Dadorchuddio Presenoldeb y Bydysawd ar y Ddaear (5.díl)

6594x 21. 06. 2019 Darllenydd 1

Y pwysicaf o'r holl sefydliadau cudd sydd wedi'u hangori mewn asiantaethau llywodraeth yr UD yw'r un sydd wedi'i gynnwys yn y Cyngor Diogelwch Cenedlaethol (NSC). Sefydlwyd yr NSC yn 1947 gan yr Arlywydd Truman a'i swyddogaeth oedd cydlynu argymhellion polisi gwahanol gymunedau llywodraeth, milwrol a chudd-wybodaeth, yn set gydlynol o argymhellion polisi y gall llywyddion ddewis ohonynt.

Yn gyffredinol, mae'r swyddogaeth cydlynu NSC hon yn cael ei hailadrodd mewn sefydliad cudd sydd wedi'i fewnosod yn yr NSC, o'r enw Majestic-12, a oedd yn seiliedig ar ddogfen a lofnodwyd gan yr Arlywydd Truman yn 1947. Creodd Truman ef fel pwyllgor cydlynu gwleidyddol arlywyddol ar gyfer presenoldeb estroniaid, ymgorfforwyd MJ-12 yn ffurfiol yn yr NSC yn 1954, gyda'r dasg o greu rhiant-sefydliad lle byddai MJ-12 yn cael ei ymgorffori.

Mae'r fersiwn swyddogol ynghylch y rhan hon o hanes NSC fel a ganlyn

Yn 1954, sefydlodd yr NSC 5412 a sefydlu adran o gynrychiolwyr penodedig o'r Llywydd, Ysgrifenyddion Gwladol a chynrychiolwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn i gyfarfod yn rheolaidd i adolygu ac argymell gweithrediadau cudd. Cymerodd Gordon Gray gadeiryddiaeth y Pwyllgor 5412, fel y'i gelwid, ac ar ôl hynny cadeiriodd yr holl Gynghorwyr Diogelwch Cenedlaethol bwyllgorau olynol tebyg, wedi'u hen enwi, fel "303", "40", "Pwyllgor Cydlynu Arbennig", a oedd yn gyfrifol am adolygu cyfrinach Gweithrediadau CIA.

Roedd Pwyllgor 5412 yn cynnwys is-bwyllgor o'r enw PI 40 i gydlynu gwybodaeth gan yr holl sefydliadau dosbarth eraill yn seiliedig ar ETU er mwyn datblygu set gydlynol o ddewisiadau polisi ar gyfer DP-40. Mae sefydliadau cyfrinachol sydd wedi'u hymgorffori mewn sefydliadau eraill, fel y Cyngor Materion Tramor, yn darparu'r staff a'r adnoddau gorau ar gyfer recriwtio a thrafodaethau polisi yn PI 40. Wrth ddisgrifio cyfansoddiad cychwynnol MJ-12, nododd William Cooper ei fod yn ddibynnol ar y Cyngor Cysylltiadau Tramor, a ddisgrifiodd fel "dynion doeth":

Cyngor Cysylltiadau Tramor

Roedd y “dynion doeth” hyn yn aelodau allweddol o'r Cyngor Cysylltiadau Tramor. Roedd deuddeg aelod, gan gynnwys y 6 cyntaf o swyddi'r llywodraeth, yn aelodau o'r grŵp hwn, a oedd yn cynnwys uwch swyddogion a chyfarwyddwyr y Cyngor Cysylltiadau Tramor dros y blynyddoedd ac yn ddiweddarach y Comisiwn Trilateral. Yn eu plith roedd Gordon Dean, George Bush a Zbigniew Brzezinski. Y “dynion doeth” pwysicaf a dylanwadol a wasanaethodd MJ-12 oedd John McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman, Charles Bohlen, George Kennan, a Dean Acheson. Roedd eu polisi i bara am ddegawd o 70. blynyddoedd. Mae'n bwysig bod yr Arlywydd Eisenhower ac aelodau cyntaf 6 MJ-12 o'r llywodraeth hefyd yn aelodau o'r Cyngor Cysylltiadau Tramor.

Mewn theori, dylai PI 40 fod ar flaen y gad o ran pŵer ym mhresenoldeb ET, sy'n defnyddio'r meddyliau gorau ar gyfer ymateb cydlynol i bresenoldeb ET. Yn wir, oherwydd gwrthwynebiad biwrocrataidd, agendâu ar wahân ac "unigolion twyllodrus", mae amryw sefydliadau cudd yn amharod i rannu gwybodaeth a allai beryglu eu grym, eu hadnoddau neu eu dylanwad. Dogfennir hyn yn Dr. Mae'n sôn am sut mae sefydliad cyfrinachol a oedd yn aelod yn gwrthod rhannu eu gwybodaeth bwysicaf gyda rhiant-sefydliad yr NSA. Fel y gallwch ddychmygu, mae'r problemau hyn yn cynyddu hyd yn oed yn fwy byd-eang pan fydd sefydliadau cudd mawr ar lefel genedlaethol yn cyfarfod i drafod a chydlynu polisi byd-eang ar bresenoldeb ET.

Yn ôl y “chwythwr chwiban”, mae'r Grŵp cyfrinachol Bildeberg yn cyfarfod yn flynyddol i gydlynu polisïau cenedlaethol yn benodol ynghylch presenoldeb ET. Rhoddir y datganiad hwn gan y rôl fwy agos a chwaraewyd gan Nelson Rockefeller wrth agor cyfarfodydd blynyddol Bilderberg Group. Yn 1954, enwyd yr Arlywydd Eisenhower, Rockefeller, ei gynorthwyydd cynllunio Rhyfel Oer arbennig, roedd y swydd hon yn cynnwys monitro a chymeradwyo gweithrediadau cyfrinachol CIA yn swyddogol. Roedd hyn yn esgus yn unig dros rôl wir Rockefeller yn y gwaith o reoli polisi tramor yr UD, yn dilyn "cytundeb cudd" a drafodwyd yn flaenorol rhwng ras Zetas a llywodraeth yr Unol Daleithiau.

Prif bryder Rockefeller oedd dylunio, gweithredu a monitro rhaglenni milwrol a chudd-wybodaeth ar raddfa fawr a grëwyd mewn ymateb i bresenoldeb ET yn gyffredinol, a ras ET ffurfiol gyda Zeta Reticuli. Chwaraeodd Rockefeller rôl allweddol “gydlynu” yn y sefydliad dosbarthu sydd wedi'i fewnosod yn y Cyngor Diogelwch Cenedlaethol - Majestic 12. Yn y cyfarfod Bilderberg blynyddol, byddai Rockefeller yn chwarae rôl debyg o ran sicrhau bod y gwahanol lywodraethau cenedlaethol yn y bloc Gorllewinol yn cydlynu eu hadnoddau i fynd i'r afael â'r heriau sy'n codi yn sgil Cytundeb Warsaw a phresenoldeb y ET.

Mae sefydliadau cyfrinachol yn cydweithio'n fach iawn

Er y dylai sefydliadau cudd weithredu'n ddamcaniaethol mewn ffordd debyg i'w rhiant, cydlynu a rhannu adnoddau, ar gyfer y nod pennaf o ddiogelu diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau, y gwir yw mai dim ond cyn lleied â phosibl y mae'r sefydliadau cudd hyn yn gweithio. Mae eu cydweithrediad yn cael ei gyfyngu gan y canfyddiad o gystadleuaeth heb unrhyw effaith o ran dylanwad, bri ac adnoddau.

Er enghraifft, bydd sefydliadau milwrol, llyngesol a lluoedd awyr cudd sy'n gweithio i integreiddio technoleg ET mewn systemau arfau yn cystadlu â pha systemau sy'n haeddu cyllid a chanfyddiad y bygythiadau sy'n ei gyfiawnhau. Yn groes i'r ddadl ddwys ar arfau confensiynol ar yr olygfa gyhoeddus, mae'r ddadl ar gaffaeliadau a defnyddio technoleg ET yn gyfrinachol iawn. Mae natur aruthrol y sefydliadau hyn, eu dosbarthiad diogelwch, sy'n eu rhoi y tu hwnt i oruchwyliaeth gynghreiriol sefydliadau llywodraeth safonol, cysylltiadau â rasys ET a'u technolegau, yn gwneud y sefydliadau cyfrinachol hyn yn brif dargedau ar gyfer ymdreiddio ET.

ET ymdreiddio i sefydliadau cudd

Gwneir ymdreiddiad i sefydliadau cudd trwy raglenni cyfnewid technoleg a datblygu, gan ddefnyddio technegau casglu gwybodaeth sy'n honni eu bod yn helpu'r sefydliadau cyfrinachol hyn i gyflawni eu swyddogaethau penodol, ond mewn gwirionedd yn eu gwneud yn agored i ymdreiddiad ET.

Un dechnoleg gyffredin a ddefnyddir gan y sefydliadau hyn, sy'n amheus iawn o ran i ba raddau y mae ET yn trwytho, yw technoleg "Gwella'r Ymennydd", sydd, yn ôl Dr. Mae Wolf yn caniatáu defnyddio canran sylweddol uwch o'r ymennydd er mwyn i bobl allu cymryd rhan yn feddyliol mewn cyfnewid gwybodaeth telepathig â chyrff alltud. Mae'r dull yn cynnwys ffordd o effeithio ar yr ymennydd, a sut i ysgogi niwronau. Mae'n caniatáu creu biliynau o synapsau.

Yn ôl Dr. Cododd IQ Wolf, a oedd wedi mynd drwy'r broses gwella meddyliol, o 141 i 186. Yn yr un modd, Dr. Mae Neruda yn disgrifio'r dechnoleg gwella ymennydd a ddefnyddir yn y sefydliad cyfrinachol "Labyrinth", sydd wedi'i ymgorffori yn yr NSA, gan ddisgwyl y bydd pawb yn cyflawni dosbarth diogelwch digon uchel pan ofynnir iddynt wneud hyn.

Mae Al Bielak, sy'n cymryd rhan yn y rhaglen enwog Montauk, sy'n cael ei rhedeg gan Llynges yr Unol Daleithiau, hefyd wedi adrodd ar y defnydd o dechnoleg gwella ymennydd gan yr NSA. Yn hytrach na dim ond cynyddu gallu IQ a gallu'r ymennydd, mae'r dechnoleg hon yn codi pryderon difrifol am ei gallu i raglennu derbynwyr mewn patrymau gwybyddol ac ymddygiadol sy'n cefnogi dylanwad ac ymdreiddiad ET i feysydd sydd â'r dylanwad gwleidyddol uchaf.

O ganlyniad i'r sefydliadau cudd niferus hyn sydd â swyddogaethau amrywiol a chydweithio â thechnolegau ET, mae hyn yn cyfrannu at lefel uchel o ddrwgdybiaeth a chystadleuaeth ymhlith sefydliadau cudd yr Unol Daleithiau, sydd, er eu bod yn cydweithredu'n arwynebol, yn amheus i'r graddau bod ET yn ymdreiddio gyda phartner sefydliadau.

Philip Corso

Nodir y broblem hon o ymdreiddiad ET yn dadansoddiad y Cyrnol Philip Corso o wasanaethau cysylltiadau a deallusrwydd yr Unol Daleithiau-CIA o wledydd eraill:

"Mae'r CIA, y KGB, Gwasanaeth Secret Prydain a llawer o asiantaethau cudd-wybodaeth tramor eraill wedi bod yn ffyddlon iddyn nhw eu hunain, eu proffesiynau craidd, a'u llywodraethau. Mae sefydliadau ysbïo fel y CIA a'r KGB yn tueddu i fodoli er mwyn amddiffyn eu hunain yn unig, ac felly nid yw milwrol yr Unol Daleithiau na'r fyddin yn Rwsia yn ymddiried ynddynt… .CIA yn treiddio i'r KGB a beth oedd eu hanfod ar y cyd i'r fyddin oedd y ffaith ein bod wedi derbyn yn 50. a 60. blynyddoedd… ”

Er bod Corso yn cyfeirio at frwydrau'r Rhyfel Oer, awgrymodd ei lyfr "Day after Roswell" yn bendant fod y broblem hon o ymdreiddiad yn cynnwys rhyngweithio ET ag amryw o sefydliadau cudd. Y ffactor dadlennol yn sylwadau Cors yw bod diwylliant sefydliadol yn chwarae rhan mewn sut y gall sefydliad cudd gael ei ymdreiddio gan wahanol garfanau ac is-grwpiau o ET.

Grŵp Cabal

Mae gwahanol sectorau milwrol yr UD yn pwysleisio teyrngarwch, disgyblaeth, gwneud penderfyniadau hierarchaidd, a datblygu arfau, gan eu gwneud yn agored i rasys ET sy'n rhannu'r gwerthoedd hyn. Mae'n debygol felly bod yr "is-grwpiau da" o ymlusgiaid y gwyddys eu bod yn rhannu'r diwylliannau milwrol hyn yn debygol o fod wedi treiddio i wahanol sectorau milwrol yr UD. Dylid adlewyrchu ymdreiddiad o'r fath yn ymddygiad hynod ymosodol sector milwrol yr UD, yn erbyn ras Grays gyda Zeta Reticuli. Mae'r ffaith bod Dr. Wolf yn Dr. Richard Boylan am y band mae'n galw "Cabal."

Disgrifiodd Wolf y grŵp cynllwyn hwn "The Cabal" fel cynghrair o swyddogion eithafol, ffwndamentalaidd, senoffobig, hiliol a pharanoia sy'n ofni ac yn casáu estroniaid. Heb unrhyw ganiatâd gan y Llywydd neu'r Gyngres, cymerodd Cabal reolaeth arfau Star Wars i saethu i lawr UFOs, mynd â goroeswyr ar gyfer carcharorion alltraeth, a cheisio cael gwybodaeth ganddynt trwy rym.

Gan gadarnhau bod rhyfel cyfrinachol, gan ddefnyddio technoleg uwch-dechnoleg, yn cael ei gynnal gan adrannau Byddin yr Unol Daleithiau yn erbyn Zetas, daw'r Cyrnol Steve Wilson, swyddog uchel ei statws sy'n honni ei fod wedi arwain prosiect cyfrinachol (Pounce) i gaffael llong ET is. Ar gyfer gwasanaethau cudd-wybodaeth fel y CIA a'r NSA, sy'n canolbwyntio ar gasglu cudd-wybodaeth, rhannu gwybodaeth a chyfathrebu â gwahanol rasys ET, mae'n eu gwneud yn fwy agored i ymdreiddiad Zeta Grays sy'n rhannu agweddau ar y diwylliant sefydliadol hwn.

Mae'r graddau y mae'r sefydliadau cyfrinachol hyn wedi cael eu bygwth gan "fugeiliaid da" yn amlwg o ddatganiadau chwythwyr chwiban, fel Phil Schneider, sydd wedi gweld trafodaethau cudd mewn cyfleusterau tanddaearol rhwng pobl ac ET, lle mae rôl allweddol yr ETs hyn wedi bod. Gorchymyn Byd Newydd y Gymdeithas. (Gorchymyn Byd Newydd.)

Bygythiad gan Greys?

Disgrifiodd Schneider sut roedd y sefydliad cudd y bu'n gweithio iddo dan fygythiad gan "High Grays of Reptilians, a sut roeddent yn paratoi ar gyfer" un llywodraeth fyd-eang. " Yn yr un modd, Dr. Mae Neruda yn disgrifio bodolaeth y ET Corteum, sydd â chysylltiad agos â sefydliad cyfrinachol o'r enw "Labyrinth", gan gynnwys pobl 1800 a 200 ET, sy'n gweithredu yn yr Asiantaeth Ddiogelwch Genedlaethol. Mae'r rheolaeth hierarchaidd paranoid a'r cyfrinachedd y mae'r Labyrinth yn ei gweithredu yn awgrymu bod "Corteum" yn cynnwys is-grwpiau'r byd o "fugeiliaid da."

Mae yna hefyd nifer o gyn-gyfranogwyr mewn rhaglenni dosbarthu a oedd yn cynnwys cydweithio ET gyda phobl, wrth brofi a datblygu technoleg newydd mewn sefydliadau sydd wedi'u hymgorffori yn y Llynges, y Fyddin a'r Awyrlu. Yn ôl Stewart Swerdlow a chyfranogwyr eraill, fe alwyd cyfres o brosiectau dan arweiniad Llynges yr Unol Daleithiau yn brosiect "Montauk", mae sefydliad cudd sy'n ymwneud â chipio dinasyddion yr UD ar gyfer arbrofion rheoli meddwl yn cydweithio â Grays ac Reptilians ET wrth geisio dysgu mwy am broblemau emosiynol ac ymddygiadol dynol . Yn y pen draw, mae Bill Cooper yn credu bod strwythur pŵer cyffredin yn cynnwys pobl ac ET sy'n darparu agenda ar gyfer rheolaeth lwyr dros sefydliadau a phoblogaethau dynol.

Mae gan hiliau amddiffynnol “rhiant” ET anfantais benodol wrth ddelio â sefydliadau dosbarthedig oherwydd eu hamharodrwydd i gyfnewid technolegau sydd â defnydd milwrol, ac yn wir, y defnydd o arfau datblygedig, maent yn cael effaith gyfyngedig ar sefydliadau cyfrinachol. Fel y crybwyllwyd eisoes, mae cyfarfod yr Arlywydd Eisehower a'r garfan hon o rasys dynol dynol wedi arwain at fethiant, oherwydd anghytundeb ynghylch defnyddioldeb rhaglen filwrol niwclear yr UD. Wedi hynny, mae "rasys mamol amddiffynnol" yn canolbwyntio eu hymdrechion ar leihau'r siawns o ryfel byd-eang, a thrwy hynny leihau effeithiau niweidiol treialon arfau niwclear ac atal agendâu ansefydlog "bugeiliaid da" a brwydro yn erbyn "bugeiliaid da" yn sefydliadau cudd allweddol.

Dr. Neruda a'i sgwrs

Mae dylanwad "rasys athrawon doeth" ar sefydliadau cudd hyd yn oed yn fwy cyfyngedig gan mai cwmpas cyfyngedig yn unig sydd gan eu cwnsela ysbrydol ar gyfer sefydliadau cudd, fel sefydliadau biwrocrataidd sydd â dylanwad cyfyngedig heb unrhyw ganlyniad i bŵer ac adnoddau. Dr. Yn ei gyfweliadau, mae Neruda yn disgrifio sut y cafodd ei orfodi i ddianc o'r sefydliad cudd sydd wedi'i ymgorffori yn yr NSA oherwydd bod cyngor ysbrydol y "ras ganolog" ar ffurf athroniaeth, celf a cherddoriaeth yn cael ei ystyried yn annigonol ar gyfer cyflenwi arfau a thechnoleg yr ystyriwyd eu bod yn angenrheidiol i amddiffyn yn erbyn ymyrraeth ET.

Pan dybiwyd bod Neruda dan ddylanwad y "ras mentor doeth" hwn, bu'n rhaid iddo dwyllo neu risg gan ddefnyddio technolegau cof ymledol i gael gwared ar yr holl wybodaeth am y berthynas â'r ras hon. Mae'n ymddangos bod dylanwad y rasys “mentora doeth” hyn yn cael effaith sylweddol ar yr unigolion hynny mewn sefydliadau cudd sy'n agor at ddylanwadau blaenorol. Mae'r unigolion hyn yn dod yn rymoedd blaengar wrth gyhoeddi presenoldeb ET, trwy "raglen gyfuno" raddol ac ar gyfer ymateb milwrol arafach i ymyriadau ET, ond maent yn aros yn y lleiafrif yn y broses llunio polisi.

Awgrym ar gyfer llyfrau o Escape Bydysawd Suenee

Philip J. Corso: Y diwrnod ar ôl Roswell

Digwyddiadau i mewn Roswell Gorffennaf o 1947 yn cael eu disgrifio gan Cyrnol Byddin yr Unol Daleithiau. Gweithiodd i mewn Yr Adran Technoleg Dramor ac Ymchwil a Datblygu'r Fyddin ac felly roedd ganddynt fynediad at wybodaeth fanwl am syrthio UFO. Darllenwch y llyfr anhygoel hwn ac edrychwch y tu ôl i len y dirgelwch yn y cefndir gwasanaethau cudd Byddin yr Unol Daleithiau.

Y diwrnod ar ôl Roswell

Datgelu rhesymau dros bresenoldeb allfydol ar y Ddaear

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb