Nergal ac Ereškigal: ofn Duw i'r tanddaear, sydd heb ddigwydd

9082x 23. 12. 2017 Darllenydd 1

Stori Fer: Mythau anghywir yn dweud wrthym mai Nergal - duw Sumerian rhyfel ac ymgorfforiad o serio gwres yr haul, a oedd yn profi i Ddaear gan ddod pla a thwymyn, enillodd Allah trais underworld, Enki gyda chymorth cythreuliaid. Yn gyntaf, ei fod am i ladd Ereshkigal, ond mae hi o'r diwedd erfyn arno i adael iddi fyw gyda hi a dyfarnodd y Underworld.

Mae'r cyfan yn amlwg yn anhwylderau, oherwydd ei fod yn adnabyddus nad oedd y naill na'r llall yn bwriadu gwasgu eu pwer i waeniaethau o'r fath fel y grymoedd pŵer yn yr Undeb Byd. Lle na wnaeth yr un o'r Duwiau.

Roedd Neti yn poeni. Ymddengys iddo fod y tristwch yn ddigon. Roedd ei feistres - Madame'r tir wych, wrth iddyn nhw gael ei enwi hi, yn cerdded heb balas enaid, ac roedd hi'n ddiflas iawn. Roedd yn deall ei fod yn fwy na digon iddi. Marwolaeth Gugalamy, y gwrthdaro annymunol gydag Inanna, ei chwaer - yn dda, ei fod yn gwneud yn dda. Nid oedd yn ymddangos ei fod yn gallu adennill ohono. Roedd hi mewn hwyliau drwg neu fwynglawdd, ac fe allai'r cloc eistedd yn yr ardd ac eistedd "yn y blob". Bydd yn rhaid i rywbeth wneud ag ef. Nid yw hyn yn digwydd. Ambell waith fe geisiodd siarad â hi, ond roedd yn ofer. Dylai hi adael am beth amser. Efallai y byddai'n ei hadfer. Efallai.

Ceisiodd gadw ei swydd fel y gellid o leiaf yn ymddangos yn ddi-orchymyn. Ond nid oedd. Cafwyd adroddiadau heb eu hagor ar y bwrdd. Roedd Lugal's Arali bob amser yn poeni am rywfaint o broblemau, ac nid oedd yn ymddangos fel mater. Cerddodd fel unrhyw enaid yn ôl ac ymlaen.

Nid oedd yn ei hoffi, ond roedd y sefyllfa yn annioddefol. Galwodd Isimud, yr un gyda dau wyneb, negesydd Enki. Maent wedi bod yn gyfeillion ers tro ac roedd y ddau yn adnabod eu penaethiaid yn dda iawn. Roedd angen iddo siarad ag ef. Roedd angen iddo amddiffyn ei hun rhag yr hyn yr oedd am ei wneud, ac nid oedd am i Enki ei hun fynd.

"Edrych, roedd hi'n gwybod, unwaith y bydd yr Aquarius wedi dod i ben, ni fydd Gugalama yma," meddai Isimud. "Mae'n gwybod y deddfau. Nid mor naïf aros am wyrth. "Nid oedd mewn hwyliau da oherwydd Enki rhag trafferth gyda'r Inanniným disgyniad i mewn i'r isfyd anfonwyd rhywle yn gyson. Ar y naill law, fod yn falch o gyfarfod â hen ffrind, ar y llaw arall nid oedd am i ymyrryd yn y problemau a gododd yma oherwydd ei fod yn golygu swydd eto. Ei swydd a bu'n rhaid iddo orffwys.

Nid oedd yn gweld blinder ac aflonyddwch ei gyfaill. Nid oedd y tôn a atebodd yn swnio'n ofalus iawn. Bydd yn rhaid iddo aros ychydig yn hirach. "Ydych chi wedi blino?" Gofynnodd, gan roi iddo'r grawnwin o win.

"Yn ofnadwy," meddai, gan ymestyn allan ar y gadair deic a dal ei ben. "I fod yn onest, rwy'n llawn dannedd. Ar y dechrau, mae Inanna yn penderfynu cymryd drosodd y Dirprwyon Fawr ac yn gwneud malaria. Mae Enki, fel bob amser, yn ceisio ei haneru, ond oherwydd ei fod wedi ei wahardd i ymyrryd â hi, roedd yn rhaid imi fynd â hi i gyd. Ac i hyn i gyd ymddangosiad yr Oes Newydd a'r newid swyddi. "Mae'n swnio ac edrych ar ei ffrind. Nid oedd hefyd yn cyffwrdd ei galon. Yn sydyn, sylweddolais ei fod wedi gwneud dim mwy nag o'r adeg y daeth, na oedd yn poeni am ei waith aciwt. I'r dynged bod Neti yn ei gwblhau. "Rwy'n eithaf blino, gwn," ychwanegodd yn fwy cyfforddus.

"Dim byd," meddai Neti, "ni ddylwn i fod wedi'ch poeni chi." Fe aeth i lawr ar y ddec nesaf a chau ei lygaid. Roedd yn meddwl. Roedd yn meddwl sut y byddai'n cael ei ffrind i gael gwell hwyl, ond nid oedd unrhyw beth yn ymddangos iddo. Roedd yn flinedig ac nid yn yr hwyliau gorau. Roedd yn gasáu yr eiliad hwn o oedrannau. Roedd eisoes yn annymunol, roedd yn fwy o waith, a phan ychwanegir camgymeriadau eraill, mae bron yn anrhagweladwy. Byddai angen llaw dyn arno. Y ffaith yw, hyd yn oed ar Ereškigal yw siarad am y cyfan.

"Hei," meddai Isimud. Siaradodd wrtho ef ei gefn wyneb, a ddefnyddiai ddefnyddio'r araith hon.

"Beth ydyw?" Gofynnodd Neti, gan droi ato, gan feddwl ei fod, mewn rhai achosion, nid oedd ganddo ddau wyneb i'w daflu, o beidio â throi.

"Sut nad oes ganddo temlau? Onid yw'n bwysig? Onid hi hi'n poeni nad ydynt yn dod â'i aberthion, peidiwch â gwenu gyda hi gyda'i anrhegion ac anfodlon iddi? "

"Pam bydden nhw'n gwneud hynny?" Meddai.

"Efallai mai dyna yw achos ei dynnu sylw. Fel menyw, byddai hi wedi bod yn weddill i geisio tangyflawni hi. Ydych chi'n meddwl? "Eisteddodd i lawr, ei benelinoedd yn pwyso yn erbyn ei gluniau, a rhoddodd ei ben yn ei ddwylo. Nawr troi ei wyneb i Netim. Roedd mor gyfforddus.

"Pam bydden nhw'n gwneud hynny? Edrychwch, mae pawb yn gwybod y bydd yn dod i ben yma beth bynnag. Hyd yn oed pe baent yn meddwl, roeddent yn sgrechianu mwy, yn ceisio gwneud anrhegion, neu pwy sy'n gwybod beth, byddai'n ofer. Ni all hi ddylanwadu ar y dynged, ond gall hi dderbyn ac yn ôl eu llys, caniata eu lle yn yr Undeb Byd. Yma mae ei thaith yn dod i ben ac yn cychwyn o fan hyn. Maent yn ei wybod. Maent yn gwybod ei fod yn anghymwys ac felly nid oes ganddo temlau ac felly nid ydynt yn ufuddhau. Yn dal i fod, mae'n meddwl mwy ohono na'r rhai eraill. Rhai gyda ofn, rhai gyda gobaith. "Cyrhaeddodd am wydraid o win. Feddw. "Ydych chi'n meddwl nad yw hi'n meddwl? Dyna pam mae hi mor gas yn awr? "

"Dwi ddim yn gwybod," meddai gyda'i ddwy wyneb, ac fe gyrhaeddodd am y gwydr. "Mewn gwirionedd, pan fyddaf yn meddwl amdano, maent yn dangos hi'n anrhydedd llawer mwy na neb arall. Mae'r Dingras eraill yn gofyn amdano, yma, ond dim ond pan fyddant angen rhywbeth. Mae hi'n ofni iddi ac mae hi bob amser yn meddwl amdano - mae hi'n dal gyda nhw. Ar ddiwedd y daith, maen nhw'n siarad amdano yn unig. Mewn gwirionedd, nid dyna ddrwg ydyw. "Edrychodd o gwmpas. Mae'n wir ei fod yn gwybod lleoedd gwell. Yn gynhesach, yn fwy disglair - hyd yn oed yn fwy tawel. Roedd yn sylweddoli hefyd y byddai'n dod i ben yma yn hwyr neu'n hwyrach. Roedd y weledigaeth honno'n creu gwrthddweud yn ei theimladau. Efallai y byddai Neti yn dweud wrtho a fyddai'r foment yn dod yn fuan neu'n hwyrach - ond nid oedd am ei wybod. Ymestynnodd a gorffen. Roedd blaen ei geg yn gorchuddio ei law, a rhoddodd y cefn gyllell rhyfedd.

"Beth?" Dywedodd Neti, gan feddwl ei fod am wneud rhywbeth arall.

Ereshkigal

"Dim byd," meddai Isimud. "Dwi ddim yn gallu ei gadw'n gynnes. Mae cael dwy wyneb yn ddim. Fe wnes i fyrwio. "Roedd yn chwerthin ac yn sefyll i fyny. "Hey," roedd yn parodi ei gefn wyneb, "Gadewch i ni wneud busnes neu gael rhywfaint o gwsg." Rhoddodd ei law ar ysgwydd ei ffrind a'i ysgwyd yn ysgafn. "Ydych chi'n gwybod beth sy'n dda? Na allwch fy ngwneud i lawr. Yr anfantais yw ei fod bob amser yn dod allan ohoni. "

"Hoffwn eich cicio am y fforymau dwp hyn ..." Roedd Neti yn chwerthin. "Beth ydych chi eisiau ei wneud?"

"Hoffi, dydyn ni ddim wedi bod ar bysgod ers amser maith," meddai ei gefn, wrth edrych yn daclus ar Neti. Roedd yn gwybod y byddai hyn yn cael ei gyfaill rhag lladd.

"Fe wnewch chi," meddai Neti. "Iawn, yna, pysgod, a chwerthin," roedd yn chwerthin.

Roeddent yn hoffi'r pysgod gyda'i gilydd. Y gwir yw, maen nhw bob amser wedi dod allan yn wag. Maent yn eistedd ar y lan, yn nwylo'r cnau, ac yn edrych fel pysgotwyr yn aros am eu bywydau. Ond fe barhaodd am ychydig yn unig. Yna dechreuant siarad, dadlau, ac fel arall dwp. Maent yn blant a fwynhaodd y dydd, yn chwerthin gyda'i gilydd ac yn poeni. Hwn oedd yr eiliadau mwyaf prydferth yr oeddent erioed wedi eu profi.

Roedd y syniad o'r eiliadau hynny yn eu dywallt i mewn i rym. Fe wnaethant redeg trwy gyfeiriad coridorau palas a dychryn Ganzira. Nid yw urddas eu swyddfeydd yn ddiddorol ar hyn o bryd, ac mae wynebau syndod y gweision palas ynddynt yn achosi iachawdwriaeth o chwerthin. Roeddent yn swnio fel bechgyn bach, gan goginio dros yr offer pysgota roedden nhw'n ei wybod ers blynyddoedd, fel pe baent wedi ei weld am y tro cyntaf. Gyda llawenydd, fe aethant allan i ddyfroedd dwfn y Dwn Fawr, i'r Afon Ilurugu.

Eisteddodd yn ei hystafell. Roedd yna ddryswch y tu mewn. Roedd hi'n blino. Roedd hi mor flin ei bod hi ar ei nerfau ei hun ac yn methu â gwneud dim amdano. Ceisiodd feddwl, ond roedd yr anhrefn yn rhy fawr. Roedd hi'n sgrechian, yn crio - doedd hi ddim yn gwybod pam, ond roedd y tensiwn y tu mewn mor wych ei fod yn chwyth.

Roedd newyddion ar y bwrdd, a oedd yn gwybod pa mor hir ac na allai hi fynd i'r gwaith. Mewn achos ofn roedd hi'n crynhoi popeth o'r bwrdd i'r llawr, yn crio. Yn sydyn roedd hi'n teimlo'n ofnadwy ar ei ben ei hun, yn fregus ac yn brifo. Roedd hi'n flinedig ac yn ddryslyd. Llithrodd i mewn i'r bêl wrth ymyl y newyddion sydd wedi torri, yn sobbing.

Roedd y chwerthin a ddaeth i'w chlustiau o coridorau Ganzira yn synnu iddi hi. Ar y dechrau roedd hi'n ofidus - roedd yn rhywbeth amhriodol. Rhywbeth nad oedd yn addas i'r hwyliau roedd hi wedi bod yn ei brofi. Rhywbeth roedd hi'n ei wybod, ond nid oedd hi wedi clywed ers amser maith. Ar ôl munud o syndod, cafodd hi lawr a gwrando ar y swn hyfryd a gludwyd gan y coridor. Neti? Ai oedd llais porthwr cywir giatiau'r dan-ddaear?

Roedd yn chwerthin ac yn chwerthin arni. Trosglwyddwyd ychydig o'i gaiety iddi. Yr oedd hi'n chwilfrydig. Beth a achosodd y trawsnewidiad neti-skater Netiho? A yw'r urddas ei hun bob amser yn ymddangos ac yn sydyn hyn? Fe gododd hi'n awtomatig un o'r tablau sy'n rholio'r ddaear.

O, uffern. Cyfarfodydd y Dingirs ac oherwydd newid oed a gwledd. Felly nid oedd hi mewn gwirionedd. Rhoddodd y bwrdd i lawr ar y bwrdd ac aeth i gasglu a didoli'r lleill. Nid ei bod am ei gael, ond sylweddoli na fyddai oedi na fyddai'n rhesymol. Roedd hi am alw Neti a rhoi gorchmynion iddo, ond sylweddoli ei bod hi'n chwerthin y tu allan i'r drws y tu ôl iddo. Na, ni fydd yn tarfu arno nawr. Gelwodd un o'r Lu.gals a rhoddodd orchmynion iddo. Bydd eraill yn aros.

Edrychodd o'i gwmpas. Roedd angen glanhau'r ystafell a bu'n rhaid iddi ymlacio. Roedd ei hangen arno. Roedd angen iddi wneud rhywbeth. Roedd angen iddi deimlo ei chorff yn ddigon i gysgu a chysgu ychydig. Bydd yn nofio.

Mae hi'n newid dillad ac aeth i'r afon. Teimlai'n llawer gwell. Nid oedd hi mewn unrhyw frys. Cerddodd yn araf tuag at y dyfroedd dwfn, gan droi a chodi'r garreg allan o'r ffordd i edrych arno. Roedd hi'n teimlo'r heddwch o'i gwmpas, cysgod y lliwiau dim a sain ei chamau. Yna clywodd chwerthin.

Maent yn eistedd ar y lan, yn yfed gwin. Gwisgodd y llwybr dŵr ddwr ar bob ochr. Roeddent yn ddiddorol iawn.

"Rydych chi'n dechrau tyfu hen, hen ddyn," Isimud Neti giggled. "Dydw i ddim ofn," ychwanegodd, ac yfed y win.

"Brzdi, rydych chi'n ddau lygaid ac nid ydynt yn llidro'r hen arglwydd," meddai Neti gyda chwerthin, gan droi at Isimud. "Wel, cyn belled ag yr oedran, ni fyddwn yn dechrau gormod â hynny. Ydych chi trwy siawns yn hŷn na mi? "

"Crap. Ni fyddwn i hyd yn oed yn caniatáu hynny, "atebodd yn humil a dechreuodd chwerthin. "Rhaid edrych arnom ni. Dau ogonedd urddasol ... "parhaodd," ... yn ganolig ac yn arwain fel bechgyn. "

"Dyna yr oeddwn ei angen," rhoddodd Neti oerch â sigh, a syrthiodd i'r glaswellt. "Roedd angen hynny, fel halen," meddai, gan ymestyn ei freichiau ac ymestyn cymaint â phosibl. "Wel, beth am fy ngwaith dros bwysau ..." meddai. "Edrychwch, os na fydd Ereškigal yn gwella'n gyflym, byddaf yn esgyrn a chroen ar ôl ychydig."

"Wel," meddai Isimud, "Rwy'n gwybod." Roedd yn flinedig, ond roedd ei ffrind yn poeni iawn. Gwyddai fod Neti wedi bod mewn cariad â Ereškigal ers tro. Roedd wedi hoffi'r ferch ei hun, er bod adegau pan nad oedd hyd yn oed yn ei deall hi. "Rydych chi'n gwybod, byddai angen ychydig o ofid iddi am ychydig. Mae'n hynod o sychedig. Gwaith, gwaith a gwaith. Pryd oedd y tro diwethaf iddi gael hwyl? Mae bob amser yn cau. Ni fydd yr ymweliadau yn dod yma, ac ni fydd yn mynd i unrhyw le. "Mae ei lygaid yn fflachio a throi ei wyneb i Neti. A throi ato a dywedodd, "Byddai'n ddyn!" Dechreuon nhw chwerthin.

Roedd hi'n sefyll y tu ôl i'r llwyni lle roedd hi'n cuddio pan glywodd nhw. Mae'n ei brifo. Roedden nhw'n iawn ac roedd hi'n hunanol. Doedd hi ddim yn sylweddoli bod yn rhaid i Neti ymdopi â'r hyn yr oedd wedi'i hesgeuluso. Roedd hi'n sefyll yma yn awr, gan edrych ar y ddau feistri canol oed, fel y dywedasant, yn treiglo yn y glaswellt, yn giggling fel dau fechgyn bach. Roedd hi bron yn ofnus iddynt. Roedd eu chwerthin yn heintus ac yn gwneud ei hwyliau. Roedd hi am wneud rhywbeth iddyn nhw, i ymuno â nhw ...

"Hey," meddai Isimud yn ôl, "byddai'r fenyw yn cael ei drywanu hefyd?" Bu'n cwympo trwy Lok gyda Neti, a gafodd ei hwb gyda gwin, yn dal i wneud mwy o iachawdwriaeth o chwerthin.

"Ble i gymryd a pheidio â chracio? Mae digon o fenywod, ond mae ganddynt un diffyg - maen nhw i gyd yn farw ac ychydig yn oer. Ie, breichiau cynnes cynnes - ni fyddwn ni'n byw yma. "

"Beth am ddŵr bywyd? Byddwn yn dewis ac yn rhoi ychydig o ddiod iddynt. Trickyouu ... "Mae Isimud yn mwynhau'n garedig. Eisteddodd i lawr a chwerthin. Gan ei bod hi'n gweld ei chefn wyneb. Atebodd a chwythodd ei benelin i mewn i Neti. Yr oedd ychydig yn embaras i ddweud helo ai peidio. Nid oedd yn sicr a oedd wedi sylwi ei fod wedi ei gweld hi.

Nid oedd hi am ymestyn ei embaras, felly daeth hi allan o'r llwyni. Roedd eu chwerthin yn ei heintio, ac felly hi'n llithro: "Felly menywod? Fyddwn i ddim? "Gyda cam cyflym daeth hi atynt ac eistedd eistedd yn eu plith. Nid oedd yn syfrdanol ac yn ceisio cael esgus, esgus - dim ond stopio ef. Cyrhaeddodd hi am y botel gwin a'i yfed. Torrodd yr hwyl a chywilydd iddynt. Doedd hi ddim eisiau. Roedd hi'n teimlo'n euog ac nid oedd yn gwybod beth i'w wneud. Yna troi at Isimud: "Rwy'n croesawu chi yn y tiroedd hyn. Mae'n dda eich bod chi yma a'ch bod yn gyd-gwmni da o Neti. Am gyfnod hir, nid wyf wedi clywed y chwerthin yn y tiroedd hyn. Mae'n ... mae'n debyg i ddŵr bywyd. Diolch ichi. "Rhoddodd botel iddo. Yn dal ychydig o embaras, fe'i cymerodd hi, yna gwenodd ac yfed. Roedd yr awyrgylch yn ymlacio.

Dechreuodd yr arnofio ar un o'r barrau symud. "Pysgod!" Nododd hi ar y gwialen gyda'i bys.

"Mae gen i, mae gen i!" Rhoddodd Neti alw'n galonogol a nododd y ddalfa.

"Hey, peidiwch brolio," meddai pryfocio Isimud a Ereshkigal: "Mae hwn yn Mrs pysgodyn cyntaf i ni ddal yn ein pysgota ac yn mynd gyda'i gilydd i bysgota am amser hir yn barod. Rydych chi wedi dod â ni hapusrwydd. "

Roedd hi'n blino'n ddymunol. Mae'r ddau yn rhifau braf, roedd hi'n meddwl, ond roedd hi'n ddiolchgar iddyn nhw. Nid oedd hi'n ddiwrnod hardd am amser hir. Maent yn ei guro gydag ysbrydion da a gynnau. Erbyn hyn roedd blas y pysgod a'r gwin wedi'i rostio wedi cael ei geg. Mewn gwirionedd roedd hi'n feddw ​​bach. "Trošičkuuu ..." dywedodd wrth y jôc o flaen y drych. Mae'n debyg y dylai gerdded mwy ymhlith y Dingras eraill. Byddai cwmni arall yn bendant yn elwa ohoni. Ymestynodd hi. Roedd hi'n blino heddiw. Yn bleserus ac yn ddymunol i gysgu.

"Roedd hi'n eithaf da," meddai Neti. Gadawodd Isimud, ac roedd hi'n bwysig ei fod mewn hwyliau llawer gwell na phan ddaeth. Addawodd i siarad ag Enki. Cafodd Ereškigal hwyl heddiw. Roedd yn falch. Am gyfnod hir nid oedd wedi ei gweld hi mor hapus. Roedd ychydig yn ofni beth fydd yfory. Nid oedd yn gwybod a fyddai'r hwyliau'n para, ac a fyddai ef yn ei groesawu am ei ymddygiad yn yr afon.

Nid oedd sefyllfa Isimud yn ymddangos mor hanfodol ag y gwnaeth. Ond roedd wedi ei brofi heddiw gan nad oedd neb arall wedi gwneud erioed. Ymlacio. Llawen. Nawr bydd yn poeni am ei ben a bydd yn mynd i gysgu. Yfory yw swydd. Gadawodd i lawr ond ni allaf i gysgu.

Dychwelodd Isimud mewn hwyliau moody, na wnaeth Enki. Roedd Nergal allan. Mae'r dyn yn flin i woe. Ddim yn ofer, yr hyn maen nhw'n ei alw Chernigov, maen nhw'n rhoi dau enw. Gizzida - gŵr bonheddig coed byw, pan mae'n ddefnyddiol ac mewn hwyliau da a Nergal - arglwydd y tir, sydd ar gyfer iddynt fod yn ymgorfforiad o wres poeth, serio haul a'r rhyfel. Mae'r dyn hwnnw'n anrhagweladwy iawn. Nid yw hyd yn oed Enlil yn gwybod y cyngor. Roedd yn synnu pan ddaeth ato a chwyno iddo. Pe bai Enlil wedi brathu ei hen glwyfau a dod i ofyn am gyngor, yna roedd yn rhaid i Nergal fod yn ddrwg iawn.

Roedd angen iddo siarad ag Isimud a'i hanfon i gael mwy o wybodaeth am yr hyn y mae'r plentyn yn ei wneud i lawr yno ar y Ddaear. Ond yn y ffordd y dychwelodd ei fod bron yn anghyffwrdd. Yna roedd yn chwerthin. Mae'r rhai sy'n mynd i Kurnugi, y tir nad ydynt yn dychwelyd, yn anghyfforddus ac yn ofnus iawn. Mae bron pawb yn osgoi'r Undeb Byd. Mae Isimud yn eithriad. Nid oedd wedi ei weld ers cymaint o amser.

Ond nid oedd ganddo lawer o amser. Roedd cyfarfod Dingir yn agosáu ac addawodd Enlil y byddai'n awgrymu rhywfaint am Nergal. Mae am siarad â Isimud. Na, nid oedd yn ofni na fyddai'n cofio ei orchmynion. Bydd y sgwrs ychydig yn fwy anodd. Yn feddw, roedd ganddo'r arfer o siarad â'r ddwy wyneb, a hyd yn oed i ymladd â'i hun. Wel, nid oedd yn ychwanegu at yr hwyliau, ond beth alla i ei wneud?

"Os gwelwch yn dda, ewch o leiaf yn ei le," meddai trwy ei ddannedd. Roedd Isimud, mewn ymdrech i droi at ei wyneb a oedd yn siarad, yn troelli yn gyson, ac roedd Enki yn blino'n nerfus. "Hei," meddai wrthym mewn ymdrech i barhau, gan sylweddoli ei fod yn cymryd arfer ei wyneb yn ôl. "Fel arall," meddai. "Heddiw byddaf yn rhoi heddwch i chi, ond yn y bore mae'n rhaid i chi fynd allan a dysgu mwy am yr hyn mae'r plentyn yn ei wneud eto. Os yw Enlil yn rhy nerfus amdano, ni fydd yn beth bach. "

Chofiodd Isimud. Mae cefn ei hwyneb yn slammed. Meddai Enki, "Rydych chi'n edrych, yna. Hoffwn wybod beth wnaethoch chi gyda Netim. "

"Os mai dim ond gyda Netim," atebodd, ond stopiodd. Nawr mae'n well gennyf beidio. Fe allai gael rhywfaint o gacen ac na fyddai'n hoffi hynny. Gwrandawodd yn ofalus ar Enki. O leiaf mor ofalus ag yr oedd yn ei gyflwr. Mae pawb yn gwneud trafferth a bod yn gas, meddai. Roedd eisiau cysgu. Yn y bore bydd yn rhaid iddo fynd eto. Yn araf, roedd yn araf i gael hwyl. "Byddai hi eisiau menyw. Byddai hi'n talu sylw iddo, "meddai, gan adael Enki. "Byddwn i hyd yn oed yn gwybod am un ac yn lladd dau ffrind gydag un chwyth." "Byddaf yn mynd allan yn y bore ac yn ceisio canfod beth sy'n digwydd," sicrhaodd ef, gan gau'r drws y tu ôl iddo.

"Nid yw'r syniad yn ddrwg," meddai Enki. "Ni allaf ei anghofio."

"I'r llwyn," meddai Nergal. "Mae yma eto. Pan fyddant yn gweld pla, tân neu sychder ar eu Daear, byddant yn dod ag ef i mi. "Roedd yn rhaid iddo wrando eto ar y trawstiadau o Enlight, ei dad, a Ninlil, ei fam. Fel amddiffynwr i diriogaeth Ann, roedd yn dda iddyn nhw. Pe baent yn ymladd ymhlith eu hunain, roeddent yn ceisio dod ag ef at ei ochr. Ond os oedd yn dawel, fe'i gwasgu, a cheisiodd chwythu ar ei holl fethiannau a chamgymeriadau. Roedd yn ddig gyda'i hun. Mae'n yfed y cwrw a'i gywilydd. Nid oedd mwy o gwrw yn ei flasu.

Mae'n ffaith nad yw wedi bod mewn hwyliau da yn ddiweddar. Nid oedd yn gwybod a oedd yn newid oedran a'r nerfusrwydd cyffredinol a oedd wedi pasio o gwmpas, neu oherwydd ei fod wedi colli rhywbeth yn ddiweddar. "Rhywbeth" - ond beth, ni wyddai.

Daeth Namtar, ei weision ffyddlon, i mewn i'r amser penodedig i ddod â marwolaeth a dinistrio, a gosod bwrdd gyda chais am dderbyniad.

"Gadewch i ni ei wneud yfory," meddai Nergal. "Pwy sydd wir eisiau siarad â mi? Gofynnodd ar ôl eiliad.

"Isimud, fy arglwydd," atebodd Namtar.

Gwnaeth ei frownio. Roedd messenger Enki, ar ôl y sgandal olaf, yn awgrymu ei fod yn fwy na difrifol. Yn anaml iawn mae Enki wedi bod yn rhan o'r anghydfodau hyn. "I'r llwyn ..." roedd yn rhyddhau, yna edrychodd ar Namtara. "Gadewch i ni ei wneud yfory. A fydd yn mynd? "

Chlywodd Namtar. Nid oedd yr ymweliad hwn yn ychwanegu at hwyl Nergal. "Byddai'n well gen i gysgu," meddai.

"Felly beth?" Gofynnodd Enki, gan roi gwin i Isimud.

"Dwi ddim yn gwybod," ysgubodd Isimud ei ben. "Mae'n anodd. Mae'n edrych fel bod yr euogrwydd ar y ddwy ochr. Nid oes priodferch ydyw - gwyddom amdano. Gall yr wrthwynebydd fod yn ofidus, ond mae'n ymddangos fy mod yn wirioneddol yn ceisio rhoi iddo beth mae'n ei hoffi. " "Rydych yn gwybod, syr, yr wyf wedi gwrando ar y ddwy ochr, yn ceisio cael gwybodaeth, hyd yn oed gan y rhai sydd heb fod mewn anghydfod hwn ddiddordeb, ond pan fydd yr holl Ystyried Ni allaf ond dweud fy mod yn ddim callach na'r dechrau." Roedd wedi cau ei lygaid. Roedd yn flinedig o'r ffordd, a sut yr oedd pob ochr yn ceisio ei berswadio o'i wirionedd. "Edrychwch, mae gennym amser o hyd. Fe geisiiaf ei ysgrifennu i gyd, efallai y byddwch chi'n darllen rhywbeth yr wyf wedi'i anwybyddu. "Edrychodd ar Enki.

Roedd Enki yn eistedd, ei lygaid yn sefydlog ac yn meddwl. Roedd Isimud yn gynghorydd dibynadwy, heb ddweud pethau yn y gwynt. Gwelodd y blinder ar ei geeks a'r ymdrech i gael rhywfaint o ganlyniad. Ni fydd ei saliva, a roddir i Enlil, yn debygol o gael ei gyflawni. "Peidiwch â phoeni amdano," meddai wrtho, "os na wnaethoch chi ddod o hyd i'r peth iawn, ni allaf ei gael yn awr." Ond yna cofiodd, "Gwrandewch, mae'n ffaith bod ymddygiad Nergal yn aml yn anodd ei dderbyn. Efallai eich bod chi'n iawn y gallai menyw ei drin. Sut oeddech chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod un? "

Edrychodd Isimud arno mewn syfrdan. Ni allai gofio awgrymu unrhyw beth tebyg. "A phan ddylwn i ddweud hynny?" Gofynnodd. "Beth ddylwn i ei ddweud?" Ychwanegodd.

Enki chwerthin. Yna fe'i hatgoffa o'i ddychwelyd o Aral - y Gwaelod Fawr.

"Ah," cofnodwyd Isimud, yn pwyso. Nid oedd yn gwybod a oedd yn rhaid iddo ddelio â sut roedd Netim yn ysgogi am Ereškigal. Roedd yn pwyso am foment, ond dywedodd wrthi amdano.

"Doeddwn i ddim yn gwybod ei bod hi felly," meddai Enki wrth i Isimuda wrando. "Byddai'n ateb. Yn wir, rydych chi'n iawn wrth ladd dau bryn gydag un chwyth. Ond y broblem yw sut i'w rhoi gyda'i gilydd a sut i'w cuddio o'u blaenau ac eraill. Rydych chi'n gwybod Ereškigal. Pe bai wedi dysgu ein bod am briodi hi, byddai hi'n gyffrous ac yn cael ei adeiladu ar y cefn yn unig gan egwyddor. A sut yr wyf yn gwrando arnoch chi, mae Nergal hefyd yn rhy uchelgeisiol i'w ego. "

"Felly nawr ni fydd y rhai sy'n cyfateb?" Soniodd Isimud.

"De facto ie. Ond byddwn ni'n gwybod amdano yn unig, "meddai Enki.

"Dim ond tri ohonom," atebodd Isimud, "mae'n rhaid i ni gynnwys Neti. Nid oes neb yn gwybod ei bod hi'n well nag y gall, a gall ein helpu ni ychydig. "

"Iawn, dim ond y tri ohonom." Mae Enki yn chwerthin, wedi gorffen ei win a'i chwith. Roedd angen iddo fod ar ei ben ei hun am gyfnod. Roedd angen iddo feddwl am y peth cyfan. Nid oedd eto wedi gwybod pa strategaeth y byddai'n ei ddewis, ond roedd yn gwybod y byddai'n rhaid iddo fynd ymlaen ar sail y sefyllfa. Roedd ganddo gynllun yn ei ben, ond roedd yn ymwybodol y byddai'n rhaid iddo fyrfyfyrio gormod yn yr achos hwn. Roedd yn rhaid i Enfa argyhoeddi Nergal i beidio â'i gosbi. O leiaf nid yn awr.

Roedd Cynulliad Dingir yn agosáu ato. Wythnos yn ôl, roedd hi'n argyhoeddedig y byddai hi'n mynd iddo, ond yn sydyn, fel petai hi wedi gadael iddi hi.

"Ni allaf fynd yno, credwch fi," meddai Netim. "Dwi ddim yn gallu. Ni allaf ei wneud. "Roedd hi'n teimlo'n euog ond ni allai helpu. "Byddwch yn mynd ataf ac yn esgusodi fi. Mae gennych ryw reswm i feddwl, os gwelwch yn dda. "

Chlywodd. Beth oedd i wneud arall? Wedi'r cyfan, dyna oedd gorchymyn ei feistres. Roedd ar frys i adrodd y neges hon i Enki. Addawodd roi gwybod iddo am bopeth, ac felly aeth. Roeddent yn gynllwynwyr. Sylweddolodd ei fod yn mwynhau'r gêm hon. Cyfarfodydd cudd. Cynllunio'r Strategaeth Newidiadau i gynlluniau. Roedd yn rhywbeth newydd a sbeislyd ar yr un pryd.

Enki cwyno. Roedd hyn yn fwy na'r disgwyl. Nid oedd yn gwybod eto yn union sut y mae'n narafičí, ond yr oedd yn ymddangos i fod yn haws i anfon Nergal am Ereshkigal nag lunio cyn i unrhyw Dingir arall. Roedd Enlig wedi cytuno y byddai'n gwneud yn dda i Nergal, ond ni fyddai'n cosbi iddo - byddai dim ond yn lleihau ei hunanhyder. A dyna oedd angen Enki. Ef fydd yr un a fydd yn ei godi.

"Ond, nid oedd ..." Protestodd Nergal. Yr oedd eisoes yn anobeithiol o'r anghydfodau tragwyddol hyn. Nawr mae fel pe bai pawb yn ymgynnull yn ei erbyn. Ceisiodd egluro'r sefyllfa iddo fel y gellid, ond nid oedd neb yn gwrando. Roedd pawb wedi bod yn dehongli eu fersiwn am oriau ac oriau, ac nid oeddent yn meddwl y ffaith bod y ffeithiau yn anghyson, ac roedd y rhesymeg yn lleihau. Yn unig, mae Enki yn achlysurol wedi mynd i anghydfod gyda'r sylw hwn, ond nid oedd hyd yn oed yn ddilys. Ymddengys ar yr adeg honno bod angen eu camgymeriadau eu hunain arnyn nhw i ddenu rhywun arall i warchod o leiaf ymddangosiad eu maint eu hunain - ac roedd wrth law. Felly nid oedd am gystadlu â'i gilydd, chwythu eu euogrwydd arno'i hun a mynd i gornel yr ystafell, eistedd i lawr a chau ei lygaid. Ar hyn o bryd, ni ellir gwneud dim arall. Ni fydd yn ennill y gêm geiriau hon.

Gwelodd Enki ef. Roedd yn awr yn y wladwriaeth y bu'n rhaid ei gael. Roedd y ddadl o'i gwmpas yn diflasu. Roedden nhw i gyd yn nerfus ac maent yn smacio'n fwy naws nag yr oedd. Yn amlach na'r arfer. Edrychodd o gwmpas, a stopiodd yn Enlla. Cyflawnodd y llygaid. Dangosodd ei law ef i aros yn dawel nad oedd mor ddrwg ag y mae'n edrych. Yna gwyliodd Ana am eiliad. Roedd yn anhygoel eisoes yn anweddus. Ie, nawr yw'r adeg gywir.

"Mae hynny'n ddigon!" Clywodd wrth y lleill. Roeddent yn dawel. Cododd Enki ei lais yn anaml, ac roedd hynny'n synnu. Eisteddodd i fyny. Roedd ei angen ar hyn o bryd i roi mwy o densiwn ac i dynnu sylw. Roedd angen iddyn nhw beidio â gwrthwynebu ef, ac ni ddechreuai ddadlau eto, felly bu'n frowned ychydig i bwysleisio ei anfodlonrwydd.

"! Amcana yma ... fel pobl i lawr yno" Aeth Gaze i gornel yr ystafell i wneud yn siŵr bod deffro sylw Nergal ac yn parhau: "Astudiais yr holl ffeithiau annibynnol i chi i gyd. Dydw i ddim yn dweud Nergal yn ddi-bai. Mae'n rhy dreisgar ac yn aml yn ysgubol ac yn gwneud camgymeriadau fel unrhyw un ohonom ni. Ond am nawr, cyfarfûm ag ef fyddai'n am eu camgymeriadau a pheidio â chymryd cyfrifoldeb ac yn dwyn canlyniadau eu gweithredoedd, sy'n llawer ohonoch yn gallu ei ddweud. Ar y pwynt hwn, mae'n edrych fel eich bod yn ceisio ei fai am yr hyn rydych chi wedi'i wneud yn anghywir i chi'ch hun. "Aeth i ben. Wrth ymledu, edrychodd ar ei gilydd unwaith eto. Roedd angen iddo sicrhau ei fod yn argyhoeddiadol. Roedd yn gwybod, pe bai yn rhoi hyn i fyny, ni fyddai neb yn ei wrthwynebu. Weithiau gall fod yn Enlil. Nawr, nid oedd ganddo'r diddordeb mwyaf mewn dod â'r sefyllfa i ben cyn gynted ag y bo modd. Edrychodd ar ei frawd a dywedodd yn fwy dawel, "Rwy'n cynnig hyn. Os caiff Nergal ei gosbi, rhaid i bawb arall gael ei gosbi. Dyma'r neges. . Os ydych am iddi ddod o hyd i culprit a dod o hyd iddo "Rhoddodd Parhaodd adroddiad Enlil:" Mae'r sefyllfa a ddigwyddodd, digwydd o ganlyniad i wallau a esgeulustod pawb. Dyna pam yr wyf yn bwriadu dod i'r afael â'r drafodaeth gyfan am y broblem a gobeithio y byddwn i gyd yn ei gymryd ar gyfer y wers nesaf.

Roedd ymlacio yn yr ystafell. Diolchodd Enlil â golwg iddo, a Nergal wrth ei fodd yn ddiolchgar iddo. Dim ond A edrychodd rhywfaint yn amheus. Gwyddai ei fab yn rhy dda i wybod bod yna gynllun y tu ôl i'r theatr hon. Beth nad oedd yn ei wybod. Am y tro, roedd yn dawel ac yn gwylio ei ddau fab, nad oedd yn dadlau am y tro hwn ond cydweithiodd. Roedd hynny'n anarferol. Anarferol iawn. Cymerodd Enki yr edrych hwnnw. Roedd hi'n teimlo ychydig yn ei dad i wneud yn siŵr nad oedd yr hyn y mae'n rhaid iddo ei wneud yn ymwneud â'r ymgynnull hwn. Nid yw'n bwriadu ymyrryd â'r penderfyniadau y bydd ef neu ei frawd Enlil yn ei wneud. Roedd angen iddo droi ei sylw at y ffaith nad oedd Ereškigal yma.

Galwodd am seibiant a chynigiodd i Enki ei ddilyn. Maent yn gadael y neuadd. Cerddant i lawr y coridor i ystafelloedd An, ac roedd An yn dal yn dawel. Cododd y tensiwn. Roedd yn eithaf clir ei fod wedi edrych ar y gêm ac nid oedd hynny'n wir ag Enki ar hyn o bryd. Nid oedd am i dynnu pobl eraill i mewn i'r mater.

"Ddim yn siŵr nad wyf yn gofalu nad ydych chi ddau yn ymladd yr amser hwn," meddai wrth Enki. "Mae'n ymddangos yn debyg bod y ddau ohonoch chi wedi cael y rheswm am y tro." Aeth i ben, "Felly beth ydych chi'n ei feddwl am yr amser hwn?" Roedd disgwyliad yn ei lygaid.

"Fe fyddwch chi'n synnu, ond dim byd i'w wneud â'r cyfarfod hwn," meddai Enki, gan ychwanegu, "Dim byd mewn gwirionedd. Rwy'n ymddiried i mi. "Roedd yn ceisio bod mor argyhoeddiadol â phosib, ond roedd yn gwybod na fyddai ei dad yn fodlon â'r ateb hwn. Aethant i mewn i'r ystafell ac eisteddant i lawr.

"Edrychwch, Gofynnodd Enl i mi ymchwilio i'r sefyllfa. Ac roedd yr holl beth yn ymddangos yn amheus iddo. Felly gwnes i. "

Y flwyddyn aeth yn ôl a chyrraedd ei goesau. Caeodd ei lygaid. Roedd yn meddwl sut i fynd o Enki yr wybodaeth yr oedd ei angen arno, ond nid oedd am ei symbylu. Roedd yn adnabod ei feibion ​​yn dda. Roedd yn adnabod baich ac arferion Enki. Roedd yn gwybod, pe na bai dim byd arall y tu ôl iddo, y byddai'n gorffen y ddadl barbaraidd hon yn llawer cynharach nag a wnaeth yn awr, ac fel arall na wnaeth.

Edrychodd ar Enki a gwenodd. "Dewch ymlaen! Chwaraewch nhw am yr hyn rydych chi ei eisiau, ond nid yr hyn a wnaethoch chi, mab, oedd yr hyn a wnaethoch.

Nid oedd am ddatgelu ei gynlluniau, gyda phob un arall â diddordeb, roedd perygl y byddai eu bwriadau'n cael eu datgelu ac nad oedd eisiau. Ar y llaw arall, roedd yn rhaid iddo ddod o hyd i reswm derbyniol i Ana. "A oeddwn mor anghyffwrdd?" Gofynnodd â gwên, ond roedd yn gwybod y byddai'n rhaid iddo fynd allan.

"Gormod," Dywed, gan ychwanegu, "Edrych, fe wnaeth eich argyhoeddi heb eithriad - yn awr yn fy argyhoeddi."

"Does dim byd i'w wneud yn wir gyda'r cyfarfod hwn, Dad. Dim ond Nergal ydyw. Edrychwch ar y ffordd y mae wedi bod yn ei wneud yn ddiweddar. Roedd bob amser yn anghytbwys, ond nid wyf yn ei hoffi ers amser maith. Mae hyd yn oed Enlil yn poeni. "Parhaodd. Mae Holwr disgwyliedig yr hyn aeth yn anfodlon i ddweud y gwir: ". Rydym yn penderfynu y byddai'n well ei briodi" Roedd yn gobeithio y Ana y bydd ymateb yn ddigon ac na fydd yn pwyso am fanylion, ond ei fod yn anghywir.

"Pwy ydym ni?" Cododd ei ben ac edrychodd ar Enki. "Rwy'n tybio nad oes gan Enlil ddiddordeb ynddo. Felly pwy? "Roedd yn meddwl yn ysbryd y sefyllfa.

"Ni fyddwn i ..."

"Bydd yn rhaid i chi!" Fe stopiodd ef a gwenodd. Roedd embaras Enki yn ei ddefnyddio. Y tro hwn fe'i cafodd. Y tro hwn mae ganddo'r goruchafiaeth drosto. Roedd yn falch ohoni.

Roedd yn rhaid i Enki, yn anhygoel lwcus, ddod i adnabod y cynllun. Nid oedd yn ei hoffi. Roedd yn falch o glywed bod Mwynheais wedi mwynhau'r holl amser hwnnw, nid oedd yn ymyrryd â'i naratif, ac nid oedd yn brotestio - ond nid oedd yn ei hoffi. Ymsefydlodd i lawr ac edrych ar ei dad, brenin yr holl Dingirs, yr un a oedd wedi adfer pwysau dynged sydd bellach yn awyddus i ymyrryd.

"Nid yw'r syniad yn ddrwg," Dywed wrth glywed hynny. "Ble mae Ereškigal?"

"Doedd hi ddim yn dod. Anfonodd Neti iddi hi, "atebodd.

"Gwrandewch, ni fyddwn yn poeni gormod am Nergal, ond os dyma beth mae Ereškigal yn ei ddysgu, bydd yn ychydig yn waeth. Byddwch yn ofalus iawn. Nid yw'r ferch yn dwp ac mae ganddo'r gallu i bori y rhan fwyaf o'r cynllun yn gyflym iawn. Felly, i'w orffen, os ydych chi'n ymyrryd â'u tynged ... "

"Doeddwn i ddim eisiau ymyrryd â'ch ardal chi, Dad." Siaradodd Enki wrtho.

Stopiodd ef a dechreuodd chwerthin. "Dydw i ddim yn cywilyddio chi, os gwelwch yn dda. ? Fi jyst eisiau gwybod sut yr ydych yn rhoi at ei gilydd pan nad Ereshkigal yma "Mae hi'n dal i fwynhau Enki embaras, yna ychwanegodd:" Beth alla i ei wneud? "

Roedd bron yn ddrwg ganddi hi. Nawr ei fod allan o'r gêm, fel pe baent i gyd yn cynllwynio yn erbyn Ereškigal. Hyd yn oed Enki yn ei roi. Gallai o leiaf amddiffyn ei hun yn erbyn eu cyhuddiadau a sylwadau amhriodol, ond nid oedd hi. Ni chredai y byddai ei habsenoldeb yn dod o falchder. Yn sicr, roedd ganddi reswm pam nad oedd wedi dod i Neti iddi hi. Nid oedd am gael y swydd a roddodd iddo.

Roedd yn sefyll o flaen y drych. Barlys wedi'i fridio, wedi'i thorri a'i dorri.

"Os cewch eich comisiynu i wneud hynny am beidio â mynychu'r Great Assembly, yna gwnewch hynny o leiaf yn iawn," meddai Enki cyn iddo adael.

Nid oedd yn protestio yn erbyn ei sylw. Roedd Enki yn iawn. Mae'r ymddangosiadau wedi esgeuluso yn fwy na'r arfer dros y blynyddoedd diwethaf. Roedd sefyll o flaen y drych, meddwl sut i ddangos ei bod ei habsenoldeb yn y cyfarfod cyffroi dicter cyffredinol fel ei fod yn brifo cyn lleied ag y bo modd. Roedd Ereškigal yn od. Maleisus Dim gwên. Wrth iddi siarad, siaradodd yn fyr, yn dawel ac yn fyr. Yn anaml iawn roedd hi'n cymryd rhan mewn hwyl yn gyffredinol, gan adael yn syth yn syth. Mewn gwirionedd, sylweddoli mai Enki oedd yr unig un o'r Dingers yr oedd yn gallu treulio mwy o amser gyda hi. Yn ei bresenoldeb, llwyddodd i chwerthin hyd yn oed.

Nid llawenydd ei dasg oedd. Bydd y daith yn hir, ond o leiaf bydd hi am gyfnod, ymhell o ymosodiad tragwyddol a chwarel. Ac hefyd, yn ei absenoldeb, ni fyddant yn gallu ei esgusodi. Sylweddolodd sut yr oedd y ddadl gyfan wedi ei gyrru. Roedd yn dal i gael llawer o ofid o fewn iddo a oedd yn troi o ochr i ochr. Byddai'n well peidio â thorri hyn.

Cystadodd am Ereškigal. Roedd yn gwybod na fyddai'n fodlon gyda'r newyddion hwn ac nad oedd yn gwybod faint o amser oedd Nergal wedi dod. Roedd angen iddo gael popeth y bu'n rhaid iddo gael y cynllun allan. Roedd yn cario byrbrydau o'r wledd iddi, gan dawelu ei hun efallai y byddai o leiaf yn gwneud iddi deimlo'n dda.

"Gadewch i bawb fynd ..." meddai pan ddywedodd wrthi bod eraill wedi bod yn ofni ei bod yn absennol, a bod Nergal yn ei hanfon yn swyddogol.

"... rhywle ..." meddai wrthi. Nid oedd yn hoffi defnyddio geiriau miniog. Roedd yn ymddangos braidd yn amhriodol.

"Yma, hefyd." Ychwanegodd yn dawel, gan edrych ar y byrbrydau a ddaeth. "Beth ydym ni'n mynd i wneud amdano?" Gofynnodd. Roedd hi'n gwybod na fyddai ei habsenoldeb yn y cyfarfod yn mynd i ffwrdd, ond ymddengys ei bod yn ymddangos yn rhy fawr iddi. Roedd hi hefyd yn gwybod bod Neti wedi gwneud ymddiheuriad yn sicr ac roedd mor rhybudd.

"Dim," meddai. "Edrychwch, roedden nhw i gyd ychydig yn fwy nerfus nag erioed, felly fe wnaethant dicter arnoch chi, wraig. Pryd ydw i'n ystyried yr hyn y gallant ei wneud i chi? Dim. "Roedd yn chwerthin. Roedd yn chwerthin, yn gyntaf, oherwydd ei fod wedi derbyn yr adroddiad hwn yn well na'r disgwyl, oherwydd bod eu cynllun yn cryfach. "Rydym yn ei gymryd mor gynnes â phosibl a byddwn yn ei glywed." "Yn bersonol, rwy'n credu nad oedd am wneud hynny. Yn y cyfarfod, dioddefodd ei ... "Siaradodd yn fyr am y gwrthdaro a oedd yn delio ag ymyrraeth Enki o blaid Nergal. Gwyddai'r sôn y byddai Enki yn ei dawelu. Rhoddodd i ben, adawodd hi ar ei ben ei hun ac aeth ar ôl ei waith. Wrth iddo fynd, casglwyd mwy na digon.

Mae wedi bod yn gorffwys am amser hir. Cyfarchodd Neti wên iddo, a oedd yn falch iddo. Roedd yn meddwl y cyfan, sut i ddweud wrthi beth i'w ddweud. Yn y pen draw penderfynodd ddod â'r gwir. Cynyddodd y teimlad bod eu dicter yn ddigyfnewid ynddo, ac yr oedd am ddweud na fyddai ef hyd yn oed yn ymweld ag ef yma os na fyddai'n cael ei aflonyddu.

Rhwydodd Neti i mewn gyda'r awgrym nad oedd eisiau mynd â bath. Yn fodlon derbyniodd y cynnig. Gallai'r bath blinder a'i gael yn well naws. Felly cymerodd oddi ar ei ddillad a gwaredodd ei lliain cotwm. Cerddodd tuag at y pwll, yng nghanol y gerddi o Ganzira.

Cyfarfuant hanner ffordd. Cerddodd o flaen iddo, gan wisgo gwisg draslyd sy'n sleidio ychydig dros ei chorff bregus. Rhoddodd ei gwallt du dros ei ysgwyddau ac roedd yn debyg i rwystr. Roedd hi'n dal y bwrdd yn ei llaw ac yn darllen yn ei daith. Ni welodd hi.

Cafodd ei synnu gan ei golwg. Yng nghyfarfod Dingir, roedd hi bob amser yn dewis gwisg tywyll, wedi'i addurno'n drwm ac wedi ei orchuddio â gwallt, a'i dorri'n bennaf gyda thwrban. Roedd hi'n teimlo'n llym ac yn stiff. Cerddodd i fyny ato a chyffwrdd â'i hysgwydd ychydig.

"O, rydych chi wedi dod," meddai, gan godi ei llygaid. Roedd hi'n edrych arno, yn dawel. Roedd y meddyliau yn dal gyda'r neges nas gwelwyd o'r blaen a gyflwynwyd iddi cyn bo hir. Cafodd ei synnu hefyd gan ei ymddangosiad. Gwallt a barlys wedi'i daflu. Corff pretty neis, wedi'i farcio gan nifer o gychod ar ôl y clwyfau yn y brwydrau. Roedd hi'n tynnu pŵer ganddo.

"Cyfarchion, gwraig," cyfarchodd hi â bwa wrth iddo adfer o syndod. "Mae'n ddrwg gen i dynnu sylw, ond cymerais fantais o gynnig Neti ac roeddwn am fynd allan cyn i mi gyfarfod â chi." Roedd yn dal i edrych arni. Roedd hi'n ei hoffi. Roedd yn hoffi iddo sefyll o flaen iddo, ei ben ychydig yn cwympo i weld ef yn ei lygaid, yn embaras gan y ffaith ei fod wedi ei dal yn hanner noeth.

Roedd hi'n gwenu. "Rwyf hefyd yn croesawu chi, Nergale. Gwn, yr ydych wedi dod i'm gwneud i beidio â mynychu'r cyfarfod. Ond bydd yn aros. Nawr, os gwelwch yn dda, gorffwys. Cwrdd â ni, os hoffech, yn y cinio. "

Chlywodd, a gostyngodd ei llygaid at y bwrdd a pharhaodd ei ffordd. Troddodd ato. Mae hi hefyd yn edrych yn ôl, yn pwyso a chwympo. Syrthiodd y plât oddi wrth ei llaw a daeth i ben yn y glaswellt. Fe'i rhedeg ato yn gyflym a'i helpu i fyny. Roedd ei ben-glin yn waedlyd, felly fe'i cymerodd i mewn i'w freichiau a'i gludo i balas Ganzira. Roedd hi'n chwerthin. Nid oedd hi'n rhedeg fel llawer o'r rhai yr oedd hi'n eu hadnabod, ond roedd hi'n chwerthin ar ei chlwstwr. Roedd hi'n braf.

Rhwydodd Neti allan o'i le cuddio. Gwiriodd â golwg na fyddai'n parhau i gael ei werthfawrogi. Cododd y plât o laswellt a'i gludo i'r swyddfa.

Roedd hi'n gorwedd ar ei gwely, ei phen ar ei frest, a gwrando ar ei curiad calon. Yna dechreuodd i chwerthin. Tyfoddodd. Nid oedd hi'n gwybod a oedd hwn yn gwestiwn neu'n amlygiad o anfodlonrwydd, ac felly esboniodd: "Hoffwn gymryd cerbyd mor amlach," meddai, gan droi i'r ochr arall. Roedd y pen-glin yn dal i brifo, ac roedd angen iddi ddod o hyd i sefyllfa fwy cyfleus a chyfforddus.

Dychwelodd atgoffa'r rebuke y teimladau annymunol a oedd wedi cwympo ar ôl cyfarfod Dingir. Caeodd ei lygaid. Teimlai Bliss ei phen a'i thynnu ato a'i cusanu.

"Yn y bôn, fe'i cymerodd i mi," meddai. Roedd angen iddo dystio, ac fe'i disgrifiodd yn drylwyr am y sefyllfa gyfan a ddigwyddodd yno. Roedd yn ddiolchgar i Enki am fod wedi meistroli'r sefyllfa wrth iddo reoli, ond mae'n ddrwg gen i na wnaeth.

Gwrandawodd yn ofalus. Nid oedd rhywbeth yn ffit yma. Roedd rhywbeth yn wahanol nag y dylai fod. Doedd hi ddim yn gwybod beth, ond daeth yn effro. Roedd ymddygiad Enki yn anarferol yn yr achos hwn. Oherwydd na ddaeth hi, ni fyddai'n gwneud hynny, ond yn hytrach byddai'n ceisio setlo'r sefyllfa yn gyflym. Hefyd, siaradodd gormod am anghydfodau Nergal. Nid oedd yn nodweddiadol ohono. Y byddai'n hŷn? Yna daeth hi ato. Yna daeth y frawddeg o'r ddau "arglwyddi canol oed" i lawr yno gan yr afon. Roedd hi'n meddwl. Roedd hi'n blino i ddweud wrtho. Yn olaf, penderfynodd fod yn onest gydag ef. Nid oedd y dyn hwn i lawr. Roedd yn ei hoffi hi. Mae'n ffaith ei fod weithiau'n dreisgar, weithiau'n ddig fel ci boenus, ond roedd yn ei hoffi.

Gadewch iddi fynd. Troi ei stumog i'w weld. Mae hi'n cusanu ef ar ei geg ac yn llithro'n sydyn oddi wrtho.

"Gwrandewch, byddaf yn dweud wrthych rywbeth nawr, ond ceisiwch beidio â mynd i ffwrdd. Mae'r sefyllfa gyfan, fel y'i disgrifiwch, yn dal i fod yn ffit i mi. Byddaf yn dweud wrthych sut yr wyf yn ei weld. Gwrandewch yn dda a byddwch yn ofalus os ydw i'n anghywir. "

Sylwodd. Dywedodd wrthym am gyfarfod ag Isimud a Netim ger yr afon, a dywedodd wrthyn am ddedfryd nad oedd yn ei glywed. Ynglŷn â sut roedden nhw'n chwerthin y byddai dyn am ei gael. Nid oedd hi'n edrych yn frwdfrydig, ac fe welodd y cynnydd yn y rhyfel. Yna calmodd i lawr. Roedd yn dawel. Roedd hi eisiau clingio iddo, i deimlo'n gynhesach ei gorff, ond ar y pwynt hwn nid oedd ganddo'r dewrder i'w wneud, felly symudodd hi'i hun hyd yn oed yn fwy. Fe'i tynnodd yn ôl ato.

"Yna fe wnaethant ni ni." Dywedodd gyda chwerthin a dal ychydig o anadlu. "Rwy'n falch fy mod wedi ymladd â nhw, ond ar y llaw arall rwy'n falch. Dwi'n ei hoffi o ddifrif. "Fe'i hugged yn gadarn. Prin y gallai hi anadlu, felly dechreuodd amddiffyn ei hun. Maent yn rholio ar y gwely.

Nid oedd yn rhedeg i Isimud roi gwybod iddo fod popeth yn gwneud yn dda. Hyd yn oed yn llawer gwell na'r disgwyl. Roeddent yn hoffi'r ffordd y daeth y cynllun allan. Roeddent o'r farn mai hwn oedd y tegan nesaf. Dychwelodd adref yn dda.

"Rwy'n credu," roedd hi'n sgrechian drosto o'r gawod, "na ddylem fynd drwyddo."

Dilynodd hi i glywed yn well. "Oes gennych chi gynllun?" Gofynnodd.

"Na, nid eto," meddai, chwerthin. "Felly mae dynion" canol oed "eisiau chwarae. Beth am. Edrychwch, pan maen nhw am chwarae, gadewch iddyn nhw fynd, ond fe wnawn ni newid eu gêm ychydig. Toshikuuu ... "meddai Isimud. "Byddwn i'n ei wneud ychydig yn gymhleth. Beth am y peth? "Roedd hi'n camu allan o'r gawod a chymryd tywel o'i law.

"Sut?"

"Dwi ddim yn gwybod eto," meddai, yn meddwl. Yna rhoddodd ei ddwylo o gwmpas ei gwddf, camu ar ei chorsen a'i cusanu ar ei trwyn. "Dwi ddim yn gwybod hynny nawr."

Cerddodd yn nerfus o gwmpas yr ystafell. Roedd yr hwyliau'n ffyrnig ac roedd ei lygaid yn Enki. "Dechreuais ei gymysgu. Yr wyf fi hyd yn oed yn caniatáu ichi. "Roedd yn llawn anhawster. "Yr hyn yr wyf yn ei gofio yw na wnaeth hi byth. Sut wnaeth Nergal ei drosedd? Ydych chi'n gwybod hynny? "

Enki ysgwyd ei ben. "Dwi ddim yn ei ddeall. Yn ofer, rwy'n ceisio darganfod beth ddigwyddodd. Pe gwnaed yn glir iddi ei bod yn ei chastis, neu rywbeth Nergal yn ddig gyda hi. Mae'n ymddiried ynddo. Nawr mae'n jyst troi a gwneud yn iawn. Mae hefyd yn gwrthod siarad â Netim. "Hyd yn hyn, mae'r cynllun wedi datblygu'n dda. Nid oedd yn deall yr hyn a allai fod wedi mynd o'i le. "Yn ôl pob tebyg, troseddodd Nergal iddi hi. Weithiau mae'n ymddwyn yn fwy na amhosibl. Roedd yn rhaid iddi fynd allan o'r ffordd pan ofynnodd am ei ben. "Rhoddodd ei gyngor ac edrychodd ar Ana.

"Gadewch i ni ddarganfod faint i'w wneud yn iawn," Dywedwyd yn fwy cytûn. Roedd wedi dechrau cael digon o'r Dingras. Roedd Ereškigal yn poeni gan ei fygythiadau. Ni wyddai hi. Gwnaeth hi'n waeth na Inanna. "Ble mae Nergal mewn gwirionedd?" Gofynnodd Enki, eistedd i lawr.

"Hoffwn wybod hefyd. Mae hi'n dal i hedfan rhywle. Dros gyfnod yno, am ychydig - ond nid yw'n gyffwrdd â'i gilydd yn bennaf. Nid yw negeseuon yn cymryd drosodd ac yn osgoi eraill. Mae'n debyg, mae'n dal i droseddu. "

"Cael ef. Ac yn gyflym, "meddai wrtho. "Mae'n rhaid i ni ei gael allan o'r hyn a ddigwyddodd ac arbed beth sy'n bosibl. Rhaid iddo unioni pethau cyn i Ereškigal fynd yn ddig ac yn ein hatal rhag cyflenwi metelau. Rydych yn gwybod hi yn well nag yr oeddwn yn ei wneud ac yn eich bod yn gwybod y gall fod yn eithaf styfnig pan mae hi eisiau. "Roedd ochneidiodd ac ychwanegodd," Efallai y dylech fynd i dawelu hi. "

Eisteddodd yn y tân ac yn edrych ar y fflamau. Fe'i calmaodd ef. Chwaraeodd gyda'r ME - dynged Ereškigal. Tynnodd hi allan o'i gwddf pan oedden nhw'n dda.

"Os nad ydych chi eisiau," meddai, "Fe'i dychwelaf atoch chi."

Meddyliodd a dywedodd, "Meddyliwch amdano'n dda. Nid dyma'r lle gorau. Mae'n rhy bell i ffwrdd o oleuni Utu ac mae'r gwaith yn anodd yma. Ni fyddwch chi'n gallu mwynhau ymweliad na chwerthin. Ar ben hynny, yr annerwydd tragwyddol hwnnw. "Edrychais arno a dywedodd unwaith eto," Meddyliwch am y peth yn dda. "

"Dylai rhywun olaf oeri y gwres tanwydd maent yn ei briodoli i mi," atebodd jokingly, gan ychwanegu, "Rwyf hefyd yn meddwl bod ei angen ar ddyn."

Roedd yn gwybod bod Enki wedi gwrthod yr ymweliad. Am eiliad. Am eiliad mae'n rhaid iddynt eu hosgoi. Am eiliad mae'n rhaid iddo fod yn ansefydlog. Yna mae'r gêm yn dod i ben.

Roedd yn edrych ar y ME - dynged ei bysedd. Ar blât sy'n cyfuno ei ddyniaeth gyda diddorol Ereškigal am byth. Na, nid oedd yn ofid. "Nid dyma'r amser," meddai yn ei feddwl, gan gwthio ei gwddf a'i roi o dan ei grys.

"Dydw i ddim yn ymwybodol o unrhyw beth," meddai wrth iddo sefyll cyn Anem ac Enkim. Roedd yn edrych yn ddiflas ac yn ddryslyd. "Beth ydych chi mewn gwirionedd yn fy nhâl i mi?" Gofynnodd y ddau.

Maent yn edrych ar ei gilydd. Beth alla i ei ddweud wrtho? Nid oedd neb yn gwybod achos dicter Ereškigal. Maent yn ceisio darganfod, ond yn ofer. Roeddent yn dyfalu, yn dadlau, ac yn y pendraw penderfynodd y byddai'n debyg y byddai trosedd neu genfigen yn troseddu.

"Y diafol i'w gyfaddef i'r menywod hynny," Dywedwyd, pan ddychwelodd Enki heb ei gadarnhau. Ond dechreuodd y sefyllfa fod yn ddifrifol. Creodd y Dingiers oherwydd eu bod yn ofni. Ereškigal oedd yr un sy'n gwarchod y ffin Kuru. Hi oedd pwy oedd yn pennu gorchymyn y dan-ddaear ac yn darparu amddiffyniad i'r enaid marw. Roedd hi, ers oed, wedi cadw ei orchymyn cadarn a phenderfynu pwy fyddai'n cael ei ganiatáu a phwy fyddai'n dod yn ôl. Roedd ei gwlad yn fawr ac yn ddwfn, yn dywyll ac yn oer, ond rhoddodd iddynt gyfoeth o fetelau a mwynau sydd eu hangen mor fawr ar gyfer eu gweithgareddau pellach. Doedden nhw ddim yn gwybod beth i'w ddweud wrtho, ac fe wnaethant gadw tawel am gyfnod, gan oedi'r foment pan fyddai'n rhaid iddynt ddod allan â'r gwir. Pryd fydd yn rhaid iddynt gyfaddef nad ydynt yn gwybod y gwir reswm dros eu tynnu sylw?

Roedd hefyd yn dawel. Roedd yn dawel ac yn aros. Cymerwyd y gair gan Enki. Cyfaddefodd, er nad oedd yn ei hoffi - a bu'n gwybod nad oedd y rheswm drosynt yn glir. Cyfaddefodd hefyd ofn canlyniadau posib. Nid oeddent bellach dan fygythiad, ac nid oeddent yn edrych yn llym.

"Edrychwch, nid ydym yn gwybod beth ddigwyddodd. Rydych chi'n adnabod menywod a'u hwyliau, Nid ydym yn rheoleiddio nawr, ond os gwelwch yn dda. Bydd yn rhaid i chi fynd yn ôl i Kurnugi unwaith eto - a cheisiwch ei dawelu rywsut. Os mai dim ond hanner ei bygythiadau oedd hi, byddai'n drychineb. "Dywedodd Enki yn dawel, yn hongian. "Rydych chi'n gwybod, os nad yw'n gweithio'n dda, bydd yn rhaid iddo fynd yn ddrwg - hyd yn oed os nad wyf yn ei hoffi. Byddaf yn rhoi ugain eogiaid i chi, ar gyfer pob giât o dan y byd. Byddant yn helpu eich Galon yn y frwydr os mai dyna'r gwaethaf. Ond byddem yn hapus pe bai'n dda am fargen dda. "Roedd yn hongian.

Roedd yn sefyll yn dawel ac yn gwrando. Roedd yn eu gwylio yn ail, ac yn nodi sut roedd eu embaras yn tyfu. Roedd Enki wedi trefnu ac roedd yn dal yn dawel. Cododd y tensiwn. Yna cyrhaeddodd i mewn i'w boced, tynnodd fwrdd tynged Ereškigalin, a'i hongian ar ei wddf. "Dwi ddim yn meddwl y bydd," meddai, yn troi ac yn dod allan o'r drws. Gadawodd y ddau eiriau anghymwys o syndod, a gyda'i geg, yn sefyll yng nghanol yr ystafell.

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb