Yn ôl astudiaeth enetig, gwadwyd rakshasas mytholegol

4274x 03. 01. 2020 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Datgelodd astudiaeth enetig newydd a gynhaliwyd ar 1739 o unigolion o 219 o boblogaethau Asiaidd fod DNA denisans ar is-gyfandir India yn bennaf ymhlith straen ynysig. Canfuwyd hefyd bod llawer llai o hynafiaid Denisan ymhlith pobl India a Phacistan o darddiad Indo-Ewropeaidd yn unig. Ond mae'r canfyddiadau hyn yn golygu llawer mwy i bresenoldeb posibl Denisiaid hynafol yn Ne Asia a allai fod wedi'i gofnodi ym mytholeg India fel cythreuliaid gwaedlyd o'r enw rakshasas.

Cynhaliwyd yr astudiaeth, dan arweiniad gwyddonwyr Americanaidd ac Asiaidd o Brifysgol Dechnolegol Nanyang yn Singapore, Sefydliad Cenedlaethol Genomeg Biofeddygol (NIBG) yn Kalyan, India, a Phrifysgol California, UDA, yn bennaf i gywiro'r hyn sy'n tueddu i esgeuluso Asiaid mewn genetig. ymchwil. Bydd gan ei gasgliadau oblygiadau i'n dealltwriaeth o ffurfio poblogaethau yn Asia ac i feddygaeth ac iechyd yn y maes hwn.

Yn ôl Parth P. Majumder, cyd-sylfaenydd NIBG ac un o gyd-awduron erthygl newydd a gyhoeddwyd yn Nature, yr astudiaeth hon yw'r fwyaf hyd yma o ran DNA Asiaidd ac mae'n dod mewn ymateb i absenoldeb cynharach data genom Asiaidd. Ar ben hynny, amlygir pwysigrwydd yr astudiaeth hon gan y ffaith y ceir data genom ar hyn o bryd o sglodion DNA - microsglodion sydd â stilwyr DNA hanner-helics DNA sy'n gallu adnabod DNA o'r samplau prawf. Mae'r rhain fel arfer yn cael eu optimeiddio ar gyfer y boblogaeth ewropoid. Felly, gallant ddarparu data anghywir ar y genom Asiaidd, sy'n amlwg yn wahanol.

Amcanion yr astudiaeth - ieithoedd heblaw Ewrop

Amcanion yr astudiaeth

Esboniodd Majumder mai nod yr astudiaeth - sy'n cynrychioli cam peilot prosiect GenomeAsia 100K - oedd cynhyrchu a chatalogio dilyniannau ac amrywiadau DNA ar sampl fawr o boblogaeth Asiaidd. Yn ogystal, roedd i benderfynu a ellid dod i unrhyw gasgliadau o'r cronfeydd data dilyniant genynnau cyfan, a gellid cael data meddygol o'r data hyn.

Esboniodd Majumder fod y data newydd hyn yn bwysig ar gyfer canfod genynnau sy'n gysylltiedig â chlefydau sy'n gyffredin ymhlith poblogaethau Asiaidd. Mae proteinau hefyd yn arwyddocaol oherwydd bod newidiadau mewn proteinau yn gysylltiedig â chlefyd. Er enghraifft, darganfuwyd amrywiad o'r genyn (NEUROD1), sy'n gysylltiedig â math penodol o ddiabetes, mewn DNA ymhlith yr Asiaid a brofwyd. Dim ond mewn pobl o dde India y ceir amrywiad arall o DNA yn y genyn haemoglobin sy'n gysylltiedig â beta-thalassemia. Yn fwyaf nodedig, gallai'r darganfyddiad y gallai carbamazepine, gwrthlyngyrydd a ddefnyddir i drin problemau iechyd, gael sgîl-effeithiau difrifol i'r 400 miliwn o bobl yn Ne-ddwyrain Asia sy'n rhan o grŵp iaith Awstralia. Yn ogystal â dod o hyd i fewnwelediadau newydd i enynnau sy'n gysylltiedig â chlefydau sy'n nodweddiadol o boblogaethau Asiaidd, edrychodd yr astudiaeth hefyd ar y sail enetig y tu ôl i ymddangosiad, lledaeniad diwylliannol a lleoliad daearyddol y poblogaethau hyn, gyda phwyslais ar y rhai sy'n byw yn is-gyfandir India.

Ieithoedd heblaw Ewrop

Canfu Majumder a'i dîm mai llwythau cynhenid ​​a phoblogaethau sy'n siarad ieithoedd nad ydynt yn rhai Ewropeaidd sy'n cario'r swm uchaf o denisans DNA, gan ychwanegu bod hyn yn llai amlwg yn y cast cymdeithasol "uchaf". Y bobl sy'n siarad ieithoedd Indo-Ewropeaidd, yn enwedig pobl Pacistan, oedd â'r cynnwys isaf o gydran Denisovan yr holl grwpiau. Cafwyd y canlyniadau hyn trwy gydberthyn faint o DNA a ddynodwyd â'r iaith a siaredir gan yr unigolyn, ynghyd â'i statws cymdeithasol a cast. Yn ogystal, cymharwyd tarddiad Denisan o ieithoedd Indo-Ewropeaidd â'r rhai a oedd yn siarad ieithoedd nad ydynt yn rhai Ewropeaidd, megis y grŵp iaith Dravidian a siaredir gan fwy na 215 miliwn o bobl, yn bennaf yn ne India a gogledd Sri Lanka.

Canfu’r tîm fod cyfran gyfartalog treftadaeth enetig Denisan yn dra gwahanol rhwng y pedwar grŵp cymdeithasol neu ddiwylliannol, yn unol â’r ffaith bod y poblogaethau Indo-Ewropeaidd eu hiaith y credir eu bod wedi cyrraedd is-gyfandir India o’r Gogledd-orllewin yn gymysg â grwpiau brodorol De Asia, neu grwpiau a oedd nid yn unig yn cario cyfran uwch o enynnau Denisan, ond hefyd yn siarad ieithoedd heblaw Ewrop. Ar ben hynny, cymharodd yr astudiaeth farcwyr genetig o darddiad Denisan a geir mewn poblogaethau brodorol o is-gyfandir India â rhai Denisan, wedi'u rhannu'n denisiaid Siberia - a nodweddir gan genom gweddillion ffosil Ogof Denis yn Siberia a phoblogaethau cyfredol sy'n byw, er enghraifft, yn Tsieina - a sunda denis fel y'i gelwir. Ystyrir eu bod yn byw yn hen dir mawr Sundian, a oedd tan Oes yr Iâ yn cysylltu Penrhyn Malay heddiw ac ynysoedd Indonesia.

Etifeddiaeth denisans sunda

Canfu Majumder a'i dîm fod treftadaeth enetig y Denisiaid sy'n bresennol ym mhoblogaeth frodorol is-gyfandir India yn perthyn i'r Dennis Denish, nid i'w perthnasau gogleddol, a oedd yn byw yn ôl pob tebyg yn Llwyfandir Siberia, Mongolia a Tibet, a Dwyrain Asia, yn enwedig gogledd Tsieina.

Roedd cyfran y denisiaid DNA ym mhoblogaethau De Asia yn gyson â'r gyfran a geir ym Melanasiaid Papua Gini Newydd ac Aeta, llwyth Negrite o ynys Luzon yn Ynysoedd y Philipinau, er bod cyfran treftadaeth genynnau Denisovan yn sylweddol uwch. Arweiniodd hyn at awduron yr astudiaeth i ddod i'r casgliad bod yn rhaid i gyfuniad y Denish Dennis a phobl fodern anatomegol a gyrhaeddodd yr ardal ddigwydd yn rhywle ger hen dir mawr Sønder, lle mae olrhain genynnau Denisovan yn parhau i fod y cryfaf. Oherwydd bod yr un DNA o'r Denisiaid i'w gael ymhlith pobloedd brodorol is-gyfandir India, mae Majumder a'i dîm yn credu, ar ôl y cyfuniad hwn yn Ne-ddwyrain Asia, fod pobl fodern sy'n cario'r genynnau Denisovan wedi teithio tua'r gorllewin a mynd i mewn i Dde Asia i ymgartrefu, gan esbonio'r uchel y gymhareb o DNA Denisan a gofnodwyd mewn preswylwyr cyn-Ewropeaidd yn is-gyfandir India.

Ail gymysgu

Pwysleisiodd Majumder a'i dîm hefyd y ffaith bod yr Aets, ar wahân i'r gyfran uchel o dreftadaeth genynnau Denisan rhwng y Melanesiaid a'r Aets, sy'n gyson â'r cyfuniad parhaus sy'n gyffredin i'r grwpiau hyn a De Asiaid, hefyd yn cario haplogroup mitochondrial o Denisiaid sy'n unigryw i'r boblogaeth hon. . Mae hyn yn awgrymu bod yn rhaid i'r ail gymysgu rhwng yr Aets a'r Denisiaid ddigwydd ar ôl gwahanu'r Aets a'r Melanesiaid, efallai yn ddiweddar, 20 o flynyddoedd yn ôl. Cafwyd hyd i arwyddion o'r ail gyfuniad hwn â denisans a phobl frodorol Indonesia a Philippines yn gynharach mewn astudiaeth arall y cyhoeddwyd ei chanlyniadau yn gynharach eleni. Bryd hynny, arweiniodd at y theori bod nid yn unig dau fath sylfaenol o denisans - Siberia a Sundaneg, ond hefyd math ffrithiant a oedd yn fwyaf tebygol yn gwahanu oddi wrth y Sundiaid a enwir.

Am ein dealltwriaeth o'r gymysgedd rhwng y denisans a'r dyn modern, ac ar yr un pryd pryd a ble y digwyddodd, mae'r wybodaeth hon yn ffafriol iawn. Mae hyn yn golygu y gall y dybiaeth gan dîm Majumder mai prif achos y gyfran uchel o DNA Denisan yn Ne Asiaid yw ymfudiad dyn modern a ddaeth ar draws denisovans ar dir Sundian ac a gariodd genynnau Denisovan gydag ef i'r gorllewin ond hanner y stori yn unig.

Rakshasas

Os yw hynny'n wir, pam nad yw'r olion o dreftadaeth enetig Denisan yn dwyn y boblogaeth negrite yn Ynysoedd Andaman ym Mae Bengal, sy'n rhannu nodweddion genetig tebyg i Aetas Ynysoedd y Philipinau. Yn wir, pe bai hynafiaid negrites Aetiaidd o Ynysoedd y Philipinau yn cario DNA Denisan neu Melanasiaid Papua Gini Newydd yn mudo tua'r gorllewin, byddent yn gadael olion o'u presenoldeb ymhlith y llwythau negrite gwreiddiol a oedd yn byw, er enghraifft, Ynysoedd Andaman, ond nid yw hynny'n wir. Nid oes DNA o denisans ymhlith ynysoedd Andaman. Gallai'r gwrthddadl, wrth gwrs, fod yr hanner brîd rhwng pobl fodern a Denisiaid De-ddwyrain Asia wedi mudo ledled y wlad, gan osgoi Ynysoedd Andaman yn llwyr.

Senario arall, ac yn fwy tebygol yn fy marn i, yn egluro presenoldeb DNA Denisan ymhlith pobl frodorol De Asia yw bod ein cyndeidiau hynaf, pobl fodern, wedi mudo o Affrica dros Benrhyn Arabia 60-70 o flynyddoedd yn ôl ac wedi hynny dreiddio i Dde Asia trwy Pacistan.

Yma, neu efallai hyd yn oed yn ddyfnach yn is-gyfandir India, yn India ei hun mae'n debyg, fe wnaethant gyfarfod â'r Dennis Denish a oedd wedi byw yn yr ardal hon ers degawdau neu efallai gannoedd o filoedd o flynyddoedd. Roedd cymysgu. Parhaodd yr hanner bridiau hyn, sydd bellach yn cario DNA y Denisiaid, ar eu taith i'r dwyrain i Dde-ddwyrain Asia, lle gwnaethant gyfarfod â mwy a mwy o Denisiaid a chroesi gyda nhw. Yn y diwedd, fe gyrhaeddon nhw gyrion tir mawr Ewrasiaidd. Yma daethant yn hynafiaid hynaf, ymhlith eraill, yn drigolion tir mawr Sunda ac ar yr un pryd yn Aets a Filipinos a Melanesans Papua New Guinea, a oedd ar y pryd yn rhan o gyfandir ynys enfawr o'r enw Sahul, a'i ran ddeheuol yn Awstralia. Pan ddigwyddodd hyn, mae'n agored i ddyfalu, ond heb os, ni ddigwyddodd yn hwyrach na 45-60 mil o flynyddoedd yn ôl, gyda thonnau ymfudo pellach yn parhau hyd at 20 mil o flynyddoedd cyn y presennol.

Ail gymysgu

Rakshasas

Unwaith eto, mae gan y theori hon fân ddiffygion, gyda diffyg DNA Denisan ymhlith pobl Andaman yn ddim ond un ohonynt, ond mae'r senario amgen hon nid yn unig yn gwneud synnwyr, ond hefyd yn tynnu sylw at bresenoldeb y Denisiaid Sundanaidd yn is-gyfandir India, gyda'r hyn a ragwelir yn fwy. uchder, honnir, o safbwynt dyn modern, mae'n debyg bod ymddangosiad grotesg, ac efallai eu harferion bwyta ffiaidd, wedi peri iddynt gael eu portreadu fel brech mewn mytholeg. Roeddent yn fodau demonig, yn aml yn cael eu camgymryd am asuras, a grëwyd yn ôl naratif llenyddol Vedic ar ddiwedd Satya Yuga o anadl y Brahmā oedd yn cysgu. Satya Yuga oedd y cyntaf o gylch o bedwar iwgas i bara 1 o flynyddoedd (ar hyn o bryd rydym ar ddiwedd y pedwerydd cylch a'r olaf o'r enw Kali Yuga, ac yna Satya Yuga newydd).

Ail gymysgu

Dywedir, cyn gynted ag y crëwyd y Rakshasas, eu bod wedi eu hamsugno cymaint yn eu gwaedlyd nes iddynt ddechrau difa Brahmā ei hun! Gwaeddodd "Rakshama!" (Sansgrit "Amddiffyn Fi!"), Ac yna daeth y duw Vishnu, a ruthrodd i helpu Brahmā a gyrru'r holl rakshasas, sydd wedi deillio o alwad Brahmā am help, i'r ddaear.

Er bod y Rakshasas yn gynnyrch dychymyg afieithus, mae eu presenoldeb yn y byd cyn dyfodiad y llinach ddynol gyntaf yn awgrymu eu bod yn atgof, er ei fod yn ystumiedig iawn, o grŵp o bobl hynafol a fu unwaith yn byw yn is-gyfandir India. Os felly, byddai'n golygu mai cymheiriaid go iawn mwyaf tebygol y Rakshasas oedd y denisiaid a fu'n byw am gannoedd o filoedd o flynyddoedd yn hanner dwyreiniol is-gyfandir Ewrasia ac y mae'n debyg bod eu cynrychiolwyr byw diwethaf 20 o flynyddoedd yn ôl wedi cwrdd â phobl frodorol fel Aety o Ynysoedd y Philipinau.

Gan: Andrew Collins

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb