Dadorchuddio Presenoldeb y Bydysawd ar y Ddaear (2.díl)

5267x 05. 06. 2019 Darllenydd 1

Cyfieithydd Sumerian dadleuol Zecharia Sitchin, yn disgrifio'n fanwl iawn gymeriad y frwydr rhwng dwy garfan o allfydolion, a alwyd gan y Sumeriaid yr Anunnaki. Mae'n disgrifio sut mae'r hil ET hon wedi darparu deunydd biolegol ar gyfer peirianneg enetig er mwyn creu rhywogaeth ddynol sydd wedi'i hadeiladu drwy gyfuno deunydd biolegol primaidd â deunydd genetig y ras allfydol hon.

Mae Anton Parks yn disgrifio'r un peth yn fwy manwl yn ei lyfrau, ond cafodd y wybodaeth hon mewn canfyddiad all-synhwyraidd.

Mae Sitchin yn disgrifio sut mae carfan dan arweiniad Duw Enlilem roedd hi'n helpu dynoliaeth, a ystyriwyd yn y bôn fel adnodd treuliadwy, a grëwyd i lafur caethweision ar gyfer yr Anunnaki. Roedd gan garfan allfydol arall, dan arweiniad Enki, olwg llawer mwy anhunanol ar y ddynoliaeth, wedi'i nodweddu gan hoffter dwfn a oedd wedi'i anelu at ddatblygiad y ddynoliaeth fel rhywogaeth.

Duw Enlil

Adlewyrchir y frwydr farsal hynafol Sumeraidd rhwng y grwpiau hyn o allfydolion ynghylch sut y caiff y ddynoliaeth ei chanfod a'i rheoli yn systemau mytholegol gwareiddiadau diweddarach a'u pantheon priodol o dduwiau. Mae hyn yn awgrymu bod "rhyfel y duwiau" hynafol yn ddigwyddiad archeolegol sydd wedi cael ei angori yn y cyd-ymwybyddiaeth ddynol, o atgofion hiliol o'r gwrthdaro hanesyddol dwys rhwng y gwahanol garfanau ET.

Roedd y gwrthdaro hwn rhwng gwahanol garfanau ET yn aml yn cael ei fynegi mewn fframwaith moesol deuol, lle mae'r carfanau ET hyn, neu “dduwiau,” naill ai'n “elusennol” neu'n “wyllt”, mewn cymhelliant a gweithgaredd. Yn y cofnodion Sumerian ar y tablau, mae Duw Enlil yn gweld cyfeiriad maleisus tuag at y ddynoliaeth, yn hytrach na'i frawd Enki, a oedd ag agwedd garedig. Dyma senario penodol a ddisgrifiwyd gan Sitchin, yn ei ddisgrifiad o "the Great Flood", lle gorchmynnodd Enlil i beidio â rhybuddio'r ddynoliaeth cyn y llifogydd mawr oherwydd ei gred bod y ddynoliaeth yn llwgr ac yn wariadwy, yn wahanol i Enki, a rybuddiodd yr aelodau mwyaf goleuedig o ddynoliaeth ar y blaen gyda Utnapishti, a elwir heddiw yn Noa.

Mae stori debyg yn ymddangos yn y chwedl Groegaidd hynafol o Prometheus a Dio, gan awgrymu bod y gwrthdaro cariadus rhwng allfydwyr ynghylch sut i gyfathrebu â phobl wedi ei angori yn ddwfn yn y gydymwybod angerddol o ddynoliaeth.

Y frwydr rhwng y duwiau

Yn yr arena grefyddol, gwelir y frwydr gariadus hon ymhlith y duwiau - crewyr y ddynoliaeth, a arweiniodd at grefyddau deuoliaethol fel Zoroastrism a Manicheism, lle mae Duw pennaf y Goleuni yn cael ei drechu yn y frwydr gosmig fawr yn erbyn Duw y tywyllwch. Yn nhraddodiadau Judeo-Gristnogol-Islamaidd, caiff y frwydr hon ei phortreadu yn nhermau'r gwrthdaro rhwng dau fodrwy angylion gystadleuol, dan arweiniad Archangels Michael a Lucifer. Mae llyfr Apocryphal Enoch yn agosach at ddisgrifiad gwreiddiau allfydol y frwydr grefyddol hon yn y modd y dinistriodd yr angylion gwrthryfelgar - Nephilim, dan arweiniad y Semyas, y Ddaear, a sut y cafodd eu gyrru allan gan Archangel Michael a'i angel llu, tra bod y ddaear yn cael ei buro o lifogydd mawr.

Fodd bynnag, nid yw'r fframwaith moesol deuoliaethol yn sail gywir ar gyfer deall ymdrechion ET i ddylanwadu ar neu reoli materion dynol trwy gynghreiriau gyda sefydliadau dosbarthedig. Mae cymhlethdod y rhyngweithiadau ET a ddisgrifir gan wahanol ffynonellau yn awgrymu bod deinameg fwy cymhleth rhwng y gwahanol ffracsiynau ET, a bod categorïau moesol syml fel maddeuant, da a drwg yn gamarweiniol. Er enghraifft, yn ôl Dr. Jamison Neruda, sy'n honni bod yn hysbysydd sydd wedi dianc o sefydliad cyfrinachol sydd wedi'i fewnosod mewn Asiantaeth Ddiogelwch Genedlaethol (NSA), mae nifer o rasys ET yn ymyrryd ar blaned gyda sawl agenda, lle nad yw categorïau moesol syml yn ddigon i ddeall canlyniadau eu gweithredoedd a'u dylanwad .

Ffrâm driphlyg

O ganlyniad, mae "fframwaith triphlyg" nad yw'n defnyddio categorïau moesol camarweiniol o'r fath yn angenrheidiol gan ei fod yn adlewyrchu'n fwy cywir ddeinameg y ffyrdd y mae ETs yn rhyngweithio â'i gilydd, y rheolau ymyrryd a sefydlir ac a ddilynir gan rasys ET, ac "athroniaeth wleidyddol" y rasys allfydol hyn.

Y prif ffactorau sy'n dylanwadu ar ddeinameg y dylanwad triochrog hwn o ET yw athroniaeth ymyrryd y rasys hyn, o ran parch at ewyllys rydd pobl. I ba raddau y mae "athroniaeth wleidyddol" ET yn gwrthod neu'n derbyn y syniad bod pobl wedi cyflawni aeddfedrwydd angenrheidiol y rhywogaeth i ddatblygu a ffynnu heb gael eu rheoli gan rasys ET uwch ac i ba raddau y mae ET yn rhyngweithio ET â'r ddynoliaeth; a ydynt yn gwasanaethu buddiannau'r ddynoliaeth.

Mae'r ffactorau hyn yn arwain at dri model a fydd yn cael eu defnyddio i ddisgrifio prif nodweddion sut mae ET yn rheoli ac yn dylanwadu ar ddatblygiad cymdeithas ddynol a sefydliadau dosbarthu sy'n cyfathrebu â rasys ET. Mae'r modelau hyn fel "bugail da", "rhiant amddiffynnol" a "mentor doeth". Er nad yw'r rhestr o rasys ET a ddisgrifir yn y categorïau canlynol yn drwyadl o gymharu â rhai systemau dosbarthu sy'n cylchredeg ar y Rhyngrwyd gan y rhai sy'n honni eu bod yn cyfathrebu â allfydolion, yn enwedig sianelu, mae'r paragraffau canlynol yn cynnwys y rasys pwysicaf mewn tystebau hysbyswyr y mae eu dylanwad y teimlir fwyaf yn y broses o greu perthnasoedd.

"Good Shepherd" ET

Mae rasys ET, sydd â dull ymyrryd, yn rhannu barn "besimistaidd" am aeddfedrwydd rhywogaethau dynol ac maent yn hunan-gynhaliol o ran cyfeiriad moesol a gellir eu gweld fel cyfatebiaeth o "fugail da". Mae gan fugeiliaid alltraeth mor dda ymagwedd debyg i fugeiliaid i ddiadell o ddefaid. Mae gan ddefaid a bugeiliaid werth cynhenid ​​gwahanol lle mae gan y bugail ragoriaeth a hawl y bugail i feddiannu a defnyddio ei ddiadell yn ganiataol, ac yn rhan naturiol o'i fodolaeth. Felly nid oes unrhyw amheuaeth foesol ar ran y bugail i reoli a defnyddio defaid fel ffynhonnell. Gall bugail da ddatblygu perthynas garedig â rhai aelodau o'i ddiadell, yn enwedig y rhai sy'n arddangos rhinweddau y mae'r bugail yn eu hystyried.

Gellir gwobrwyo'r aelodau hyn o'r fuches yn hael am eu rhinweddau gwerthfawr gan y posibiliadau pori a paru gorau, ond ystyrir aelodau buchesi llai gwaddol ychydig yn fwy nag adnodd defnyddwyr sy'n gwasanaethu buddiannau bugail da a'i gymuned. Mae'n ddychmygol i fugeiliaid y gallai defaid gael eu perthnasoedd eu hunain oherwydd y gallent gael eu dwyn gan fugeiliaid eraill neu eu bod yn agored i ysglyfaethwyr, gan leihau'r sail fridio.

Archwilio dynoliaeth

Os caiff cyfatebiaeth dda o fugeiliaid eu hymestyn i bobl, gall un ddod i'r casgliad bod "bugeiliaid da", fel rhan o'u system gred, yn credu bod pobl yn dal i fod "ddim yn aeddfed" fel rhywogaeth i'w datblygu heb graffu ar sut rheolir y ddynoliaeth a sut mae'n defnyddio adnoddau'r blaned. Mae gormod o besimistaidd o natur ddynol yn arwain at yr awydd i reoli sefydliadau dynol fel y gall bugeiliaid alltud arsylwi a chyfyngu ar dwf esblygiadol y ddynoliaeth i ddefnyddio dynoliaeth neu fiosffer y Ddaear fel adnodd adnewyddadwy ar gyfer rasys allfydol.

Yn ôl cyfieithiadau Sitchin o destunau Sumeraidd a thraddodiadau crefyddol amrywiol, mae tystiolaeth i gefnogi'r cysylltiad biolegol rhwng y ddynoliaeth ac estroniaid da, sydd wedi chwarae rôl allweddol wrth greu biobeirianneg hil ddynol. Mae "Bugeiliaid Da" yn y cofnodion Sumerian yn cyfateb i garfan Anunnaki Enlil. O ran y rasys gwahanol a ddisgrifir gan yr hysbyswyr, mae "bugeiliaid da" yn cynnwys y Greys of Zeta Reticuli, y Grey Great (of Orion), y Reptilians (y Ddaear), y Draco-Reptilians o Orion a'r Anunnaki (y humanoid anferth Nibiru).

Rhith o fleiddiaid

Y strategaeth fwyaf cyffredin a ddefnyddir gan fugeiliaid da i ddylanwadu ar y ddynoliaeth yw creu rhith "bleiddiaid" ar ffurf unigolion peryglus, sefydliadau, neu fygythiadau ffansïaidd eraill sy'n caniatáu i unigolion a chymunedau ddirprwyo pŵer sofran i sefydliadau gwleidyddol. Yn y bôn, mae'n copïo'r broses wleidyddol a ddisgrifiwyd gan athronydd Lloegr 17. gan Thomas Hobbes yn Leviathan, lle mae unigolion mewn gwladwriaeth anarchiaeth yn ildio eu sofraniaeth unigol o blaid llywodraethwr sofran i amddiffyn eu hunain rhag ymosodiad, lladrad a thrais rhywiol posibl.

Yn yr un modd, mae Shepherd ET da yn creu digon o "bleiddiaid gwallgof" er mwyn bygwth cyfraith a threfn, gan berswadio unigolion i ildio eu sofraniaeth unigol i sefydliadau gwleidyddol grymus. Yn dilyn hynny, bydd "bugeiliaid da" yn mynd i gasgliad o "Faustian bargaining" gyda elites gwleidyddol sy'n elwa'n uniongyrchol os ydynt yn cytuno i gydweithio â'r rasys ET hyn, i reoli pob sector o fywyd cymdeithasol: gwleidyddol, crefyddol, economaidd a milwrol.

Cytundebau rhwng hil ac endidau

Nodir proses Faustian o'r fath yn ysgrifau haneswyr hynafol, megis Manetho, a gofnododd linach 30 yn yr Aifft, a ymddangosodd ar ôl dyfodiad duwiau neu ddifrod yn arfer rheolaeth uniongyrchol dros ddynoliaeth. Mae cymhelliant yr elitau dynol hyn yn debyg i gymhelliant cydweithwyr yn y gwledydd sydd wedi'u meddiannu, sy'n ystyried eu hunain yn syml yn cydnabod realiti gwleidyddol a bywyd parhaus yn y gobaith o wella amodau yn y dyfodol. Mae'r rhain yn gytundebau hanesyddol rhwng elitau dynol a bugeiliaid meim da sydd wedi cael eu hymchwilio gan ddamcaniaethwyr cynllwyn fel Jim Marrs a David Icke. "Mae gan garfan y bugail dda dri is-grŵp sy'n gystadleuwyr strategol ond hefyd yn cydweithio i leihau effaith y ddau arall carfannau sy'n delio â datblygiad yr hil ddynol.

Raptiliáni

Y cyntaf o'r rhain yw'r Earthly Reptilians, sydd wedi setlo ar y blaned ers miloedd o flynyddoedd, yn gudd ac yn llystyfu mewn ffordd nad yw'n disbyddu adnoddau'r blaned ac yn bygwth cyfanrwydd y biosffer. (Gweler erthyglau Lacerta.) Gan siarad yn llym, nid yw'r is-grŵp hwn yn allfydol, ond mae'n ras an-ddynoloid ddatblygedig sy'n byw yn y tir tanddaearol. Mae rhai awduron yn honni bod y ras anorganig ymlusgiadol hon wedi byw ar wyneb y Ddaear ymhell cyn i'r ddynoliaeth adael yr wyneb ar ôl trychineb ecolegol difrifol neu ryfel rhyng-ariannol.

Mae'r ras hon, diolch i'w phresenoldeb hir ar y Ddaear ac ymdrechion i gyfyngu ar dueddiadau dinistriol y ddynoliaeth, yn hanesyddol wedi caffael y myth mai "gwarcheidwad yr hil ddynol" ydyw. Ym mhensaernïaeth Gothig llawer o eglwysi cadeiriol Ewrop, gallwn ddod o hyd i nifer o gerfluniau o gargoyau sy'n symbol o rym amddiffynnol y ddynoliaeth, tuag at wirionedd crefyddol. Felly mae'r is-set hon o fodau yn cyfateb yn rhannol i garfan Enki yr Anunnaki, a ddisgrifiwyd gan Sitchin. Nid yw'r is-grŵp hwn yn dymuno rhannu rheolaeth dros yr hil ddynol gyda hiliau ET eraill, ac mae'n ceisio atal ymyrraeth allfydol ET (sy'n fygythiad i allu'r Reptilians i yrru dynolryw ar y Ddaear) naill ai drwy helpu dynoliaeth i fynd i'r afael â nifer o faterion fel diraddiad amgylcheddol , bygythiad rhyfel niwclear a gorboblogi sy'n bygwth adnoddau'r is-grŵp hwn o "fugeiliaid da".

Felly mae'r is-grŵp hwn yn hyrwyddo datblygiad llywodraeth byd unedig sy'n canoli grym gwleidyddol, ond sy'n cyfyngu ar sofraniaeth a rhyddid dynol, ond nad yw'n ei ddileu yn llwyr. Credwyd y senario hwn gan Phil Schneider, peiriannydd sifil a gontractiodd i adeiladu cyfleusterau tanddaearol cudd ar gyfer sefydliadau cudd a disgrifiodd y dystiolaeth y daeth ar ei draws, fel bod allfydolion yn wir lywodraethwyr un llywodraeth fyd-eang, ac felly mae ef a llawer o bobl eraill wedi rhoi'r gorau i'r "gwasanaeth" yn Sefydliadau cudd yr Unol Daleithiau.

Cydweithrediad pobl a gwareiddiad allfydol

Yr ail is-grŵp o "fugeiliaid da" yw'r hil nad yw'n fyd-eang, sydd wedi dod â chytundebau i ben gyda sefydliadau cudd, lle mae technolegau uwch yn cael eu cyfnewid am yr hawl i bresenoldeb ar y blaned a chydweithio ar brosiectau ET a dynol ar y cyd. Cyhoeddwyd cytundeb dirgel a lofnodwyd yn 1954 rhwng llywodraeth Eisenhower a ras ET gan Milton William Cooper a hysbyswyr eraill. Mae Cooper yn sôn am y digwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r cyfamod hwn yn seiliedig ar ddogfennau dosbarthedig yr oedd yn rhaid iddo eu darllen wrth wasanaethu yn y wybodaeth llyngesol fel rhan o dîm hyfforddi Comander y Fleet Pacific.

Yn 1954, glaniodd y ras o estroniaid llwyd mawr a oedd yn cylchdroi'r Ddaear yng Nghanolfan Llu Awyr Holloman. Daethpwyd i gytundeb sylfaenol. Mae'r ras hon wedi nodi ei hun fel ras o'r blaned o amgylch y seren goch yng nghytundeb Orion, a elwir yn Betelgeuse. Dywedasant fod eu planed yn marw ac na fyddent yn gallu byw yno mwyach yn y dyfodol. Arweiniodd hyn at ail lanfa yn Sylfaen Awyrlu Edwards. Cynlluniwyd y digwyddiad hanesyddol ymlaen llaw a chytunwyd ar fanylion y contract. Dywedwyd bod Eisenhower ar wyliau yn Palm Springs. Ar y diwrnod penodedig, aethpwyd â'r llywydd i'r ganolfan a rhoddwyd y wasg i ymweld â'r deintydd. Cyfarfu'r Arlywydd Eisenhower ag allfydolion a llofnodwyd cytundeb ffurfiol rhwng cynghrair estron ac Unol Daleithiau America.

Gan gyfeirio at yr un cytundeb a lofnodwyd gan Weinyddiaeth Eisenhower, ysgrifennodd y Cyrnol Phillip Corso, uwch swyddog a wasanaethodd yng Nghyngor Diogelwch Cenedlaethol Eisenhower: "Fe gytunon ni â nhw ar ryw fath o is-danio nes y gallem eu brwydro. Roeddent yn pennu terfynau amser oherwydd eu bod yn gwybod beth oeddem ni'n ei ofni fwyaf. ”

"Grays"

Mae cyfnewid technolegol yn helpu i ddatblygu'r systemau arf hynod ddatblygedig y mae sefydliadau cudd yr Unol Daleithiau am eu cynnal, ymladd a chyfyngu ar bresenoldeb ET a chystadlu yn erbyn ei gilydd am fuddion strategol ledled y byd. Disgrifir yr is-grŵp hwn fel arfer fel "Grays" gan Zeta Reticulum, sydd am fanteisio ar adnoddau dynoliaeth a'r biosffer i adfer cyfanrwydd genetig eu hil. Yn ôl Cyrnol Corsa, nid yw "Grays" yn fodau llesiannol sydd wedi dod i oleuo'r ddynoliaeth. Maent yn casglu samplau biolegol ar y Ddaear ar gyfer eu harbrofi eu hunain. "

Mae'r is-grŵp hwn yn cydweithio'n rhydd gyda'r is-grŵp cyntaf i gefnogi datblygiad llywodraeth fyd-eang ganolog a fyddai'n dod â chytundebau i ben gyda'r is-grŵp hwn lle gallai fod yn gysylltiedig â defnyddio adnoddau dynol a planedol yn well. Er bod yr is-grŵp cyntaf eisiau llywodraeth unedig y byd oherwydd yr effeithlonrwydd mwy y mae'n ei ddarparu ar gyfer eu rheolaeth fyd-eang o ddynoliaeth, mae'r ail is-grŵp ei eisiau oherwydd ei fod yn fwy cydnaws â'u cred athronyddol bod diddordebau unigol yn israddol i anghenion y cyd.

Awgrym ar gyfer llyfrau o Escape Bydysawd Suenee

Zecharia Sitchin: Anunnak a chwilio am anfarwoldeb

Y brenin a wrthododd farw. Gwaith Sitchin yn cynrychioli esblygiad esblygiad gyda chreuaeth. Rhoddodd Sitchin ei fywyd i hyrwyddo'r syniad bod dynolryw wedi esblygu o ganlyniad i ymyriad genetig bach gan greaduriaid nad ydynt yn ddaearol sydd wedi ymweld â'r Ddaear yn y dyddiau hynny..

Zecharia Sitchin: Anunnakos a chwilio am anfarwoldeb

Datgelu rhesymau dros bresenoldeb allfydol ar y Ddaear

Mwy o rannau o'r gyfres

Ad a Ateb