Mae unigrwydd yn cynyddu'r risg o farwolaeth gynamserol

4768x 04. 03. 2019 Darllenydd 1

Mae astudiaeth helaeth wedi dangos y cysylltiad rhwng unigrwydd (unigedd cymdeithasol) a risg uwch o farwolaeth. Ar gyfer pob hil a astudiwyd oedd y rhesymau dros farwolaeth cyfuniad o achosion amrywiol a chlefyd cardiofasgwlaidd mewn unigolion y ras gwyn oedd hefyd yn cynyddu marwolaethau canser.

Mae astudiaeth eang o Gymdeithas Canser America a gyhoeddwyd yn y Journal Journal of Epidemiology wedi dangos cysylltiad rhwng unigrwydd cymdeithasol a mwy o berygl o farwolaeth. Yr holl rasys a archwiliwyd oedd achosion marwolaeth cyfuniad o wahanol glefydau neu glefyd cardiofasgwlaidd, ac roedd unigolion gwaed gwyn hefyd yn fwy tebygol o gael marwolaeth canser. Trwy ddileu unigrwydd cymdeithasol, gallai'r astudiaeth fod yn weddol syml i gyflawni gwelliannau addawol gan ddylanwadu'n gadarnhaol ar ffactorau risg eraill. Mae unigrwydd hefyd yn gysylltiedig â gorbwysedd, llid, gweithgarwch corfforol isel, ysmygu, a risgiau iechyd eraill.

Cyswllt rhwng unigrwydd a marwolaethau uwch

Dangoswyd y cysylltiad rhwng unigedd cymdeithasol a marwolaethau uwch mewn astudiaethau'n bennaf ar boblogaethau oedolyn Caucasia; mae'r boblogaeth Affricanaidd-Americanaidd yn parhau i fod yn aneglur.

Y darpar astudiaeth carfan newydd, dan arweiniad Kassandra Alcaraz, PhD, MPH y Gymdeithas Canser Americanaidd, archwiliodd y cysylltiad rhwng ynysu cymdeithasol a marwolaethau o ganlyniad i achosion amrywiol (cardiofasgwlaidd a chlefydau oncolegol) a rhwng hil a rhyw unigolion a astudiwyd. Mae'r astudiaeth yn dadansoddi data a gasglwyd o sampl o oedolion 580 182 wedi cofrestru yn y Canser Atal Astudiaeth II yn y blynyddoedd 1982 / 1983, ac mae'r gyfradd marwolaethau yn cael ei fonitro tan 2012.

Ystyriodd gwyddonwyr nifer o ffactorau safonol ynysu cymdeithasol - statws teuluol, amlder digwyddiadau eglwysig, ymweliadau â chlwb a gweithgareddau grŵp, a nifer y ffrindiau neu berthnasau agos. Mae'r sgôr 0 (lleiaf ynysig) neu 1 (y mwyaf anghysbell) a bennir i bob ffactor wedi creu cyfanswm o bum pwynt o unigrwydd cymdeithasol. Er enghraifft, roedd rhywun a briododd yn aml yn mynychu digwyddiadau crefyddol, yn mynychu cyfarfodydd clwb a / neu weithgareddau grŵp ac wedi cael saith neu fwy o ffrindiau agos, enillodd sgôr arwahanu 0. Dylai fod gan y person heb y ffactorau hyn sgôr arwahaniad 4.

Canlyniadau'r astudiaeth

Yn gryno, canfuwyd bod hil yn cael ynysu cymdeithasol mwy o effaith nag y rhywiau: dynion a menywod o'r boblogaeth wyn wedi gostwng i lai na grwpiau ynysig yn fwy tebygol na Americanwyr Affricanaidd. Roedd y sampl cyflawn oedd 30letého ystod y cyfnod monitro cysylltiad ystadegol arwyddocaol rhwng ynysu cymdeithasol a risg o farwolaeth o amrywiaeth o achosion. Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd dilynol 15 cyntaf, roedd y berthynas hon yn fwy amlwg. Mae'r cyswllt rhwng unigedd cymdeithasol a marwolaethau mewn clefyd cardiofasgwlaidd wedi'i ddangos ym mhob is-grŵp. Mae'r berthynas rhwng unigrwydd a marwolaethau canser wedi ei gadarnhau yn y boblogaeth Caucasia, nid ymysg dynion a merched du. Roedd pob un ffactor o unigrwydd cymdeithasol yn gysylltiedig â marwolaethau o wahanol achosion a marwolaethau ar glefyd cardiofasgwlaidd. Mae'r gymdeithas â marwolaethau canser wedi'i ddangos ar gyfer pob ffactor ac eithrio nifer y ffrindiau / perthnasau agos.

"Mae'r canfyddiadau hyn yn dangos bod cyfradd yr unigedd cymdeithasol yn cael effaith sylweddol ar y risg o farwolaethau yn y ddau ryw du a gwyn.". "Roedd gan y rhan fwyaf o unigolion unig yn y boblogaeth Affricanaidd-America fwy na dyblu'r risg o farwolaeth o unrhyw achos o'i gymharu â'r grŵp lleiaf yn unig. Ar gyfer dynion gwyn, dangoswyd bod 60% mewn perygl uwch o farwolaeth, gyda merched gwyn hyd yn oed 84%. "

Mae perthnasoedd rhyngbersonol yn bwysig

Gyda datblygiad meddygaeth, bydd ffactorau eraill sy'n dylanwadu ar iechyd pobl, gan gynnwys y rhai cymdeithasol, hefyd yn bwysig mewn ymarfer clinigol, mae awduron yr astudiaeth yn ysgrifennu. Mae dileu unigedd cymdeithasol yn unol â'r dull holistig hwn.

"Mae diffyg perthynas rhyngbersonol yn ymddangos yn arbennig o niweidiol."

Mae cynnal perthnasoedd rhyngbersonol da yn bwysig

Mae'r awduron yn cyfeirio at meta-ddadansoddiad diweddar wedi dangos bod unigedd cymdeithasol fel ffactor risg annibynnol ar gyfer marwolaethau â'r un pwysau â ffactorau risg sydd eisoes yn adnabyddus, ee. Anweithgarwch corfforol, gordewdra a diffyg gofal iechyd. Oherwydd y defnydd cynyddol o ffactorau risg sy'n berthnasol yn glinigol fel gordewdra, rydym yn disgwyl i ganlyniadau cadarnhaol gael eu disgwyl hyd yn oed yn y frwydr yn erbyn unigrwydd cymdeithasol.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb