Stori ddiddiwedd

82842x 10. 01. 2020 Darllenwyr 2

Dehongliad symbolaidd o lyfr Michael Ende

Yr awydd: "Beth all wneud i rywun ei weld, ei fod yn ei ddallu, a beth all wneud rhywbeth newydd, mae'n dod yn wastraff."

Diben y traethawd hwn yw ymgyfarwyddo'r darllenydd gyda chynnwys y Stori Amhenodol, y gallwn ni ei ddarllen fel dameg wych am y broses unigololi ond hefyd fel rhybudd beth allai ddigwydd os ydym yn colli'r gallu i greu ein gweledigaethau ein hunain. Mae hynny'n digwydd ar raddfa enfawr trwy hysbysebu, teledu, ffilmiau a gemau cyfrifiadurol ar blant bach a mawr yn gwneud dderbynwyr goddefol yn unig o weledigaeth rhywun arall ac yn eu haddysgu rhai allai fod yn ddibynnol ac yn hawdd ei reoli. Mae'r duedd hon yn y Stori Amhenodol wedi'i symbolau gan Nicholas: y clefyd sydd wedi effeithio ar fyd pobl a byd Fantasy. Yr arwr sy'n gallu gwrthdroi'r duedd hon yw pob darllenydd bach a mawr y mae ei lygaid a'i chalonnau ar agor. Heb y gallu i greu gweledigaeth, ni ellid cyrraedd unrhyw ddarganfyddiad gwyddonol neu waith artistig; yr un grym ag ideoleg a delweddau cyfryngau ffug mae'n bosibl ei symud cenhedloedd cyfan a llwythi o bobl sydd â'r gallu i greu eu gweledigaethau eu hunain yn dod. Mae'r llyfr yn ganmoliaeth ddofn i ansawdd gwych y meddwl dynol, yr ydym yn ei ffantasio.

Mae'r stori ddiddiwedd hefyd wedi cael prosesu ffilm neis hefyd, ond mae'n dod i ben yn llai na hanner y llyfr ac anghytunodd awdur y llyfr, Michael Ende. Wrth gwrs, gall y Stori Amhenodol gael dehongliadau anhygoel o lawer. Dim ond un o ddim yw hwn. Ar ddiwedd y testun, rwy'n rhoi esboniad symbolaidd o'r prif gymeriadau a'u perthynas.

Sioe Lyfrau

Mae'r llyfr yn dechrau gyda bachgen un ar ddeg oed wedi ei foddi yn mynd i mewn i'r siop lyfrau tywyll. Ei enw yw Baltazar Bastian Bux. (It. "Buchs" = llyfr) Efallai ei fod yn rhedeg ar ôl plant eraill sydd wedi ei pokes hwyl ar gyfer ei trwch a hynodrwydd, ond efallai i'r siop lyfrau safodd o bryd iawn, y funud hudol nad yw wedi ailadrodd a bod y Groegiaid maent yn galw kairos. taro yn wir ar y llyfr ei fod yn cario o gwmpas yn siopwr, hen ddyn gyda checkmark Karl Konrad Koriander, ac mae hynny wedi newid bywyd Bastiánův. Mae hyn o bryd mae'n rhaid i Mr Koriander godi'r ffôn ac mae mewn sgwrs, y Bastian yn gweld llyfrau gyda geiriau diddorol neverending Story ... meddu llyfr angerdd anesboniadwy yn codi ac yn rhedeg i guddio ar y campws, lapio ei hun mewn blanced a suddo i mewn ei dudalennau , sy'n denu cymaint iddo. Roedd gan Bastian bachgen y mae ei hobi yn unig yn darllen llyfrau - a breuddwydio.

Beth yw llyfr? Mae'r llyfr yn rhyfedd gan fod un o'ch printiau yn union yn eich llaw chi, hynny yw, byddwch chi'n dod o hyd i'ch hun yn yr un croen â'r Bastian ei hun. Rydych chi'n gwylio ei stori a'r stori ei fod newydd ddechrau darllen - rydych chi'n edrych dros ei ysgwydd. Beth yw Bastian? Mae'n byw heb fam, dim ond gyda'i thad, sydd rywsut bell oddi wrth ei marwolaeth a'r ysbryd yn absennol fel pe bai wedi byw. Mae sefyllfa Bastian yn cyfateb yn union i sefyllfa gychwyn archetype'r plentyn: rhoi'r gorau iddi ac unigrwydd (heb fod â mam ac, mewn rhai ffyrdd, dad) a bygythiad i'r erlynydd (cyfoedion dosbarth). Mae ei sefyllfa yn anobeithiol. Yn dal, ar ryw adeg, bydd rhywun yn dod i helpu neu helpu. Mae'n archetep o hen ddyn doeth ar ffurf Mr Coriander, sy'n bash Bastian yn hytrach, ond yn sicr gyda'r darllenydd angerddol yn teimlo'n gyfeillgar. Sut nad yw os ydyw ef.

storm ddiddiwedd Bastian

Gan edrych dros ysgwydd Bastian, fe'i gwelwn yn ei lyfr, mewn gwirionedd arall. Dyma Fantasy enwog. Rydym yn dysgu bod Fantasy mewn perygl. Mae pob bodau o bob cwr o'r Phantasy ar frys i ymweld â'i frenhines a dweud wrthi ffaith ryfedd nad ydym ni ein hunain yn gallu eithaf deall - y lleoedd eu bod yn gwybod agos - coedwigoedd, mynyddoedd, llynnoedd, ond mae eu ffrindiau yn cael eu colli yn rhywle; ond ni allant ddweud ble. Mae'n amhosib edrych ar y mannau sydd ar goll, fel bod yn ddall ac nid gweld unrhyw beth, ac mae'r teimlad hwnnw'n poeni'n fawr. Panig a terfysgaeth yn ymledu ymhobman. Mae ffantasi yn dechrau colli golwg, a'r unig un a all helpu yw'r Plant Empress. Ond mae hi hefyd yn sâl oherwydd bod ei bodolaeth yn gysylltiedig â bodolaeth y Ffantasi cyfan.

Plant Empress

Nid yw'r Plant Empress yn rheolwr yn yr ystyr cyffredin: "Empress Child â diystyru, peidiwch byth â defnyddio grym ac i beidio â defnyddio ei nerth, byth yn cyhoeddi gorchymyn sengl ac erlyn unrhyw un, nad oedd erioed ymyrryd ac erioed wedi i amddiffyn unrhyw ymosodwr, oherwydd ni ddylai unrhyw un ddod i'r meddwl i godi i fyny yn ei erbyn, neu i brifo. O flaen ei hi, roedden nhw i gyd yn gyfartal. Roedd hi'n bodoli yma, ond roedd ei bodolaeth yn rhyfedd: roedd y Plant Empress yn ganolbwynt i bob bywyd yn Fantasy. A phob creadur, boed da neu ddrwg, boed hardd neu'n hyll, doniol neu ddifrifol, ffôl neu'n ddoeth, pob, pob oedd yno ond trwy ei fodolaeth. Hebddo, ni allai unrhyw beth oroesi, yn union fel na allai y corff dynol oroesi pan gollodd y galon. Ni allai neb ddeall ei chyfrinach yn llwyr, ond roedd pawb yn gwybod ei fod felly. Ac felly, yn ddieithriad, roedd yn pwyso holl greadigaethau'r ymerodraeth hon, ac roeddent i gyd, yn ddieithriad, yn poeni am ei bywyd. Oherwydd ei marwolaeth byddai hefyd yn golygu eu diwedd, byddai'n golygu difodiad y tir helaeth o Fantasy. "

rhediad di-dor yr asori

Ar yr un pryd bod Bastian yn darllen y geiriau hyn, roedd cof ei fam yn yr ysbyty lle roedd yn gweithredu yn fflachio arno. Mae'n cofio sut roedd ei dad yn arfer bod yn hyfryd o'r blaen, ond sut y cafodd ei hun o wal anweledig o fam y farwolaeth. Mae Bastien wedi treulio llawer o nosweithiau i'w fam, ond nid yw Dad: mae'n cario ei glwyfau gydag ef ac nid yw'n helpu ei hun. Nid yw'n gallu darllen y llyfrau: fel pe bai'n edrych i mewn i'r gwag rhwng y llinellau. Ond mae'r Bastian sy'n gallu ei alluogi yn dal i allu defnyddio ei ddychymyg. Roedd fel pe bai Bastian eisiau gwella ei dad ac roedd yn gwneud y daith rhyfedd hon "ar yr ochr arall".

Rydym neverending Story ystyried fel llyfr i blant, ond gallwn hefyd ddychmygu bod mewn sefyllfa debyg Bastiánův dad llawer o oedolion sydd wedi colli'r gallu i dychymyg a mynediad i'r atgofion poenus ei gorffennol, ac maent yn dod yn "farw byw" (hoff o bortreadu mewn erchyll fel The Night of Corruptes Corrupt). Bastian yn cynrychioli mewn gwirionedd archetyp plentyn ym mhob oedolyn sydd â photensial a gobaith iachau o hyd, a dim ond aros am y funud iawn i gael ei "ddeffro" gan y cyffwrdd yr hen ddyn doeth.

Auryn

Mae Children's Empress yn archetype animeiddiol, Enaid y Tadau clefyd yn sâl anhysbys ac nid oes unrhyw greadur o ffantasi, dim meddyg i wella ei fod yn gwybod: dim ond mae hi'n gwybod beth y gall hi achub. Felly ymddiried dynfarch Cairon i anfon amulet hud Auryn arwr Atreyu. Cairon (neu yn ôl mytholeg Groeg, Chiron) yn ymgorfforiad o meddyg doeth o eneidiau dynol. Mae pen dynol a chorff anifail Centaur yn cynrychioli cyfuniad o ddelfrydau ysbrydol a chreddfau anifeiliaid. Anima yn penderfynu mewnosoder y gobaith o achub ei hun a'i ymerodraeth i ddwylo yr arwr ar sail greddf iachus bod ei gwaethaf ei salwch parhaus yn dal i fod. Mae'n golygu bod hyd yn oed os ydym yn dioddef unrhyw drawma meddyliol neu salwch ynom llonydd a math o safle arall (a gynrychiolir gan Chiron) sy'n ysu reddfol ar gyfer gwella ar ôl adnewyddu bywyd a'r gallu i ail-fyw y boen gwrthwyneb troi'n ddoethineb, ac efallai hyd yn oed y gallu i iacháu enaid eraill. Trwy Caíron, mae'r Plant yn Cyfryngau yn galluogi arwyr plentyn Attres a'i hanfon at y Chwiliad Mawr. Mae'n credu mai dim ond ef, efallai oherwydd ei fod yn dal i fod yn fachgen bach, yn gallu gwneud hyn. tasg Atre yw dod o hyd i iachâd ar gyfer Empress plant - mewn geiriau eraill - i wella tad trafferthion yn anime / enaid. Mae'r Bastian a'r Atrej gyda'i gilydd ar y Chwiliad Mawr - pob un ar ochr arall y stori.

storm ddiddiwedd auryn

"AURYN yn rhoi pwer mawr i chi" meddai Caíron Átrej, "Ond ni ddylech byth ei ddefnyddio. Nid yw hyd yn oed y Plant Empresiaid byth yn cyflogi ei phŵer. Bydd AURYN yn diogelu ac yn eich arwain, ond ni ddylech chi ymyrryd, hyd yn oed os gwelwch chi beth, gan nad oes gan eich barn eich hun ddim yn awr. Dyna pam y mae'n rhaid i chi fynd ar daith heb freichiau. Rhaid i chi adael pethau am ddim. Mae'n rhaid i bawb i chi fod yr un fath, yn ddrwg, yn dda, yn harddwch ac yn hyll, yn ystwyth a doethineb, fel yr un peth ar gyfer Plant y Cyfres. Mae'n rhaid ichi chwilio a gofyn, ond ni allwch farnu yn ôl eich disgresiwn chi. Peidiwch byth â meddwl, Atreja! "

Mae'n atgoffa am eiriau Iesu:

"Felly, drugarog, fel y mae eich Tad yn drugarog.
Peidiwch â barnu, ac ni chewch eich barnu. Peidiwch â chyffwrdd, ac ni chewch eich cam-drin. Forgive a maddau i ti. "
(Luke 6,36-38)

Mae Arter ar ei geffyl Artex yn syth ar ei ffordd, ond nid oes ganddo ddiddan"Lladdodd y ddau riant fy bison yn fuan ar ôl i mi ddod i'r byd." Dywedir wrthym ei fod yn codi gan yr holl ferched a dynion at ei gilydd, ac enw Atreyu golygu "mab." (Unwaith eto, symbolaeth plentyn wedi'u gadael). Fodd bynnag, ar yr un munud y mae Atrej yn mynd i'r Chwiliad Mawr, mae creadur du, cysgodol, nad ydym yn dal i fod yn gwybod unrhyw beth amdano. (Symbolaeth erledigaeth).

Yna mae Caíron yn diflannu o'r stori fel llawer o gymeriadau eraill gyda'r geiriau "Roedd yn rhaid i Fate i'w arwain ar daith hollol wahanol, annisgwyl. Ond dyna stori arall, a bydd hi'n rhywbryd arall. "Yna mae'r stori ddiddiwedd yn cynrychioli math o edafedd y bydd edau eraill yn diflannu am gyfnod amhenodol fel y gallwn ni wylio'r llinell stori fwyaf heb ei sarhau. Ond mae hi tylwyth teg geiriau "peth amser arall", rhyw fath o gorws, gan greu teimlad bod y byd o ffantasi yn cynnwys gyda'r skein cyfan o straeon sydd yn parhau i fod ar agor ar gyfer adroddwr arall, ar gyfer oedolion eraill gyda'r enaid plentyn, fel Mr coriander. Or aviator Exupéry, a gollwyd yn yr anialwch, yn siarad â'r Tywysog Fawr. Ond byddai hynny'n stori wahanol, a bydd yn dod rywbryd mewn mannau eraill. Nawr yn ôl at Atrejah.

cynnal y cynllun yn ddiddiwedd

Mae ceffylau arter Arter trwy Fantasy, ac ymhobman mae'n darganfod effeithiau cynyddol Nicholas anhygoel. Mae'r nicotin yn cynyddu, ac mae cyfran gynyddol o Fantasy yn colli gweld cyfanswm Dim byd y mae golwg annioddefol ynddi. Nid yw'n gwybod ble i ddechrau ei Chwiliad Mawr, ond un diwrnod yn ymddangos yn ei freuddwyd, mae ei wyneb yn llenwi'r awyr cyfan. Roedd Futre eisiau ei gael unwaith, ond achubodd ei fywyd. Fel gwobr, mae'r bison yn ei gynghori i edrych am y Morla hynafol yn y gors o galar.

Arwr ar y ffordd ymlaen fel arfer pan fydd ei greaduriaid, a oedd unwaith yn helpu ei fath yn helpu i ad-dalu (fel yn Goldilocks Jiřík). Mewn geiriau eraill, pan nad yw'r arwr bellach yn gwybod ble i fynd, rhaid iddo ddibynnu ar ei weithredoedd da ("karma da"). Hebddynt, nid yw'n bleser i'r arwr fynd allan am unrhyw berygl. proses ymwrthodiad blaen arall o rywbeth - yn yr achos hwn, ildiodd Atreyu helwyr statws cymdeithasol ddeniadol a fyddai'n lladd buail a enillwyd. Thema'r plentyn wedi'u gadael, mae'n aml yn fath o agwedd gadarnhaol ar y enaid y fam ymadawedig sy'n dod i helpu'r arwr (fel yr angel gwarcheidwad) ac sy'n cael ei straeon diddiwedd cyflwyno bison porffor mawr (symbol fonheddig archetype mam).

Y galarwyr o dristwch

y ffug ddiddiwedd

Mae'r ffordd drwy'r corsydd o alaru Artax ceiliog rhedyn yn dechrau suddo, dal i gerdded yn araf sinciau anobaith, yn credu bod eu llwybr yn gwneud synnwyr, nid yw'n credu ei bod yn bosibl childlike Empress achub. Atreyu colli ffydd, gan ei fod yn cael ei ddiogelu gan y pwerau hudol Auryn Artax, ceisio tynnu i ffwrdd, ond nid yw am hobi, nid marw gyda tristwch ac anobaith. Mae am roi ei AURYN, ond nid yw'n bosibl: cafodd ei gomisiynu i'w gario. Dymuniad Artax olaf yw na fyddai ei feistr yn edrych arno yn yr ychydig funudau diwethaf ac yn edrych yn ôl. Ar y lefel symbolaidd, dim ond yn awr y mae enaid ei thad sâl wedi profi colli ei mam yn ddwfn, roedd hi'n crio y tu ôl iddi, gan adael y tu ôl ac i stopio i edrych yn ôl. Yr ydym yn sôn am golli mam, ond yn fwy cyffredinol, mae'n symbol o brofiad unrhyw golled a thristwch o gwbl. Dim ond yr hyn y gallwn ei brofi yn nyfnder ein henaid allwn ni adael y tu ôl. Mae plant yn gallu gwneud hynny, ond mae'n waeth i oedolion: mae angen iddynt fynd yn agosach at y plentyn anafedig ynddo'i hun sy'n gallu crio a gwella. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu diwedd y Chwiliad Mawr, os oes unrhyw beth o'r fath yn bodoli, fel y mae enw'r llyfr yn ei awgrymu.

Morla

Beth sy'n dilyn ar ôl i ni brofi tristwch mawr? Mae Agnes yn cwrdd â hen Morla, crwban crwban enfawr sy'n byw mewn ogof fwdlyd du. Corner hill (sydd yn y pen draw Morla ei hun), ogof, cors, crwban: mae hyn i gyd yn cyfeirio at rai agweddau archetype mam: pa fylchau ac amsugno, tynnu i mewn i'r tywyllwch ac nid yw'n gadael i fynd. Beth ydyw yn yr achos hwn? Mae Morla yn cynrychioli oed anhygoel atgofion (yr hen faban, wrth iddi ei galw'i hun), y mae'n ymddangos bod popeth yn drawsgar, dim ac anffafriol. Morla yw personification o afiechyd anhygoel ac a ddarfodwyd. Enw'r fersiwn ffilm yw Morlor. Gallai'r esboniad etymolegol posibl o'r enw swnio "gwybodaeth farw" (mor + lore)

morla

"Rydym ni'n hen, yn rhy hen. Rydym wedi byw'n ddigon hir. Rydym wedi gweld gormod. Nid yw pwy sy'n gwybod cymaint am yr hyn a wnawn bellach yn bwysig. Mae popeth yn ailadrodd eternol, dydd a nos, yr haf a'r gaeaf, mae'r byd yn wag heb ystyr. Mae popeth yn troi mewn cylch. Beth sy'n digwydd, mae'n rhaid iddo farw eto, rhaid i'r hyn sy'n cael ei eni farw. Mae popeth yn gyfartal â'i gilydd, da a drwg, stupid a doethineb, harddwch a dirgelwch. Mae popeth yn wag. Nid oes dim byd go iawn. Nid oes dim yn bwysig. "

Sylwch fod Morla yn siarad mewn lluosog: mae'n cynrychioli cadwyn genedigaeth ddiddiwedd mamau a merched nad ydynt erioed wedi marw o'u hatgofion. Pa mor ofnadwy y mae'n rhaid ei gofio! A yw Morly ddim yn ein hatgoffa o rywun? Ydy, mae ei hagwedd o beidio â gwahaniaethu rhwng goleuni a thywyllwch, da a drwg, yn debyg i'r Plant Empress. Morla yn agwedd penodol o Blant Empress, sydd yn ei dro yn dragwyddol ifanc, pur a diniwed cyferbyniol, a byddai hynny'n groes Morlina nghanol y gors yn sefyll allan fel Lotus. Mae ganddynt rywbeth cyffredin. Ond yn sefyll ar ochr arall y gwirionedd byw (Korea, rhosyn, Lotus) - Dead a gwybodaeth (craig mewn gors wedi tyfu'n wyllt gyda mwsogl). Mae'n ymddangos bod os na all fod Baby Empress (fel Corea) ailenedigaeth -. Hy Die a'r holl hen atgofion am y gorffennol - yn gallu unwaith eto ddatgelu yn eu diniweidrwydd a harddwch. Wrth i Morla fyw mewn ogof dywyll, mae'r empress yn byw mewn twr asori, gan ddod i ben gyda blodau Magnolia. Indifference Morly os cyfeirio at yr angen brys o adfywio / aileni Plant Empress a'r Phantasy gyfan - fod enaid tad cyfan, sydd, er tristwch mawr dioddef, ond dim digon i gael gwared ar y enaid umrtvujícího agweddau o ddifaterwch a ymddiswyddiad neu balast ddamcaniaethol ffug-doeth. A rhaid atgofion am y gorffennol yn marw ac yn ail-greu (adfywio) yr organeb seicig cyfan, mae angen i ailadrodd y weithred o greu gan strwythurau archetypal. Hyd yn oed o gwsg rydym yn deffro fwyaf ffres pan ymddengys ein bod ni'n "farw" yn ystod y nos ac fe'u geni eto yn y bore. Byddai rhywbeth fel hyn o fudd i Morle.

Ond mae'r unig Mora in Fantasy yn gwybod beth all yr Empress ei wella. "Roedd yr empress plentyn yma ger fy mron. Ond nid yw hi'n hen. Mae hi byth yn ifanc. I'w gwneud yn glir. Nid yw ei fodolaeth yn cael ei fesur yn ôl nifer o flynyddoedd ond enwau. Mae arno angen enw newydd, enw newydd bob tro eto ... Mae angen enw newydd yn unig ar yr empres babi, yna mae'n iacháu ei hun. Ond os yw'n heals, nid yw'n wir mewn gwirionedd. " Still, nid yw Morla yn gwybod, ar ôl iddo fynd yn ôl at ei ogof, a all feddwl am yr enw newydd hwn. Bydd yn troi Atrej i'r Uyulal yn byw yn y South Oracle mil filltir i ffwrdd a allai fod yn gwybod hynny. Yr anifail tywyll yw'r arwr yn y sodlau. Daw ei gyfuchliniau allan o'r tywyllwch a chymerwch siâp blaidd fawr fel gwartheg. Y blaidd du neu'r blaidd yw symbol traddodiadol y dduwies Hekaté, sy'n cynrychioli agwedd dywyll archetype'r fam.

Ygramul

Mae Atrej yn dringo trwy dirwedd y Mynyddoedd Marw (yn atgoffa Mordor Tolkien) nes bod crac enfawr heb waelod.

Mae rhwydwaith pry cop yn cael ei daro ar draws y crac, lle mae'r Falcon yn cael ei daflu. Mae'n frwydr anffodus yn unig gyda'r creadur Sgorpion Ygramul. "Nid yw pob un y creadur yn ffurfio corff solet unigol, ond yn cynnwys chwilod dur-glas bach di-ri, a buzzed fel gacwn ddig, y mae eu haid trwchus sy'n newid siâp yn gyson." Ygramul yn atgoffa Odulu o Arglwydd yr Rings. Mae pŵer arall o'r amulet AURYU yn ei gwneud yn ofynnol i'r Ddraig Hapus ei hun. Mae Ygramul yn gwrthod gwybod bod ganddo hawl i'w fwyd: "Mae Plant y Cyfryngau yn ein galluogi i fod fel yr ydym ni. Dyna pam mae Ygramul yn plygu dros ei bathodyn. . Ac mae hyn i gyd ydych yn ei wybod "Fodd bynnag, Atreyu bradychu eu cyfrinachau (mae gan bob ffantasi creadur ei chyfrinachau) - os caniateir i frathu ei - yn ymddangos yn syth ar le sebevzdálenějším yn y dychymyg. Mae'n cytuno. Yn yr ail nesaf, bydd y blaidd yn cyrraedd yn lle hynny, ond dim ond yn gweld y rhwyd ​​gwag ac yn colli llwybr.

Beth mae Ygramul yn ei symbolau - ar ôl i'r arwr gyfarfod â thristwch a difaterwch enaid rhy hen? A yw'r haen olaf yn anfantais? Beth sydd y tu ôl iddi?

Yn ddi-os, stamen neu cach yw mynegiant ymosodol. Mae'r pigiadau cacynaidd dyrfa llawenydd yn cyrraedd ar y dioddefwr truenus - draig luminous hardd - yn edifeirwch dirdynnol, sy'n lladd eich enaid Bastiánův tad. Lies ddyfnach na'i galar ei hun dros y golled ddyfnach nag sy'n difaterwch amlwg morousovité morula, yn euog ofnadwy, euogrwydd fod fy mam wedi marw oherwydd iddo a allai achub ei. Gryfach na'r galar o'i golli, y tristwch o gariad anhunanol, a drodd ar ôl ei marwolaeth ym edifeirwch. Edifeirwch dwyn i gof y dorážejí erýnie ofnadwy fel ar ei hun yn wynebu ymddygiad ymosodol o gwbl yr hyn sydd yn yr enaid dynol sy'n gallu obaith a hapusrwydd (y ddau ystyr "lwc" neu "hapusrwydd"), sy'n gallu cymryd oddi hapus i mewn i'r cymylau a beth yw'r ddraig hud Falco. Dyma oedd bod crac enfawr o enaid tad. Yr oedd yn y darn hwn y gadawodd gobaith a llawenydd enaid ei thad.

Fel pe y stori dweud hyn: dim ffordd gyflymach i wella na faddau fy hun - yn enwedig lle rydym yn wynebu y dynged ddiymadferth - fel Falco yn writhing ddraig ddiymadferth ar y rhwydwaith.

falco

O hyn ymlaen, bydd yn gwmni Atrej. Roedd Falco wedi clywed cyfrinach Ygramul pan soddiodd i Atrejah. Ac oherwydd ei fod wedi diflasu gyda'r un gwenwyn, roedd yn ddigon i feddwl y byddai'n ymddangos yn yr un lle ag Atrej: mil filltir i ffwrdd, yn y South Oracle.

Dau seddwr

Mae cam o iachau'r enaid. Mae'r ddau False a Falco yn wan, ond gyda chymorth dwy efenod cythryblus, ond eiddgarus: mae'r hen ddyn a'r hen wraig yn dechrau iacháu. Mae'r eiliadau gwaethaf y tu ôl iddynt. "O hyn ymlaen bydd popeth yn llwyddiannus. Wedi'r cyfan, dwi'n Ddraig Hapus. Doeddwn i ddim yn rhoi'r gorau i obaith hyd yn oed pan fyddwn yn hongian yno yn y rhwydwaith - ac fel y gallwch chi weld, yn iawn. " Mae'r Ddraig Hapus yn y Stori Amhenodol, sef symbol o obaith ddiddiwedd, llawenydd diniwed a greddf ddoeth a oedd ynghlwm yn flaenorol â theimladau o gamwedd.

Nanny Urgla gofalu am eu hiechyd, bwyd coginio a potions, tra bod yr hen ddyn angen Atre Engywuk i olrhain i lawr y dirgelwch Uyuálina gafell, y mae ymchwilio oes.

"Felly pwy yw neu beth yw Yuyula?" Gofynnwyd Atrej.
"Hell!" Engywuk dyfu, ei lygaid yn ddig gyda dicter. "Rydych chi hefyd yn mynd i mewn i bob un o'ch coesau syth yn union fel fy hen rai. Oni allwch chi ddechrau gyda rhywbeth arall? "
"Ydych chi erioed wedi bod yno?" (Yuyulals)
"Beth sy'n eich poeni chi!" Ymatebodd Engywuk, ychydig o grac. "Dim ond gwyddonydd ydw i. Casglais yr holl newyddion gan y rhai oedd y tu mewn. "

Fel y gwelir, rydym yn cael rhywfaint o ddirgelwch nad oes modd ei ddarganfod yn wyddonol. Dim ond rhywun sy'n gallu mynd drwy'r tair gat a all ei dreiddio. Treuliodd Engywuk ei fywyd yn ceisio dadansoddi'r data gan bwy, ac o dan ba amgylchiadau, byddai'r porth yn cael ei ryddhau. Wedi'r holl ddamcaniaethau posibl am gymeriad arwr a all lwyddo, daeth Engywuk i'r casgliad hynny "Mae penderfyniad y sphinx yn gwbl ar hap ac nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr o gwbl." Fodd bynnag, mae'n ychwanegu:

"Mae fy ngwraig, fodd bynnag, yn honni ei fod yn dramgwyddus, yn gwbl anhysbys ac, yn ychwanegol, yn gwbl anghyfarwydd."
"Rydych chi'n dechrau gyda'ch nonsens eto?" Clywwyd ef o'r ogof. "Hang on! Dim ond oherwydd bod eich ymennydd bach yn eich pen chi eisoes wedi sychu, rydych chi'n meddwl y gallwch chi ddim ond gwadu cyfrinachau mor fawr, chi! "
"Dyma hi!" Sighed Engywuk. "Ac y peth gwaethaf amdano yw ei fod yn iawn."

Mae'r hen ddyn yn cydnabod bod rhywfaint o gyfrinach nad yw'n deall.

engywukMae Engywuk Átreje yn gofyn iddo ddweud wrthyn pan ddaw'n ôl o'r ffordd i'r oracl, os yw'n gallu mynd heibio, yn datgelu ei gyfrinach - mae'n ysgwyd ei hun fel bachgen bach. Ond ni all Agnes ei addo ymlaen llaw. Maent yn amau ​​bod gan y rhai a oedd yn dawel ger ei frys reswm i aros yn dawel. Mae'r hen ddyn, sydd yn y Stori Amhenodol yn symboli'r ymagwedd wyddonol tuag at realiti, yn mynd i gynhesu'r aflonyddwch.

Tri Git Hud

Mae'r giât gyntaf ar ffurf dau sffss sy'n edrych i mewn i lygaid ei gilydd ond nid ydynt yn gweld unrhyw beth. I'r gwrthwyneb, maent yn anfon - maen nhw'n anfon pob pos o'r byd. Ni all neb sefyll yn eu maes. Dim ond yr un y maent yn mynd drwodd pan fyddant yn cau eu llygaid. Yn anffodus, yn union pan na fydd yn gobeithio, bydd yn pasio. Efallai am nad yw ei uchelgais i ddatrys holl bosau'r byd sy'n cynhyrchu ein meddyliau yn gyson. Nid oherwydd nad oes atebion iddyn nhw, ond oherwydd ei genhadaeth ymddiriedol a chywir i achub y Plant Empress. Mae'r darn rhwng y ddau sffins, y mae llifogion y byd i gyd yn llifo, yn cynrychioli goresgyn y lefel feddwl ddeallyddol sy'n cynhyrchu nifer fawr o gwestiynau ond dim atebion hanfodol i fywyd. Yma, gall un stopio ar ei ffordd a byth yn clywed "llais o dawelwch" ar ddiwedd y daith. Sylwch nad yw'r sffincs yn gofyn cwestiynau yn ddiddiwedd, ond ni allant wrando ar ei gilydd; nid ydynt hyd yn oed yn gweld ei gilydd.

Y ras ddiddiwedd 12

Yr ail giât yw porth y drych hud. Nid oes neb yn gwybod pa fath o hunan y mae'n ei weld ynddo ac a fydd yn cymryd yr edrych hwnnw ai peidio. Beth fyddan nhw'n ei weld? Rhywbeth na all ddeall. Bydd yn gweld y bachgen gyda'i lygaid mawr, trist yn clymu yn y blancedi: ie, bydd Bastian yn gweld. Ar y pwynt hwnnw, mae Bastian yn ysgwyd llaw ar hen lawr yr ysgol. Mae llais un llais yn llais oedolyn na all fod yn gyd-ddigwyddiad; ar y llaw arall, yr hoffai ei gredu, byddai'n wych pe baent yn gwybod amdano yn Fantasy. Mae Atray yn synnu, nad yw'n deall yr hyn y mae'n ei weld, mae'n mynd heibio. Ar y funud honno, fodd bynnag, mae'n anghofio ei holl nodau a bwriadau, yn anghofio ei fywyd blaenorol a'r Chwiliad Mawr. Yr union iawn yr oedd yn rhaid i mi edrych ar ei wyneb oedd Bastian. Nid dyma stori Atelau yn unig. Mewn gwirionedd, mae'n ymwneud â phwy sy'n darllen y testun hwn nawr.

Mae'r drydedd giât yn giât heb allwedd. Dyma'r anoddaf. Y cryfach y mae'r person eisiau mynd drwodd, y mwyaf cadarn y mae'n ei dal. Fodd bynnag, mae'n Atrej pasio oherwydd nad yw am ei fod, ond Bastian, sydd Atreyu, yn awr mewn cyflwr o blentyn diniwed, wrth gwrs, dim syniad. Profiad Trydydd Gate Zen yn adlewyrchu'r ymdrech ar ryw bwynt rwystr ar y ffordd ac yn penderfynu ar gynnydd ffordd neúsilí, ildio, cyflwr o ddiniweidrwydd heb atgofion a phrofiadau ymhellach, yr oedd yn Atreyu.

Yn drydydd, mae'r arwr yn cwrdd â llais tawelwch, Uyulala. Dysgir y bydd yn rhaid iddo fynd y tu hwnt i ffantasi er mwyn achub y Plant Empress a dod â phlentyn o'r byd y tu allan a fyddai'n rhoi enw newydd i'r Empress. Y ffesant ar y Palaces yn y pellteroedd helaeth, gan edrych am ffiniau Fantasy. Mae'n cwrdd â phedwar cawr gwynt o bob cwr o'r byd, mae'n gofyn iddyn nhw ac maen nhw'n chwerthin arno:

"Pwy wyt ti, bod gennych fathodyn o'r Plant Empress ac nad ydych yn gwybod nad oes gan Fantasy ffiniau?"

Yna, mae Atrej yn y felin wynt yn chwalu i'r môr ac yn cerdded dros yr arfordir anhysbys - heb AURY, heb Falca.

Gmork

Mae Azrej yn treiddio drosto'i hun yn dref ysbryd, ym mhob man y mae'n gweld y tyfiant cynyddol lle mae creaduriaid ffantasi yn diflannu un ar ôl y llall. Bydd yn clywed y peryglon anffodus, diflas, cywilydd a adlewyrchir yn adleisiau'r ddinas anghyfannedd. Mae'n ceisio dod o hyd ei hun mewn iard brwnt mewn twll ym mhercyn gwenwig anferth, wedi ei chysgu. Gaya, y Dywysoges Dwyll, achosodd y gelyniaeth hon cyn iddi ymadael â Nicholas.

Buont yn siarad â'i gilydd: Atrej a Gmork, y ddau olaf a gollwyd yn y ddinas hon. Bydd y dyfodol yn cyflwyno ei hun fel "Neb" - yr un a gollodd ymdeimlad ei chwiliad ...

Pwysiodd y Blaidd Wen ychydig ar ei wefusau a dynnodd sylw at fangiau brawychus, a oedd yn golygu dynodi gwên. Roedd yn gwybod rhywbeth am dywyllwch yr enaid ac yn teimlo ei fod wedi cael rhyw fath o bartner cyfartal o'm blaen. "Os dyna'r achos," tyfodd, "yna ni chlywodd neb fi ac ni ddaeth neb ataf fi ac nid oes neb yn siarad â mi yn ystod fy awr ddiwethaf."

Bydd Futre yn cynnig Gmork i'w daclo, ond fe'i gwarchodir gan silla hudol. Nid oes gobaith i un o'r cyplau rhyfedd hyn. Mae Gmork yn datgelu cyfrinachau ei hunaniaeth yn raddol.

"Dydw i ddim yn perthyn i chi."
"Ble ydych chi o bryd hynny?"
"Ddim chi'n gwybod beth yw werewolf?"
Y dyn arall ysgwyd ei ben.
"Rydych chi ddim ond yn gwybod Fantasy," meddai Gmork. "Ond mae bydoedd eraill, fel byd plant. Ond mae yna fodau nad oes ganddynt fyd eu hunain. Ond gallant fynd i mewn ac allan o lawer o fyd. Mae gen i fywydau o'r fath hefyd. Ym myd pobl, ymddengys fel person, ond dydw i ddim yn ddynol. Ac yn Fantasy, rwy'n edrych ar ffantasi - ond dydw i ddim yn un ohonoch chi. "
"Rydych chi mewn byd lle mae plant dyn yn byw?"
"Rwy'n aml yn mynd rhyngddynt nhw a'ch byd."
"Gmk," Mae Aset stammered, yn methu â rhwystro ei wefusau rhag ysgwyd, "a allwch chi ddangos fy ffordd i mewn i fyd ciwbiau dynol?"

Ar yr adeg arbennig hon, lle na fyddai wedi bod yn aros amdano, mae'n dechrau dychwelyd gobaith. Mae Gmork yn dweud wrtho, pan fydd yn neidio i ddim byd, y mae ar unwaith yn dod o hyd iddo ym myd y bobl.

Nid oes gennych y rheswm lleiaf ar gyfer gobaith, mab - beth bynnag sydd gennych. Os ydych chi'n ymddangos ym myd y bobl, yna ni fyddwch chi beth rydych chi yma. Dyna'r gyfrinach nad oes neb yn ei wybod am Fantasy ... Ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei ddweud? "

"Na," synnodd Átrej.

"Lies!" Snapped Gmork.

Dirgelwch ofnadwy!
Datguddiad yn parhau.

gmork

"Chi yw'r delweddau breuddwydiol, y gwneuthuriadau o ran barddoniaeth, y cymeriadau yn y stori anfeidrol! Ydych chi'n ystyried eich hun yn realiti, dyn? Wel, dyma chi yn eich byd chi. Ond os byddwch chi'n mynd trwy Nicholas yna fe fyddwch yn peidio â bod yn go iawn. Yna, rydych chi'n anhygoelladwy. Yna rydych chi mewn byd arall. Nid ydych chi hyd yn oed yn edrych fel chi'ch hun. Rydych chi'n dod â rhith a chwerthin i fyd pobl. Dyfalu, dyn ifanc, beth fydd yn digwydd i holl drigolion y dref ysbryd sydd wedi neidio i Nicholas? "

"Dwi ddim yn gwybod," meddai Betty.

"Maent yn dod rhithdybiau mewn pennau pobl, rhithdybiau o ofn, lle mewn gwirionedd nid oes unrhyw reswm i boeni, Folks chwennych y pethau y maent yn dinistrio iechyd am eu bod yn bobl grymuso anobaith lle nad pam anobaith ... Dyna pam mae pobl yn casáu ffantasi ac ofn popeth sy'n dod o fan hyn. Maen nhw am ei ddinistrio. Ac yn gwybod mai dim ond drwy luosi llifogydd o gorwedd sydd yn tywallt gyson i mewn i'r byd dynol - y ffrwd o greaduriaid rozplizlých o ffantasi, bod yn arwain bodolaeth ymddangosiadol fel byw eneidiau marw a gwenwyno ein pobl drewdod musty. Nid yw'n ddoniol, nid yw'n ddoniol? "

Beth mae Gmork nawr, yr anifail tywyllwch a'r ysgafn - Lucifer - yn dweud wrthym mewn gwirionedd? Mae'n dweud wrthym, os byddwn yn rhoi'r gorau i gredu yn nhermau ein dychymyg a'n gweledigaeth, ein hunain ni dychymyg mae'n ein cymryd ar ffurf syniadau, delusions a gorweddi anffafriol ac yn dechrau troi ein bywydau i uffern. Dyna y mae gwas y tywyllwch yn chwilio amdano. Y buddugoliaeth fwyaf fyddai pe bai pobl erioed wedi rhoi'r gorau i gredu bod Fantasy yn bodoli. Yna ni fyddai neb byth yn mynd i Fantasy. Beth yw Gmork yn gwylio syniad mor dywyll? Meddai Gmork: "Mae'n bosib gwneud popeth gyda nhw."

Gmork yw altergeo arwr Átrey, y cysgod, ei ddewis arall, sydd gennym i gyd fel posibilrwydd. Mae gennym ni i gyd a Gourka. Aeth un ar chwiliad mawr ac roedd y llall yn ceisio ei atal. Ond ni all Gwell chwarae os yw'r stori yn 'anfeidrol'?

Sut ydych chi'n agos y noson honno? Y nosweithiau hynny, pan fydd y ddau ohonyn nhw'n colli eu ffordd, a'u troi'n troi allan. Hyd yn oed, pan fyddant yn colli, maent yn dod o hyd iddynt yn olaf. Dim ond ar gyfer 'Dark Night of the Soul', gall yr arwr ysgubo ei gysgod a chysgod ei arwr: nid oes ganddynt unrhyw beth i'w golli, ac mae eu rhybudd yn cael ei atal. Mae ymwybyddiaeth ac anymwybodol yn ofnus agos, bron yn gydlynol.

Fel Atreyu gwasanaethu Auryn a Phlant Empress Gmork gwasanaethu ei hun, ond yr egwyddor, sydd yn y llyfr o'r enw y, pŵer amhersonol Void, lle nad yw yn y pen draw yw o fudd i unrhyw unigolyn: dim ond pŵer amhersonol a systemau ariannol.

Mae'r llyfr yn rhagdybio dychymyg fel sail psyche dynol. Gellir defnyddio dychymyg i greu gweledigaeth ac ysbrydoliaeth, neu i gorwedd, ac i syniadau sy'n bwrw pobl i anobaith, carchar fewnol, caethwasiaeth. Mae rhywun nad oes ganddo weledigaeth yn agored i dderbyn celwydd ar ffurf delwedd, neges y mae rhywun arall yn ei gyflwyno iddo. Mae'r heddluoedd sy'n gweithio'n bwrpasol yn gorwedd oherwydd eu bod yn gweld bod y rhan fwyaf o bobl yn ddi-rym iddi, yn cael eu cynrychioli yn y llyfr gan Nicholas a Gmork.

Gmork yw pŵer cudd euphemiaeth a hanner gwirionedd. Mae hanner oes yn llawer mwy peryglus na gorwedd.

Dywed Gmork, os yw pobl yn peidio â chredu yn eu gallu i greu eu gweledigaeth eu hunain, maen nhw'n hawdd eu trin. Maent yn dod yn ddibynnol ar yr ysgogiadau allanol y mae eu dychymyg angerddol yn ysgogi: ffilmiau, cylchgronau a gemau cyfrifiadurol. Mae'r cyflawniadau technegol hyn yn gwneud bywyd yn haws, ond maen nhw'n dewis eu treth ar ffurf dychymyg atroffig. Mae hon yn sefyllfa sy'n apelio at was Nicholas oherwydd bod ei bŵer yn tyfu. Byddai Teyrnas nothingness yn ein byd yn ôl pob tebyg fod yn fyd o asiantaethau cysylltiadau cyhoeddus a hysbysebu sy'n ceisio argyhoeddi y dyn yr hyn y mae ei angen, er ei fod yn 'n sylweddol oes angen, dim ond er mwyn gwneud iddo ddigalon ac yn dibynnu ar y cynnyrch sydd eu hangen arnynt i werthu. Yn ôl pob tebyg, byddai ail deyrnas celwydd yn wleidydd yn sefyll ar gyngor dychymygwyr, chwaethwyr modern heddiw - ac addewidion ffug.

"Ac nid oes mwy o bŵer na gorwedd. Oherwydd bod pobl, i wybod, yn byw allan o syniadau. A gallwch chi eu trin. Y pŵer hwn yw'r unig beth sy'n gwneud synnwyr. "

"Dydw i ddim eisiau cymryd rhan ynddo!"

Yn araf, mae'r boor, "growled blaidd-ddyn," pan fyddwch yn dod i nifer, yr ydych yn neidio i mewn i nothingness, yna gallwch chi hefyd ddod yn weinidog heb ei ewyllys a wyneb ei hun. Pwy sy'n gwybod beth fyddech chi'n dda iddo. Efallai eich bod defnyddio pobl i, yr ydych abetted i brynu pethau nad oes angen, neu i casineb holl anhysbys, neu yn credu yr hyn sy'n eu gwneud yn gweinidogaethu ufudd, neu i amau ​​beth y byddent yn dod â iachawdwriaeth ... lleoli yno, wrth gwrs, llawer o ffyliaid - sy'n amlwg yn ystyried ofnadwy clyfar a meddwl am eu hunain fel gwasanaethu y gwir - ac maent yn gwneud dim mwy daer na hynny hyd yn oed plant yn ceisio ei ddweud, nad yw ffantasi yw ".

Bydd yr un ddealltwriaeth y bydd y Werewolf wedi datgelu hefyd yn digwydd i Bastian:

Sylweddolodd nad dyna oedd y ffantasi yn unig, ond y byd dynol. Roedd un yn perthyn i'r llall ... nawr gwnaeth hefyd sylweddoli bod rhaid i rai o'r bobl fynd i Fantasy fel bod y ddau fyd yn gallu iacháu eto. "

Hefyd yn sylweddoli bod pob un o'u celwyddau, wedi cyfrannu at y dinistr y byd ffantasi hardd, oherwydd ei fod wedi cymryd syniad (sef Fantasy) a manteisio arno, yn achosi Twist i fod yn rhywbeth heblaw yr oedd yn wreiddiol. Nid dim ond byd Fantasy yw'r ystumiad realiti hwn, ond hefyd ein byd go iawn - mae'r ddwy yn mynd yn sâl. datganiad hwn Lucifer yn dweud bod y bobl sâl creu byd sâl, byd sâl yn creu pobl yn sâl o dan niweidiol, ond syniadau pwerus, ac os dylai hyn toriad cylch dieflig fod bob dynol "baban" dysgu sut i feddwl yn greadigol, er mwyn creu weithredol eu hunain weledigaeth, fel arall bydd ef yn dioddef o weledigaeth rhywun arall. dioddefaint ofnadwy sy'n deillio o'r ideolegau pwerus megis Natsïaeth neu comiwnyddiaeth, oedd yn bosibl dim ond mewn byd o bobl sydd wedi anghofio i ymddiried yn eu gweledigaethau eu hunain - efallai oherwydd ei fod ildiodd i'r syniad ehangu nad oes ei angen. Mae'n syniad hwn oedd mewn ffantasi byd lledaeniad fel nothingness: pŵer tywyll nad yw'n gweini neb ond hi ei hun. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn ddiolchgar i Gmork am ddatguddiad o'r fath ar y trothwy o farw. Bydd y Evil cornel tywyllaf bob amser yn dod o hyd i diferu cudd yn dda - ac i'r gwrthwyneb - fel yn y symbol yin a yang.

Fel y dywed Mephistofeles o Goethe Goethe, ffurf arall o'r un Cysgod - y Devil: "Rwy'n rymoedd yr ewyllys i wneud yr ewyllys da."

A bydd y geiriau hyn yn cael eu llenwi mewn munud. Mae Marw Gmork o'r farn bod gobaith o achub ar ffurf arwr nad oedd yn gwneud ei waith. Fe'i gelwir yn Atrej. Mae'r waswolf yn falch yn cyhoeddi ei fod yn sefyll o'i flaen. Gmork jerks hwy ac yn disgyn peswch ofnadwy, ac mae'r rhuo chwerthin a adleisio yn y adleisiau ac - yn sydyn dawel. Yn yr ail olaf ei farwolaeth - yn wir sbasmau braidd ar ôl marwolaeth - neidio ac yn cydio Atre goes. Ond bydd yn ei arbed o gwbl sy'n cwmpasu Nicholas a fyddai fel arall yn ei lyncu i fyny! Bydd yn ei ddal yn ei ddannedd a'i achub. a ddaeth i ben yn yr un modd ac arwr cysgod Gollum, Frodo yn brathu oddi ar ei bys gyda modrwy, ac y ddeddf hon, ar ymyl y clogwyn uwchben Orodruin, achub ei farwolaeth, nid yn unig Frodo, ond mae'r cyfan yn Middle-ddaear. Arbedodd y byd i gyd o bŵer tywyll y cylch, a oedd yn y pen draw yn syrthio i'r lafa poeth gydag ef. Roedd Gollum a Gmork prif erlidwyr o'i arwyr - ond yr holl amser eu bod yn eu canllawiau mwyaf ffyddlon - ac yn y pendraw eu hiachawdwriaeth.

A yw'n bosibl cymryd unrhyw gam ar ein ffordd heb gysgodi'r cysgodion?

Dim ond mewn un funud ydyn ni'n cysgodi'r cysgod: am hanner nos pan fydd y lleuad a'r sêr yn cael eu gorchuddio â chymylau pan fydd y noson yn llwyr. Yn y noson honno, cyfarfu Atre a Gmork.

Taith yr arwr

Rydyn ni'n ailystyried ein stori nawr. Aeth yr arwr trwy ofid galar, cwrdd â Morla, ac yn y pen draw rhyddhaodd Falca o'r rhwydwaith Ygramul. Dyna oedd y cam y mae'r profiadau trawmatig sekával Dad personol anymwybodol: tristwch, difaterwch a edifeirwch ddinistriol. Cafodd Ymhellach rhyw fath o gychwyn y tri phorth i glywed y "llais dawelwch" - wedi cyrraedd rhyw fath o ddyfnderoedd psychic meddwl anhygyrch diskurzivnímu (Elf Engywuk), a roddodd iddo ef y dirgelwch baradocsaidd y byd cyfochrog o bobl. Felly mae'r arwr aeth i chwilio am blentyn dynol, a fyddai'n rhoi enw newydd i'r Empress, ond at ei siom, gan nad oes ffiniau ffantasi. Syrthiodd mewn anobaith a dinas ysbrydion gwrthdaro gyda ei gysgod ei fod ar ei sodlau drwy'r amser ei hymgais gwych. Dim ond fel "Does neb" gallai (fel Odysseus) vyzvědět Gmorkovo cyfrinach ofnadwy am dynged y creaduriaid ffantasi, y mae ef ei amlyncu Gwag, yn ein byd yn dod yn gelwydd. Lies sy'n achosi dioddefaint dianghenraid i bobl. Roedd yn dysgu bod y claf yn ddau fyd: byd ffantasi a'r byd o bobl - maent yn gysylltiedig â'i gilydd llongau debyg, yn aros am yr arwr plentyn a fydd yn gallu i iacháu'r y Empress a mynd yn ôl i'r byd dynol.

Ar ôl cwrdd â'r arwr gyda'r Cysgod, a drafodwyd yn fanwl yn yr adran flaenorol, fel arfer byddwn ni'n dod i gysylltiad ag Anima. Yn wir, mae hefyd yn y Stori Amhenodol. Yn Atreia, ar y funud olaf, cafodd ei achub oddi wrth ei gogarth Nicholas gan ei Falco ffyddlon. Mae'n ei gymryd i ben uchaf Ivory Tower i gwrdd â'r Plant Empress.

Cyfarfod â'r Plant Empress

Mae'n teimlo ei fod wedi methu â dod â'r plentyn dyn i mewn i fyd Fantasy ac mae'n teithio'n raddol i fyny at ei ben. Ond the Children's Empress, ar ffurf merch fach gyda llygaid aur almon ar glustogau yng nghanol cwpan blodeuo i'r arwr gyda gwên digalon.

detska cisarovna

"Daethoch yn ôl o'r Chwiliad Mawr, Atreji ... Roedd eich cloc hardd yn llwyd, cawsoch wallt llwyd a'ch croen fel carreg. Ond bydd popeth fel o'r blaen a hyd yn oed yn fwy prydferth. Fe welwch chi. "

Roedd ganddo wddf dynn. Dim ond ysgwyd ei ben. Yna clywodd lais meddal:

"Fe wnaethoch fy swydd ..." (mae Atrey yn dychwelyd AURYN)

"Gwnaethoch chi waith da. Rwy'n hapus iawn gyda chi. "

"Na!" Dywedodd, bron yn wyllt. "Roedd i gyd yn ofer. Does dim achub. "

Roedd tawelwch hir. Cuddiodd Atrej ei wyneb yn ei fraich ac roedd ei gorff yn ysgwyd. Roedd hi'n ofni y byddai'n clywed crio o anobaith oddi wrth ei gwefusau, mown druenus, hyd yn oed remordiad chwerw, neu hyd yn oed ffrwydrad o dicter. Nid oedd yn gwybod beth oedd yn ei ddisgwyl - ond nid yn sicr yr hyn a glywodd: Roedd hi'n chwerthin. Roedd hi'n chwerthin yn feddal ac yn galonogol. Roedd meddyliau Átrey wedi diflannu i ddryswch, am eiliad roedd yn meddwl bod y Empress yn mynd yn wallgof. Ond nid oedd yn chwerthin o wallgofrwydd. Yna clywodd ei llais yn dweud, "Ond fe wnaeth."

Cododd Atrej ei ben.

"Pwy?"

"Ein gwaredwr."

Mae ef yma gyda ni, medd yr Empress, rwyf wedi ei weld, ac mae'n ein gweld ni. Mae yma. Rwy'n gwybod nad ydych chi'n ei ddeall eto, ond daethoch chi hi, Gwell. Mae'n gweld fi ac rwy'n gweld ei. Peidiwch â bod yn drist, rydych wedi cyflawni eich tasg. Drwy gymryd yr holl anturiaethau peryglus hyn, rydych chi wedi denu ef. Mae wedi bod yn eich gwylio chi drwy'r amser gyda diddordeb ar hyn o bryd. Nid oedd eich taith yn ddiangen.

"Daethoch i mewn i'w ddelwedd, a chymerodd ef ef, ac efe a ddilynodd chi oherwydd ei fod yn eich gweld chi gyda'ch llygaid eich hun. Ac felly nawr mae'n gwrando arnom bob gair. Ac rydym yn gwybod ein bod yn sôn amdano ac ein bod yn aros amdano ac yn gobeithio ynddo ef. Ac nawr efallai ei fod wedi sylweddoli bod yr holl ymdrech fawr yr ydych chi, Átreji, wedi cymryd ar ei ben ei hun, ei fod yn ei dalu ef, y ffantasi cyfan yn ei alw ef! "

Mae Atrej yn gofyn a yw'n wir beth a alwodd Gmork. Mae'r Empress yn dweud mai dim ond hanner sy'n debygol o ddisgwyl o ryw fath.

"Mae dwy ffordd i groesi'r ffiniau rhwng byd Fantasy a byd pobl. Mae un yn iawn, mae'r llall yn anghywir. Os yw creaduriaid Fantasy yn cael eu llusgo i fyd pobl yn y ffordd ofnadwy hon, yna mae'n ffordd ddrwg. Ond os yw'r cywion dynol yn dod i'n byd, yna dyma'r ffordd iawn. Mae'r holl blant a fu yma wedi dysgu rhywbeth y gallent ddysgu yma yn unig a beth sydd wedi dychwelyd nhw i'w byd newid. Maent wedi dechrau cael eu gweld oherwydd eu bod yn eich gweld chi mewn ffurf fwy go iawn. Dyna pam y gallent weld eu byd eu hunain a phobl â llygaid eraill. Lle'r oeddent wedi gweld bywyd cyffredin yn unig, maent bellach wedi darganfod gwyrthiau a chyfrinachau. Dyna pam yr oeddent am ymuno â ni yn Fantasy. Ac yn fwy cyfoethog ein byd, po fwyaf bynnag y mae'n ffynnu, roedd y lleiaf yn ymddangos yn eu byd, ac y gorau oedd hi. Yn union fel y mae ein byd yn dinistrio'i gilydd, gallant ddychwelyd iechyd at ei gilydd ... Beth all wneud dyn weld, mae'n ei ddallu, a beth all greu rhywbeth newydd, mae'n dod yn wastraff. "

Mae Azrey yn gofyn pam fod gan yr Empress enw newydd.

"Mae'r holl bethau a phethau'n wirioneddol yn unig os oes ganddynt enw go iawn. Mae enw ffug yn eu gwneud yn haenau a phethau afreal. Dim ond celwydd ydyw. "

Mae'r Empress ac Átrej yn disgwyl i Bastian enwi ei enw newydd. Mae'r Empress yn gwybod yn dda iawn ei fod wedi ei ddyfeisio, ond am ryw reswm na all y Bastian ei ddatgan. Maent yn cywilydd eu bod yn ofni dod ymlaen yn eu ffurf wirioneddol braster ychydig, nad ydynt yn ei wybod. Mae'n ymddangos bod rhaid i'r arwr ddelio â hi archetype persony. Mae gan yr Empress y cyfle olaf i orfodi Bastian i ddweud beth sy'n gorwedd ar ei dafod: ymweld â'r hen ddyn o'r mynydd teithiol.

Yr hen ddyn o'r mynydd teithiol

Bydd yr empress bach yn gwneud yr hyn na all byth ei wneud. Yn ôl rheolau Fantasy, ni all hi a'r hen ddyn o'r mynydd teithiol gyfarfod. Eto, bydd yn penderfynu ar y cam hwn. Mae'r hen ddyn yn eistedd ar Fynydd Fantasy yn y pellter ac yn ysgrifennu llyfr. Pa lyfr? Stori ddiddiwedd. Mae'r hen ddyn a'r ymerawdwr yn gwybod yn dda iawn beth sy'n digwydd pan fyddant yn cwrdd - ond nid yw Bastian yn ei wybod:

Mae'r stori ddiddiwedd yn dechrau eto o'r dechrau.

Mae'r llythyr ar ôl y llythyr yn diystyru'r un bêl dro ar ôl tro. O'r amser y mae Bastian yn cerdded i siop Mr Koriandra, mae'r foment Atrej yn mynd i'w Chwiliad Mawr nes bydd yr Empress yn ymweld â Starce o'r mynydd teithio. Ond nid y bêl yn dod i ben, mae'n cylch caeedig gilydd fel dwy nadroedd plethu ffigur ar glawr y llyfr, sy'n ddifa pob cynffonnau. Mae'n Uroboros, y symbol o anfeidredd. Ond yn ôl yr un tocyn, mae hefyd yn siâp AURYNA, sef "glitter" a enwir amulet. Ar y pwynt hwn, mae llinell y stori yn dod yn ddiddiwedd ac yn dychwelyd yn eternol. Yn y stori dragwyddol cylchol pob digwyddiad fleeting (o ran amser llinol ar hap) yn dod yn arwydd o Eternity -. Hy y archdeip (Elliade). Mae'r ffaith fod y fath ystum nodweddiadol yn fwy parhaol na'r dyn ei hun, gyda diddordeb penodol o symudiad fleeting yn torri i lawr oedd hen wragedd ifanc Milan Kundera yn ei lyfr Anfarwoldeb. Mae hyd yn oed yr hen wraig yn gallu gwneud yr un cyfnod â'i deunaw oed. Archetype ac ystum yw rhywbeth nad yw'n oed.

Auryn

Mae etymoleg y gair "auryn" yn cyfeirio at sillaf gyntaf y byd AUM, a oedd yn ôl y chwedl Indiaidd, a fydd yn y byd. Fodd bynnag, mae gwanhau "ryn" yn cyfeirio at glow yr haul. Felly, gellir cyfieithu AURYN fel "golau haul y dirgryniad sylfaenol".

auryn

Mae dau nadroedd wedi'u rhyngddynt, du a gwyn, yn mynegi cysylltiad byd pobl â byd Fantasy, eu cyd-ddibyniaeth. Mae'r un sy'n gwisgo hi yn rhoi pwer i holl bŵer y Plant Empress, fel pe bai'n gweithredu yn ei henw. O safbwynt jungiánského symbol Auryn Hunan elfennol, y mandala yn mynegi undod ymwybyddiaeth ac anymwybyddiaeth, chyfanrwydd posibl, sy'n dod o hyd i'r arwr ar ddiwedd eu taith, er ei fod yn rywsut yn bresennol o'r cychwyn cyntaf. Ond i ddod o hyd i'r arwr, mae'n rhaid iddo gymryd llwybr hir, barricade.

Bastian

paradocs ffynci Bastian o dolen ddiddiwedd yn olaf yn deall ei fod yn dewis enw newydd Empress Baby, bydded i'r holl gymeriadau yn gaeth am byth y tu mewn "amser rewi" - ystum ddiddiwedd. Ac ef fydd yr unig un sy'n gyfrifol amdano. Nawr, mae dynged y Fantasy cyfan yn unig ac yn unig arno.

Yn olaf, mae Angry Bastian yn sgrinio ei enw newydd:

"Y Lleuad! Rydw i'n dod! "

Torrodd grym enfawr gragen wyau mawr, ac roedd y tunnell tywyllog yn dychwelyd. Yna, o rywle, daeth y chwistrell

ac aeth allan o'r tudalennau o'r llyfr a oedd gan Bastian ar ei bengliniau nes bod ei dail yn ddarniog o bell ...

Ddau fyd wrth twr o bryd rhyng taro deuddeg, ac fel corwynt yn dod i'r byd dynol, Bastian yn sydyn cafodd ei hun yn y byd arallfydol, dibwysau o ffantasi.

Yr wy yw symbol tragwyddol y Creawdwr I. Yn draddodiadol, ystyrir ei ieirch gan wledydd archaidd i gael ei ystyried yn intuitively fel yr "haul fewnol" wedi'i guddio mewn pecyn eira. Mae'r haul, yr wy, a'r AURYN yn lluniau sy'n gysylltiedig â symbolaeth archetyp y plentyn a'r Creature Self. Mae'n grawn o dywod. Y grawn o dywod y mae ysgafn o ysgafn yn dechrau dod i'r amlwg yw'r unig beth a adawyd allan o faes Ffantasi pan ddaeth Bastian i mewn. Mae dyfodol Fantasy yn gorwedd yn nwylo plentyn bach, dim ond yn dibynnu ar yr hyn y bydd yn dymuno ei wneud. Rhoddwyd enw newydd i'r lleuad a chafodd y byd ei ail-greu (adfywiad), hen ei hen ffurfiodd Morla. Yn ogystal â chelloedd ac organau biolegol yn marw ac yn dod i awdurdodau newydd i adfywio, yn yr un modd y seice hadfywio gan batrymau penodol yr ydym yn galw cynddelwau. Mae adenw'r Plant Empress yn annerbyniol heb wybod am agweddau mytholegol Korah.

grawn pisg

"Daw'r ffantasi eto o'ch dymuniadau, fy Bastian. A byddaf yn ei wneud yn digwydd. "

"Faint o ddymuniadau y gallaf ei ddweud?"

"Faint ydych chi eisiau - po fwyaf, gorau, fy Bastian. Roedd y Fantasy yn gyfoethocach ac yn fwy amrywiol. "

Dymuniad cyntaf Basti yw gweld y Lleuad. Ar y funud honno mae'n rhoi grawn o dywod ar ei palmwydd. Mae'n oer ac yn drwm, ond mae'n dechrau dod yn fyw, yn egino ac yn tyfu. Mae'n cynhyrchu blodau hardd a phosfforescent nes ei fod yn tyfu mewn coedwig byw helaeth. Mae Bastian yn ei enwu i Perelin. Mae hi'n edrych i mewn i lygaid y cyn-Empress's Children, nawr y Lleuad, ac mae ei harddwch newydd yn ddiddorol. Ailddatgan y Lleuad ac nid oes unrhyw olwg ar ôl y clefyd.

Mae'r lleuad yn meddwl pam ei bod hi wedi bod yn aros amdani hi mor hir. Mae Bastian yn dweud ei fod yn gywilydd na fyddai'n ei daflu. Ond bydd y Lleuad yn tynnu sylw at ei amheuon. Mae'n dangos iddo sut mae'n ei weld gyda'i lygaid: fel tywysog prydferth. Cyn y gall Bastian adennill o'r ffurflen newydd hon, mae'r Lleuad wedi mynd. Ar ei wddf, fodd bynnag, mae hi'n hongian ei amulet, gêm AURYN, gyda'r arysgrif "KONEJ, WHICH WILL GO".

Ar y pwynt hwn, mae stori y ffilm yn dod i ben, ond nid yw'r llyfr eto yn y canol!

Lev Gragram

Graograman

Y cyntaf, gyda Bastian ym myd y Ffantasi sy'n dod i'r amlwg yn cyfarfod ac yn gyfeillio, yw'r Gramadeg Grey. Mae'r llew yn gysylltiedig yn draddodiadol â Symbolism of the Creator I, megis y llew Aslan yn Letopisy Narnie.

Pan fydd y llew yn ymddangos ar y sîn, fel pe bai ei greu ddydd a nos, bywyd a marwolaeth, fel pe undod gwreiddiol symbol gan gronyn o dywod rhannu'n ddwy croes. Diwrnod Graógramán anialwch cras Goab sy'n teyrnasu fel brenin marwolaeth samojediný, marw boenus yn y nos ac yn deffro anialwch gyfan trwy dod yn fyw ac yn trawsnewid yn goedwig hudolus Perelín. Yn y bore, mae'r goedwig yn troi eto yn anialwch ac mae'r lew yn ailddechrau. Ond nid yw'r llew yn gwybod amdano oherwydd nid yw'n cofio ei ddyddiau a nosweithiau blaenorol yn y bore. Rôl Bastian yw rhoi eglurhad dirgelwch iddo am ei fodolaeth a'r harddwch ac amrywiaeth bywyd y mae'n ei ganiatáu i'w farwolaeth. Marwolaeth yw'r unig un, ond bywyd (diolch iddo) yn ddiddiwedd amrywiol. Pan fydd llew yn sylweddoli ystyr ei fodolaeth a'i ail-farw, mae'n teimlo'n llawn. Nid yw ei farw ac ailadeiladu bellach yn boenus: mae'n llawn synnwyr dwys.

Yn gyfnewid, mae Gramogram Bastian yn esbonio rhai o ddirgelwch y byd Fantasy. Mae'n egluro nad oes "agos" neu "bell" yn Fantasy, gall un symud o un dymuniad i un arall. Temple ffantasi yn cyfateb i filoedd o ddrysau sy'n caniatáu droed o unrhyw chwarter i unrhyw un arall, os oes un wedi dewrder, ond mae cysylltiad hwn yn bodoli dim ond am eiliad, ac nid yw'n bosibl dychwelyd yr un ffordd yn ôl. Mewn breuddwydio, mae delweddau'n gysylltiedig â siâp seren (yn ôl ac ymlaen o gwmpas y ganolfan ddychmygol), tra bod y freuddwyd yn cael ei nodweddu gan gadwyn o syniadau llinellol, felly mae pensaernïaeth Fantasy yn fwy fel breuddwyd: ni ellir byth ei roi yn ôl i'r un lle. Fel yn ein realiti, amser cymharol, mae gofod a phellter cymharol yn Fantasy. Mae yna ddymuniad rhwng pellteroedd.

Yn y ddrysfa hon, fodd bynnag, gall un gael ei golli os nad yw'n gwybod ei wir ddymuniadau.

Ar gefn AURYN yw'r arysgrif "KONEJ, CO PŘIJEŠ" ("Tu, oedd du willst"). Nid oedd yn gwybod am y datganiad hwn, gwnaeth ei genhadaeth, a roddwyd iddo gan y Children's Empress. Ond mae Bastin yn gallu ei ddarllen. A yw'n dda neu'n ddrwg iddo? Y ddau. Y broblem yw bod modd deall yr arysgrif yn wahanol. Gellir ei ddeall fel "gwnewch beth bynnag yr hoffech" - ond mae Grey Gramgraman yn ei ddehongli i Bastian fel "mynd trwy'ch ewyllys". Os nad ydych chi'n sylweddoli'r gwahaniaeth rhwng y ddau, mae'n hawdd colli'r byd ffantasi. Fodd bynnag, efallai na all gael ei wir ddymuniad pan fydd yn sylweddoli nad yw ei ddymuniadau blaenorol wedi bod yn wir. Mae neges y realiti awydd - ac yn gwneud yr hyn yr ydym yn os gwelwch yn dda yn unig (fel y gallwch ddeall arwyddion) yn creu bwlch sylwi rhwng y naws y ffilm a'r llyfr, a gall fod yn un rheswm pam nad oedd Michael Ende gyda rendro ffilm fel arall yn hardd iawn o gynnwys. Nid yw'r byd yn sâl gan bobl sy'n gweithredu gyda'u hewyllys eu hunain ond trwy wneud yr hyn maen nhw'n ei hoffi. Fodd bynnag, hyd yn oed o safbwynt Crëwr i gyd sy'n cwmpasu, mae'n dda: dyma'r ffordd o wybod ei wir ewyllys. Weithiau mae'n rhaid i ni fynd yn bell i ddod o hyd i'r un byr.

"... byddwch yn cymryd llwybr eich dymuniad, o un i'r llall, i'r un olaf. Yna mae'n dod â chi i'ch Gwir Ewyllys, "meddai Gragramaman.

Acharajové

Bastian teithio dychymyg i gyflawni eich breuddwydion a dymuniadau, ond gyda phob dymuniad yn colli rhai atgofion, mae pob cam yn anghofio mwy a mwy o pwy ydyw, lle y daeth o ac beth yw ei wir genhadaeth. Mae'n dechrau colli yn llythrennol yn ei gemau, ac mae ei ymdeimlad o godineb yn tyfu i mewn i derfyn annioddefol, sy'n gwylio Watch a Falco â phryder. Maent yn sylwi bod Bastian yn cofio llai a llai yn ei fyd.

"Mae'n rhoi ffordd i chi ac ar yr un pryd yn cymryd eich targed," meddai Atrey am AURYNA.

Un o gormodedd ei omnipotent fydd AURYN yn cyflenwi iddo yn Acharaja. Maent yn greaduriaid llyngyr hyll iawn bod yn ofnadwy o gywilydd am ei hylltra, ac felly nid ydynt am i rywun weld a symud yn unig yn y nos. Maent yn anhapus â'u tynged ac yn crio heb orffen. O'u dagrau, sy'n newid arian, maent yn adeiladu palasau hardd. Yr amynedd hwn, gwaith di-ben, yw'r unig gysur yw eu bod. Maent yn y dychymyg genedlaethol fwyaf anffodus, ond adeiladwyd Phantasy balas hardd Amargánth a dagrau llenwi ei llyn prydferth Murhu. Mae'r Bastian "braf" yn penderfynu eu helpu yn eu diflastod. Mae'r trawsnewidiad yn Slamufy - "Cymysgeddau Tragwyddol". Byddant yn cael eu difrodi gan y rhain, ac ni fyddant yn rhoi "twyllwyr" i fyny sy'n gwneud hwyl o gwbl. I'r graddau y maent i gyd yn mynd yn nerfus. Mae Bastian yn falch o'i lwc, ond mewn rhan arall o'r stori, bydd yn cwrdd â nhw ac yn colli rhywbeth gwerthfawr iddynt. Ddim yn ymwybodol bod y creaduriaid dioddefaint y mae eu dioddefaint yn llawn ymdeimlad o harddwch a greodd, a wnaed, er llawen, ond hollol senseless briodoli i greaduriaid sydd yn olaf melltithio ei gymwynaswr oherwydd na allai fynd yn ôl: ei awydd wedi blino'n lân. Mae'n stori am ble maent yn arwain "bwriadau da" rhywun sy'n meddwl am ei hun bod ganddo bŵer dwyfol a'r syniad bod popeth yn natur bellach yn ei wneud gyda gofal gwell.

Mae Dark Shadow weithiau'n anfwriadol yn dod â goleuni, cymhellion y ffafrwng "cynharaf" i'r tywyllwch.

Tri Knight

Cynghreiriaid ffyddlon Bastia yw'r marchogion Hýkrion, Hýsbald a Hýdorn. A yw'r tair swyddogaeth meddyliol, sydd, diolch i'r pŵer diddorol rhaid Auryn Bastian ufuddhau ffyddlon: un gweithrediad gwybyddol (meddwl, teimlo, greddf, canfyddiad) rheolau a gorchmynion holl gweddill, yn lle i fod yn gallu dibynnu ar eu cyngor a'u cyflawni cydbwysedd. (Mewn straeon eraill, maent yn ymddangos, er enghraifft, fel cynghorwyr ffug).

Mae Bastian yn colli mwy a mwy o gysylltiadau ag Atreus a'r Palas, sy'n gysylltiedig â'i hunan uwch. Mae hyn oherwydd bod Bastian wedi methu archetypu persony a disodlwyd llwybr Unigolrwydd - y llwybr y tu ôl i'w wir ddymuniadau - gan awydd am admirad, pŵer a gogoniant. Mae'n dymuno cael ei santio fel yr arwr mwyaf pob amser, ac mae pŵer AURYN yn caniatáu iddo ryw raddau.

Xyida a Brwydr Tŵr Ivory

Mae straeon ail hanner y llyfr yn amrywiol ac ychydig yn hir. Yn y bôn, mae ein Bastian bach yn dechrau dirywio. Aeth ei bŵer i fyny yn ei ben. Yn cwrdd wrach ddrwg Xyídu ei fod yn gadael uwch ei slyly fuddugoliaeth a flattered ei ego ac ymyrryd yn ei ffafr fel y rhan fwyaf o gwas ffyddlon. Ei fwriad yw torri'r gynghrair rhyngddo ag Atrejah, y gall hi ei wneud. Bastian gyda anweledigrwydd gwregys yn dod yn dyst i'r sgwrs Atre a'r Falco, sy'n dadlau ei fod yn Auryn casglu. Nid yw Bastian yn sylweddoli eich bod am arbed rhag ei ​​hun ac yn pryderu bod yn colli ei holl atgofion a bydd yn dychwelyd i fyd dynion, yn eu amau ​​o drachwant gychwynnwyd Xyídiným sibrwd a gweniaith eu maint, doethineb a pherffeithrwydd y nid oes angen unrhyw un ohonom o gwbl oherwydd byddai'n wendid. Mae'n gadael iddyn nhw golli eu sgwad.

(. Ang Xayide yn Arabela ddarnio Xenia) Xyída wedi'i bersonoli tywyll mam gynddelw agwedd yn cynrychioli "ochr dywyll y lleuad" - ffurflen cyfatebol negyddol lunaria, fel Queen drwg a Snow White. Mae wedi'i amgylchynu gan pant, milwyr haearn heb eu hewyllys eu hunain, sydd yn drosiad am bobl heb dychymyg: cydwybodol cyflawni dyletswyddau'r heb arlliw o chwareus, creadigrwydd, angerdd, brwdfrydedd a hiwmor - yn fyr, yr holl eiddo y mae pobl gyda'r dychymyg.

"Mae creu gweledigaethau yn fath o feddwl nad yw'n angenrheidiol i'n bywyd a gallwn ei roi ar waith. Nid oes gan y cyfrifiadur na'r robot weledigaeth, "meddai Radwan Bahbouh. Milwyr metel, mecanig yw'r drosedd i'r math hwn o bobl yn y Stori Amhenodol.

Mae'r gwrthwyneb gyfer y Lleuad, nad yw'n rheoli cymaint â chanol pawb, Xyida yn symbol o awydd, sy'n gofyn am ufudd-dod o'i bynciau. Nid oedd angen y fath reswm i'r lleuad: lle mae cariad, nid oes angen ufudd-dod.

Fodd bynnag, mae pob mam dynol, a rhaid iddo fod, Xyida a Moon, y bronnau "da" a "drwg", ac mae gwahanu'r rhinweddau hyn yn bosibl yn unig mewn straeon tylwyth teg a ffantasi. Mae realiti yn haenau cymhleth a du o fywyd bob amser yn rhyngweithio â gwyn fel dau nadro yn AURYNA. Mae'r ffaith bod oedolion yn dilyn telenovelas lle mae'r da bob amser yn llinell wahanol sydd wedi'i wahanu oddi wrth ddrwg mewn gwirionedd yn ddianc babanod o realiti rhy gymhleth i mewn i fyd lle mae popeth yn glir mewn du a gwyn. Fodd bynnag, mae pob stori wir yn rhoi'r syniad o gysylltiad cudd rhwng y ddau nadroedd sy'n croesi dyfroedd bywyd anfeidrol. Gan fod Átrej a Gmork yn hollol amhosibl, felly mae Moon a Xyid yn ffurfio.

"... ni allwch wahanu'r hawl o'r anghywir ac yn dda o'r anghywir;

am ei fod yn sefyll gyda'i gilydd o flaen wyneb yr haul, fel pe bai edau du gydag edau gwyn yn rhyngddinas. "

(Chalil Dzhibrán: Proffwyd)

Gall Anima fod yn ysbrydoliaeth a'n ffynhonnell weledigaeth (Moon), ond hefyd yn tempter dirgel a all ein denu o'n taith. Dyma Xyid.
Mewn unrhyw achos, fe wnaeth Xyid Bastians ymgorffori yn y pennawd y mae'n rhaid iddynt goncro'r Ivory Tower ac, o'i uchafbwynt, teyrnasu dros y Fantasy yn lle Plant y Cyfres:

"Dim ond wedyn y byddwch chi'n wirioneddol am ddim, yn rhad ac am ddim o bopeth sy'n eich rhwymo chi, a byddwch yn gwneud yr hyn yr ydych ei eisiau. A wnaethoch chi ddim eisiau dod o hyd i'ch Ewyllys Gwir? Dyna hi! "

Beth yn union mae Xyída Bastián yn ei gynnig? Mae'n cynnig iddo adnabod ei hun gyda'r archetype ganolog mwyaf pwerus o Fantasy. Gwyddom yn dda sut y mae'n rhaid i ymdrechion o'r fath ddod i ben: chwyddiant, gostyngiad yng ngwerth yr ego, gan y bydd yn ddiweddarach. Pobl sy'n meddwl bod Xyid yn meddwl bod pŵer = rhyddid. Mae Rhyddid y Lleuad, fodd bynnag, yn deillio o'r enciliad o bŵer a goruchafiaeth, yn gorwedd ar ei ben ei hun. Mae'r dewis rhwng Xyida a Moon yn debyg i'r dewis rhwng bod a bod yn y ffordd y mae Erich Fromm yn ysgrifennu amdano.

Rydyn ni'n gweld pa mor bell y gall arwain, os yw'r rhyddid bywyd y mae'r Creawdwr Rwy'n ei roi yn ei chael yn gafael ar y diwedd sy'n dweud, Gwnewch yr hyn yr ydych ei eisiau. Mae pwrpas y dymuniad hwn yn y pen draw, os ydym wedi blasu popeth arall o'r blaen, yn bŵer. Yn yr un modd, mae pobl sydd â phob dymuniad amlwg yn dod i mewn i wleidyddiaeth, ac yna maent yn rheoli eu pynciau gan y tŵr asori. Ond nid oes ond un ffordd i fynd i'r sothach o hanes. Gelwir y stori Amhenodol yn Ddinas yr Hen Ymerawdwr.

Fodd bynnag, ni all y blodau magnolia talaf o Ivory Tower, Bastian, gael eu goresgyn yn dreisgar: dim ond y Plant Empress a allai gerdded yno ond diflannu yn anhysbys. Gall pawb ei weld yn unig unwaith mewn bywyd, a gwelodd Bastien am y tro cyntaf ac y tro diwethaf. (O leiaf o dan yr enw hwnnw).

Bastian eisiau gadael rhyw fath o ffordd orfodi-embaras goroni yn ddifrifol "ymerawdwr Plant" ac yn paratoi seremoni buddugoliaethus. Mae ei bŵer wedi'i seilio ar gard gwag Xyid. Fodd bynnag, gyda fyddin o wrthryfelwyr, bydd y fyddin yn ymosod ar y Tŵr Ivory a (oherwydd yr uwchraddoldeb moesol) yn digwydd. Mae'n gofyn i Bastian ildio ei amwaled hudolus. Bastian gwrthod a chleddyf ffensio Sikándou hanafu Atre, a dderbyniodd fel anrheg gan Leo Graógramána dweud ei fod byth yn chwip allan o'u gwirfodd - ond dim ond wnaeth. Mae'r Atrej anafedig yn syrthio o frig y Ivory Tower, ond bydd y mellt gwyn Falco yn ei ddal ac yn ffoi.

Dinas yr Hen Emperwyr

Ar y ceffyl du Bydd Will (Will = Will), y drwg (du) a chastineb y Bastian yn mynd ar streic gan Atreus. Fodd bynnag, mae ei geffyl, yn sydyn, yn cwympo i rannau. Dymchwelodd yr awydd neurotig am ddirprwy. Mae Bastian yn canfod ei hun mewn dinas rhyfedd o fflodion. Mae'r mwnci Argax yn esbonio ei fod newydd fynd i ddinas lle mae pawb sydd unwaith yn awyddus i reoli'r Fantasy yn byw. Dylai pob dyn yn Fantasy, pe bai wedi colli ei holl atgofion, yn gallu cael unrhyw ddymuniad arall mwyach: heb atgofion, ni ellir dymuno dim byd! Mae'r rhain yn y crazy un rhywogaeth, yn esbonio mwnci - mae eraill ffyliaid yw'r rhai sydd â'r grym wedi Auryn ei hun coronwyd ymerawdwr: yn y hyn o bryd wedi colli pob atgofion.

"Pan fydd rhywun yn honni ei fod yn ymerawdwr, yna bydd AURYN yn diflannu oddi wrth ei gilydd. Mae'n amlwg sut y gellir ei ddweud, oherwydd ni ellir defnyddio pŵer y Plant Cyfrinachol i gymryd y pŵer hwn. "

llety hieronymus bosch blaznu

Bydd y Bastian yn deall pa mor fach y mae ar goll ac yn dod yn fachgen fel y rhai eraill yn y ddinas hon sy'n atgoffa peintio Hieronyma Bosch. Mae'n gresynu popeth y mae wedi'i wneud, gan gladdu cleddyf Sikhand, gan brifo ei ffrind (claddu echel rhyfel, gan rwystro trais). Mae'r mwnci yn cynghori Bastian i ofyn am ddymuniad a fydd yn ei ddychwelyd at ei fyd. Mae'r ddau ohonynt yn gwybod nad oes ganddo lawer o awydd.

Mae unigrwydd yn dod ag ef i awydd ar ôl i'r gymdeithas gyfartal. Mae ymhlith y Yskals, ysgafn a morwyr sy'n hoffi ei dderbyn ymhlith eu hunain. Maent i gyd yr un peth yn eu meddyliau a'u credoau eu bod yn byw mewn cytgord cyflawn. Fodd bynnag, bydd Bastian, ond, yn teimlo'r teimlad hwn am eiliad. Pan fydd yn dod o hyd i difaterwch niwtral yn gweld marwolaeth ei gymdeithion, maent yn deall bod yr awydd i berthyn, i fod ar ton ar y cyd gyda grŵp mwy o gyfoedion - fel 'na a brofir gan bobl mewn gêm bêl-droed - yn foddhaol yn unig am eiliad: ni all gymryd lle angen gwirioneddol am gariad a chyfeillgarwch , sy'n ymwneud â natur unigryw ein hunain a'r llall. Gall y gwir gariad garu beth sy'n wahanol, ac o'r gwahaniaeth hwn, mae'n mwynhau, oherwydd nid oes dim byd yn y bydysawd ac ni allant fod yr un peth.

Fodd bynnag, mae Bastian yn tynnu ar wir ddymuniadau ei galon. Nid yw bellach eisiau bod yn gryfach, eisiau bod yn un o lawer, i fod yr un fath ag eraill. Dyna a wnaeth. Ond bydd dymuniad dyfnach ei galon yn ei arwain.

Ms. Ajúola

Trwy fynd i mewn i dref yr ymerwyr, cymuned o dri marchogwr - bwmpen wedi'i brestio, mwgwd ffug (persona) wedi cwympo. Stopiodd Bastian ar ymyl gwallgofrwydd ymhen pum munud o ddeuddeg, am iddo ddeall yr hyn y byddai'n ei ddisgwyl. Dyna beth yw ei ddiwedd awydd neurotig am bŵer a chydnabyddiaeth, Mae Xayid yn marw o dan draed ei ddynion trwm. Mae agwedd dywyll y delwedd mam / anima wedi'i dynnu'n ôl o'r gêm.

Mae hyn yn dod â ni i graidd dymuniad niurotig Bastian am bŵer: roedd yn ddiffyg cariad a derbyniad mamau ei fod am wneud iawn am hynny. Wrth i'r swigen fwydo, sylweddolais ei unigrwydd anobeithiol a'r teimlad o fod yn anhapus, gan geisio diwallu ei eiddo i grŵp o gydraddau.

coeden

Fodd bynnag, daeth y daith ato ymhellach: i'r Tŷ Amrywiol. Mae'n dŷ hudol sydd yn hynod o glyd ac yn hosbisog. Mae Mrs. Ajoola, sydd â blas o "Basil", er ei fod yn edrych yn hollol wahanol i'w fam go iawn. Mae hi a'r tŷ yn un sydd yn awyddus am amser anhygoel yn ei hynafiaid a'i merched yn disgynyddion ar gyrraedd Bastian. Nawr mae ei fodolaeth yn llawn, rydych chi'n blodeuo. Mae'n cwmpasu Bastian gyda ffrwythau a gofal ac yn crynhoi holl gwrs ei daith trwy Fantasy. Y cyfan, roedd Bastian am fod yn rhywun arall, hyd yn oed yr Ymerawdwr, oherwydd nad oedd yn teimlo'n ddiamod yn ei blentyndod. Felly, mae ei alwadau neurotig am enwogrwydd ac edmygedd. Nid oes angen i unrhyw un sy'n teimlo'n ddiamod dderbyn cymhariaeth ag unrhyw un o ran gogoniant a llwyddiant: dyna beth ydyw. Ei genhadaeth yw peidio dod yn rhywun arall (person) - ond i ddod o hyd i'w Ewyllys Gwir.

Bydd Bastian yn y tŷ newidiol yn aros am gyfnod diderfyn nes bod ei angen am gariad a derbyn yn fodlon. Mae'n cwrdd yn ddwfn â'r agwedd bositif o archetype'r fam. Gallai hyn ddigwydd dim ond pan roddodd ei uchelgeisiau niwroot i ben a sylweddoli'r ymdeimlad gwreiddiol o beidio â derbyn ac unigrwydd a gafodd ei guddio.

Diolch i Ajoole, y mae ei symboliaeth yn cyfeirio at dduwies y dduwies Demether, mae Bastian yn deall ei fod am geisio ffynhonnell bywyd ar ymyl Fantasy. Ac ar ymyl Fantasy mae'n cael ei ddymuniad olaf.

Daw'r amser i ddweud hwyl fawr gyda diolch, oherwydd bod ei ddymuniadau - ac felly ystyr ei fodolaeth - yn cael eu cyflawni. Mae colli holl atgofion fy nhad a'm fam yn datrys y dymuniad hwn (y gall Bastian ei wybod mwyach). O hyn ymlaen nid ydynt yn gwybod eu bod yn bodoli. Mae Ájuola yn dod at ei holl ddail, blodau a ffrwythau a'i droi'n goeden du, marw. Roedd hi'n aros am dragwyddoldeb i allu mynd â hi allan o gariad pur i'n harwr bach mewn ychydig funudau llym. Pan adawodd hi, cafodd ei llenwi â'i chariad i barhau â'i chwiliad gwych, ystyr ei bod yn dod i ben. Mae'r goeden yn sychu'n araf. Nid oedd unrhyw gariad i roi, dim oes.

Yor

Mae Yor yn glowyr tawel sy'n plygu, o fore i nos, plât gwydr Marian tenau o waelod y siafft. Maent yn cynrychioli breuddwydion anghofiedig o'r byd dynol sy'n cwmpasu gwaelod cyfan "daearegol" Fantasy. Pam mae Bastian yma? Mae yma i ddethol rhywfaint o ddelwedd ddwfn, breuddwyd anghofiedig a fyddai'n dod ag ef yn nes at ei Ewyllys Gwir.

Mae Yor yn agwedd ar yr Old Man Wise sy'n atgoffa psychoanalyst - gan ei fod yn cyflwyno atgofion a breuddwydion hynafol o ddyfnder yr anymwybodol.

Mae'r dyn yn y paentiad Bastien yn cael ei bortreadu gan ddyn mewn clogyn gwyn gyda mynegiant tawel, poeni ar ei wyneb. Fe'i rhewi mewn ciwb iâ dryloyw annirnadwy. Bastian ond mae'n cofio mai ei dad, ond am ryw reswm anhysbys yn yr olwg arno yn teimlo dristwch enfawr sydd bron foddi ef. Ar ryw adeg, bydd yn dal i fyny ond maent yn Šlamufové cute ac yn dwp, unwaith eu creu, a bydd eu campau ddrwg yn achosi y ddelwedd sy'n dwyn egwyl i mewn i fil o ddarnau.

Mae'r Bastian anobeithiol yn parhau i glinio ar ei ben ei hun, heb atgofion, heb enw, yng nghanol y gwastadeddau eira.

Dyfroedd bywyd

Ar y funud hwnnw mae ei ffrindiau'n ymddangos - Falco ac Átrej. Nid oeddent yn ei anghofio.

Mae Bastian yn golchi dagrau ac yn cymryd AURYN i ffwrdd. Mae'n ei roi yn ofalus i'r eira.

Ar y funud honno, mae AURYN yn disgleirio'n wych fel yr haul, a phan fydd Bastian yn agor ei lygaid, mae'n dod o hyd ei hun yng nghanol y neuadd gyda bwa celestial. Mae e gyda'i ffrindiau y tu mewn AURYNA.

Ar y lefel symbolaidd, mae'r eiliad hwn yn cynrychioli gwireddu'r Hunan Creu.

O safbwynt y broses o unigololi, dyma'r pwynt lle'r oedd yr had yn tyfu i mewn i'r goeden gyfan, a gynhwyswyd yn wreiddiol fel patrwm archetypal. Gallai Bastian fynd mewn unrhyw ffordd, dewis unrhyw opsiynau, ond mae strwythur y chwilio am Gwir Ewyllys yn gyffredinol, a elwir yn unigolrwydd.

Mae'r Basn yn gweld dau nadroedd enfawr yng nghanol lan y Dŵr Bywyd. Mae dyfroedd bywyd yn gorlifo â'r ffresni, y llawenydd a'r iechyd y mae'r jetiau wrth ddefnyddio ein dychymyg mewn modd creadigol. Mae ffynhonnell ein gweledigaethau yn anhygoel ac yn gorlifo â phosibiliadau.

"Mae'r gwanwyn, sydd ei hun yn peryglu,
Ac mae'n llifo'n gryfach,
po fwyaf y mae'n ei yfed ohono. "

Ac mae'n bwysig i ni a ydym am greu gweledigaeth gadarnhaol neu negyddol (neidr du a gwyn). Mae'r plant yn creu gweledigaethau gan rywbeth naturiol, gan greu gweledigaethau bron yn gyson, ond yn oedolion rydym yn dod i'r gallu hwn. Dyna pam mae plant yn dysgu mor rhwydd. Gweledigaeth yw'r rhagofyniad sylfaenol ar gyfer cymhelliant i ddysgu, hebddo mae'n bron yn amhosibl.

Mae Bastian bellach yn AURYN, y glitter ei hun, ffynhonnell bywyd. Mae'n union ar ymyl Fantasy a byd pobl, ar y ffin o ymwybyddiaeth ac anymwybodol. Mae'n ffin Fantasy, ni all y Lleuad ddod yma, dyma na fydd ei bŵer yn ymestyn, dyma'n dod i ben ffiniau ei dir, ni all y Lleuad fynd i fyd pobl.

Yn ofer roedd yn chwilio am ffiniau Fantasy ar ei berimedr, a bellach yn dod o hyd i Bastien yn y lle yr oedd yn ei frest yn yr holl amser yn ei galon = yn ei galon.

Dyma ddiwedd taith Bastian.

Fodd bynnag, y daith i fyd pobl yw ei enw ei hun (hunan-ddelwedd "I"). Ond anghofio Bastian. Mae'n fygythiad i aros yn y wladwriaeth hon (ecstasi, samadhi, trance, ymwybyddiaeth heb yr "I"). Ond os nad oedd wedi anghofio ei enw pe na bai yn AURYN yn yr eira, a fyddai ei lwybr yn mynd YMA? Onid yw'r "diwedd" hwn yn ganlyniad i gyfeillgarwch ffyddlon nad yw hi erioed wedi gadael, canlyniad y ras a ymddangosodd dim ond pan nad oedd Bastien yn gobeithio hyd yn oed? Onid yw cyflwr cyflawniad terfynol, gwireddu, a roddir i'r rheini sydd wedi rhoi cynnig ar yr holl bosibiliadau a dyheadau yn union fel Bastian - a dim ond un ar ôl - i fynd yn ôl? Mae'r llun wedi'i dorri gyda Dad yn atgoffa geiriau Master Eckhart:

"Y peth uchaf a diddorol y gall roi'r gorau iddi yw ei fod yn rhoi'r gorau i Dduw er mwyn Duw." - Yna rhoddodd ddelwedd Duw drosto'i hun.

Pe baem ni eisiau edrych am y Stori Amhenodol awyren mysticalYna ei datgelu oedd: Auryn, llwybr uniongyrchol substantiality I, yr amseroedd cyfan gario gyda chi yn eich brest fel Atreyu a Bastian o'r blaen, ond y modd hwn yn dod o hyd, mae'n rhaid i ni roi cynnig ar bob dymuniad posibl sy'n gorwedd yn ein calon. Dim ond pan fydd y dymuniad olaf o'n calon yn parhau: i ddychwelyd, a byddwn yn ei ddilyn, yna mae llwybr AURYA yn agor. Fodd bynnag, os ydych yn rhedeg allan o holl opsiynau cyn i ni ddarganfod y dymuniad dyfnaf - a byddwn yn ceisio dod yn ymerawdwr y bydysawd, yna mae'n debyg y pen draw mewn ffyliaid fel llawer o bobl ger ein bron.

O ran dehongliadau athronyddol a chwestiynau cydwybodRoedd perthynas diddorol yn y gwaith, Alice Crank: dull ffenomenolegol at y cwestiwn o hunaniaeth y person (2003) Ond fel Heidegger yn pwysleisio yn §54, yn aros fod yn rhywsut fynd i mewn i'r cylch hermeneutic dwyn. Mae ei benderfyniad, yr etholiad o ddewis, yn cael ei achosi gan rywbeth sy'n ei arwain at y posibilrwydd hwn. Oherwydd bod y lle tarddiad yn wreiddiol yn cael ei golli, mae'n rhaid dod o hyd iddo gyntaf. Er mwyn gallu dod o hyd iddo ei hun, rhaid ei ddangos yn ei ddilysrwydd. Mae angen i chi aros am dy fod yn gallu bod gyda chi. Mae'r dystiolaeth hon yn lais o gydwybod. Mae'r cydwybod yn alwad barhaol parhaol i ofid am fynd i mewn i'r cylch hermeneutig, dechrau di-herwiol o gylchred gwyrdd. Felly, mae'r cydwybod "yn atal rhywun rhag deall rhywbeth arall ac yn mynd i ffwrdd drosto'i hun" (§57)

Sylwadau: Yn y syniad o Heidegger o aros yn "ei hun" yn ddull anhyblyg o gael ei nodweddu gan "dirywiad". Mae'r cydwybod yn galw am aros i ffwrdd rhag bod "allan o'r ffordd".

Yn llais y llais Infinite Bastian cydwybod Yn y dyfodol gyda'r Falco: bob tro yn ceisio rhybuddio iddo ei fod yn colli ei atgofion o fyd pobl, a'i brif genhadaeth oedd dod yn ôl i helpu i wella'r ddau fyd. Maent yn gweld sut mae Bastian (yn yr ystyr Heidegger) "yn disgyn" ac yn ceisio ei ddwyn yn ôl. Dim ond pan fydd Basn AURYN yn ei roi i ffwrdd y byddant yn llwyddo i wneud hynny. Yn ystod y cyfnod dyfnaf o blino Bastian mae ei gydwybod (wedi'i bersonoli gan Atreus) yn melltithio ac yn casáu ac yn ceisio cael gwared arno (mae'n ei guro â chleddyf, yna mae'n ei droi ar geffyl du). Mae'r ffaith bod y sefyllfa hon yn hurt ac yn anghynaliadwy, mae'n troi allan, pan fydd ei geffyl yn disgyn ar wahân i mewn i gydrannau: Ni all un am gyfnod amhenodol casineb ac yn erlid ei gydwybod yn sydyn yn canfod ei hun yn yr wallgof, ysbyty seiciatrig, personoliaeth ymddatod a darnau, falais (a) yn diflannu.

Pan mae ei falchder a gostyngeiddrwydd pyliau Auryn ohirio'r eira (a symbol o burdeb, ildio pob pŵer freiniwyd) yn dangos i fyny yn blaen eira ei gydwybod hollbresennol ei atgoffa o'i enw gwir a dymuniadau wir. Bydd yn dangos iddo'r ffordd yn ôl. Roedd bob amser yno yn aros, nid oedd yr arwr yn barod. Am y funud honno bu'n rhaid iddo fynd drwy'r holl weithgareddau crazy a ofnadwy.

Bellach mae Bastia mewn man lle na fydd y Fantasy na'r Byd yn dylanwadu. Mae'n bwynt o ymwybyddiaeth lle nad oes syniadau dychmygol, nac unrhyw beth arall, eto. Mae'n ganolfan yr ymwybyddiaeth ei hun. Ble i fynd dychymyg a chanfyddiadau'r byd tu allan. Yn y lle hwn mae'n bosib aros am byth neu ddychwelyd i faes ffantasi, breuddwyd tragwyddol a storïau di-ben. Fodd bynnag, er mwyn i Bastian ddychwelyd i'n byd a'i helpu i wella, dygwch ef â dŵr bywyd, mae angen iddo wybod ei enw: i fod yn ymwybodol o'i hunaniaeth.

Mae Assy Bastien yn addo y bydd yn cwblhau ei holl dasgau yn Fantasy, ac yn gwisgo'i enw.

Mae Bastian yn rhedeg i'r giât, yn neidio ac yn syrthio i mewn i'r gwag.

Roedd yn sgrechian, "Dad! - Fi - Rydw i - Bastian - Baltazar - Bux! "

Dychwelyd

Mae Bastian yn deffro yn yr ysgol gyda'i enw ar ei wefusau. Mae'n edrych o gwmpas ac yn chwilio am lyfr, ond yn ofer. Diflannodd y stori ddiddiwedd. Mae'n mynd trwy coridorau'r ysgol, ond maent yn gwbl wag. Mae'n wyliau, ond nid yw Bastian yn gwybod.

Mae'n dychwelyd at ei dad, sy'n poeni, yn chwilio amdano drwy'r nos a dydd ac yn dweud ei stori gyfan yn fanwl am oriau. Dad yn gwrando ac yn deall. Ar y diwedd, mae ei lygaid yn llawn dagrau. Rhoddodd Bastian ddŵr bywyd iddo. Mae enaid y Tad wedi gwella. Mae'r sillafu wedi'i dorri, tynnodd y ciwb o rew a oedd yn gorchuddio ei enaid a'i droi'n Water of Life.

Mae'r ddyled olaf yn parhau: eglurwch i Mr. Coriander ei fod yn dwyn ei lyfr ac yn anffodus diflannodd y llyfr. Mae Bastian yn teithio'n syth i siop Mr Koriandra, ac mae'r clychau ar y drws yn mynd i ffwrdd. Nid dyma'r bachgen ysgubol, fel y buasai fel arfer.

Fodd bynnag, ni fu Mr. Coriander yn dwyn unrhyw lyfr, yn dweud na chofnodwyd llyfr Stori ddiddiwedd byth yn clywed! Arbennig ... maen nhw'n rhyfeddu. Bydd Mr Coriander yn goleuo gwên a gadewch i'r stori ddod o Bastian yn eithaf da o'r dechrau i'r diwedd. Mae'r stori yn ei hoffi yn fawr iawn. Pwy wedyn ysgrifennodd ef? Eich dychymyg anghyfyngedig, Bastian. Dengys Bastian ei holl lyfrgell enfawr sy'n cyrraedd y nenfwd ac yn dweud wrtho y gall pob un o'r llyfrau hynny fod yn borth i Fantasy. Ac nid yn unig y gellir rhoi llyfrau i mewn iddo, a bod pob stori go iawn yn Stori Amhenodol. Oedd hi'n wir yn gweld Basil y Lleuad yn olaf? Ie a na. Rhowch enw newydd iddi hi.

Yn y pen draw, maent yn rhoi eu dwylo ac yna mae Coriander Bastian yn gofyn iddo ymweld ag ef yn amlach. Nid yw bellach mor gas ag y mae ar y dechrau. Mae Bastian yn ei garu.

rhedeg di-dor o coriander

"Baltazare Bastiana Buxi," Rydych chi'n cwympo yn y diwedd Dyn hyfryd dan y barf, pan fydd y bachgen yn cau'r drws, "Os na wnaf, yna byddwch yn dangos dyn i'r Fantasy i roi dŵr bywyd inni."

Casgliad - Plaen Dehongli Posibl o Stori Amhenodol:

1) Awyren gymdeithasegol: Bygythiad o Berygl Tân - Mae pobl yn dod i'r gallu i greu gweledigaethau a meddwl yn greadigol.

2) Awyren Psychoanalytic: Mae'r llwybr i iachau enaid fy nhad - neu'n gyffredinol unrhyw enaid i oedolion - sy'n cael ei dorri i ffwrdd oddi wrth ei enaid a gollwyd ystyr eu bodolaeth. Mae stori ffantasi yn hanner cyntaf y llyfr yn adlewyrchu'r hyn sy'n digwydd yn ei thad anymwybodol. Yn yr ail hanner, rydym wedi bod yn dyst Bastiánovy awydd niwrotig i nerth a gogoniant sy'n deillio o ddiffyg ymdeimlad o dderbyn yn ddiamod, sy'n cael ei datgelu dim ond pan fydd y "swigen balch" narcissistic zplaskne hunan-divinization: Yna Bastian cyrraedd ei wir ddymuniad - i deimlo'n real gariad, diamod. (Ms. Ajúola). Ddau lyfr yn hanner fel trosiad ar gyfer y broses iachau oedolyn a phlentyn, sydd wedi setlo gyda cholled o famau. Efallai y bydd eich glöwr cynrychioli seicdreiddiwr, sy'n caniatáu i atgofion hir claddu a delweddau o'r anymwybodol i ddod i'r amlwg.

3) Awyren o ddymuniadau ac anghenion seicolegol: Yn gyntaf, mae Bastian yn ceisio cyflawni ei awydd i fod yn arwr, yn ddewr ac yn enwog, i'r graddau y mae ei ddymuniad yn dod allan o'i law ac yn dymuno cael ei choroni gydag Ymerawdwr y Ffantasi cyfan. Yr awydd am gydnabyddiaeth a pharch yw'r pedwerydd llawr Mae angen pyramidau Maslow. Dim ond pan fydd y gwyliau amhosibl hwn yn dod i wybod am yr angen sylfaenol heb ei gyflawni (trydydd llawr) - lefel y derbyniad a'r cariad. Pan gyflawnir yr angen dyfnach hwn, gelwir y pumed alwad awyren: alwad i hunan-wireddu - i ddod o hyd i'w ewyllys gwir - fel y dywedodd arglwydd Graygraman iddo. Mae proses debyg pan fo angen, pedwerydd llawr anarferol o fawr (parch a chydnabyddiaeth) i wneud iawn am y diffyg lefel ddyfnach (cariad a derbyn) i'w gweld yn Hitler neu Mussolini. Dim ond y boddhad o anghenion sylfaenol (y pedwar llawr cyntaf o hierarchaeth Maslow), mae person yn agor y drws i'r pumed safle: yr hyn a elwir anghenion Twf -. "Yr awydd i ddod yn yr hyn y gallai un y dylai fod ac." (Maslow)

4) Awyren Athronyddol (Heidegger): Y stori am "ddychwelyd" adref, gan ddychwelyd i ddilysrwydd ei fod, yn byw allan o'i hun, yn cwympo ar wahân, yn byw mewn pethau, yn byw "mae'n", sut mae "pawb arall" yn byw. I'r ffurflen hon, gelwir un gan lais meddal y cydwybod, sy'n cynrychioli yn ail hanner Atrej a Palce.

5) Awyren mystical: Auryn fel symbol o ymwybyddiaeth anfeidrol, diwinyddiaeth, goleuedigaeth, gwireddu elfennol hunan, y gellir ei gyflawni dim ond pan nad oes gan berson awydd neu: yna iddo yn ddyn cyraeddadwy, fforddiadwy, oherwydd y treuliodd ei holl ddymuniadau a bellach iddo adael, rhoddodd gwneud popeth. Erbyn yr amser yn ymrwymo i lefel uwch hwn, yr un pryd yn sylweddoli bod trysor hwn wedi cynnal drwy gydol y canfyddiad Fawr yn ei galon: Roedd wedi ei gydag ef o'r cychwyn, ond os nad oedd yn cychwyn allan i bellteroedd mawr, efallai byth o hyd.

6) Cymhelliant Uniondeb yr Unigolyn Unigol: Os yw un dyn yn iachau ei enaid, mae'n heals y byd i gyd (dyfroedd bywyd).

Symboliaeth Stori Amhenodol

Acharájové / Šlafufové
Acharájové: bodau sy'n dioddef, ond yn teimlo ymdeimlad o harddwch a chreadigrwydd / Šlamufové: bod joyously babanaidd, ond ddiystyr, sydd eu hunain yn dioddef oherwydd na allant chwarae gan nad oes ganddynt reolau; felly gofynnwch i'w Bastian "gymwynasgar" wneud rhai rheolau ar eu cyfer

Archetype yr Hyn Wybodus: Mr. Koriander, The Wanderer of the Wandering Mountain, yr Engywuk / Yor
Mr Koriander: awdur Alterego neverending Story mewn byd o bobl / Old Man Mynydd Crwydro: un agwedd mewn byd ffantasi / Engywuk: comic hen ddyn doeth bachigol, cartŵn gwyddonydd plentynnaidd (bachgen Atreyu yn fwy na'r hen ddyn Engywuk), sy'n ceisio nodi ffordd wrthrychol y gwirionedd y gellir ei deall yn unig trwy eu hunain stori ddiddiwedd - y broses o individuation - mawr ganfyddiad / pwnc arall: seicdreiddiwr, siaman, mage

Upper / Werewolf Gmork
pŵer cadarnhaol i ddilyn gweledigaeth eich hunan, ymladdwr, plentyn dwyfol, arwr plentyn / pŵer negyddol i greu gweledigaethau o drin, cysgod; Lucifer, Mefistofeles, gan esbonio rôl Nicholas a'r rheswm pam y mae'n ei gwasanaethu: cymryd rhan mewn pŵer; yn ein realiti: person sy'n gweithio yn y cyfryngau, creadur hysbysebu, demagogue, arweinydd gwleidyddol - unrhyw un sy'n cam-drin grym gweledigaeth

AURYN / Children Empress
dirgryniad sylfaenol y bydysawd, y dirgelwch fwyaf a symbol y Creawdwr I, yr undod o ymwybyddiaeth ac anymwybodol, da a drwg; pŵer / Korah, symbol o ailadeiladu a bywyd di-ben; di-waith, bregusrwydd

Bastian / Atrej / Falco
Bastian: hunanddelwedd "I" gyda'i holl ddiffygion, y gynddelw yr arwr (dal rhyfelwr anaeddfed) / Atreyu: arwr plentyndod, perffaith "I", y gynddelw y rhyfelwr mewn plentyn ffurflen Bastiánovo cydwybod a llais mewnol, "galw tawelwch" / Falco: greddf, gobaith undying, Lwcus ( "lwc"), rhyddid ysbrydol, heb wregys; Falco neu Hapus Dragon (Lucky Dragon) yn fath arall o Phoenix chwedlonol neu Firebird: y rhan honno o ein henaid sy'n soars at y sêr gyda brwdfrydedd dwyfol beirdd, cyfrinwyr a dawnswyr ecstatig; Falco hefyd yn cael ei ystyried yn symbol o libido, rhywiol neu ynni cyffredinol-seicig yn ein stori edifeirwch clymu (Ygramul)

ceffyl gwyn Artex / ceffyl du Will / mezek Jícha
ewyllys da / drwg / Jicha: symbol o amynedd a lleithder y mae Bastian yn ei wrthod ar fynegiad Xyídino fel ei fod wedi caniatáu iddo wisgo yn y darn; felly mae ei ddisgyn yn dechrau

doubles: yr Elves Engywuk / Urgla
Engywuk: Ysbryd, deallusrwydd, materion nobl a gwyddonol, doethineb yr ysbryd / Urgle: mater, corff, materion bob dydd a daearol, doethineb y corff; imago gyda'i gilydd yn ffurfio'r rhieni (syzygy) + sylweddoli mai un heb y llall yn ifanc (babanaidd) a doniol er "wrth wraidd da," gan nodi bod y "rhieni yn blant, oedolion a phlant weithiau" - maint camgymhariad

Plant Empress / Morula:
Empress Child: byw byw, eterniaeth fel eiliad, adnabyddiaeth, undod bywyd a marwolaeth, llawenydd; mae gwallt gwyn y plentyn yn symbol o "fodolaeth am byth" / Morula: gwybodaeth farw, oed enfawr, bywyd mor farw, bywyd marw, anffafriaeth, anhwylderau; er gwaethaf ei oedran, mae'n fantais sy'n destun y tarddiad a'r difodiad ac mae'n iau na'r Empress

Children's Empress / Ms. Ajúola:
Mae Koré, yr egwyddor o amddiffyniad, y mae'n rhaid iddo farw a chael ei eni eto, merch / Déméter, egwyddor cynaeafu a ffrwythlondeb, mae'r agwedd bositif o archetype'r fam / ynghyd yn ffurfio cylch adfywiad natur

Plant Empress / Xyida / Lion Gramgraman
Plant Empress: ysbrydoliaeth, lles pur, "yn gweithredu fel y dymunwch" / Xyída: demtasiwn, cam-drin o rym, meddiant, "gwneud yr hyn yr ydych os gwelwch yn dda" / Graógramán: dewrder, yr awdurdod a mawredd bygythiol o rym brenhinol, "yn gweithredu yn ôl eu gwir bydd ";
connotation arall: "Dim ond sut rydych chi am iddo fod y gyfraith gyfan" (Aleister Crowley)

Mae'r gwarchodwyr metel yn chwythu
yn drosiant i bobl heb ffantasi sydd, heb ymyrraeth, yn cyflawni eu dyletswyddau a'u gorchmynion awdurdod

Fantasy
amffaith anymwybodol lle mae'r unig bont rhwng dau le yn ddymuniad; heb unrhyw ffiniau

Karel Conrad Coriander (Carl Conrad Coriander) a Baltazar Bastian Bux
CSC: awdur Misanthrope sydd ddim yn hoffi plant, gan nad ydym yn ddiddordeb mewn go iawn storïau, mawr / BBB: plentyn sydd o ddiddordeb ynddynt yw, a bod pan fydd yn tyfu i fyny, yn dod Mr. coriander ac unwaith eto i gwrdd â hi ei hun am fod ffynhonnell spisovatelovým ffantasi yw dychymyg ei blentyn

Lion Grabgraman / Forest Perelin / Children Empress
undeb, anialwch, marwolaeth, dinistrio / amrywiaeth, coedwig, bywyd, caffael / uno o'r ddau a'u tarddiad ar ffurf grawn tywod

Nicota
trosiad anwybodaeth, tuedd sy'n gwneud pobl yn colli y gallu i greu eich gweledigaethau eu hunain ac yn stopio ar y posibilrwydd hwn o gwbl i gredu, yn fath o ddallineb a dinistrio, gan achosi i'r bobl ddioddef ar sail dychymyg yn unig; ehangu pob gamarweiniol rhaw rhaw: cuddio y gwir yn gorwedd ac yn eiriau teg; yn y psyche dynol, fodd bynnag, mae rhywbeth sydd yn indestructible a nothingness cynnwys y potensial bob amser-presennol ar gyfer adfywio, y gellir ei weithredu gan weithred greadigol a rhyddhau o enwi pethau "enw go iawn": gweler. gronyn o dywod

Bison porffor
yr anifail hudol y daeth Atrej i ben wrth roi sylw ar y saeth a rhoi iddo'r cyngor cyntaf yn ei Chwiliad Mawr, yr agwedd bositif ar archeteip y fam; gellir canfod atgofion y symbol hwn yn hysbysebu Milffor porffor - "tir sy'n llifo â llaeth a cysgod"

Sikanda (cleddyf)
yn symbolau'r defnydd o bŵer wrth ysgogi'r hunan uwch (yn codi o'r llwch ei hun) neu'r camdriniaeth hunaniaethol o bŵer (os yw tasen gan y llaw dynol); Mae Bastian, wrth dorri Atreus, yn ceisio tawelu llais ei gydwybod yn galw iddo ddychwelyd (y dull dilys o fod)

Daddy / Plant Empress / Átrej
oedolion, anallu i freuddwyd, proffesiwn obsesiwn, persona / ei enaid, anima, yr egwyddor o ddychymyg a dyfnder o fywyd y dylai un yn yr ail hanner bywyd "adfywio" / Arwr-plentyn, sy'n iachawr Chiron a anfonwyd ar daith i wella enaid ei dad

Daddy: ceffyl Artex / Morula / Ygramúl
Artex: goresgyn y galar o golli mam, nid edrych yn ôl yn ôl / Morula: goresgyn ymddiswyddiad, difaterwch a difaterwch, marw a gwywo "omniscience" sy'n gadael heb eu trin / Ygramúl: goresgyn yr edifeirwch dirdynnol am farwolaeth fy mam - rhyddhau ddraig hapus (gw. Falco)

Uyula
"Llais of Silence", oracl, atebwch y dirgelwch knowable unig trwy brofiad, y mae tri phorth hymroddiad: 1) goresgyn yr awydd i esbonio'r holl posau y meddwl dualistic byd, 2) dewrder i fabwysiadu ei hunanddelwedd eu hunain, gan gynnwys ei dyfnderau anhysbys, 3) dim ymdrech o fewn ystyr Zen

Chwiliad gwych
cyffwrdd unigoliaeth neu opus magnum - Great Work

grawn tywod / Dŵr bywyd
natur indestructible o'r gallu dynol i greu gweledigaeth (y analog o hadau mwstard yn yr Efengyl) / curriculum aqua, creadigrwydd dynol ddihysbydd a dychymyg: tyfu y mwyaf, y mwyaf y caiff ei ddefnyddio; ynni ddihysbydd o gariad: po fwyaf yn tyfu, y mwyaf y bydd yn cael ei rannu

Llyfr a phersonu ffilm

Gloi, hoffwn wneud cymhariaeth: tra bod y casgliad neges a llawen y ffilm yn dweud: "Rydym am yr hyn yr ydych ei eisiau - mae'r byd yn llawn o bosibiliadau annisgwyl," llyfr yn hytrach yn erbyn y fath ychydig yn ifanc hwyr yn rhybuddio wedyn ond byddwch yn ofalus nad ydych yn darfod i mewn "freaks dref . "oherwydd Auryn" yn rhoi llwybr i chi, ond yn cymryd nod "dod yn oedolyn yn effro o'i blentyndod, hawliadau ymwrthod babanaidd i'r byd, i ganfod eu gwir ewyllys a'r ddod â dwr fellowmen o fywyd: yr egni o gariad.

Mae'r ffilm yn dod i ben felly yn y plentyndod carefree ddiddiwedd, tra gall y llyfr yn cael ei ddarllen fel stori am blentyndod, arddegau llenwi â chwilio, ymbalfalu a dioddefaint - ac yn olaf yn oedolion, a dylai pob arwr hunan-ganolog bach "dyfu i fyny".

"Mae dyn yn aeddfedu pan mae'n dechrau rhoi cariad, yn hytrach na'i fynnu." (Osho)

Awgrym o Sueneé Universe

Pendant AURYN
Copi o grogdlws o'r ffilm Endless Story - gallwch ei gael gartref! Cliciwch ar y llun i gael eich ailgyfeirio iddo e-siop Bydysawd Sueneé.

Auryn

Erthyglau tebyg

Ad a Ateb