Hanes Olygog y Trydydd Reich (1.díl)

6417x 10. 04. 2017 Darllenydd 1

"Bydd yn anrhydeddu eto beth oedd ein hynafiaid yn ei feddwl. Byddwn am wybod cyfrinachau natur, dewiniaeth a phwerau demonig. Byddwn yn torri tinsel Cristnogaeth ac yn dod â chrefydd sy'n ein hil ein hunain yn ôl yn ôl. "

Adolf Hitler

Roedd cymdeithasoliaeth genedlaethol yn unigryw o safbwynt gwleidyddol - efallai oherwydd ei fod yn cael ei gadw'n llym nid yn unig yn athroniaeth wleidyddol.

Yn ei dechreuadau, cynigiodd yr NSDAP raglen wleidyddol gyda phump ar hugain o bwyntiau.

Sefydlwyd y datganiad hwn yng Nghyngres DAP yn Fienna. Yna rhoddwyd hyn i Munich gan Rudolf Jung, a oedd wedi cefnogi Hitler yn agored, y cafodd ei ddiarddel o Tsiecoslofacia.

Mae'r Sudeten Almaeneg Natsïaidd, ysgrifennodd Josef Pfitzner bod "yn union yn y gororau (Sudetenland) Cwblhawyd synthesis o deinamig posibl ganrif newyddian o syniadau cenedlaethol a chymdeithasol a oedd yn gwasanaethu fel math o blaen am newidiadau gwleidyddol yn eu gwlad."

Yn wir, roedd syniadau cymdeithasol yno, hyd yn oed y fflamiau democratiaeth a rheol y gyfraith, yn anffodus, yn unig ar gyfer Almaenwyr "hiliol".

Dyfarnu gwobrau gan Sefydliad Prague Cof Prague o Reinhard Heydrich dr. Fr. Teuner, yn y cyfeiriad Dirprwy Brif Maer Josef Pfitzner, 4.6.1944

DATGANIAD RHAGLEN NSDAP

  1. Rydym yn mynnu undod yr holl Almaen, a fydd yn dod yn yr Almaen Fawr, ar sail yr hawl i hunan-benderfyniad cenedlaethol.
  2. Rydym yn mynnu bod gan yr Almaen yr un hawliau â phobl eraill. Rydym hefyd am ailystyried y cytundeb Versailles.
  3. Rydym yn galw digon o dir a thiriogaethau (cytrefi) i fwydo ein dinasyddion a meddiannu tiriogaethau newydd gyda'n gor-boblogaeth.
  4. Dim ond aelodau o'n cenedl sy'n gallu bod yn ddinasyddion y wladwriaeth. Y rhai sydd â gwaed yn yr Almaen ynddynt (waeth beth fo'u crefydd). Yn unol â hynny, ni all rhywun o'r ras Iddewig ddod yn ddinesydd Almaenig.
  5. Dim ond yn yr Almaen y gall pobl sydd heb genedligrwydd Almaeneg aros fel gwesteion a byddant yn destun prawf cyfraith dramor.
  6. Dim ond dinasyddion Almaeneg fydd yn mwynhau'r hawl i bleidleisio. Dyna pam y bydd yn ofynnol i bob cyfarfod swyddogol o unrhyw fath ac unrhyw le yn yr Ymerodraeth, gwladwriaethau eraill neu leoliadau anghysbell eu cadw bob amser a dim ond ym mhresenoldeb dinasyddion yr Almaen. Felly, ni fyddwn yn parhau i gefnogi'r arfer seneddol ddiamweiniol, i roi Aelodau ar sail cysylltiad gwleidyddol, lle na chymerir i ystyriaeth eu cymeriad a'u galluoedd.
  7. Gofynnwn i'r wladwriaeth, fel prif ddyletswydd, ddarparu bywoliaeth ar gyfer ei ddinasyddion. Os na ellir bwydo tramorwyr, byddant yn cael eu diddymu o'r Ymerodraeth.
  8. Rhaid osgoi mewnfudo dinasyddion nad ydynt yn Almaen. Dyna pam yr ydym yn mynnu bod pawb nad ydynt yn Almaenwyr ac yn mynd i'r Ymerodraeth ar ôl 2. Awst 1914, daeth ein cyflwr ar unwaith.
  9. Rhaid i'r holl ddinasyddion gael yr un hawliau a rhwymedigaethau.
  10. Rhaid i bob dinesydd fod y cyntaf i gyflawni gwaith corfforol neu feddyliol. Rhaid i weithgaredd unigolyn beidio â gwrthdaro â'r budd cyffredinol, ond mae'n rhaid iddo ddigwydd yn ein cymuned a pherfformio ar gyfer y daith gyffredin. Felly, mae arnom angen:
  11. Diddymu incwm ar gyfer gwaith heb ei gadw. Diddymu caethwasiaeth sy'n deillio o fuddiannau personol.
  12. O ran aberth enfawr bywyd a cholledion eiddo, rydym yn mynnu bod rhyfel bob amser er lles y wladwriaeth gyfan, os caiff ei arwain ar gyfer cyfoethogi personol, fe'i hystyrir yn drosedd yn erbyn y genedl.
  13. Mae arnom angen gwladoli corfforaethau sydd wedyn yn cael eu ffurfio yn gorfforaethau.
  14. Rydym yn mynnu bod planhigion diwydiannol mawr yn rhoi cyfran o'r elw i'r wladwriaeth.
  15. Mae angen estyniad yswiriant ymddeol arnom.
  16. Rydym yn mynnu creu a chynnal dosbarth canol iach a chymdeithasu siopau adrannol mawr ar unwaith, sydd yn ei dro yn golygu lleihau'r gost o rentu lle ar gyfer busnesau bach.
  17. Mae angen diwygio tir arnom, yn unol â'n gofynion cenedlaethol, hy diddymu tir at ddibenion cymunedol, heb yr hawl i unrhyw iawndal, canslo prydlesi tir a'r gwaharddiad ar yr holl ddyfalu â thir.
  18. Rydyn ni'n mynnu bod y rhai sydd â'u gweithgareddau yn niweidiol i'r diddordeb cyffredinol yn ceisio mynd ar drywyddion. Rhaid cosbi troseddwyr, defnyddwyr, extortionists, ac ati gan ddedfryd marwolaeth, waeth beth yw eu crefydd a'u hil.
  19. Rydym yn galw am ddiddymu cyfraith Rhufeinig sy'n gwasanaethu'r orchymyn byd deunyddistig a'i gyfnewid gan gyfraith drefol yr Almaen.
  20. Rhaid i'r wladwriaeth ystyried ailadeiladu'n drylwyr o'r system addysg (i alluogi'r rhai sy'n gweithio'n galed i gyflawni addysg uwch a hyrwyddo posibl). Rhaid cwricwla'r holl gyfleusterau addysgol fod yn unol â gofynion bywyd ymarferol. Nod yr ysgol yw darparu arwyddion deallusrwydd, ymwybyddiaeth o'r genedl a'r wladwriaeth (trwy addysg ddinesig) i'r disgybl. Rydym am i'r holl blant dawnus sydd â chefndir gwael gael addysg ddigonol, waeth beth yw eu proffesiwn dosbarth neu riant, er anfantais i'r wladwriaeth.
  21. Mae'n rhaid i'r wladwriaeth i ofalu am statws iechyd ei dinasyddion, yn enwedig menywod a phlant, dylai gwahardd llafur plant trwy greu deddfwriaeth ar gyfer y cymdeithasau a chlybiau i blant ac ieuenctid, a fydd yn canolbwyntio ar gymnasteg a chwaraeon chreu.
  22. Rydym yn galw am ddiddymu'r fyddin mercenary a chreu Arf y Bobl.
  23. Rydym yn galw am frwydr gyfreithiol yn erbyn gorwedd gwleidyddol bwriadol yn y wasg. Er mwyn hwyluso'r gwaith o wasg genedlaethol Almaeneg creu, rydym am: a) holl gyfranwyr a golygyddion sy'n gweithio mewn cyhoeddiadau sy'n cael eu cyhoeddi yn yr iaith Almaeneg fod yn aelodau o'r pobl yr Almaen, b) heb ganiatâd y wladwriaeth, y farchnad rhaid i beidio dangos unrhyw bapur newydd mewn iaith dramor c) aelodau cenedl arall na'r Almaen, dylid gwahardd mewn unrhyw ffordd yn cyfrannu'n ariannol at y issuance o unrhyw printiedig, os yw'n digwydd, bydd y cyfnodolyn yn cael ei wahardd ac mae'r person ddiarddel ar unwaith oddi ar ein tiriogaeth. Rhaid rhoi'r gorau i ddatganiadau i'r wasg sy'n peryglu lles cyffredinol y wladwriaeth. Rydym yn mynnu bod pob llenyddiaeth a digwyddiadau diwylliannol yn amharu ar weithrediad ein gwladwriaeth yn cael ei wahardd ar unwaith.
  24. Rydym yn mynnu rhyddid o bob math o grefydd, ond dim ond os nad yw'n brifo meddwl meddwl a theimlad moesol y genedl Almaenig. Mae ein Plaid yn cynrychioli cyfeiriad Cristnogaeth gadarnhaol, ond nid yw'n rhwymo unrhyw enwad penodol. Rydym yn argyhoeddedig mai dim ond trwy ymladd yr ysbryd materol Iddewig, gall ein cenedl gyflawni iechyd parhaol, yn seiliedig ar yr egwyddor o flaenoriaethu'r diddordeb cyffredin o fudd personol.
  25. Er mwyn i bwyntiau'r rhaglen hon ddod i rym, rydym yn galw am greu pŵer cyflwr canolog cryf yn yr Ymerodraeth, corff gwleidyddol diamod sy'n llywodraethu'r wladwriaeth gyfan a'i holl sefydliadau; ffurfio corfforaethol a chydymffurfio â deddfau Almaeneg ym mhob gwladwriaeth ffederal.

Gallai'r rhaglen flaenorol ddenu llawer o bobl hyd yn oed heddiw, ond pan edrychwn ar hanes, mae'n rhaid inni ofyn y cwestiwn i ni ein hunain: A oedd hyn yn wir sut yr oedd cymdeithasoliaeth genedlaethol yn edrych fel hyn?

Dim amheuaeth na. Yn wir, nid yw'n ideoleg wleidyddol ac economaidd, ond am yr athroniaeth Gnostic-grefyddol a lled-grefyddol, a oedd wedi eu dealltwriaeth eu hunain o'r bydysawd, a oedd wedi ei gwreiddiau yn yr hen amser iawn.

[hr]

Nesaf: dechreuad meddyliau ocwlt yr Almaenwyr

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb