Diolch i Geiswyr: Däniken, Hancock, Bauval, West, Schoch, Dunn ...

112914x 30. 04. 2017 Darllenydd 1
3edd Gynhadledd Ryngwladol Bydysawd Sueneé

Yn y maes archaeoleg "amgen", ac yn arbennig yr awdoleg, mae'r ddau fatadwr hyn (o'r llun i'r chwith i'r cyntaf: Graham Hancock a Robert Bauval) y rhai gorau ymysg ni ar y Ddaear hon. Diolch iddynt, mae'r hanes a ddisgrifir yn olaf yn rhoi ystyr go iawn.

Ysgrifennodd Robert Bauval ffotograff ar facebook "Rydyn ni'n dal yma, Zahi." Yn sicr, gallai Zahi Hawass wrthsefyll: "Ond fi, dynion, hefyd!". Dim ond yma rwy'n teimlo bach gwahaniaeth. Mae Graham, Robert ac eraill yn eu hoffi yn ceisio dod â goleuni o dan y llain amser ac yn datgelu hanfod gwirioneddol pethau. Zahi Hawass yw'r meistr o dychrynllyd a thywyllwch…;)

mae'n debyg y byddent ddau foneddigion yn eu gwyleidd-dra diffuant wedi dadlau bod mewn gwirionedd yn sicr nid ei ben ei hun a'u bod yn ddiolchgar iawn am y cyfeillgarwch sylweddol gyda phobl fel John Anthony West a Robert Schoch, neu Chris Dunn, ac maent yn gwbl haeddu prim cynnwys Erich von Daniken.

Enrich von Däniken yn sicr yn un o'r rhai cyntaf yn ei bestseller Cofion y dyfodol rhoddodd y cwestiynau allweddol hynny: Pwy ydym ni? O ble daethom ni? Pwy oedd ein duwiau? A fydd yn dychwelyd?

Mae llawer yn dweud mai dim ond y llyfr hwn a gwaith EvD o gwbl, sydd wedi arwain at ddealltwriaeth ddyfnach o'n hanes. Mewn ffordd benodol, roedd hi'n eu cyfarwyddo i'w cwrs cyfredol. Maent hwy eu hunain yn tystio i 50. pen-blwydd na allai ddyfais EvD fod yn eu gyrfa fel y mae heddiw. Ar y fideo, gallwch chi ddiolch iddynt mewn pryd o 01: 54: 00.

Yn fyr, Erich von Däniken oedd y cyntaf i ddod â thip enfawr o sylw i ddigwyddiadau hanesyddol dadleuol. Fel y dywed, nid oedd ei lyfr cyntaf yn fwy na gofyn nifer o gwestiynau agored. Cwestiynau a ddaeth ar yr adeg iawn ac yn y lle iawn, wrth iddynt ymgolli yng nghalon miliynau o ddarllenwyr ar draws y Ddaear. :)

Graham Hancock yw proffesiwn gwreiddiol newyddiadurwr British Economic Journal ar gyfer papurau newydd megis Times ac ati. Tan hynny, darganfuodd fyd dirgelwch a dirgelwch. Daeth ei daro yn lyfr Printiau'r duwiau. Graham Hancock ac eithrio archaeoleg, yn delio â materion sy'n gysylltiedig â dynoliaeth ymwybodol gyfun (cynhanesyddol) a sylweddau seicotropig naturiol (ee canabis, ayahuasca ...). Mae eu rhyng-gysylltiad yn cael ei ystyried yn hollbwysig. Yn ôl ei feddyliau, yr ydym wedi bod yn ein dilyn ers diwedd y ddynoliaeth. Ble aethant yma? Pwy a gynghorodd pobl sut i'w cael? Ble maen nhw'n ein helpu i edrych ar? Pa wybodaeth sy'n dod drwyddynt?

Robert Bauval yw'r proffesiwn peirianneg sifil peirianneg wreiddiol, ac mae wedi bod yn brysur iawn ar ddechrau ei yrfa yn y Dwyrain Canol ac Affrica. Yma cafodd y cyfle i wynebu pensaernïaeth yr hen Aifft. Ef oedd a ddaeth â theori gwregys Orion i'r byd ac yn un o'r cyntaf i roi dimensiwn newydd i'r hyn a ddywedodd: I fyny ac i lawr.

Graham a Robert maent yn ffrindiau gwych ac yn anrhydedd ac yn cefnogi gwaith y llall. Os edrychwch yn agosach ar eu bywgraffiadau, byddwch yn sicr o ddod o hyd i ddogfen neu lyfr unigol lle byddant yn rhoi help llaw i'w gilydd.

Chris Dunn oedd yr un a oedd, yn un o'r rhaglenni dogfen cyntaf ar thema ddamcaniaeth gwregys Orion yn nodi bod rhaid i'r adeiladwyr gwirioneddol y pyramidiau (yn enwedig ar y Giza Lwyfandir) i fod yn dechnolegol o lawer i ddod. Chris Dunn Proffesiwn oes yw peiriannydd mecanyddol sy'n arbenigo mewn peiriannu deunyddiau caled, gan gynnwys y cerrig mwyaf anoddaf. Mae wedi arfer gweithio gyda chywirdeb safonau. Bu'n gweithio ar brosiectau hedfan ac astroniaethau (gan gynnwys NASA). Ef a oedd ymhlith y cyntaf yn hanes newydd dechreuodd morthwylio hoelen i mewn i'r arch y dogma swyddogol bod yr holl waith aruthrol hyn yr Aifft, ei hadeiladu gan ddefnyddio offer copr cyntefig yn systematig.

Ei lyfrau llyfr yw Coll technoleg adeiladu pyramid a Gorsaf Bŵer Giza. Mae'n werth sôn bod Chris yn parhau i weithio ar waith yr Aifftlegydd parchus William F. Petrie. Ar droad y ganrif ddiwethaf, nododd fod o leiaf yr hen Eifftiaid yn gorfod cael technolegau a oedd yn rhagori ar sgiliau technegol heddiw (Petri a'n presennol). Yn anffodus, mae'r rhan hon o yrfa Petrie yn brif ffrwd yr Aifftydd. Mae wedi ennill cydnabyddiaeth er ei fod wedi gweithio gyda hi Howard Carter (darganfuwyd a rhwydrodd bedd Tutankhamun) a chyhoeddi themâu hyd yn oed llai dadleuol.

Yr allwedd arall a nodir uchod yw John Anthony West, sydd mewn cydweithrediad â'r athro Robert Schoch ar ddechrau 90. aeth y blynyddoedd i wrthdaro uniongyrchol gydag egyptolegwyr megis Zahi Hawass a Mark Lehner, pan ddangosodd wyddoniaeth oes ddaearegol y Sphynx Fawr y tu hwnt i 7000 BCE. Arweiniodd y ddadl gyhoeddus dros waith JAW ac RS at ddatganiad cofiadwy Mark Lehner: Nid oes archeolegydd yma a fyddai'n cytuno â chi. Dangoswch yr unig dystiolaeth i mi, sef offeryn, dogfen hanesyddol a fyddai'n cadarnhau bodolaeth gwareiddiad a fyddai'n gallu adeiladu rhywbeth fel hyn (y pyramid a'r Sphing) ar adeg 7000 BCE.

Dylid nodi bod tua degawd yn ddiweddarach, yr archeolegydd Almaen Klaus Schmidth heb ei orchuddio ar y diriogaeth Twrci elwir yn Tepe Göbekli sydd yn ei natur a chymhlethdod technegol y gellir eu cymharu yn union â phensaernïaeth y pyramidiau. Yn wahanol i'r henebion Aifft dyddio Göbekli Tepe nodi'n glir i isafswm o 10000 BCE. Felly yn gryno: Yr Athro Lehner, yr oeddech yn anghywir!

John Anthony West ymhlith pethau eraill, yn aml yn cyfeirio at waith yr Aifft Ffrengig a mystig René Adolphe Schwaller de Lubicze, a dreuliodd 12 mlynedd yn yr Aifft ei hun. Ei thema ganolog oedd dirgelwch Temple Temple yn Luxor (yr Aifft). Ysgrifennodd De Lubicze lyfr Y Deml yn y Dyn, lle mae'n cymharu cynllun tir y Deml Luxor (ac felly ei gysyniad cyfan) gyda phobl. Roedd JA West hefyd yn brysur iawn yn astudio'r hanfod Llyfrau'r Meirw Aifft. Fel y dywed JAW, roedd yr Aifftiaid yn gwbl obsesiynol gan ymchwilio i'r prosesau ar ôl marwolaeth. Mewn ffordd syml, mae'n debyg y byddai'n dweud bod ganddynt wybodaeth fanwl gywir am y prosesau y mae'r enaid yn mynd heibio o enedigaeth i farwolaeth a thu hwnt i derfyn y farwolaeth. Pa gamau y mae'n rhaid iddyn nhw eu cymryd a sut i'w drin yn ddiogel fel bod yr enaid yn torri allan o gylch adnabyddiaeth orfodol.

Ên yn y cyd-destun hwn yn cyfateb prosesau mummification fel rhan o dechnoleg anhysbys i ni, mai dim ond y broses o atal y ailenedigaeth pŵer cysylltiedig. Llyfr Aifft y Meirw, ymhlith eraill. Yn dweud wrthym fod cyhyd ag y mae corff, yna yn y broses o aileni hatal. Wrth iddo nodi Ên, fodd bynnag, yw y cwestiwn a ni ganfod mummies yn cael eu ceisiadau go iawn o rai egwyddorion technolegol neu a yw'n yn unig yw unig cargo-cwlt - bod yr Eifftiaid eu hunain technoleg ffug camddeall duwiau o'r amser cyn y Llifogydd Mawr (tua 11000 BCE).

Waeth beth yw ailgarnio a mummification, mae'n annhebygol y gwnaeth yr Eifftiaid dreulio bron i ymdrech gydol oes i astudio ffenomenau y tu allan i'r bywyd hwn - y freuddwyd ar y cyd yr ydym yn awr yn byw ynddi. Gellid ei gymharu â obsesiwn ...

Richard C. Hoagland

Mynd ychydig oddi ar y gyfres archeolegol a ddisgrifir uchod - un arall yn werth sôn amdano: Richard C. Hoagland. Ei arbenigedd yw archeo-astronau - chwilio am dystiolaeth archeolegol o fodolaeth y gwareiddiad hynafol a oedd yn byw ac yn rheoli ein cyfanrwydd System solar. Ei waith allweddol yw archwilio pyramid ar y Mars a'u gohebiaeth fathemategol amhriodol - cyfansoddion allweddol e, π, φ. Gellir dod o hyd i'r un cysylltiadau mathemategol, er enghraifft Pyramid Mawr (Giza). Mae arbenigwyr yn gwybod: 19,5 °...

Yn sicr, gellir cofio enwau eraill o bersonoliaethau sydd wedi cyfrannu neu ddatgelu'r Gwirionedd. Felly cymerwch y rhestr a gyflwynwyd yn gwbl anghyflawn. Mae'n gydnabyddiaeth ddigymell ac yn ymateb i neges Robert Bauval: "Rydym yma o hyd, Zahi". :)

Pwy wyt ti'n ei wybod?

Gweld y Canlyniadau

Loading ... Loading ...

Erthyglau tebyg

Un sylw ar "Diolch i Geiswyr: Däniken, Hancock, Bauval, West, Schoch, Dunn ..."

  • Martin Horus Martin Horus yn dweud:

    Erthygl dda. Ychwanegaf fy diolch i'r ymchwilwyr hyn, heb eu hymyriadau mawr ym maes hanes dynol, dim ond ffugiau wedi'u targedu a thwyllodrus fyddai'r byd.

Ad a Ateb