Dadorchuddio Presenoldeb y Bydysawd ar y Ddaear (3.díl)

9443x 11. 06. 2019 Darllenydd 1

Mae'r trydydd is-grŵp yn cynnwys dwy ras sy'n rhannu safbwynt mwy pesimistaidd o'r gallu dynol i ysbeilio adnoddau'r blaned ac yn hanesyddol maent wedi ffurfio cynghrair i reoli dynoliaeth. Mae'r cyntaf yn hil ddynoliaeth fawr iawn a ddisgrifir yn llyfr Genesis fel Nephilim (cewri yn llythrennol) a ffrwythodd ferched dynol a roddodd enedigaeth i gewri. Daw'r ras hon o gysur Lyra ac mae'n byw yn y blaned ddirgel Nibiru (mae Sumerian yn blaned fordeithio) Cyfieithiadau Sitchin o ddogfennau Sumerian yn dychwelyd pob taith 3 600 yn agos at Gysawd yr Haul.

Rasys allanol a'u his-grwpiau

Mae ail ras yr is-grŵp hwn yn cynnwys y Draco Reptilians yn Orion sy'n perthyn yn enetig i Reptilians y Ddaear, ond sy'n fwy blaenllaw a datblygedig yn dechnolegol. Mae'r ddwy ras yn yr is-grŵp hwn yn cyfateb i garfan Anunnaki Enlil, fel y disgrifiwyd gan Sitchin yn ei gyfieithiadau o destunau Sumerian. Mae'r is-grŵp hwn o "fugeiliaid da" ET yn hierarchaidd iawn ac mae'n gweld mai goruchafiaeth un rhywogaeth dros eraill yw'r ffordd fwyaf naturiol ac effeithiol o reoli adnoddau planedol.

Mae eu golwg byd-eang yn debyg iawn i'r hyn a geir yn yr Almaen Natsïaidd, a dywedir bod yr "is-grŵp bugail da" hwn wedi helpu rhai o elitiaid yr Almaen Natsïaidd i ddianc ar gyfer goresgyniad y Cynghreiriaid trwy ddianc i Antarctica ac ardaloedd eraill yn Ne America lle buont yn sefydlu canolfannau cudd. Agenda amlwg y trydydd is-grŵp hwn o "fugeiliaid da" yw cefnogi cysylltiadau milwrol gyda gwahanol sefydliadau cyfrinachol sydd nid yn unig yn ansefydlogi dynoliaeth fyd-eang trwy sianelu adnoddau a dylanwad i gyfadeiladau milwrol-diwydiannol o genhedloedd gwahanol, ond hefyd drwy ymestyn a chychwyn y sefydliadau cyfrinachol hyn gwrthdaro milwrol ymddangosiadol gyda ras Grays gyda Zeta Reticuli (ail is-grŵp o "fugeiliaid da" ET). Mae senario o'r fath yn amlwg wrth ddatgelu Cyrnol Corsa bod "dros hanner can mlynedd o ryfel yn erbyn Grays, a barhaodd pan wnaethom geisio atal eu hymyrraeth."

Gwrthdaro milwrol

Gallai'r gwrthdaro milwrol cynyddol rhwng ET Zeta a sefydliadau cudd yn y pen draw arwain at ymyrraeth y trydydd is-grŵp o "fugeiliaid da" - Draco Reptilians (humanoids mawr) sy'n cyfateb i'r garfan Enlil - Anunnaki. Byddai ymyrraeth y garfan hon o "fugeiliaid da" yn digwydd pe bai'r newidiadau amgylcheddol neu wrthdaro milwrol byd-eang yn ymddangos i Zetas i'r graddau bod y ddwy ras hyn yn rhoi cyfle i ymyrryd fel "gwaredwr" y ddynoliaeth a dychwelyd i Elohim.

Gyda'r llwybrau holograffig uwch o ran amser a'r gallu i newid ffurf, yr adroddwyd ei bod yn cael ei rheoli gan y ras hon, gallai hyn arwain at "ail ddyfodiad Crist", gan gynnwys y "Iesu" peirianyddol genetig, ynghyd â'r gwesteion "Master" ac Angelic, a fyddai'n cael ei ddathlu gan ymlynwyr crefyddol fel dechrau teyrnas Dduw.

Byddai'r ddwy ras gysylltiedig hon, Draco Reptilians, yn cynrychioli eu hunain fel achubwyr, ac yn eu hanfod yn cymryd drosodd y ddynoliaeth sydd wedi'i gwanhau yn fyd-eang, ar ôl cyfres o ddigwyddiadau amgylcheddol a milwrol trychinebus, a sefydlu "heddwch heddwch" o dan lywodraeth byd unedig. Mae eu gweithgaredd yn cael ei reoli'n glir gan yr is-grŵp hwn o "fugeiliaid da". Byddent yn cael eu helpu gan ddau is-grŵp bugeiliol arall a gollwyd er mwyn atal carfanau ET eraill rhag helpu dynoliaeth yn ei drafferthion.

Nid yw Datgelu ET yn ddymunol

Yn gyffredinol, nid yw ETs yn is-grwpiau cyntaf a thrydydd categori “Good Shepherds” yn dymuno datgelu presenoldeb yr ET a bygwth, tawelu a symud unigolion sy'n ymwneud â sefydliadau cudd yn ystod lawn eu gweithgareddau. Prif nod yr holl is-grwpiau yn y categori "bugail da" yw defnyddio adnoddau dynolryw heb gyfaddawdu cywirdeb y biosffer a rheoli ET dros ddatblygiad byd-eang dynolryw.

Mae cyfeiriadedd moesol "bugail da" yn gyffredinol yn debyg i'r ffordd hanesyddol y mae llywodraethau trefedigaethol yn dominyddu ac yn cymathu cymunedau cynhenid. Er bod y tri is-grŵp o'r garfan “Good Shepherd” yn gystadleuwyr strategol sy'n arfer rheolaeth dros ddynoliaeth ac sydd â diddordeb cyffredin mewn cyfyngu sofraniaeth ac annibyniaeth y rhywogaeth ddynol i'w defnyddio fel adnodd, byddai'r ddau is-grŵp cyntaf (ymlusgiaid y Ddaear a Zeta Grays) yn colli rhai ei ddylanwad wrth reoli dynolryw. Pe bai Draco y Reptilians yn cymryd rheolaeth uniongyrchol o ddynoliaeth, byddent yn colli hyd yn oed mwy o'u gallu i ddylanwadu a rheoli dynolryw oni bai bod carfan ET arall yn ymyrryd. Mae hyn yn gwarantu cynghrair rhad ac am ddim rhwng y tri is-grŵp o'r garfan “Bugeiliaid Da”.

Estroniaid fel Amddiffyn Rhieni

Yr ail gyfatebiaeth i'w defnyddio i ddisgrifio cymhellion a gweithgareddau categori gwahanol o hiliau ET yw'r model "rhieni amddiffynnol". Mae'r "categori amddiffynnol" hwn o ET am ddiogelu'r ddynoliaeth fel "rhywogaeth pobl ifanc" cyn belled ag sy'n bosibl o'r peryglon sy'n bodoli iddo fel rhywogaeth sy'n datblygu. Mae gan ETs yn y categori hwn dueddfryd moesol i helpu dynoliaeth i wireddu presenoldeb rasys ET eraill ledled yr alaeth a gweithio gyda'r rasys hyn yn y Gynghrair, a ddisgrifir yn aml gan gymdeithion a ffynonellau eraill fel Ffederasiwn Galactig. Mae'r Ffederasiwn Galactig a ddisgrifir yn Star Trek yn frasamcan cymharol agos o weithgareddau'r rasys ET hyn.

Mae parch at sofraniaeth y ddynoliaeth a'r awydd i helpu dynoliaeth i ymgysylltu ac integreiddio technoleg uwch i baratoi ar gyfer mynediad i Ffederasiwn Galactig, fel yr esbonia Dr Kendra. Neruda:

“Mae gan bob galaeth sefydliad ffederal neu ddi-dâl sy'n cynnwys pob ffurf ar fywyd ar bob planed yn yr alaeth. Dyma'r Cenhedloedd Unedig sy'n cyfateb i'r alaeth. Mae'r ffederasiwn hwn wedi gwahodd aelodau ac arsylwyr. Yr aelodau a wahoddir yw'r rhywogaethau hynny sy'n ymddwyn mewn ffordd gyfrifol fel stiwardiaid eu planed ac sy'n cyfuno technoleg ac athroniaeth a diwylliant i'w galluogi i ryngweithio ag ET fel endid byd-eang gydag un rhaglen. "

Mae aelodau a wahoddir yn rasys sy'n dal yn dameidiog ac yn dal i gael trafferth gyda'i gilydd am dir, pŵer, arian, diwylliant a llawer o bethau eraill sy'n eu hatal rhag creu llywodraeth fyd-eang unedig. Mae'r hil ddynol ar y blaned Ddaear mor fath am y tro, mae'r Ffederasiwn yn ei arsylwi yn unig, ond ni chaiff ei wahodd i'w systemau gwleidyddol ac economaidd.

A yw dyngarwch yn anaeddfed ar gyfer defnyddio rhai mathau o arfau?

Nid yw'r rasys ET hyn yn ymrwymo i gytundebau i ddarparu technolegau uwch ar gyfer eu rhaglenni arfau a sefydliadau cyfrinachol sy'n rhoi'r hiliau hyn o dan anfantais ddifrifol, fel rasys ar gyfer "bugeiliaid da." Er enghraifft, nodwyd bod cyfarfod yr Arlywydd Eisenhower gyda'r rasys hyn yn 1953 ( cyn i'r contract â Zetas ET yn 1954 arwain at gytundeb oherwydd bod y rasys ET hyn yn gwybod bod y ddynoliaeth yn rhy anaeddfed ar gyfer eu technoleg, ac y dylid dinistrio arfau niwclear, er enghraifft. Mae Cooper yn disgrifio'r digwyddiadau o amgylch y cyfarfod hwn yn fanwl.

Yn y cyfamser, mae'r ras estron sy'n edrych ar bobl wedi troi at lywodraeth yr Unol Daleithiau. Rhybuddiodd y grŵp ET hwn am yr estroniaid a gylchredodd y cyhydedd (y rhai a lofnododd y contract gydag Eisenhower yn y pen draw) a chynigiodd ein helpu gyda'n datblygiad ysbrydol. Roeddent yn mynnu bod ein harfau niwclear yn cael eu datgymalu a'u dinistrio, fel prif amod cymorth. Fe wnaethon nhw wrthod cyfnewid technoleg, gan ddweud nad oeddem yn gallu trin y dechnoleg oedd gennym ar y pryd yn ysbrydol. Roeddent yn credu y byddem yn defnyddio unrhyw dechnoleg newydd i ddinistrio ein gilydd. Dywedodd y ras hon ein bod ar lwybr dinistrio, a rhaid i ni roi'r gorau i ladd, rhoi'r gorau i lygru'r Ddaear, stopio ysbeilio adnoddau naturiol y ddaear, a dysgu byw mewn cytgord. Fodd bynnag, mae'r galwadau hyn wedi bod yn ddrwgdybus iawn, yn enwedig prif gyflwr diarfogi niwclear. Tybiwyd y byddai cyflawni'r amod hwn yn ein rhoi mewn bygythiad tramor amlwg yn ddiymadferth. Ni ystyriwyd diarfogi niwclear fel yr ateb gorau er budd yr Unol Daleithiau. Felly gwrthodwyd y cynigion.

Mae rasys ras "Mother ET" yn treulio cryn dipyn o amser yn helpu amrywiol sefydliadau dynol i wynebu agendâu "rasys bugeiliaid da" sy'n ceisio rheoli dynoliaeth yn fyd-eang i fanteisio ar adnoddau dynoliaeth a daear y Ddaear. Mae'r categori hwn o ET yn cefnogi'r prosiect i ddatgelu presenoldeb ET yn llawn, ac mae'n ymroddedig i wasanaethu buddiannau gorau'r ddynoliaeth, a welir o safbwynt "rhiant gwarchod", sy'n gweithredu fel amddiffynnydd biolegol i'r ddynoliaeth.

Mae yna debygrwydd Anunnaki?

Felly, mae amddiffyniad rhieni ET yn cyfateb yn agosach i garfan Enki yr Anunnaki, a ddisgrifir yng nghyfieithiadau Sitchin o destunau Sumerian. Mae rhai o'r rasys ET sy'n perthyn i'r categori hwn fel arfer yn cael eu disgrifio fel Nordici (Lyra); Syriaid (Syrius B); Y Pleiadiaid, yr Oriaid, a'r Alpha Centauri. Mae dau is-grŵp o rasys y gellir eu hadnabod yn tystlythyrau'r rhai sydd wedi cysylltu â nhw neu wedi gweld cyfarfod gyda'r categori ET "diogelu'r rhiant". Y ras gyntaf yw pobl humanoid sy'n bresennol ledled y byd sydd, yn hanesyddol, wedi helpu dynoliaeth yn ei ddatblygiad esblygol.

Mae llawer o awduron wedi disgrifio hil o'r fath fel gweddillion gwareiddiadau Lemurian ac Iwerydd sydd wedi adeiladu dinasoedd mawr o fewn cramen y Ddaear ar ôl gadael eu dinasoedd ar wyneb y Ddaear.

Ynglŷn â'r daith gyfrinachol i'r Arctig, yn 1947, ysgrifennodd y Llyngesydd Richard Byrd yn ei ddyddiadur - y mae ei hygrededd yn dal i gael ei drafod - cyfarfod â ras Nordig uchel, mewn dinas dan y ddaear o dan y polyn gogleddol, lle cynhaliwyd y sgwrs ganlynol gyda'i gomander:

"Rydym yn gadael i chi fynd i mewn yma oherwydd eich bod o gymeriad bonheddig ac yn adnabyddus ar yr wyneb ... Admiral, rydych chi yn ardal Arianni, byd mewnol Earth ... Admiral, byddaf yn dweud wrthych pam y galwyd chi yma. Dechreuodd ein diddordeb ar ôl i'ch ras ffrwydro'r bomiau atomig cyntaf dros Hiroshima a Nagasaki yn Japan. Yn yr amser brawychus hwn y gwnaethom anfon ein peiriannau - soseri sy'n hedfan, i'ch byd wyneb i ddarganfod beth oedd eich hil wedi'i wneud ... Rydych chi'n gweld nad ydym erioed wedi ymyrryd â rhyfeloedd eich hil ac yn eich barbariaeth o'r blaen, ond nawr mae'n rhaid i ni, oherwydd rydych chi wedi dysgu trin grym penodol nad yw'n ddiogel i ddynoliaeth, sef egni atomig. Mae ein llysgenhadon eisoes wedi cyfleu'r neges i bwerau eich byd, ond nid ydych yn ymateb iddynt. Rydych bellach wedi cael eich dewis i dystio bod ein byd yn bodoli. Fe welwch fod ein diwylliant a'n gwyddoniaeth yn filoedd o flynyddoedd cyn eich hil. ”

Awgrym ar gyfer llyfrau o Escape Bydysawd Suenee

Zecharia Sitchin: Teithiau i'r gorffennol chwedlonol

Troy yn unig oedd dychymyg barddonol, y lle go iawn lle mae ymladd a marw o arwyr neu gam y mae duwiau ddialgar symud tynged dynol fel darnau gwyddbwyll? bodoli Atlantis, neu yn unig yw myth alegorïaidd o hynafiaeth? Roedd gwareiddiadau Byd Newydd mewn cysylltiad â'r diwylliant y miloedd Hen Fyd o flynyddoedd cyn Columbus? Nawr yn dechrau ymweld â'r ddinas fabled o Troy Zecharia Sitchin alldaith cyffrous i'r gorffennol chwedlonol, sy'n archwilio dystiolaeth cudd gorffennol gwirioneddol dynolryw, ac mae'n cynnig golygfeydd dramatig yn y dyfodol.

Zecharia Sitchin: Teithio i'r Gorffennol Mythical

Datgelu rhesymau dros bresenoldeb allfydol ar y Ddaear

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb