Y pum peth a fyddai'n digwydd pe bai pawb yn rhoi'r gorau i fwyta cig

68575x 17. 07. 2016 Darllenydd 1

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dal i wrthod gwneud newid syml a fyddai'n effeithio ar dynged y byd i gyd.

Gorffenedig Wythnos y Byd ar gyfer diddymu gig, felly mae'n amser perffaith i ofyn beth fyddai'n digwydd pe byddwn ni, y bobl sy'n byw yn y byd datblygedig gyda llawer o bosibiliadau amgen i lenwi'r stumog, dewisodd y byrger gyda cob, ac nid bwyd (peidiwch â phoeni , ni fyddai buchod yn rheoli'r byd).

Ni fyddai newyn y byd hwn yn newynog mwyach

Yn sicr, gall eich cig eidion neu borc fod o fridiau lleol, ond sut mae porthiant anifeiliaid? Bydd pob grawnfwyd a ffa soia nid yn unig yn llyncu llysieuwyr a llysiau, ond hefyd gwartheg. Bydd da byw yn bwyta syfrdanol 97 y cant cnydau ffa soia byd.

Byddai llysieiddiaeth fyd-eang yn rhyddhau 2,7 biliwn o hectarau o dir a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gyfer pori gwartheg ynghyd â 100 filiynau o hectarau o dir a ddefnyddir yn awr ar gyfer tyfu cnydau.

Byddai angen cael gwared ar yr achosion mwyaf eithafol o newyn byd 40 miliwn o dunelli o fwyd, ond mae bron i ugain gwaith y bwyd hwnnw'n cael ei fwydo i anifeiliaid fferm bob blwyddyn. Mewn byd lle nad oes gan 850 syniad beth i'w fwyta i filiynau o bobl, dim ond gwastraff o arian ydyw. Byddai'n well gennym fwydo'r anifeiliaid ar y ffermydd ar gyfer y byrgyrs yn hytrach na'i roi i bobl. Ac wrth gynhyrchu un bunt o borc, mae'n cymryd tua chwe phunt o grawn. Hyd yn oed pe bai un plentyn yn unig yn newynog, byddai'n ffordd drueni o wastraffu.

Byddai gan ein poblogaeth fwy o dir ar gael

Mae dyrchawyr dwbl ledled y byd yn mudo gwregysau mawr y ddaear i greu lle ar gyfer ffermydd eraill lle mae ieir, gwartheg ac anifeiliaid eraill yn cael eu gosod ynghyd â'r nifer helaeth o gnydau sydd eu hangen i'w bwydo. Ond pan fyddwch chi'n bwyta diet planhigion, yn lle ei ddefnyddio fel bwyd anifeiliaid, mae angen llai o bridd arnoch. Rydym yn gwylio, Elusen sy'n ariannu prosiectau cynaliadwy ar gyfer bwyd planhigion, yn amcangyfrif y gall desetiakrová fferm fwydo ffa soia bobl Pobl 60, 24 10 gyda gwenith a ŷd bobl, ond dim ond dau o'r da byw fferm. Gwyddonwyr IseldiroeddrhagfynegiBod y llysieuaeth byd-eang a ryddhawyd 2,7 biliwn hectar o dir a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gyfer pori gwartheg, ynghyd â 100 miliwn hectar o dir a ddefnyddir yn awr ar gyfer tyfu cnydau porthiant. Disgwylir y yn 2030 yn fwy na'r boblogaeth y Deyrnas Unedig 70 miliwn, felly mae angen yr holl dir sydd ar gael i ni yn y dyfodol yn dioddef o ddiffyg lle a bwyd.

Byddai biliynau o anifeiliaid wedi osgoi bywyd yn llawn diflastod

Anifeiliaid mewn llawer o ffermydd diwydiannol a gedwir mewn amodau cyfyng - nid ydynt byth am eu plant, nid ydynt yn chwilio am fwyd, dim ond gwneud yr hyn yn dod yn naturiol iddynt hwy ac yn bwysig. Nid yw'r rhan fwyaf o'u cefnau hyd yn oed yn teimlo pelydrau cynnes yr haul ac ni fyddant yn cael awyr iach cyn eu llwytho ar y tryciau sy'n mynd i'r lladd-dy. Nid oes ffordd well o helpu anifeiliaid ac atal eu dioddefaint na phenderfynu peidio â'u bwyta.

Byddai'n lleihau'r bygythiad o imiwnedd i wrthfiotigau

Mewn ffatrïoedd, mae'r anifeiliaid yn cael eu frith o afiechyd, oherwydd eu bod yn y miloedd llawn dop yn ysgubor brwnt sy'n gadarnleoedd o neidr gwahanol fathau o facteria peryglus a firysau. Mewn ffermydd diwydiannol, mae moch, ieir ac anifeiliaid eraill yn cael sylweddau cemegol a gedwir yn fyw yn yr amodau hyn nad ydynt yn hylan ac yn straen. Fodd bynnag, mae hyn yn cynyddu'r siawns o superbakteria sy'n gwrthsefyll cyffuriau sy'n datblygu yma. Roedd uwch swyddog o Sefydliad Bwyd ac Amaethyddiaeth y Cenhedloedd Unedig yn galw am ffermio da byw dwys "cyfleoedd ar gyfer clefydau sy'n dod i'r amlwg". Mae canolfannau ar gyfer Rheoli Clefydau ac Atal asiantaeth asiantaethau llywodraeth yr Unol Daleithiau wedi dweud bod "llawer o wrthfiotigau anifeiliaid yn ddiwerth ac yn amhriodol, ac maent yn fygythiad i bawb."

Mae rôl bwysig wrth lunio imiwnedd i wrthfiotigau, wrth gwrs, yn chwarae eu rhagnodi gormodol o bobl, ond mae eu dileu mewn ffermydd diwydiannol, y mae llawer o facteria ymwrthol i'r amlwg, byddai'n sicr yn cynyddu'r tebygolrwydd o weithredu o wrthfiotigau i drin salwch difrifol.

Byddai gofal iechyd yn llai brys

Mae gordewdra yn lladd dinasyddion Prydeinig yn llythrennol. GIG wedi rhybuddio, os yr ystadegau gordewdra ym Mhrydain, nid gostwng, y gwasanaethau iechyd y mae'n mynd i'r wal. Cig, wyau a chynhyrchion llaeth (yn cynnwys colesterol a braster dirlawn) yw'r prif tramgwyddwyr o ordewdra, sydd yn cymryd rhan yn yr achosion uniongyrchol o farwolaeth, fel trawiad ar y galon, strôc, diabetes, ac amryw o ganser.

Oes, mae yna llysieuwyr a feganiaid dros bwysau, yn ogystal â bwyta cig dinistrio, ond o'i gymharu â'i gymheiriaid cigysol yn feganiaid dim ond un rhan o ddeg dueddol o ordewdra. Cyn gynted ag y byddwch chi'n disodli bwydydd cig braster uchel gyda ffrwythau, llysiau a grawn iach, bydd yn anoddach i gasglu bunnoedd dros ben. Yn ogystal, oherwydd y diet planhigion, gellir atal llawer o broblemau iechyd neu hyd yn oed eu gwrthdroi. Ni fydd gwyliadrwydd yn gwneud y byd yn lle perffaith, ond bydd yn helpu i fod yn fwy caredig, gwyrddach ac iachach.

Erthyglau tebyg

Sylwadau 6 ar "Y pum peth a fyddai'n digwydd pe bai pawb yn rhoi'r gorau i fwyta cig"

  • lechanoa yn dweud:

    Gwneir prydau ar y blaned yn ddigon i gadw pawb rhag newynu. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw edrych ar yr archfarchnadoedd i weld faint sydd, faint i'w daflu, ac nid yw hynny'n golygu dinistrio bwyd yn fwriadol i'w wneud yn llai drud. Mae biniau llwch yn llawn bwyd y mae pobl yn ei brynu ac nid yw'n ei fwyta. Y broblem yw bod rheol cyfalaf ac arian y Ddaear. Nid oes angen ymosod ar gigysyddion, oherwydd bod gennym ddannedd carthion, dannedd, canines. Rydym yn omnivores. Felly, ac felly, bydd, os nad yw rhywun eisiau troi dyn yn rymus yn wartheg, ysgyfarnog, neu ryw uffouna dwp.

  • Martina yn dweud:

    Erthygl ddiddorol. Rwy'n sefyll am ddim i'w awgrymu. Mae enghraifft dda a chrynodeb yma https://www.svobodavsem.cz/proc-byt-vegan/

  • Tino yn dweud:

    Prif achos y cyflwr hwn yw bod h awydd pobl am elw a twaddle sy'n digwydd o ran hwsmonaeth anifeiliaid a chnydau .Prior flynyddoedd par ôl, ymddangosodd mewn adroddiad teledu bod yr Iseldiroedd wedi gallu i dyfu drwy gig gell sydd yn beth gwych ar gyfer y dyfodol, bydd yn cael ei gynhyrchu cig kúlturov ddiwydiant celloedd a thrin genetig a fydd yn ffurfio math bywyd newydd o rannau o blanhigion a ffurflenni anifeiliaid i fod â gwerthoedd a maeth yn sicr bod disodli'r anifeiliaid a'u lladd-dai bridio a'u dioddefaint mor nid canlyniadau yn unig yn yr amser eto yn gymaint oherwydd gwahanol gwrthwynebwyr nad ydych yn deall ac yn derbyn ar gyfer hyn, y drasiedi o biliynau o anifeiliaid a godwyd ar gyfer cig yn dal enfawr ar ei ôl yn cefnogi yr hyn a fyddai'n gallai'r eisoes heddiw yn newid eich ymdrech, a ddechreuodd yn yr Iseldiroedd lle mae rhan hon o'r cig a gynhyrchir kulturov cellog digwydd ewro 200 000 a fyddai'n newid yn gynhyrchiad mawr i byddai anwedd degau o cents a manteision cynhyrchu o'r fath fod yn enfawr lle nad i fridio a gofalu am anifeiliaid a'u bwydo hyn i gyd ei fod yn gyffredin yn ffermio disgyn i ffwrdd ac hefyd dylai dioddefaint anifeiliaid yn olaf a ddaeth i ben i fyny ar y da, ond bydd yn cymryd mwy o ddegawdau yn dda KY bod y duedd hon ychwanegwyd cyntaf fydd tawelwch yn dechrau ar y ffwl sy'n well chaniateir anifeiliaid lacerate lladd-dy yn dioddef .mae'n yw i fyfyrio.

Ad a Ateb