Ymweliad anarferol gydag estroniaid

13195x 28. 05. 2020 Darllenydd 1

Digwyddodd digwyddiadau anhygoel a chyfarfodydd eraill gydag estroniaid yn Rwsia ar ddiwedd y blynyddoedd 80. Roedd Dinasyddion K., ynghyd â'i gŵr a dau blentyn, yn byw mewn fflat dwy ystafell ar lawr cyntaf adeilad pum llawr. Mae'n dweud beth ddigwyddodd iddynt un diwrnod:

Stori cyfarfod

"Ar ôl chwech o'r gloch gyda'r nos, anfonais fy mhlant - Petra (dosbarth 4) ac Aňa (dosbarth 5) - i'r archfarchnad i brynu rhywbeth. Weithiau, roedd 20-30 munud yn ffonio'r gloch wrth y drws yn y coridor. Agorais y drws, ac roedd fy mhlant yn y cyntedd, ond yn gwisgo rhyfedd - roedd jumpsuit arian ac yn gwisgo helmed. Nid oedd gennyf unrhyw amheuaeth mai fy mhlant oedd y rhain, yn ôl eu hwynebau, eu taldra, eu gwallt a'u llygaid.

Maent yn sefyll yn dawel ac yn edrych arnaf. Nid oeddent yn dweud gair drwy'r amser ac nid oeddent yn gwneud sain unigol. Dechreuais eu glawu nhw, pam eu bod yn mynd i'r archfarchnad ers amser a pham nad oeddent yn prynu dim, a beth oedden nhw'n ei wisgo ar gyfer y dillad? Roedd y plant yn sefyll yn dawel, gan fy anwybyddu a cherdded heibio fi yn yr ystafell. Rwy'n eu gwylio. Fe wnaethon nhw fynd at wal dde yr ystafell a dechreuodd wneud rhywbeth, fel saethu - i glywed clic a gweld fflachiau golau. Fe wnaethon nhw flygu sawl gwaith, gan gerdded o gwmpas perimedr yr ystafell, a stopio wrth ddrws yr ystafell yn y coridor. Es i nes atynt a dechreuais gywilydd eto: beth ydych chi'n chwarae yno? Clywais y pibell o'r llwchydd (roedd y llwchydd yn gyfagos pan oeddwn i'n glanhau) yn troi atynt ac yn ceisio eu taro gyda phibell. Nid wyf yn cofio a ydw i'n taro nhw neu beidio, efallai ychydig.

Neidiodd yn gyflym wrth i'm pen fy nifero'n ddifrifol, ac roedd bump enfawr yn ymddangos ar fy nghrib. Dechreuais yn sgrechian eto, "Felly rydych chi'n curo'ch mam?" Roeddent yn sefyll yn dawel, yn edrych arnaf yn rhyfedd, braidd yn anniben ac yn anhapus. Yna, roeddwn i'n teimlo bod rhywbeth yn anghywir, mae'n debyg nad yw'r plant yn fy mhen. Ar y funud honno fe wnaeth y gloch glywed, aeth i agor y drws, roedd fy mhlant yn sefyll gyda siopa ac fel arfer roeddent yn gwisgo. Edrychais arnynt heb ddeall unrhyw beth, ac yna dywedais yr un plant ag yr ydych yn yr ystafell. Roedd fy mhlant yn dadfeilio, gan edrych ar y plant eraill, a oedd hefyd yn sefyll yn edrych arnynt. Yna daeth y dieithriaid, y plant 'at ei gilydd, ar hyd y wal i'r ffenestr, a diflannodd fel pe baent wedi diddymu. "

Llun ar y teledu

Yna aeth Aña i'r teledu a'i droi ymlaen (roedd dilyniant cyffrous i'r rhaglen). Ymddangosodd darlun clir du a gwyn o'r fam sy'n sefyll gyda'r llwchydd ar y sgrin, er bod y teledu wedi'i lliwio. Roedd y llun tua phum eiliad. Galwodd Aňa at ei mam, "Edrych ar Mom, maen nhw'n dangos i chi ar y teledu." Wrth i K. fynd i'r teledu, dechreuodd y llun i ddiflannu. Nid oedd Anna yn deall unrhyw beth, yn diffodd ac yn syth ar y teledu, roedd yna raglen lliw darlledu arferol.

Mae'r ymchwiliad a gynhelir V. Dvužilnyj a cyn siarad gyda llygad-dystion cael sgyrsiau gyda chymdogion a theulu K., eu cyd-weithwyr a hyd yn oed athrawon yr ysgol, a aeth Anya a Peter. Roedd yr holl ymatebion yn gadarnhaol iawn. Yn ogystal, canfuwyd nad oedd unrhyw un o aelodau'r teulu K. erioed yng ngofal seiciatrydd. Ac un peth arall - yn ddiweddarach, yn 18: 40, roedd yn wych gweld y UFO siâp ddisg hongian ger y twr teledu.

Achoswyd y delwedd du-a-gwyn ar y sgrin deledu gan ymbelydredd electromagnetig cryf ar y sgrin, yn ôl Dhužillen. Cafodd llun cudd ei ddal a'i droi ar ôl i'r teledu gael ei droi ymlaen. Y ffynonellau ymbelydredd oedd y rhai "ffug-blant" a drosglwyddodd yr hyn a welsant yn yr ystafell ar y sgrin.

Awgrymiadau o e-siop Sueneé Universe

Y diwrnod ar ôl Roswell, ALIENS, prosiectau Secret UFO a breichled

Prynwch y tair hits llyfr mwyaf Y diwrnod ar ôl Roswell, CANLYNIAD, Prosiectau UFO cyfrinachol ac mae gennych chi llongau a breichled am ddim!

Y diwrnod ar ôl Roswell, ALIENS, prosiectau Secret UFO a breichled

Blinder & Findt: Plant y sêr ydyn ni

Mae bodau o blanedau eraill wedi ymweld â'r ddaear fwy na 5 o weithiau. Tystiolaeth bod y bydysawdau wedi cuddio holl "gysylltiadau coll" ffosiliau dynol yn fwriadol fel na fyddai dynoliaeth byth yn gwybod mai trefedigaeth ydoedd!

Blinder & Findt: Plant y sêr ydyn ni

Peter Krassa: Dynion mewn Du

Ydych chi'n adnabod dynion mewn du? Maent yn rhan o ffenomen UFO. Pwy oedden nhw a beth oedd eu rôl?

Peter Krassa: Dynion mewn Du

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb