabeth, a weithiodd hefyd bydwraig, ased sylweddol am ei flynyddoedd lawer o wasanaeth.

"Babictví y proffesiwn benywaidd cymwys cyntaf i fenywod yw ffrwyth yr Oleuedigaeth, " meddai'r Athro Milena Lender o Gyfadran y Celfyddydau, Prifysgol Pardubice.

Bydwragedd hyd at 18. Daeth y rhan fwyaf o'r plant i'r byd. Roedd presenoldeb meddygon ar adeg eu geni yn eithriadol. I babes roedd yn rhaid iddynt ddilyn cyfreithiau penodol. Rhyddhawyd Empress Maria Theresa yn 1753 "Gorchymyn Iechyd Cyffredinol ar gyfer Teyrnas Bohemia", a olygodd i babictví. Anogodd bydwragedd i ymddwyn yn onest, i wahardd yfed, i gosbi unrhyw ddiswyddiad cynamserol o'r ffetws ac i roi meddyginiaeth i'r puerperium a'r newydd-anedig. Rhan o Gorchymyn roedd llw. Mae canrifoedd hir wedi bod bydwragedd yn seiliedig ar brofiadau cenedlaethau blaenorol. Ond o ddechrau'r cyfnod modern roedd yn rhaid iddynt ddechrau eu haddysg. Yn ôl yr Archddyfarniad Brenhinol 1651, dylent fod wedi cael eu profi.

Antonín Jan Jungmann

Dechrau 19. ganrif oedd bydwragedd cafodd y gorchymyn astudio cyntaf ei gyhoeddi, ac yn ôl hynny bu'n rhaid iddynt fynychu cwrs mamolaeth yn y brifysgol. Ym Mhrâg, cynhaliwyd cyrsiau o'r fath yn yr ysbyty U Apolináře. Yma yn 19. Gweithiodd Antonín Jungmann fel meddyg yn y 19eg ganrif a phasiodd dros wyth mil o'i gyrsiau dosbarthu babanod.

Antonín Jungmann ef hefyd oedd awdur y gwerslyfr Cyflwyniad i Babing, sy'n datgan: "Er mwyn sicrhau urddas a rheng y Nain, mae'n ofynnol bod y fam-gu, er mwyn gwneud ei swyddfa'n iawn, yn iach; Byddwch yn bur yn y cnawd, heb llysnafedd ffiaidd, heb y clafr, ac mewn gwasanaethau eraill. Mae dwylo'r nain yn ysgafn, yn sensitif. ”

Dylid nodi bod elfen wrywaidd wedi dechrau ymgyfarwyddo â phroffesiwn menywod Riga, cyn gynted ag y mae wedi bod yn y gorffennol, ond yn anffodus rydym yn elwa ar y canlyniadau heddiw.

Naturiol neu amgen?

Pan fyddwch chi'n dweud genedigaeth amgen, mae llawer o bobl yn dychmygu merched cythryblussy'n gwrthod derbyn unrhyw gymorth meddygol. Ond yn yr ystyr wreiddiol mae'n Rhywbeth arall ar gyfer genedigaeth ond genedigaeth naturiol! Drwy enedigaeth amgen yna mae'n gweinyddu oxytocin, epidwrol, toriad cesaraidd, eillio, enema, mewnosod peritoneol, dadfeilio yn yr abdomen, llafur obstetrig (cyffyrddiad Hamilton), hylif amniotig yn gwasgu Nebo Gorfodi menywod i gael eu geni yn gorwedd. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r holl weithdrefnau hyn yn annaturiol ac yn ymwthiol yn ddiangen.

Nid yw beichiogrwydd yn glefydy mae ei angen menyw ffrwytho mae gwella a rhoi genedigaeth yn fater cwbl naturiol i organeb fenywaidd nad oes angen ymyrryd â hi. Dylai'r staff meddygol fod ar y lefel uchaf i gefnogi'r ferch yn feddyliol, lleddfu straen ac annog mewn sefyllfa anodd, peidio â mynnu beth i'w wneud a phryd i wthio neu pryd i fod yn dawel. Y fenyw ffrwytho nid claf!

Bydwraig gwraig yn gwrando, nid yw, yn argyhoeddi… Geni naturiol yn seiliedig ar ymddiriedaeth ym mhŵer greddf a greddf y fam feichiog. Yr angen sylfaenol am fenyw eginol yw heddwch llwyr, cynhesrwydd, agosatrwydd ac ymdeimlad o ddiogelwch. Pan fydd menyw yn profi ei genedigaeth mewn awyrgylch dymunol a hamddenol, mae ei chorff yn cynhyrchu digon o hormonau sydd eu hangen ar gyfer genedigaeth naturiol ffisiolegol. Er mwyn i'r hormonau angenrheidiol gael eu cynhyrchu'n naturiol, rhaid iddynt weithio rhannau'r ymennydd i'w llawn dwf yn ystod y cyfnod esgor. Ar gyfer hyn, rhaid i fenyw gael y gofod a'r heddwch mwyaf.

Nid yw geni plant yn arwain neyn rheoli obstetrydd, meddyg, bydwraig neu gynorthwy-ydd. Mae'r enedigaeth mewn gyrru mewn gwirionedd canolfannau'r ymennydd is-gonigol menywod eginol tra bod ei cortecs yr ymennydd yn cael myfyrdod dwfn. Mae'r cortecs yr ymennydd, fel sy'n adnabyddus, yn gyfrifol am swyddogaethau dynol fel ymwybyddiaeth, cof, meddwl, ... Menyw a aned yn naturiol yn cael ei hun mewn cyflwr arbennig o ymwybodol, yn gymaradwy â chyffro rhywiol, orgasm a / neu trawsyrru. Ond mae'r wladwriaeth hon yn agored iawn i niwed. Felly, mae rhai menywod sydd wedi cael genedigaeth dan reolaeth feddygol yn disgrifio teimladau sy'n debyg i gamdriniaeth neu drais rhywiol.

Os yw'r enedigaeth yn naturiol, mae'n hanfodol parchu mecanweithiau genedigaeth ffisiolegol y fenyw. Mae angen ymddiried yng ngallu cynhenid ​​y fam a'r plentyn a chael cydbwysedd rhwng preifatrwydd a chefnogaeth. Athroniaeth genedigaeth yn seiliedig ar greddf y fenyw eginol. Mae hi'n teimlo'r gorau iddi hi, yn bendant yn well na neb arall. Mae corff y ferch yn cuddio digon o gryfder ac egni i roi genedigaeth i blentyn iach. Mae'r fenyw ei hun yn penderfynu ar gwrs genedigaeth ac felly'n cysylltu gwaith corfforol anodd gyda phrofiad seicig dwfn. Ie, dyna sut y dylai fod ac aros am byth!

Genedigaethau yn y Weriniaeth Tsiec

Canolbwyntiodd hefyd ar eni plant yn y Weriniaeth Tsiec ychydig flynyddoedd yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd. Ar ôl rheoli hawliau dynol, derbyniodd y Weriniaeth Tsiec alwad gref i barchu hawliau menywod genedigaeth:

“Mae'n arfer sy'n mynd yn groes i argymhellion Sefydliad Iechyd y Byd, gan ddarparu gofal heb gydsyniad gwybodus y claf, gan ddefnyddio gweithdrefnau niweidiol fel anafiadau claddu arferol a gwahaniad mamau oddi wrth eu plant. Ym maes obstetreg, nid yw'r Weriniaeth Tsiec yn cydymffurfio â'r argymhellion sy'n ymwneud â darparu dewis rhydd, y ffordd a'r man geni, ” yn ysgrifennu erthygl ar Zdraví.Euro.cz.

Ble i ddod o hyd i'ch un chi

Mae'r rhan fwyaf o fydwragedd yn cael eu cyflogi mewn ysbytai mamolaeth neu glinigau gynaecolegol. Mae yna hefyd rai sydd â'u practis preifat eu hunain. Gellir dod o hyd i gysylltiadau bydwragedd preifat yn Undeb Bydwragedd Nebo Siambr Bydwragedd Tsiec. Dylai eich cwmni yswiriant iechyd, clinig gynaecolegol neu ysbyty mamolaeth gysylltu â chi hefyd. Ym Mhrâg, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu trwy Canolfan.

Bydd y broses geni yn effeithio ar fywyd y fam a'r plentyn

Caiff hyn ei gadarnhau gan bob mam sydd â mwy o blant: pa fath o enedigaeth - natur o'r fath. Y gwir yw, ni allwn ddylanwadu ar lawer o bethau, ond llawer. Weithiau mae'n rhaid i ni ymyrryd, ond yn yr achos hwn mae fel arfer yn ddigon i adael i bopeth fynd yn naturiol… Ac yn union ar ôl rhoi genedigaeth, mae llawer iawn o ocsitocin yn cael ei ddileu, ac yn y baddon hormonaidd hwn mae pob merch yn mynd i dderbyn a charu ei phlentyn, beth bynnag ydyw. Mae'n anrheg gan Nature for Motherhood.

Genedigaeth yn fyr nid yw'n glefyd ac nid ydynt yn perthyn i ysbytai a priori. Felly, rydym yn cefnogi'r prosiect Gadewch iddyn nhw sefyll!

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb