Beth bynnag yw'r adfeilion a'r pyramidau chwiban (3.díl)

18466x 15. 12. 2017 Darllenydd 1

Ac yn awr mae'n bosibl dyfalu am gyflwr yr adfeilion. Nid ydym yn gweld unrhyw arwyddion o fomio yma, mae hynny'n wir. Mae'r difrod sydd yn fwy fel trychineb naturiol a achosir gan achosion naturiol. Y prif beth yw - oed. Mae hyn yn digwydd pan fydd y cwmni'n rhoi'r gorau i weithio, mae'r mudiadau tai a gwasanaethau yn diflannu, ac yn absenoldeb yr atgyweiriadau angenrheidiol, mae popeth yn gostwng yn gyflym.

Rhywbeth ei dinistrio gan ddaeargryn, rhywbeth mwy, rhywbeth llai, ond unwaith eto yn gweithredu ffynonellau dŵr, ffynhonnau a phyllau adeiladau cyfagos, lle mae olion o erydiad anferthol, tystiolaeth o hen gartref oedran. Pa mor uchel? Dyna un o'r prif gwestiynau.

Yn yr achos hwn a welwn yn ein haneswyr disunity amlwg. Pan fydd yn angenrheidiol i gadarnhau'r gronoleg swyddogol, yn uchel gweiddi rhywbeth am "gan mil miliwn o flynyddoedd CC," ond pan mae angen i chi chrafangia arian parod, yn amodol ar is-adran yn hawdd, udo yn y byd i gyd am yr angen i achub y trysor treftadaeth y byd lleoli o dan warchodaeth UNESCO ar unwaith. Ddynol, mae'n ddealladwy bod cyflogau yn fach, ond mae'n rhaid i'r gydwybod gael! Deuddeg canrifoedd yr oedd, nid oedd yn disgyn, ond erbyn hyn, os nad yn ennill rubles 6,122 79 kopjejek ar unwaith, ac yna i gwanwyn byd yn sicr yn colli treftadaeth gwerthfawr.

Mewn gwirionedd, y gwir yw rhywle yn y canol. Diolch i'r Arglwydd, mae'n bosibl gweld newidiadau ar yr un gwrthrychau gwreiddiol. Rhoddodd cyfle o'r fath lun i ni. A daeth yn amlwg bod lefel y gwisgo a'r rhwygo ar y graig naturiol yn llawer uwch. Yr hyn sy'n dyddio'n ôl i bump - saith canrif yn ôl, ymddengys ei fod yn 80 - 100 oed. Mae'n ymddangos yn unig y gall dinasoedd gwenithfaen a basalt ymddangos yn newydd am filoedd o flynyddoedd; maent yn agored i amrywiadau glaw, gwynt a thymheredd. Yn wir, yr hyn y mae'r beintwyr yn ei ddal ar ddiwedd 18. a dechrau 19. canrif, fod yn hen felly 300 - 500 mlynedd.

Ond, yn fy marn i, efallai na fydd hyn yn iawn naill ai. Mae angen deall beth adeiladwyd yr adeiladau hyn cyn iddynt ddod yn adfeilion. Ac mae hwnnw'n gwestiwn pwysig iawn. Y garreg a ddefnyddir yma - nid yw'n garreg yn unig. Mae'n travertin, sydd mewn gwirionedd yn fath o galchfaen cyffredin yn lleol. Adeiladwyd y Casgliad Izbor o eiddo deunydd tebyg, ac mewn tair can mlynedd heb ei atgyweirio, ni newidiwyd nid yn unig mewn adfeilion ond mewn bryn o siâp afreolaidd!

Dyna pam mae pob un yn sôn am y harddwch a adeiladwyd tua can mlynedd cyn iddi gael ei "ffotograffio". Ac nid yw'n syndod ein bod ni'n gweld y fath drafferth yma, pan ddefnyddiwyd llawer o adfeilion y bugail i adeiladu'r ysguboriau a'r ysguboriau. Digwyddodd y trychineb o gwmpas 1700 yn y gronoleg draddodiadol. Doeddwn i ddim yn gwneud hynny ar fy mys. Blwyddyn 1700 yn ddirgelwch iawn. Nid wyf yn golygu, wrth gwrs, dim ond y flwyddyn hon, ond ar droad 17. a 18. Mae'r ganrif ar y Ddaear wedi dod yn amlwg yn fyd-eang, rhywbeth sydd wedi cyffwrdd â phob math o fywyd. Yn rhywsut, roedd neidio dechnolegol.

Mae bron pob maes gweithgaredd dynol wedi ysgogi datblygiad. Gan gynnwys paentio, sy'n ein gwneud ni'n meddwl am y cwestiynau hyn heddiw. Roedd darganfod y camera obscura yn achosi delweddu manwl ffotograffig.

Ydyw a chafodd y calendr cyfredol ei orfodi arnom ni gan Ewropeaid yn 7208 ers creu'r byd, ac mae'n gyd-ddigwyddiad rhyfedd yr un fath â 1700.

Mae llawer yn dadlau'n gyfreithlon, beth bynnag fo'r broblem, gadewch i'r Eidalwyr ymfalchïo o'r syniad bod yr holl goddefrwydd y maent yn adeiladu eu hynafiaid. Yn fwy tebyg, mae'r fersiwn o hanes traddodiadol yn codi cymaint o wrthddywediadau. Yr unig gwestiwn sydd angen ei addasu yw nad yw'n hysbys lle mae mil o flynyddoedd wedi cymryd, nad oedd yn wir yn wir. Yn ffodus, mae bron unrhyw amheuon yma heddiw. Ond cofiwch, hyd yn oed deng mlynedd yn ôl, hyd yn oed yn sôn am yr "Oesoedd Canol tywyll" nad oeddent yn bodoli a dychmygu mil oed yn gallu croesi dros yrfa addawol gwyddonydd. Nawr mae'r cyfnod sioc wedi digwydd ac mae meddygon ac academyddion enwog adnabyddus yn dawel gan ddweud ei fod yn eithaf derbyniol. Na, beth ellir ei wneud, twyllodd Petavius ​​i gyd Scaligerim. Bydd yn digwydd ...Ydym, gallwn ddadlau pe bai dyn Capaev yn ddyn neu'n dechnegwr gofalus, ni all yr anghydfod hwn newid unrhyw beth. Ond mae sefyllfa hollol wahanol yn digwydd pan fydd gennym ni dystion a all roi atebion i'r cwestiynau pwysicaf a phwysig i ddyn. Y rhan fwyaf pwysig dros oes gyfan y blaned:
"Pwy ydym ni?"
"Ble rydyn ni'n dod?"
"Pwy wnaeth ein creu ni?"
"Beth yw'r nod?"
"Faint fydd yn dod i ben, pryd a sut?"
Pam penderfynais i gael mynediad i'r fath ymatebion trwy rai lluniau? Oherwydd efallai na fydd yn "rhai lluniau" yn unig. Rhesymau i ddiffyg ymddiriedaeth cywirdeb y nifer cyfan o artistiaid wedi cael hynod o fawr ddim, ac os felly, yn union fel mae'n rhaid i ni i gyd i fanteisio ar y cyfle hwn i ni basio gan ein gor-gor-or-daid ac yn ceisio darganfod hanes go iawn o ddynoliaeth.

Dadl allweddol yw'r dystiolaeth ddiamod, 100% o bresenoldeb gwybodaeth sydd o flaen llaw. Mae hwn yn symptom o gelfyddyd y byd sy'n ein hamgylchynu. Mae hyn yn arwydd ein bod ni hefyd, yn greaduriaid artiffisial, yn biorobots. Creu un llwyfan o amrywiaeth o ddarnau sbâr.

Mewn gwirionedd, nid yw mor bwysig a yw crefyddiadau "hynafol" wedi'u creu yn 1700 neu 700. Mae'r prif wrthwynebiad mewn rhywbeth arall. Dylid ei lunio fel a ganlyn: Os yw'r holl wrthrychau na allwn ni gydnabod am reswm neu reswm arall a grëwyd gan ddwylo ein gwareiddiad eu creu gan wareiddiadau blaenorol, yna lle mae olion y gwareiddiadau blaenorol damcaniaethol hyn?

Mae'r wareiddiad sydd wedi'i ehangu bob amser yn gadael nifer o lwybrau yn llai nag ardaloedd glanio a sglefrwyr. Dyma nhw:
- beddau;
- garbage;
- teithiau;
- safleoedd mwyngloddio ar gyfer adnoddau mwynau a deunyddiau adeiladu;
- offer a dyfeisiau;
- Lleoedd i gynhyrchu'r adnoddau sydd eu hangen i fyw màs enfawr o bobl fel dŵr, bwyd, dillad neu esgidiau.

Ac o leiaf. O'r holl beth rwyf wedi ei gyfrifo, dim ond ychydig o chwareli, cribau a siafftiau sydd yr un mor gredadwy ar gyfer oedran y gallwn eu creu at ei gilydd. Enghraifft glir yw chwarel gwenithfaen Asuana a ddisgrifiwyd gan yr "Egyptologists" fel safle ar gyfer adeiladu pyramidau mawr yn Giza, a leolir bron i fil o filltiroedd o'r chwarel. Ac nid yw'r ffaith bod y chwarel yn cael ei adeiladu ar adeg adeiladu'r pŵer trydan dŵr Asiaidd yn cael ei datrys o gwbl.
A hyd yn oed ei enwog "Na-fynd" stele yn y chwarel yn cael ei ystyried yn "cyfarch" o'r Eifftiaid hynafol, er ei bod yn wir i orchymyn y llywodraeth yr Undeb Sofietaidd yn ceisio gerfio beirianwyr Rwsia ddefnyddio'r tortshis plasma yna gyfrinach.

Roedd stele a gynlluniwyd i sefyll ar y sgwâr o flaen y Theatr Fawr ym Moscow, ond ar ôl iddynt dorri a daeth na ellir eu defnyddio, roedd yn glir bod dull o'r fath i ailadrodd yr hyn sydd wedi'i wneud o'r blaen nad ni yw bosibl. A Moscow cyngor trefol wedi nodi stele yn amhriodol mewn arddull bensaernïol unigol Theatr cymhleth Square.

Mae'n ymddangos i mi fod y person ar y blaned yn ymddangos ar yr un pryd â'r adeiladau gorffenedig meglitickými, gwybodaeth ac offer ar gyfer datblygiad pellach o dechnoleg. Wedi'r cyfan, fel y maent yn ei ddweud, er mwyn iddo fod yn gallu i gloddio am fwyn haearn, mae angen i gael caib a rhaw i'r haearn ef meithrin dewis, mae angen einion a morthwyl rhaw neu gyllell, sydd, fel y gwyddom, nid yw'n bosibl heb y llall morthwylwyr ac anrhegion i'w gwneud. Mae gennym gylch dieflig yma, anghydfod a oedd yn gynharach - wy neu hen.

A dyna'r paradocs na ellir ei datrys trwy ddulliau hysbys. Er mwyn dod o hyd i atebion, bydd yn rhaid inni ailgyflwyno fersiwn gwyllt o'r fersiwn gwrth-wyddoniaeth. Dyma:
Crëwyd ein byd ar yr un pryd ag y mae. Creodd rhywun ddyn, ond sylweddoli ar unwaith nad oedd ganddo unrhyw siawns o oroesi yn y ffurf hon. Yn wahanol i anifeiliaid, nid oes gan ddyn unrhyw fodd o oroesi yn y byd hwn. Dim dillad, esgidiau, anheddau, offer, ac arfau. Dim ond pêl o gig gwael, poeth sydd â gwaed ar y ciwbiau ydyw. Bwyd ddelfrydol i anifeiliaid. Felly, mae'n amlwg, pan oedd y crewrwr wedi colonio'r Ddaear gyda'r math bywiog hwn, heb ei addasu ar y ddaear, ei fod yn ofynnol iddo ddysgu iddo oroesi a darparu iddo gyfres iawn o wybodaeth a sgiliau.


Heblaw, fel unrhyw dduw arall, roedd yn rhaid iddo ddiogelu dyn. Hyd yn oed landlord esgeulus cyn dod ci bach i mewn i'r iard, adeiladu cwt ar ei gyfer. Pan fyddwch yn prynu bochdew neu wiwer, tra byddwch yn prynu ar gyfer yr anifail anwes dref gyfan, ac yna plastig gyda emosiwn gwylio sut y mae'r hamster sy'n rhedeg rhwng tai, yfed o ffynhonnau a siartiau ar wahanol loriau cuddio yn y tŷ ... Dim byd i chi yn debyg? Nid ydynt yn ymddwyn yn union fel cynhyrchwyr da byw ar yr adfeilion o baentiadau gan Yuri Robertoviče?

Rwy'n deall, mae'r gymhariaeth yn gros, hyd yn oed sinigaidd, ond dim ond ei gwneud hi'n haws deall y syniad sylfaenol o'r fersiwn a gyflwynwyd. Ac enillwyd y fersiwn diolch i waith artistiaid adfeilion. Mae'r lluniau hyn yn dangos y tebygolrwydd o fod yn iawn.
Mae gweddillion yn gallu siarad mewn gwirionedd, dim ond angen iddynt ddysgu deall eu hiaith. Yma rwyf yn cyflwyno un amrywiad o'u cyfieithiad:
Creodd y Crëwr ni ar yr un pryd â'r tŷ. Y peth yr ydym yn ymdrin â hi yw peth arall. Dyma eiddo homo sapiens, gan ei wahaniaethu o rywogaethau eraill - dinistrio, dinistrio a lladd. Mae'r canlyniad canlynol yn dilyn. Fe wnaethom ffurfio'r ffordd yr ydym yn bridio cŵn. Un ar gyfer hela, y llall am amddiffyniad, y trydydd ar gyfer gemau cwn, y pedwerydd ar gyfer addurno annedd.


Rhennir ni'n fras yn ddau rywogaeth sylfaenol. Ymosodwyr a diffynnwyr. Ond wrth gwrs, mae'r ddau rywogaeth hon yn cael eu rhannu yn is-rannau ymhellach. Ceisiwch benderfynu pwy yw pwy. Mae'n ymddangos i mi fod y Slafegiaid yn cael eu creu yn unig er mwyn adlewyrchu ymosodiadau allanol ar eu tir. Mae yna rywbeth ynddo sydd ei angen gan y rheini sydd wedi creu'r Anglo-Sacsoniaid sydd wedi bod yn ceisio denu Slaviaid gyda'r anhyblygedd maniacal ers canrifoedd.


Mae'n golygu ein bod yn unig "atodiad", y mecanwaith o ddiogelu rhywbeth pwysig. Maen nhw wedi ein creu i amddiffyn y diriogaeth y mae'n ... o gwbl, efallai na fydd yn rhywbeth pendant. Efallai ein bod ni'n diogelu rhywbeth nad yw hyd yn oed yn cyffwrdd, ond beth sy'n bendant iawn, yn werthfawr iawn. Ac mae'n eithaf posibl mai dyma'r "ysbryd Rwsiaidd".


Albert Einstein ei gredydu â dyfyniad hwn: "Nid wyf yn gwybod pa arfau yn cael ei ymladd yn y Rhyfel Trydydd Byd, ond yn y llall bydd yn troi y fwyell garreg." Mae'n hysbys bod yn athrylith yn y dyfodol mewn čtyřkařem ysgol. Gan ddyfarnu o'r dyfyniad hwn, parhaodd y pedwar cwpl. Yn y bôn, roedd yn anghywir. Bydd y rhai sy'n cyrraedd y lefel nesaf o chwarae, unwaith eto yn defnyddio drylliau, peiriannau a chyfathrebu a chludiant. Ac mae'n dal i ddyfalu faint o flynyddoedd y bydd angen iddynt gyrraedd ein lefel. Ond ni fydd yn mileniwm, y tu hwnt i unrhyw amheuaeth.

Ac mae'r adfeilion yn sibrio amdano. Nid wyf yn honni cywirdeb y cyfieithiad, nid wyf yn dweud unrhyw beth yn sicr, ond nid ydych yn gwahardd y meddyliau. Dim ond y rhain y gellir eu hesbonio. Ac os ydyw'n wael neu'n dda, bydd yn dangos amser.

Yr hyn y mae'r adfeilion yn dawel amdano ac yn chwistrellu'r pyramidau

Mwy o rannau o'r gyfres

Un sylw ar "Beth bynnag yw'r adfeilion a'r pyramidau chwiban (3.díl)"

 • Ilona yn dweud:

  Ble oedd y Jerwsalem go iawn? Beth oedd y gair "Jerwsalem" yn ei olygu? Gyda ffug Jerwsalem heddiw, lle mae'r cymudwyr yn mynd, nid oes ganddo ddim i'w wneud ag ef. Ble roedd Iesu Grist wedi'i groeshoelio? Yn dal i fod yn Constantinople !!

  Yn 1250 pan hanner y byd yn amodol ar y "Tartar Amir" mamelučtí diystyru Cossacks Aifft tan 1517, yna ers 1517 1585 nes eu pŵer yn cael ei ddisodli gan y llywodraeth o Istanbul (Grada). Ers 1585 y Mameluco - Cossacks unwaith eto yn dod i rym yn yr Aifft ac yn diystyru tan 1798 pan ymosododd Napoleon Aifft.
  Yn y Cososau 1811 - roedd Mamelia, y Prydeinig, yn ôl y Brydeinig, wedi cerfio tir y "boblogaeth Slaffig ddiangen". Mae hanes yr Aifft yn artiffisial, yn fawr yn ymestyn yn ôl filoedd o flynyddoedd, mae popeth yn digwydd fel bod y cof am Cossacks Aifft yn ōl ym meddyliau'r cenhedloedd Slafeg heddiw.

  Ac mae yna lawer o gelwydd sy'n dweud urddasiaethau eglwys heddiw.

  Ble mae Pravda ?? Ganwyd Crist yn Crimea, Cape Fiolent, cafodd Côr y Cewri ei adeiladu yn 1949, cyn i 200 ddod yn Apocalypse on Earth. Bu farw pob dinas a miliwn o bobl o dan mwd. Ymladdodd fyddin Napoleon a milwr Alexander I yn gyflym ar yr un ochr yn y Rhyfel 1812. A wnaeth Napoleon wir golli rhyfel gyda'r Rwsiaid? Neu a yw'n wahanol? Ym mha flwyddyn y gwnaeth Vesuva ffrwydro, a ddinistriodd Pompey? Mae'r ateb fel a ganlyn: Nid oedd y ffrwydrad fwyaf o Vesuvius yn yr Oesoedd Canol yn 79, ond yn 1631 yn yr ail ganrif ar bymtheg. Yna buont i gyd farw.
  Ganwyd Christ Andronik 25.12. 1152 o'n hamser yn y Crimea, yn y Cape Fiolent. Disgrifir y lle hwn yn yr Efengylau fel Bethlehem.
  Croeshowyd 22.3. 1185 nl yn Constantinople ar Mount Yoros, a ddaeth o ddyfaliad V. Tartaria yn ffurflen IV. Y Crusades, pan fydd y Crusaders Rwsia yn trechu Konstantinopol yn uniongyrchol o 1204. Dyna pam mae heddiw yn crafu am y Crimea Rwsia. Adeiladwyd y Colosseum gan y Pab fel adfeilion ar gyrion y ddinas yn 1790 nl, ac adeiladwyd Stonehenge yn 1949 ar orchymyn y Fyddin yn y milwrol caeedig.

  http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry.2/

Ad a Ateb